VÄLISPROJEKTID

Erasmus+ 2020/21 aasta KA229 projekt – The Dreams and Fears that I have

Tänu 2019/20 õppeaasta projektile “Ennastjuhtiva õppija toetamine”, oli meie koolijuhil ja kolmel õpetajal võimalik minna Rootsi Estetiska Gümnaasiumisse töövarjutama. Kuna seal olles nähti ühisosa muusika ja teatri valdkonnas, siis lepiti kokku, et kirjutatakse ühine projekt. Selle projekti nimeks on “The Dreams and Fears that I have”.

Tegemist on noortele suunatud projektiga, mille tulemuseks on Rootsi ja Eesti õpilaste koostöös valminud füüsilise teatri näidend, mis käsitleb noorte unistusi ja hirme.

Antud projekti eesmärgiks on:

 • inspireeida muusika ja kunstilise eneseväljenduse kaudu nii õpilasi kui ka õpetajaid;
 • arendada koostööoskusi, ettevõtlikkust ning loomingulisust;
 • luua võimalus kultuuriliste, koolidevaheliste ja õppekeskkonda puudutavate erinevuste mõistmiseks;
 •  populariseerida haridust ja rahvusvahelisi programme;
 • tugevdada sidet Eesti ja Rootsi vahel.

Projektiga on seotud 40 õpilast (20 Eestist ja 20 Rootsist)  ning kuus täiskasvanut, kelle hulka kuuluvad mõlema riigi projektijuhid, muusikaõpetajad ja teatri osa juhendajad.

Lavastus etendub võimalusel nii Rootsis kui ka Eestis. Juhul, kui see ei peaks osutuma võimalikuks, siis leiame ühiselt digitaalse lahenduse.

LEARNTEC virtuaalne mess 2.-4. veebruar.2021

Osaleme “Hochschule der Medien” (Stuttgart, Saksamaa) üliõpilaste korraldatavas projektis, mille eesmärgiks on tutvustada LEANTEC messil erinevaid digitaalseid lähenemisi õppimisele. Selle projektiga avaneb meil võimalus tutvustada enda kooli ning erinevaid viise, kuidas meie nii tava-, distant- kui ka paindõppes IKT vahendeid kasutame ning tunde läbi viime. 

Projektiga tegeleb meie kooli meediatiim koos juhendajate Kristiine Kurema, Martin Männiku ja Matthijs Quaijtaaliga.

Erasmus+ 2020/21 aasta projekt – 21. saj. oskused

Meie kooli visioon on kujundada ennastjuhtivaid õppijaid ning et iga õpilane, kes lõpetab Viimsi Gümnaasiumi on omandanud heal tasemel 21. sajandi oskused, milleks on kriitiline mõtlemine ja probleemide lahendamine, koostöö, suhtlemine, enesejuhtimine ning loovus ja ettevõtlikkus. Selleks, et need oskused efektiivselt õpilasteni viia, peame kõigepealt meie, õpetajad, ennast antud teemadel edasi koolitama.

2020/2021. õppeaasta Euroopa-suunalise õpirände eesmärkideks on:

 1. suurendada kooli töötajate arusaama 21. sajandi oskustest ning nende arendamise vajalikkusest;
 2. arendada õpetajate didaktilisi oskusi 21. sajandi oskuste valdkonnas;
 3. organisatsiooni töötajate (nii õpetajate, tugispetsialistide kui ka juhtkonna liikmete) pädevuse tõstmine ja motivatsiooni hoidmine;
 4. saata õpirändele arvestatav hulk kooli töötajatest;
 5. jätkusuutliku rahvusvahelise koostöö arendamine.

Et neid eesmärke täita, osalevad projektis 14 kooli töötajat – õpetajad (kaks eesti keele ja kirjanduse õpetajat, prantsuse keele õpetaja/karjäärinõustaja, saksa keele õpetaja/projektijuht, ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja, vene keele õpetaja, loodusteaduste õpetaja, geograafia õpetaja, saksa keele õpetaja ja kaks inglise keele õpetajat), õpilasnõustaja ning kooli juht ja üks juhtkonna liige.

Viis neist osalevad töövarjutamisel Saksamaal Carl von Ossietzky gümnaasiumis, kus on üle kümne aasta edukalt praktiseeritud karjäärinõustamissüsteemi, mille tegevused on moodulitena kolme aasta peale ära jaotatud. Samuti tutvume sealse õpilasnõustamissüsteemiga ja projektide ning projektipõhise õppega. Ülejäänud osalevad koolitustel, mis leiavad aset Iirimaal, Itaalias, Horvaatias, Küprosel, Hispaanias, Kreekas, Saksamaal ja Austrias.

