INFO G2 JA G3 SISSEASTUJALE

Kuidas astuda Viimsi Gümnaasiumisse?

Viimsi Gümnaasiumi vastuvõtukorra leiad siit.

 • Viimsi Gümnaasiumi G2 või G3 klassiastmesse vastuvõtmise eeldusteks on põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus ning eelnevate gümnaasiumiõpingute positiivsed õpitulemused.
 • Mitterahuldavate perioodihinnetega Viimsi Gümnaasiumisse kandideerida ei saa.
 • G2 või G3 klassiastmesse kandideerimiseks tuleb  juunis 2022 peale 10. või 11. klassi lõpetamist sisseastumiskeskkonnas esitada sisseastumisdokumendid:
  • läbitud klassiastme(te) tunnistus(ed) 
  • õpilasraamatu väljavõte, kus märge läbitud klassiastme lõpetamisest; 
  • motivatsioonikiri, milles kandidaat analüüsib end õppijana, selgitab isiklikke eesmärke ning põhjendab kooli vahetuse soovi.
 • Kandidaadid kutsutakse vestlusele. Vestlused toimuvad juunis 2022.
 • Kandidaatide hinnete, motivatsioonikirja ja vestluse tulemuste põhjal koostab komisjon pingerea. 
 • Vastuvõtukomisjon otsustab ja direktor kinnitab gümnaasiumi vastuvõtutingimuste täitmise alusel õpilase gümnaasiumi G2 või G3 klassiastmesse vastuvõtmise 27.06 lähtudes moodustunud pingereast.