RAHVUSVAHELISED PROJEKTID

Käimasolevad projektid

Projekti üldine eesmärk on seotud õppijate tegevusvõimekuse ja õpetajate heaolu toetamisega. Tõhus õppimine ja õpetamine toimub kõige paremini siis, kui kõikide osapoolte sotsiaalne, emotsionaalne ja vaimne pool on toetatud.

Projekti eesmärgiks on:

 1. Arendada õpetajate teadlikkust uuenduslikest (õppe)meetoditest, et neid integreerida senisest enam oma õpetamisse ning ka uuendatud õppekava arendamisse. 
 2. Arendada edasi õpetajate pädevust toetada õppijate enesejuhtimisoskuste arengut, et omandada ka viise, kuidas toetada õpetajate ja õppijate vaimset tervist õppetöö käigus.
 3. Hoida ja tõsta kooli töötajaskonna motivatsiooni, et suurendada seeläbi soovi organisatsiooni panustada ning pühenduda õppimisele ja arengule suunatud koolikultuuri toetamisele.
 4. Leida uusi rahvusvahelisi koostööpartnereid, mis võimaldaks koostööd erinevates valdkondades.

2023/24 õppeaastal on planeeritud neljateistkümnele Viimsi Gümnaasiumi õpetajale võimalus end Erasmus+ õpirände projekti “Tõhus õppimine ja õpetamine” raames välismaal täiendada. 

Projektis jaotuvad õpirände sisud enamasti kaheks võimaluseks, kuidas tõhusat õppimist ja õpetamist soodustada – koolitused, mis on seotud uuenduslike õpi- ja õpetamismeetoditega ja koolitused, mis on seotud vaimse tervise toetamisega (sh coachingu viisid). 

Üheksa õpetajat lähevad koolitustele, mis keskenduvad innovaatilistele ja efektiivsetele meetoditele, kuidas toetada tõhusat õppimist ja õpetamist:

“The Collaborative Classroom: Teachers as Coaches: Classrooms as Teams”;

“Project and Competence Based Learning: innovative and effective methods and tools”;

“Designing & Facilitating Learning Spaces”;

“Student-Centered Education: The 21st Century Revolution”; 

“Innovative Methodologies for Teaching & Learning”;

“Smart teachers play more”.

Koolitustel antakse edasi õpilaskeskseid uuenduslike meetodeid (käsitletakse projektõpet, mängudel põhinevat õpet ja õpet väljaspool klassiruumi), mis innustavad õppijad võtma vastutust oma õppimise eest. Lisaks, keskendutakse õppija kaasamisele ja inspireerimisele, et anda talle suurema autonoomia ja vastutuse õppimises. Õpitakse erinevaid meetodeid ja

mängulisi võtteid, kuidas grupitundele kaasa aidata ning grupitööd tunnis rakendada. Määrava tähtsusega on positiivse õpilaskeskse õpikeskkonna loomine ja kujundamine. Kõiki õpitud mänge ja õpistrateegiaid saab hiljem kohe oma tunnis rakendada.

Viis õpetajat osaleb koolitusel, kus võetakse fookusesse õpetajate ja õppijate vaimne tervis ning selle toetamise:

“Educational Coaching Tools”;

“Mindfulness for Teachers: a Hands-on Approach”;

“Yoga and meditation for mindful education”;

“Stress Management with outdoor activities”.

Koolitustel pannakse rõhku õpetaja ja õppija koordineeritud ning mõtestatud tegevusele ja pausidele oma õppetöös, et olla efektiivne. Lisaks pakub üks mentorluskoolitus töövahendeid õppijatega töötamiseks. Neid vahendeid kasutades saame parimal viisil toetada ja suunata õppijaid ning õpetada neile vastutust ja mõtlemise perspektiivi. Koolitus aitab luua valmidust alustavas mentoris, et seista mentorgrupi ees ja luua nendega koostöine õhkkond.

