RAHVUSVAHELISED PROJEKTID

Käimasolevad projektid

2019/2020 õppeaastal õnnestus Erasmus+ õpirände projekti kaudu “Ennastjuhtiva õppija toetamine”, koolijuhil ja kolmel õpetajal minna Stockholmi Estetiska Gümnaasiumisse töövarjutama. Kuna kahel koolisl on ühisosa muusika ja teatri valdkonnas, siis lepiti kokku, et kirjutatakse ühine projekt. Selle projekti nimeks sai “The Dreams and Fears that I have”.

Tegemist on noortele suunatud projektiga, mille tulemusena valmib Rootsi ja Eesti õpilaste koostöös füüsilise teatri lavastus, mis käsitleb noorte unistusi ja hirme.

Projekti eesmärgiks on:

inspireeida muusika ja kunstilise eneseväljenduse kaudu nii õpilasi kui ka õpetajaid;
arendada koostööoskusi, ettevõtlikkust ning loomingulisust;
luua võimalus kultuuriliste, koolidevaheliste ja õppekeskkonda puudutavate erinevuste mõistmiseks;
populariseerida haridust ja rahvusvahelisi programme;
tugevdada sidet Eesti ja Rootsi vahel.
Projektiga on seotud 40 õpilast (20 Eestist ja 20 Rootsist)  ning kuus täiskasvanut, kelle hulka kuuluvad mõlema riigi projektijuhid, muusikaõpetajad ja teatri osa juhendajad.

Stockholmi Estetiska Gümnaasiumist õpetajad Liselott Almroth (muusika), Ulrica Almgardz (teater), Carina Lepp Persson (koolijuht, projekti Rootsipoolne koordinaator)

Viimsi Gümnaasiumist Andreas Kalvet (muusika), Emily Bruus (teater), Maarja Urb (õppe-ja arendusjuht, projekti Eestipoolne koordinaator)

Viimsi Gümnaasiumi õpilaste tiimi kuuluvad õppijad kõikidest klassiastmetest.

Õppeaasta jooksul töötavad Eesti ja Rootsi tiimid oma koolimeeskondades ning vahepeal toimuvad virtuaalsed kohtumised ning materjalide jagamised.

Lavastus etendub võimalusel nii Rootsis kui ka Eestis kevadel 2022, kuid oleme valmis ka kasutama digitehnoloogilisi vahendeid muu vormi kasutamiseks.

Projekt on saanud toetust Euroopa Liidult Erasmus+ programmi raames.

Meie kooli visioon on kujundada ennastjuhtivaid õppijaid ning et iga õpilane, kes lõpetab Viimsi Gümnaasiumi on omandanud heal tasemel 21. sajandi oskused, milleks on kriitiline mõtlemine ja probleemide lahendamine, koostöö, suhtlemine, enesejuhtimine ning loovus ja ettevõtlikkus. Selleks, et need oskused efektiivselt õpilasteni viia, peame kõigepealt meie, õpetajad, ennast antud teemadel edasi koolitama.

Õpirände eesmärkideks on:

 1. suurendada kooli töötajate arusaama 21. sajandi oskustest ning nende arendamise vajalikkusest;
 2. arendada õpetajate didaktilisi oskusi 21. sajandi oskuste valdkonnas;
 3. organisatsiooni töötajate (nii õpetajate, tugispetsialistide kui ka juhtkonna liikmete) pädevuse tõstmine ja motivatsiooni hoidmine;
 4. saata õpirändele arvestatav hulk kooli töötajatest;
 5. jätkusuutliku rahvusvahelise koostöö arendamine.

Et neid eesmärke täita, osalevad projektis 14 kooli töötajat – õpetajad (kaks eesti keele ja kirjanduse õpetajat, prantsuse keele õpetaja/karjäärinõustaja, saksa keele õpetaja/projektijuht, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, vene keele õpetaja, loodusteaduste õpetaja, geograafia õpetaja, saksa keele õpetaja ja kaks inglise keele õpetajat), õpilasnõustaja ning kooli juht ja üks juhtkonna liige.