2020/2021 õppeaasta õpiränded:

 • “Innovative technics for teachers, mentors and educators to fight drop up and motivate youth” –  07.-02.08.2020, Itaalias Soveratos
 • “Developing 21st century skills in the classroom: CRITICAL THINKING” – 16.-22.08.2020, Horvaatias Splitis
 • “Student-centered Classroom: Teachers as Promoters of Active Learning!” – -26.09.2020, Iirimaal Dublinis
 • “Project-Based Learning in the Classroom: Setup, Integration and Refelction” – 28.09.-3.10.2020, Itaalias Firenzes
 • “Social and Emotional Learning for Teachers: Understand, Plan, Implement” – 05.-10.10.2020, Iirimaal Dublinis
 • ESHA 2020 Biennial Conference – 21.-24.10.2020, Küprosel
 • töövarjutamine Schulzentrum Carl von Ossietzky gümnaasiumis – 26.-30.10.2020, Saksamaal Bremerhavenis
 • “The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools” – 16.-21.11.2020, Hispaanias Barcelonas
 • “Education for sustainable development” – 01.-05.03.2021, Kreekas Piraeusel
 • “Soziales Lernen für den Unterricht” – 15.-19.03.202,1 Austrias Grazis

Nagu traditsiooniks hakkab saama, siis toimub kaks korda aastas koolitujate ja töövarjutajate läbiviidud koolituspäev kogu tuumikmeeskonnale, kus uusi teadmisi, muljeid ning häid praktikaid jagatakse ka ülejäänud kolleegidega.

Projekt on saanud toetust Euroopa Liidult Erasmus+ programmi raames.

Erasmus+ 2019/20 aasta projekt – ennastjuhtiva õppija toetamine

Sellel õppeaastal on kaheteistkümnel Viimsi Gümnaasiumi õpetajal võimalus end Erasmus+ õpirände projekti “Ennastjuhtiva õppija toetamine” raames välismaal täiendada. Praeguseks hetkeks on ennast välismaal täiendamas käinud kaheksa õpetajat. Nendest 4 osalesid koolitusel ja 4 olid Rootsi Estetiska Gümnaasiumis töövarjuks. Kõikide õpetajate kogemuste kohta saab lugeda Viimsi Gümnaasiumi õpirännete blogist.

Projekti eesmärk

Projekti üldine eesmärk on seotud muutunud õpikäsituse (st iga õpilase individuaalset ja sotsiaalset arengut toetava, õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendava õpikäsituse rakendamine) rakendamisega. Põhiline fookus on aga mentorlussüsteemil.

Projekti eesmärgiks on:

 • õppida toimiva mentorlussüsteemiga koolilt, et viia vajadusel sisse muudatusi Viimsi Gümnaasiumi mentorlussüsteemi;

 • suurendada õpetajate teadmisi ja oskusi coachimisest/mentorlusest nii töövarjutamise kui ka koolituste kaudu ning aidata seeläbi täiendada mentorite jaoks mõeldud juhendmaterjale;

 • saata õpirändele arvestatav hulk kooli töötajatest, et tekiks kriitiline mass, kes tahab ja viib ellu muudatusi oma töös ning mõjutab seeläbi ka oma kolleege ning kooli tervikuna;

 • uute rahvusvaheliste koostööpartnerite leidmine.

Selleks, et neid eesmärke saavutada osalevad Viimsi Gümnaasiumi õpetajad õppeaastal 2019/2020 järgmistel õpirännetel:

 • Stockholmi Estetiska Gümnaasiumi töövarjuprojekt – kooli külastasid koolijuht, projektijuht, prantsuse keele õpetaja ja muusikaõpetaja. 22. – 25. oktoober
 • “Coaching – skills and practice for consultants and coaches” – täienduskoolitus inglise keele õpetajale/mentorile, 21.- 25. oktoober, Austrias Viinis
 • “Innovative Approaches to Teaching” – täienduskoolitus ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajale/mentorile, 28. oktoober – 1. november, Tšehhis Prahas

 • “Strength based coaching and guidance” – täienduskoolitus õpilasnõustajale, 28. oktoober – 1. November, Austrias Linzis

 • “Coaching in the classroom” – täienduskoolitus eesti keele õpetajale/mentorile, 4. – 10. november, Kreetal

 • “Life Coaching for Teachers: Happy Teachers for Better Students”, täienduskoolitus eesti keele õpetajale/mentorile, 1. – 8. märts. Firenzes

 • “Coaching strategies for schools – turn change into lasting educational benefits” – täiendkoolitus kommunikatsioonijuhile/mentorile, 22. – 28. märts, Soomes Helsingis

 • “Emotional intelligence and coaching skills for teachers, school and adult education staff” – täiendkoolitus ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetajale/mentorile, 19. – 25. aprill,  Itaalias Bolognias

 • “4 Tools for Innovative education” – täienduskoolitus eesti keele õpetajale, 4. – 8. mai, Hispaanias Valencias

Pärast koolituste läbimist toimub kogu tuumikmeeskonnale koolituspäev, kus uusi teadmisi ning häid praktikaid jagatakse ka ülejäänud kolleegidega. Esimene koolituspäev toimus 27. detsembril. Teine toimub juunis.

Mis puudutab rahvusvaheliste partnerite leidmisesse, siis tänase seisuga kirjutame koostöös Stockholmi Estetiska gümnaasiumiga 2020. a. alguses ühise projekti, millesse on seekord kaasatud ka õpilased.

Kõikide koolituste kokkuvõtted, kasulikud lingid on kättesaadavad Viimsi Gümnaasiumi õpirände blogis.

Projekt on saanud toetust Euroopa Liidult Erasmus+ programmi raames.