Lisaks koolitustele lähevad kaheksa Viimsi Gümnaasiumi matemaatikaõpetajat töövarjutama Hollandisse Pax Christi Collage Druteni kooli. Pax Christi Collage’t visiooniks on toetada ennastjuhtiva õppija kujunemist võttes fooksusesse õpilaste üldoskuste arendamise. Õppetöös panevad nad rõhku ettevõtlikkusele ning suunavad vastutuse õppetöös õppijale andes talle peaaegu täielik autonoomsus oma õppetöö planeerimisel. Lisaks pakub Pax Christi Collage Druten valikainena õppeainet NLT (Nature, Life and Technology), mis annab kõige parema ülevaate reaalainete lõimingust. Õppeaine eesmärgiks on õpetada loodusteadusi lõimitult, tutvustades loodusnähtusi eri valdkondade spetsiifikast tulenevalt. 

Kõikide koolituste kokkuvõtted, kasulikud lingid on kättesaadavad Viimsi Gümnaasiumi õpirände blogis.

Projekt on saanud toetust Euroopa Liidult Erasmus+ programmi raames.

“Rohepööre virtuaalreaalsuses” on kolme Euroopa gümnaasiumi ja Soome haridustehnoloogia ettevõtte 3DBear koostööprojekt. Projektis käsitletakse ja uuritakse keskkonna ning kliimamuutusega seotud küsimusi. Lisaks annab projekt õpilastele tööriistu tulevikus majanduse ning kliima poliitiliste probleemidega tegelemiseks.

Projekti eesmärgiks on

 1. edendada õpetajate ja õppijate teadlikkust rohepöördest – mida see endaga kaasa toob ja kuidas see kliimamuutustega tegeleb, kuidas on keskkonnaseisund halvenenud ning kuidas nendest tulenevaid väljakutseid ületada;
 2. arendada kõigi osalejate digitehnoloogilisi oskusi, luues stsenaariumi põhiseid virutaalreaalsuse õppekeskkondi;
 3. tugevdada ja luua pikaajalisi rahvusvahelisi partnerlussuhteid, mis viivad edasiste projektide ja koostööni.

Uurides koos rohepöörde teemat üleeuroopalisest vaatenurgast, saavad kolm partnerkooli jagada oma seisukohti keskkonna- ja kliima probleemide kohta nii riiklikul, ühiskonna kui ka üksikisiku tasandil. See omakorda annab õppijatele sügavama arusaamise partnerriikide lähenemisviisidest ja poliitikast. Samuti uuritakse, mida saaks teha olukorra ümberpööramiseks.

Projekt koosneb kuuest erinevast õpetajate ja õppijate õpirände kohtumisest kolmes erinevas riigis. Meie kooli õpetajatest osalevad projektis saksa ja soome keele õpetaja Ruth Rappold, bioloogiaõpetaja Ivi Rammul, geograafiaõpetaja Kristjan Pärnamägi ja projektijuht Liisu Jallai. Õppijad valitakse projekti lähtuvalt nende motivatsioonist. Pärast iga õpirännet jagatakse kogemusi ja praktikaid osalenud õpetajate ja õppijate korraldatud töötubades.

Projekti tulemusena töötatakse välja virtuaalreaalsuse õppekeskkonnad ja luuakse digitaalne andmebaas, mida saavad tulevikus õppetöös kasutada kõik koolid. 

Koostööpartnerid on järgmised:

Otaniemen lukio, Finland, Helsinki-Uusimaa, Espoo, https://otaniemenlukio.fi/

Bundesgymnasium Moedling, Austria, Niederösterreich, Mödling, http://www.bgmoedlIng-bach.ac.at

3DBear Oy, Finland, Helsinki, www.3dbear.io

Projekt on saanud toetust Euroopa Liidult Erasmus+ programmi raames.Lõppenud projektid

Projekti eesmärk

Projekti üldine eesmärk on seotud muutunud õpikäsituse (st iga õpilase individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamine) rakendamisega. Põhiline fookus on aga mentorlussüsteemil. 