Viis neist osalevad töövarjutamisel Saksamaal Carl von Ossietzky gümnaasiumis, kus on üle kümne aasta edukalt praktiseeritud karjäärinõustamissüsteemi, mille tegevused on moodulitena kolme aasta peale ära jaotatud. Samuti tutvume sealse õpilasnõustamissüsteemiga ja projektide ning projektipõhise õppega. Ülejäänud osalevad koolitustel, mis leiavad aset Iirimaal, Itaalias, Horvaatias, Küprosel, Hispaanias, Kreekas, Saksamaal ja Austrias.

Projekt oleks pidanud ellu viidama 2020/2021 õppeaastal, kuid projekt on pikendatud

Planeeritavad õpiränded:

 • “Innovative technics for teachers, mentors and educators to fight drop up and motivate youth” –  07.-02.08.2020, Itaalias Soveratos
 • “Developing 21st century skills in the classroom: CRITICAL THINKING” – 16.-22.08.2020, Horvaatias Splitis
 • “Student-centered Classroom: Teachers as Promoters of Active Learning!” – -26.09.2020, Iirimaal Dublinis
 • “Project-Based Learning in the Classroom: Setup, Integration and Refelction” – 28.09.-3.10.2020, Itaalias Firenzes
 • “Social and Emotional Learning for Teachers: Understand, Plan, Implement” – 05.-10.10.2020, Iirimaal Dublinis
 • ESHA 2020 Biennial Conference – 21.-24.10.2020, Küprosel
 • töövarjutamine Schulzentrum Carl von Ossietzky gümnaasiumis – 26.-30.10.2020, Saksamaal Bremerhavenis
 • “The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools” – 16.-21.11.2020, Hispaanias Barcelonas
 • “Education for sustainable development” – 01.-05.03.2021, Kreekas Piraeusel
 • “Soziales Lernen für den Unterricht” – 15.-19.03.202,1 Austrias Grazis

Nagu traditsiooniks hakkab saama, siis toimub kaks korda aastas koolitujate ja töövarjutajate läbiviidud koolituspäev kogu tuumikmeeskonnale, kus uusi teadmisi, muljeid ning häid praktikaid jagatakse ka ülejäänud kolleegidega.

Kõikide koolituste kokkuvõtted, kasulikud lingid on kättesaadavad Viimsi Gümnaasiumi õpirände blogis.

Projekt on saanud toetust Euroopa Liidult Erasmus+ programmi raames.

Projekti eesmärk

Projekti üldine eesmärk on seotud muutunud õpikäsituse (st iga õpilase individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamine) rakendamisega. Põhiline fookus on aga mentorlussüsteemil. 

Projekti eesmärgiks on:

 • õppida toimiva mentorlussüsteemiga koolilt, et viia vajadusel sisse muudatusi Viimsi Gümnaasiumi mentorlussüsteemi; 
 • suurendada õpetajate teadmisi ja oskusi coachimisest/mentorlusest nii töövarjutamise kui ka koolituste kaudu ning aidata seeläbi täiendada mentorite jaoks mõeldud juhendmaterjale; 
 • saata õpirändele arvestatav hulk kooli töötajatest, et tekiks kriitiline mass, kes tahab ja viib ellu muudatusi oma töös ning mõjutab seeläbi ka oma kolleege ning kooli tervikuna; 
 • uute rahvusvaheliste koostööpartnerite leidmine.

2019/20 õppeaastal oli algselt planeeritud kaheteistkümnel Viimsi Gümnaasiumi õpetajal võimalus end Erasmus+ õpirände projekti “Ennastjuhtiva õppija toetamine” raames välismaal täiendada. 8 õpetajat said oma enne koroona pandeemia tulekut oma õpirännetel ära käia. 

