Meie väärtused

 • kohalolu
 • koostöö
 • avatus
 • vastastikune lugupidamine
 • kestev areng

Meie eripära

 • fookuses on 21. sajandi oskused
 • moodulõpe
 • ennastjuhtiva õppija kursus
 • mentorsüsteem
 • küpsuseksam

Viimsi Gümnaasium

 • kuulub Riigigümnaasiumide võrgustikku
 • koolis on kolm gümnaasiumi õppeastet, mis on nimetatud vastavalt gümnaasiumi esimene (G1), teine (G2) ja kolmas (G3) aste
 • 2018/2019 õppeaastal õpib koolis 328 gümnasisti kokku kolmes õppeastmes: G1 (150 õppijat), G2 (108 õppijat), G3 (70 õppijat), sh 2 vahetusõpilast (YFU)
 • koolis on kolm õppeperioodi ja 75-minutilised tunnid