Projekti eesmärgiks on:

 • õppida toimiva mentorlussüsteemiga koolilt, et viia vajadusel sisse muudatusi Viimsi Gümnaasiumi mentorlussüsteemi; 
 • suurendada õpetajate teadmisi ja oskusi coachimisest/mentorlusest nii töövarjutamise kui ka koolituste kaudu ning aidata seeläbi täiendada mentorite jaoks mõeldud juhendmaterjale; 
 • saata õpirändele arvestatav hulk kooli töötajatest, et tekiks kriitiline mass, kes tahab ja viib ellu muudatusi oma töös ning mõjutab seeläbi ka oma kolleege ning kooli tervikuna; 
 • uute rahvusvaheliste koostööpartnerite leidmine.

2019/20 õppeaastal oli algselt planeeritud kaheteistkümnel Viimsi Gümnaasiumi õpetajal võimalus end Erasmus+ õpirände projekti “Ennastjuhtiva õppija toetamine” raames välismaal täiendada. 8 õpetajat said oma enne koroona pandeemia tulekut oma õpirännetel ära käia. 

 • Coaching – skills and practice for consultants and coaches” – täienduskoolitus inglise keele õpetajale/mentorile, 21.- 25. oktoober, Austrias Viinis

 • Stockholmi Estetiska Gümnaasiumi töövarjuprojekt – kooli külastasid koolijuht, projektijuht, prantsuse keele õpetaja ja muusikaõpetaja. 22. – 25. oktoober 
 • “Innovative Approaches to Teaching” – täienduskoolitus ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajale/mentorile, 28. oktoober – 1. november, Tšehhis Prahas
 • “Strength based coaching and guidance” – täienduskoolitus õpilasnõustajale, 28. oktoober – 1. November, Austrias Linzis
 • “Coaching in the classroom” – täienduskoolitus eesti keele õpetajale/mentorile, 4. – 10. november, Kreetal
 • “Life Coaching for Teachers: Happy Teachers for Better Students”, täienduskoolitus eesti keele õpetajale/mentorile, 1. – 8. märts. Firenzes

Õpiränded, mis ei saanud pandeemiast tingituna toimuda 2019/20 õppeaastal, kuid toimusid 2021/22 õppeaastal.

“Emotional intelligence and coaching skills for teachers, school and adult education staff” – täiendkoolitus ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajale/mentorile, 6.-12. veebruarini,  Itaalias Bolognias.

“COACHING&MENTORING Innovative techniques for teachers, mentors, and educators to fight drop up and motivate all”   täienduskoolitus eesti keele õpetajale/mentorile, 6.-13. märts, Itaalias Soveratos.

“Coaching strategies for schools – turn change into lasting educational benefits” – täiendkoolitus kommunikatsioonijuhile/mentorile, 22. – 28. märts, Soomes Helsingis.

5 õpirände kogemusi jagati koolituspäeval 27. detsembril, mis oli inspireeriv kogu meeskonnale. Teine pidi toimuma juunis 2020, kuid jäi pandeemia tõttu ära ning toimub mais 2022, kui viimased 3 õpirännet on saanud ka toimuda.

Kõikide koolituste kokkuvõtted, kasulikud lingid on kättesaadavad Viimsi Gümnaasiumi õpirände blogis.

Projekt on saanud toetust Euroopa Liidult Erasmus+ programmi raames. 

2019/2020 õppeaastal õnnestus Erasmus+ õpirände projekti kaudu “Ennastjuhtiva õppija toetamine” koolijuhil ja kolmel õpetajal minna Stockholmi Estetiska Gümnaasiumisse töövarjutama. Kuna kahel koolil on ühisosa muusika ja teatri valdkonnas, siis lepiti kokku, et kirjutatakse ühine projekt. Selle projekti nimeks sai “The Dreams and Fears that I have”, mida viidi ellu ühe aasta asemel kaks aastat ning mis lõppes augustis 2022. 

Tegemist oli noortele suunatud projektiga, mille tulemusena valmis Rootsi ja Eesti õpilaste koostöös füüsilise teatri lavastus, mis käsitles noorte unistusi ja hirme. Lavastuses kasutati teistmoodi lähenemist, kus paralleelselt toimusid etendused viies erinevas ruumis ja publikul oli võimalus valida, millist ruumi külastada. Etendused ruumides võeti kokku ühisnumbrina, kus hirmude ja unistuste teema põimiti tervikuks. 