 • Coaching – skills and practice for consultants and coaches” – täienduskoolitus inglise keele õpetajale/mentorile, 21.- 25. oktoober, Austrias Viinis

 • Stockholmi Estetiska Gümnaasiumi töövarjuprojekt – kooli külastasid koolijuht, projektijuht, prantsuse keele õpetaja ja muusikaõpetaja. 22. – 25. oktoober 
 • “Innovative Approaches to Teaching” – täienduskoolitus ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajale/mentorile, 28. oktoober – 1. november, Tšehhis Prahas
 • “Strength based coaching and guidance” – täienduskoolitus õpilasnõustajale, 28. oktoober – 1. November, Austrias Linzis
 • “Coaching in the classroom” – täienduskoolitus eesti keele õpetajale/mentorile, 4. – 10. november, Kreetal
 • “Life Coaching for Teachers: Happy Teachers for Better Students”, täienduskoolitus eesti keele õpetajale/mentorile, 1. – 8. märts. Firenzes

Õpiränded, mis ei saanud pandeemiast tingituna toimuda 2019/20 õppeaastal, kuid toimusid 2021/22 õppeaastal.

“Emotional intelligence and coaching skills for teachers, school and adult education staff” – täiendkoolitus ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajale/mentorile, 6.-12. veebruarini,  Itaalias Bolognias.

“COACHING&MENTORING Innovative techniques for teachers, mentors, and educators to fight drop up and motivate all”   täienduskoolitus eesti keele õpetajale/mentorile, 6.-13. märts, Itaalias Soveratos.

“Coaching strategies for schools – turn change into lasting educational benefits” – täiendkoolitus kommunikatsioonijuhile/mentorile, 22. – 28. märts, Soomes Helsingis.

5 õpirände kogemusi jagati koolituspäeval 27. detsembril, mis oli inspireeriv kogu meeskonnale. Teine pidi toimuma juunis 2020, kuid jäi pandeemia tõttu ära ning toimub mais 2022, kui viimased 3 õpirännet on saanud ka toimuda.

Kõikide koolituste kokkuvõtted, kasulikud lingid on kättesaadavad Viimsi Gümnaasiumi õpirände blogis.

Projekt on saanud toetust Euroopa Liidult Erasmus+ programmi raames. 

Lõppenud projektid

Osalesime “Hochschule der Medien” (Stuttgart, Saksamaa) üliõpilaste korraldatavas projektis, mille eesmärgiks oli tutvustada LEANTEC messil erinevaid digitaalseid lähenemisi õppimisele. Selle projektiga avaneb meil võimalus tutvustada enda kooli ning erinevaid viise, kuidas meie nii tava-, distant- kui ka paindõppes IKT vahendeid kasutame ning tunde läbi viime. 

Projektiga tegeles meie kooli meediatiim koos juhendajate Kristiine Kurema, Martin Männiku ja Matthijs Quaijtaaliga.

Viimsi Gümnaasiumi õpirände blogi

Osalesin Erasmus + koolitusel „Coaching strategies for school – turn change into lasting educational benefits“, mis toimus Soomes 20.-26. märts 2022. Algselt pidi koolitus toimuma aastal 2020 ning koolitusele kirja pannes olid minu ootused ja eesmärgid kindlasti teised, kui need olid tänases hetkes koolitusele minnes. Ehk kahe aastaga kogutud teadmised ja kogemused olid suureks toeks koolitusel osalemisel, seetõttu tundsin kohati ka, et tegemist on rohkem kordamise, kui millegi väga uue omandamisega. Teisalt oli selline kordamine ja kinnistamine kasulik ja lõpuks kogunes ka mitmeid uusi praktilisi grupiharjutusi. Koolitus oli äärmiselt põhjalik, sisutihe, sisaldades rohkelt väga praktilisi grupiülesandeid, hästi üles ehitatud ja koolitaja valdas teemat väga hästi ja põhjalikult ning oskas seda ka edasi anda. Teised koolitusel osalejad olid Itaaliast, Kreekast, Türgist, Rumeeniast.

