VASTUVÕTUKORD

Viimsi Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord

koostatud lähtuvalt haridus- ja teadusministri 19.08.2010 määruses nr 43 “Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” sätestatud korrast ning põhikooli- ja gümnaasiumi seaduse §27 lõigetest 3, 5 ja 6.