Projektiga oli seotud 40 õpilast (20 Eestist ja 20 Rootsist)  ning kuus täiskasvanut, kelle hulka kuulusid Stockholmi Estetiska Gümnaasiumist õpetajad Liselott Almroth (muusika), Ulrica Almgardz (teater), Helena L Thornqcvist (projekti Rootsipoolne koordinaator), Viimsi Gümnaasiumist Andreas Kalvet (muusika), Emily Bruus (teater), Maarja Urb (õppe-ja arendusjuht, projekti Eestipoolne koordinaator)

Projekti kahe aasta jooksul töötati partnerkooliga virtuaalselt jagades ideid, leppides kokku etenduse raamistikku ja üksikasju, tagasisidestades üksteise nägemist. Mais 2022 õnnestus lõpuks Viimsi Gümnaasiumi 20l õpilasel ja 3 õpetajal külastada partnerkooli Stockholmis, kus terve nädala jooksul töötati intensiivselt lavastusega, külastati tunde ja veedeti ühiselt aega. Rootsi kohtumisel toimus kaks etendust, mis oli mõeldud teistele õppijatele, nende vanematele, kooli personalile ja lähedalasuvale kogukonnale. Kokku külastas Rootsis etendusi 180 inimest. 

Kahjuks ei õnnestunud Rootsi noortel vastukülaskäik juunis, kuid sellest hoolimata toimus etendus ka Viimsis 7. juunil, mida külastas koolipere ja huvitatud Viimsi elanikud. Etendusi külastas 140 inimest. 

Projekti võib lugeda väga edukaks, sest see inspireeris mõlema kooli õpilasi ja õpetajaid kunstide valdkonnas edasi õppima või lisaväljundeid leidma. Õppijate tagasisidest mõned näited:

 • I found out what I want to do in the future – theatre
 • That I could create a whole dance choreography just with myself.
 • I am  not very confident but after this project I learn that I am confident enough to perform in the spotlight. 
 • That directing and staging may be future job.

Projekti ja just eriti Rootsi kohtumise jooksul arendati partnerriigist arusaamist, tutvuti kooli-ja haridussüsteemiga ning mõisteti, milles seisnevad kahe riigi noorte sarnasused ja erinevused. Mõni mõte õpilastelt projektis: 

 • I think it was exciting that we met the students from Estonia and got to know them. 
 • It was fun and it was a new experience that I really enjoyed. Even if we didn’t get to go to Estonia it still interesting to see how the Estonians interpreted the concept 

Kuna projektis loodi etendus nullist alustades süžeega ja lõpetades lava dekoratsioonidega ning muusikaga, siis arendas see kõikide õpilaste ja ka õpetajate loomingulisust. Oli õppijaid, kes polnud kunagi varem laval olnud, oli neid, kes polnud kunagi varem elektroonilist muusikat loonud. 

Tagasiside etendustele publiku poolt (mõned näited):

 • Etendused olid väga huvitavad ja panid isegi ihukarvad püsti. Ma ei olnud varem selliseid etendusi näinud, kuid võin öelda, et nautisin täiega!
 • Nii armas on näha, kuidas projekt on teid liitnud. Etenduses oli tunda, et naudite seda, mida teete ja ulsadate üksteist ning teil on koos hea. Andsite palju enamat kui etendus. Andsite edasi ehtsad tunded. Aitäh elamuse eest. 
 • Huvitav etendus. Hea muusikavalik. Väga lõbus ja huvitav. Tore, et publikut ka kaasati. 