Lähemalt loe Merle blogipostitust SIIT!

Koolitus toimus Itaalias Soveratos JUMP koolituskeskuses 7.-12. märtsini 2022 ning kandis pealkirja „COACHING&MENTORINGInnovative techniques for teachers, mentors, and educators to fight drop up and motivate all“. Soverato on mere ääres asuv linn, mis saab muuhulgas oma sissetuleku ka turismist. Kunagi on katnud selle linna ümbrust korgipuu väljad, mis on aja jooksul asendunud oliivipuude väljadega.

Lähemalt loe Kirsi blogipostitust SIIT!

Osalesin 6. kuni 12. veebruarini Itaalias Bolognas koolitusel nimega “Emotional intelligence and coaching skills for teachers, school and adult education staff”.

Meie gruppi kuulus kuus õpetajat: kolm Portugalist, üks Tšehhist ja üks Slovakkiast. 

Lähemalt loe Reesi blogipostitust SIIT!

Osalesin Europassi Teacher Academy koolitusel märtsikuu esimesel nädalal Firenzes.

Minuga olid samas koolitusgrupis kaks õpetajat Hispaaniast ja üks Prantsusmaalt, kes õpetab Réunioni saarel. 

Lähemalt loe Kristiine blogipostitust SIIT!

Korraldus: 5-päevane ALP-i (Activating Leadership Potential) koolitus “Coaching -Skills and Practice” toimus Viini kesklinnas, üsnagi tagasihoidlikul pinnal. Lisaks minule osales koolitusel veel 5 hispaanlast (erinevatest piirkondadest) ja 2 sakslast. Koolitust viis läbi Irene Rojnik, kellel on väga pikaajaline kogemus süstemaatilise coachingu edendamise ja kaasava juhtimise koolituste alal.

Peamised teemad, mida koolitusel käsitleti ja praktiseeriti olid: Art of hosting, Mindfulness, The body’s role in coaching and facilitation, 4 Levels of Listening, Asking Powerful Questions, Systemic Consensing, Case Clinic.

Lähemalt loe Kaiteli blogipostitust SIIT!

Valisin koolituse pealkirja ja sisu kirjelduse järgi lootuses, et saan vastused tekkinud küsimustele.
 
Kreeta võttis mind vastu ebatavaliselt sooja ja päikselise ilmaga. Olin kohvrit pakkides vaikselt lootnud, et ehk ei pea  kindaid ja mütsi kandma, aga 26 kraadi oli ootamatu.
 
Esimene päev kulus kohanemisele. Selgus, et Kreetale oli tulnud minuga kokku viis õpetajat ja nendestki polnud keegi
registreerinud ennast minuga samale kursusele. See oli paras üllatus. Programmi kohandati vastavalt meie ümber, nii olin
mõnel koolituspäeval täiesti üksi koos juhendajaga.
 

Lähemalt loe Ülle blogipostitust SIIT!

Sellel sügisvaheajal, 22. – 25. oktoobril, töövarjutasime neljakesi (Karmen Paul – koolijuht, Mariann Nirk – muusikaõpetaja, Kaisa Tamvere – karjäärikoordinaator ja prantsuse keele õpetaja ja Liina Kitt – projektijuht ja saksa keele õpetaja) Rootsi Estetiska Gümnaasiumi koolitöötajaid.
 

Lähemalt loe Liina blogipostitust SIIT!

Korraldaja – in Dialogue (leadership and organisational development). Osalejaid oli kokku 6 (Maltalt, Taanist, Horvaatiast, Saksamaalt ja mina Eestist).

Põhiteemaks oli tugevustel põhinev coaching. Otseselt teemas püsimist oli ülivähe – kahjuks.
 

Lähemalt loe Lemme blogipostitust SIIT!