VIIMSI GÜMNAASIUM

VALIKUTEGA LOOME MAAILMA

KES ME OLEME?

Me oleme riigigümnaasiumide perre kuuluv gümnaasium Viimsis. Meie majas õpivad vaid gümnasistid, sellest tulenevalt on meie õppeastmete nimetused G1, G2, G3.

528

ÕPILAST

59

ÕPETAJAT

102

ÕPPEAINET

11

PARTNERIT

ME
OLEME

MEIE
ERIPÄRA

MEIE
Tegevus-põhimõtted

Meie
väärtused

MEIE ÕPIKÄSITUS

Viimsi Gümnaasiumis on õpilase arengu toetamine kooli keskne tegevus. See tähendab, et õppimise eestvedamine ja õppetegevus lähtub eelkõige õpilase vajadustest ning tema varasematest teadmistest ja oskustest. Õppija profiili oleme kirjeldanud viiele oskusele keskedudes (nn 21. sajandi ja tulevikuoskused): – kriitiline mõtlemine ja probleemide lahendamine, – koostöö, – suhtlemine, – enesejuhtimine, – loovus ja ettevõtlikkus. Läbi nende oskuste kujunevad riiklikus õppekavas kirjeldatud pädevused ja pädevused omakorda nii õppeainetes taotletavate õpitulemuste kui ka tunni- ja kooliväliste tegevuste kaudu. Usume, et õpilaste õppimist ja heaolu mõjutavad tegurid on inspireerivad õpetajad, aktiivne õpilasesindus, paindlik õppekorraldus, õppijate ja õpetajate mentorlus, erinevad õppimisviisid, kooli traditsioonid, ühised väärtused, koostöisus ja koostöö kooliväliste partneritega.

MEIE ÕPPEKAVA

63 RIIKLIKULT ETTENÄHTUD KURSUST

Õpivad kõik õppijad sõltumata valitud moodulist.

17-19 KOOLI POOLT ETTENÄHTUD KURSUST

Kooli poolt pakutud kursused lisaks riiklikele kursustele (matemaatika, eesti keel, B2 ja B1 võõrkeele lisakursused, uurimistöö alused ning uurimis- ja praktilise töö kirjutamine.) Kooli eripäraks on ennastjuhtiva õppija kursus, mis keskendub õpistrateegiate, koostööoskuste ja esinemisjulguse arendamisele.

9 moODULKURSUST

Õpilase valitud mooduli kursused.

5-7 VALIKKURSUST

Ülekoolilised õpilase huvide põhised valikkursusused (saab läbida ka väljaspool kooli).

MOODULSÜSTEEM

Lisaks kohustuslikele kursustele peab iga õpilane valima endale igaks õppeaastaks huvipakkuva mooduli ehk 3-kursuselise valdkonnapõhise ainepaketi. Igal aastal võib valida erineva valdkonna mooduli või jätkata sarnases valdkonnas. Kokku tuleb gümnaasiumi jooksul läbida kolm moodulit, mis teeb kokku 9 kursust. Mooduli valikuga tuleb läbida kõik mooduli kursused.

G1

Praktiline loodus

Loodus, tehnoloogia ja ühiskond

Kliimamuutused

Sissejuhatus majandusse

Majanduskeskkond

Ettevõtluse alused

Loogika

Matemaatika süvakursus

Praktiline füüsika

 

Kultuurisüst

Müüt ja kirjandus

Loovkirjutamine

Sportlase enesehoole ja kontaktspordialad

Spordikorraldus ja vastupidavusalad

Inimese ja jõutreeningute anatoomia

Sissejuhatus meediasse

Meedia-ja reklaamikunst

Sotsiaalmeedia võimalused ja ohud

G2

Anatoomia ja füsioloogia

Tervishoid

Keemilised protsessid ja tervis

Õpilasfirma loomine

Õpilasfirma juhtimine

Ettevõtlus ja keskkond

Sissejuhatus ITsse

IT projekt

IT eetilised ja sotsiaalsed aspektid

Joonestamine

Disainiprotsess

Arhitektuur kui elukeskkond

Sissejuhatus rekreatsiooni

Turunduskommunikatsiooni alused ja sündmuskorraldus

Kirjandus ja film

Lühifilmi loomine

Filmianalüüs

G3

Elukeemia

Elufüüsika

Rakendusbioloogia

Poliitilised ideoloogiad

Inimene ja õigus

Õigus-ja kriminaalpoliitika

Sissejuhatus inseneeriasse

Mudelprojekteerimine

Praktiline robootika

Muusika loomine

Kaasaegne kunst

Loomepraktika

Globaliseeruv maailm

Sotsiaalne ettevõtlikkus

Praktiline psühholoogia

Arengu juhtimine ja eestvedamine

Haridusinnovatsioon

Õpikeskkonna loomine ja praktika

VALIKKURSUSED

Õpingute jooksul tuleb õppijatel läbida 6 valikkursust.  Me pakume laia valikut, mille seast õppijad vastavalt oma huvidele endale kursused valivad. Valikkursustena on lisaks võimalik arvestada kooli õppekava väliselt läbitud kursuseid, ülikoolide kursuseid, muusika- ja teatrikooli, spordi ja õpilasesinduse tegemisi. 

Valikkursused toimuvad üldjuhul 2. ja 3. perioodil, va. valikkursused, mis toimuvad läbi aasta: võõrkeeled; muusika ja teater.

MEIE VALIKKURSUSED

VÕÕRKEELED JA KULTUUR

MUUSIKA, MEEDIA, DRAAMA, KUNST

IT, TEHNOLOOGIA, REAAL

LOODUS, LIIKUMINE JA TURVALISUS

ÕPPEKORRALDUS

Viimsi Gümnaasiumis on õppetöö korraldatud perioodõppena kolmes õppeperioodis.

Kolme perioodiga õppes läbitakse õppeaine kursus (21 tundi) 10 nädala jooksul.

Igat perioodi lõpetab kokkuvõttev nädal, kus võivad toimuda arvestused, õppekäigud, konsultatsioonid ja teised õppetegevused.

PÄEVAKAVA

KOOL ON ÕPILASTELE AVATUD KELL 07:00 – 20:00

AINETUNNID ON 70 MINUTIT


ÕPILASESINDUS

KOOLIMEEDIA

KONTAKT

TAMMEPÕLLU TEE 2, HAABNEEME, 74001

+372 56 947 818

MEIE PARTNERID