Kuna projekt sattus koroonapandeemia aega, siis oli ka mõlema kooli õpilaste omavaheline suhtlus kooli tasandil minimaalne. Seetõttu lisaks sellele, et projekt andis võimaluse suhelda rahvusvahelisel tasandil, oli sellel väga oluline roll oma kooli noorte omavahelisel sotsialiseerumisel ja teineteise mõistmisel. Oli ju projekti teema “The dreams and fears that I have” vägagi personaalne, mille käigus noored jagasid seda, mis nende või nende eakaaslaste sisemaailmas toimub.Mõned näited õppijate refleksioonist projekti lõpus: 

 • It was hard to write a monologue about your own fear but it felt nice to get it out in writing and everyone in the group got closer afterwards
 • Väga oluline on jagada oma lugusid. Ma avastasin palju selle kohta, milline ma erinevate inimestega suheldes olen ning kuidas käitun. Ma avastasin palju erinevaid viise muusika ja kunsti tegemiseks ning kui oluline on koosloomine.
 • I have made new friends at school and seen more of what other classes can do. It makes me want to collaborate more in the future. 

Etenduse ajal ruumides toimuvat ka filmiti ning neid on võimalik näha siit.

Ka publikult paluti jagada oma hirme ja rõõme selleks eraldi ettevalmistatud refleksioon iruumis. 

Kokkuvõttes saab öelda, et projekt oli väga vajalik nii koostöö, loovuse, sotsiaalse arusaama kui ühtsuse suurendamiseks nii koolisiseselt kui koolide-ja riikidevaheliselt.  

Intervjuud ja tagasiside osalejatelt:

Lavastused Eestis ja Rootsis:

Etendused Eestis ja Rootsis:

Projekt sai toetust Euroopa Liidult Erasmus+ programmi raames.

 

Viimsi Teatajas ilmunud artikkel https://viimsiteataja.ee/kultuur/teatriprojekt-uhendas-eesti-ja-rootsi-noori/

Osalesime “Hochschule der Medien” (Stuttgart, Saksamaa) üliõpilaste korraldatavas projektis, mille eesmärgiks oli tutvustada LEANTEC messil erinevaid digitaalseid lähenemisi õppimisele. Selle projektiga avaneb meil võimalus tutvustada enda kooli ning erinevaid viise, kuidas meie nii tava-, distant- kui ka paindõppes IKT vahendeid kasutame ning tunde läbi viime. 

Projektiga tegeles meie kooli meediatiim koos juhendajate Kristiine Kurema, Martin Männiku ja Matthijs Quaijtaaliga.

Meie kooli visioon on kujundada ennastjuhtivaid õppijaid ning et iga õpilane, kes lõpetab Viimsi Gümnaasiumi on omandanud heal tasemel 21. sajandi oskused, milleks on kriitiline mõtlemine ja probleemide lahendamine, koostöö, suhtlemine, enesejuhtimine ning loovus ja ettevõtlikkus. Selleks, et need oskused efektiivselt õpilasteni viia, peame kõigepealt meie, õpetajad, ennast antud teemadel edasi koolitama.

Õpirände eesmärkideks olid:
1. suurendada kooli töötajate arusaama 21. sajandi oskustest ning nende arendamise vajalikkusest;
2. arendada õpetajate didaktilisi oskusi 21. sajandi oskuste valdkonnas;
3. organisatsiooni töötajate (nii õpetajate, tugispetsialistide kui ka juhtkonna liikmete) pädevuse tõstmine ja motivatsiooni hoidmine;
4. saata õpirändele arvestatav hulk kooli töötajatest;
5. jätkusuutliku rahvusvahelise koostöö arendamine.

Et neid eesmärke täita, osalesid projektis 15 kooli töötajat – 13 õpetajat, kooli juht ja üks juhtkonna liige.

Neli neist osalesid töövarjutamisel Saksamaal Carl von Ossietzky gümnaasiumis, kus on üle kümne aasta edukalt praktiseeritud moodulitena kolme aasta peale ära jaotatud karjäärinõustamissüsteemi, kus õpilasesindus on kaasatud igapäevaellu ja kus andekamad õpilased käivad kahel päeval nädalal õppimas uurimiskeskuses. Samuti tutvusid meie õpetajad sealse projektipõhise õppega.

Kolm õpetajat osalesid töövarjutamisel Soome koolis Mäkelänrinteen lukio, kus igale õpilasel on individuaalne õppekava ning gümnaasiumis võib käia lausa viis aastat. Õppekava koostamise ja vastavalt sellele õppimise eest vastutab õppija ise.

