VIIMSI GÜMNAASIUM

VALIKUTEGA LOOME MAAILMA

KES ME OLEME?

Me oleme riigigümnaasiumide perre kuuluv gümnaasium Viimsis. Meie majas õpivad vaid gümnasistid, sellest tulenevalt on meie õppeastmete nimetused G1, G2, G3.

392

ÕPILAST

49

ÕPETAJAT

102

ÕPPEAINET

11

PARTNERIT

ME
OLEME

MEIE
ERIPÄRA

MEIE
Tegevuspõhimõtted

Meie
väärtused

MEIE ÕPIKÄSITUS

Viimsi Gümnaasiumis on õpilase arengu toetamine kooli keskne tegevus. See tähendab, et õppimise eestvedamine ja õppetegevus lähtub eelkõige õpilase vajadustest ning tema varasematest teadmistest ja oskustest. Õppija profiili oleme kirjeldanud viiele oskusele keskedudes (nn 21. sajandi ja tulevikuoskused): – kriitiline mõtlemine ja probleemide lahendamine, – koostöö, – suhtlemine, – enesejuhtimine, – loovus ja ettevõtlikkus. Läbi nende oskuste kujunevad riiklikus õppekavas kirjeldatud pädevused ja pädevused omakorda nii õppeainetes taotletavate õpitulemuste kui ka tunni- ja kooliväliste tegevuste kaudu. Usume, et õpilaste õppimist ja heaolu mõjutavad tegurid on inspireerivad õpetajad, aktiivne õpilasesindus, paindlik õppekorraldus, õppijate ja õpetajate mentorlus, erinevad õppimisviisid, kooli traditsioonid, ühised väärtused, koostöisus ja koostöö kooliväliste partneritega

MEIE ÕPPEKAVA

63 RIIKLIKULT ETTENÄHTUD KURSUST

Õpivad kõik õppijad sõltumata valitud moodulist.

18 KOOLI POOLT ETTENÄHTUD KURSUST

Kooli poolt pakutud kursused lisaks riiklikele kursustele (matemaatika, eesti keel, B2 ja B1 võõrkeele lisakursused, uurimstöö alused ning uurimis- ja praktilise töö kirjutamine.)

9 moODULKURSUST

Õpilase valitud mooduli kursused.

6 VALIKKURSUST

Ülekoolilised õpilase huvide põhised valikkursusused (saab läbida ka väljaspool kooli).

MOODULSÜSTEEM

Lisaks kohustuslikele kursustele peab iga õpilane valima endale igaks õppeaastaks huvipakkuva mooduli ehk 3-kursuselise valdkonnapõhise ainepaketi. Igal aastal võib valida erineva valdkonna mooduli või jätkata sarnases valdkonnas. Kokku tuleb gümnaasiumi jooksul läbida kolm moodulit, mis teeb kokku 9 kursust. Mooduli valikuga tuleb läbida kõik mooduli kursused.

G1

Praktiline loodus

Loodus, tehnoloogia ja ühiskond

Sissejuhatus ringmajandusse (TalTech)

Sissejuhatus majandusse

Majanduskeskkond

Ettevõtluse alused

Matemaatika täiendõpe

Praktiline füüsika

Loogika

Kultuurisüst

Müüt ja kirjandus

Loovkirjutamine

Sissejuhatus meediasse

Meeda- ja reklaamikunst

Sotsiaalmeedia võimalused ja riskid

Draama ja teater

Lavakõne ja hääl

Teater ja füüsis

G2

Anatoomia ja füsioloogia

Tervishoid (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool)

Keemiliste protsesside seaduspärasused

Õpilasfirma loomine

Õpilasfirma juhtimine

Keskkonnaökonoomika

Sissejuhatus inseneeriasse ja 3D modelleerimine

Joonestamine Revitis

Tootearendus ja mehhatroonika

Joonestamine

Disainiprotsess

Arhitektuur kui elukeskkond

Sissejuhatus rekreatsiooni

Sündmuskorraldus I

Sündmuskorraldus II

Kirjandus ja film

Filmi analüüs

Lühifilmi loomine

G3

Elu keemia

Teistsugune füüsika

Rakendusbioloogia

Poliitilised ideoloogiad

Inimene ja õigus

Kuritöö ja karistus

Sissejuhatus ITsse

IT arendusprojekt

IT sotsiaalsed ja eetilised aspektid

Kirjandus ja ühiskond

Globaliseeruv maailm

Maailma usundid ja kultuuridevaheline kommunikatsioon

Globaalne maailm

Sotsiaalne ettevõtlikkus

Praktiline psühholoogia

Juhtimiskursus

Õpikeskkonna loomine

Mina õpetajana (praktika)

VALIKKURSUSED

Õpingute jooksul tuleb õppijatel läbida 6 valikkursust.  Me pakume laia valikut, mille seast õppijad vastavalt oma huvidele endale kursused valivad. Valikkursustena on lisaks võimalik arvestada kooli õppekava väliselt läbitud kursuseid, ülikoolide kursuseid, muusika- ja teatrikooli, spordi ja õpilasesinduse tegemisi. 

Valikkursused toimuvad 2. ja 3. perioodil. 2. perioodi valikkursuste valimine toimub 1.-4. oktoober Stuudiumis. 3. perioodi valikkursuste valimine toimub märtsis. Valikkursused, mis toimuvad läbi aasta: võõrkeeled; muusika ja teater.

MEIE VALIKKURSUSED

VÕÕRKEELED JA KULTUUR

MUUSIKA, MEEDIA, DRAAMA, KUNST

IT, TEHNOLOOGIA, REAAL

LOODUS, LIIKUMINE JA TURVALISUS

ÕPPEKORRALDUS

Viimsi Gümnaasiumis on õppetöö korraldatud perioodõppena kolmes õppeperioodis

Kolme perioodiga õppes läbitakse õppeaine kursus (21 tundi) 10 nädala jooksul.

Igat perioodi lõpetab kokkuvõttev nädal, kus võivad toimuda arvestused, õppekäigud, konsultatsioonid ja teised õppetegevused.

PÄEVAKAVA

KOOL ON ÕPILASTELE AVATUD KELL 07:00 – 20:00

LÕUNA 12:35 – 13:20

AINETUNNID ON 75 MINUTIT


ÕPILASESINDUS

KOOLIMEEDIA

KONTAKT

TAMMEPÕLLU TEE 2, HAABNEEME, 74001

+372 56 947 818

MEIE PARTNERID