Ülejäänud osalesid koolitustel, mis leidsid aset Iirimaal, Itaalias, Horvaatias, Tsehhis ja Küprosel.

Koolitused olid:
ESHA 2022 Biennial Conference
„Developing 21st century skills in the classroom: CRITICAL THINKING”
„Student-centered Classroom: Teachers as Promoters of Active Learning!”“Project-Based Learning in the Classroom: Setup, Integration and Reflection”
„4Cs- communication, collaboration, creativity and critical thinking
„Encouraging Creative Thinking“
„Teaching is communication“

Nagu traditsiooniks on saanud, siis ka seekord viisid koolitujad ja töövarjutajad läbi kogemuste kodasid ning jagasid lahkesti oma muljeid ning häid praktikaid kogu kooliperega.

Koolituste kokkuvõtted, kasulikud lingid on kättesaadavad Viimsi Gümnaasiumi õpirände blogis.

Projekt oleks pidanud ellu viidama 2020/2021 õppeaastal, kuid see toimus hoopis 2022/2023.

Viimsi Gümnaasiumi õpirände blogi

Varakevadine (6.-10. märts) Praha võttis mind vastu eestlasele harjumuspärase jaheda ilmaga ja kahjuks ka veel ilma igasuguste kevade märkideta. Lisaks võimalusele viibida nädal Prahas ja tutvuda selle vaatamisväärsustega oli eesmärk ka tutvuda loovale mõtlemisele ergutamisega (Encouraging Creative Thinking).

Tallinnast Prahasse saab päris mugavalt lennukiga läbi Riia või Varssavi ehk kas AirBalticu või LOT-iga. Ümberisitumistest tulenevat pikka ootamist lennujaamades ei ole ja Praha lennujaamast saad võtta Bolt “takso” ja juba 35 minuti pärast oledki linnas.

Lähemalt loe blogipostitust SIIT!

Valisin enda koolituseks “Teaching is communication”, mis toimus  Itaalias,  kuurortlinnas Soveratos 1.05- 6.05. 
 
Soverato asub logistiliselt üsna ebamugavas kohas ning sinna minek ja tulek olid kolme ümberistumisega. 
Linnake võttis mind vastu tumedate pilvede, tuule ja vihmasabinaga, mida jagus veel kolmeks päevaks. 
 
Kursus tundus kirjelduse järgi minu jaoks ideaalne. Olen soovinud oma suhtlemisoskust ja arutlemisoskust suurtes gruppides arendada. Seetõttu olid ootused suured. 
 

Lähemalt loe blogipostitust SIIT!

Saabusin Spliti reede hilisõhtul. Järgmise päeva veetsin linnaga tutvudes ja vahemaid kaardistades. Ja vibe’i tabades. See oli tark mõte. Soovitan kõigile kursusele sõitjatele vähemalt üks päev varem kohale sõita – kulub marjaks.

See oli minu kuues Erasmuse-trip. Kokku oli meid 41 osalist erinevatest Euroopa riikidest.  Minu jaoks kõige olulisem koolitus Critical Thinking jäi  lahjaks. Kogu  pika tunni peale jagati ainult üks paber abistavate küsimustega, mida kõik niikuinii teadsid, aga kõige olulisemat – who benefits the most  – ei esitatud ega käsitletud.

 

Lähemalt loe blogipostitust SIIT!

Valisin antud koolituse huvist teema vastu. Soovisin põhjalikumalt ja läbi rahvusvahelise kogemuse kuulda kuidas õpilasi omavastutuslikult rohkem õppima motiveerida. Kuna VGM on avatud meelega kool, siis uskusin leidvat ka midagi sellist mida päriselt saab rakendada.
 
Firenze võttis mind vastu sügisese soojaga. Koolituskeskus asus kesklinnas ja seega olin terve nädala ümbritsetud arhitektuuri ja kultuuriga. Ka kursuse korraldus oli selles osas läbi mõeldud, et saaksime soovi korral külastada muuseume või imelisi kirikuid.
 

Lähemalt loe blogipostitust SIIT!

Olen mitmeid projekte õpetajate jaoks kirjutanud, et võimaldada neil osaleda, kuid pole ise kunagi täiendkoolitusel käinud Erasmus+ga (olen käinud töövarjutamas). Küll aga avanes see võimalus “21. sajandi õppija” projekti raames seetõttu, et üks meie õpetajatest ei saanud minna, sest projekt oli lükatud koroona tõttu 2 aastat edasi. Seega üks põhjustest oli saada sama kogemus, mida õpetajad on saanud ja jätkuvalt soovivad. Teine veelgi olulisem põhjus on see, et saada mõned head ideed ja konkreetsed tööriistad, mida oma mentortundides kasutada, sest igapäevaselt mitte õpetaja olles ja mõeldes pidevalt strateegiliselt suures pildis, kipub meetodite pagas tühjaks jääma. Muidugi ei saa ka jätta tähelepanuta põhjust, et ka suures pildis mõelda, mida meie 21. sajandis oskuste arendamise süsteemi arendamisel tähele panna. 
 

Lähemalt loe blogipostitust SIIT!

Kaks lennureisi, kolm rongi ja 12-tunnine teekond viisid meid Saksamaale Bremerhavenisse – mereäärsesse linnakesse, mis on suuruselt võrdne Tartuga. Bremerhavenis saime tänu Erasmus+ õpirände projektile “21. sajandi oskused” õppida viie päeva jooksul tundma kohalikku kultuuri ja haridussüsteemi ning töövarjutada Saksamaa õpetajaid.
 
Meid võtsid vastu õpetajad Carl von Ossietzky koolikeskuses, mis koosneb neljast koolist: põhikool (5.-9. klass), kaks ametikooli ja gümnaasium (10.-13. klass). Saksamaa haridussüsteem erineb meie jaoks harjumuspärasest nii ülesehituse poolest kui ka koolikohustuse näol, mis on õpilastel kuni 18-aastaseks saamiseni.

Lähemalt loe blogipostitust SIIT!

Osalesime 17.-22. oktoobril 2022 6-päevasel koolitusel Iirimaa pealinnas Dublinis. Koolitusele läksime kolme eesmärgiga: saada juurde mõtteid ja eriti võtteid, kuidas rakendada õpilaskeskset õpet 30+ õpilasega klassis (Kristiina); kuidas rakendada õppijatega rohkem individuaalset lähenemist arvestades erinevat taset ja huvisid (Eve) ning tutvuda Dublini ja Iirimaaga, kus me kumbki varem käinud polnud ning mis oli väga rikastav kogemus.

Lähemalt loe blogipostitust SIIT!

Osalesime 5-8.septembril koos kolleegide Ivi Rammuli ja Ruth Rappoldiga Helsingis, Erasmus+ õpirände projektis ning külastasime Mäkelänrinteen gümnaasiumit, et tutvuda sealse õpikeskkonnaga. Reisil olid kaasas ka Viimsi Gümnaasiumi G2 ja G3 Soome keele õppijad – Joanna Katariina Niinimäki, Elisabeth Juhansoo, Mona Bronzov, Oskar laur, Ronja Voog, Trevor Vaidla ja Sofia Süvaorg.

Lähemalt loe blogipostitust SIIT!

Osalesin Erasmus + koolitusel „Coaching strategies for school – turn change into lasting educational benefits“, mis toimus Soomes 20.-26. märts 2022. Algselt pidi koolitus toimuma aastal 2020 ning koolitusele kirja pannes olid minu ootused ja eesmärgid kindlasti teised, kui need olid tänases hetkes koolitusele minnes. Ehk kahe aastaga kogutud teadmised ja kogemused olid suureks toeks koolitusel osalemisel, seetõttu tundsin kohati ka, et tegemist on rohkem kordamise, kui millegi väga uue omandamisega. Teisalt oli selline kordamine ja kinnistamine kasulik ja lõpuks kogunes ka mitmeid uusi praktilisi grupiharjutusi. Koolitus oli äärmiselt põhjalik, sisutihe, sisaldades rohkelt väga praktilisi grupiülesandeid, hästi üles ehitatud ja koolitaja valdas teemat väga hästi ja põhjalikult ning oskas seda ka edasi anda. Teised koolitusel osalejad olid Itaaliast, Kreekast, Türgist, Rumeeniast.

Lähemalt loe Merle blogipostitust SIIT!

Koolitus toimus Itaalias Soveratos JUMP koolituskeskuses 7.-12. märtsini 2022 ning kandis pealkirja „COACHING&MENTORINGInnovative techniques for teachers, mentors, and educators to fight drop up and motivate all“. Soverato on mere ääres asuv linn, mis saab muuhulgas oma sissetuleku ka turismist. Kunagi on katnud selle linna ümbrust korgipuu väljad, mis on aja jooksul asendunud oliivipuude väljadega.

Lähemalt loe Kirsi blogipostitust SIIT!

Osalesin 6. kuni 12. veebruarini Itaalias Bolognas koolitusel nimega “Emotional intelligence and coaching skills for teachers, school and adult education staff”.

Meie gruppi kuulus kuus õpetajat: kolm Portugalist, üks Tšehhist ja üks Slovakkiast. 

Lähemalt loe Reesi blogipostitust SIIT!

Osalesin Europassi Teacher Academy koolitusel märtsikuu esimesel nädalal Firenzes.

Minuga olid samas koolitusgrupis kaks õpetajat Hispaaniast ja üks Prantsusmaalt, kes õpetab Réunioni saarel. 

Lähemalt loe Kristiine blogipostitust SIIT!

Korraldus: 5-päevane ALP-i (Activating Leadership Potential) koolitus “Coaching -Skills and Practice” toimus Viini kesklinnas, üsnagi tagasihoidlikul pinnal. Lisaks minule osales koolitusel veel 5 hispaanlast (erinevatest piirkondadest) ja 2 sakslast. Koolitust viis läbi Irene Rojnik, kellel on väga pikaajaline kogemus süstemaatilise coachingu edendamise ja kaasava juhtimise koolituste alal.

Peamised teemad, mida koolitusel käsitleti ja praktiseeriti olid: Art of hosting, Mindfulness, The body’s role in coaching and facilitation, 4 Levels of Listening, Asking Powerful Questions, Systemic Consensing, Case Clinic.

Lähemalt loe Kaiteli blogipostitust SIIT!

Valisin koolituse pealkirja ja sisu kirjelduse järgi lootuses, et saan vastused tekkinud küsimustele.
 
Kreeta võttis mind vastu ebatavaliselt sooja ja päikselise ilmaga. Olin kohvrit pakkides vaikselt lootnud, et ehk ei pea  kindaid ja mütsi kandma, aga 26 kraadi oli ootamatu.
 
Esimene päev kulus kohanemisele. Selgus, et Kreetale oli tulnud minuga kokku viis õpetajat ja nendestki polnud keegi
registreerinud ennast minuga samale kursusele. See oli paras üllatus. Programmi kohandati vastavalt meie ümber, nii olin
mõnel koolituspäeval täiesti üksi koos juhendajaga.
 

Lähemalt loe Ülle blogipostitust SIIT!

Sellel sügisvaheajal, 22. – 25. oktoobril, töövarjutasime neljakesi (Karmen Paul – koolijuht, Mariann Nirk – muusikaõpetaja, Kaisa Tamvere – karjäärikoordinaator ja prantsuse keele õpetaja ja Liina Kitt – projektijuht ja saksa keele õpetaja) Rootsi Estetiska Gümnaasiumi koolitöötajaid.
 

Lähemalt loe Liina blogipostitust SIIT!

Korraldaja – in Dialogue (leadership and organisational development). Osalejaid oli kokku 6 (Maltalt, Taanist, Horvaatiast, Saksamaalt ja mina Eestist).

Põhiteemaks oli tugevustel põhinev coaching. Otseselt teemas püsimist oli ülivähe – kahjuks.
 

Lähemalt loe Lemme blogipostitust SIIT!