INFO G2 JA G3 SISSEASTUJALE

Kuidas astuda Viimsi Gümnaasiumisse?

Viimsi Gümnaasiumi vastuvõtukorra leiad siit.

  • Viimsi Gümnaasiumi G2 või G3 klassiastmesse vastuvõtmise eeldusteks on põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus ning eelnevate gümnaasiumiõpingute positiivsed õpitulemused. Vastavalt vastuvõtukorrapunktid 2.4.1 ja 2.4.2.
  • G2 või G3 klassiastmesse kandideerimiseks tuleb perioodil 13.06 kell 12:00 kuni 18.06 kell 23:59 juunis 2022 peale 10. või 11. klassi lõpetamist sisseastumiskeskkonnas esitada järgmised sisseastumisdokumendid:
    • läbitud klassiastme(te) tunnistus(ed) või õpilasraamatu väljavõte;
    • motivatsioonikiri, milles kandidaat analüüsib end õppijana, selgitab isiklikke eesmärke ning põhjendab kooli vahetuse soovi.
  • Vastuvõtukomisjoni teeb õpitulemuste põhjal moodustunud pingerea põhjal 20. juunil otsuse kandidaatide vestlusele kutsumise osas. Vestlused toimuvad 22. juunil 2022 ning vastav info saadetakse sisseastumiskeskkonnas 20. juunil 2022.
  • Kandidaatide hinnete, motivatsioonikirja ja vestluse tulemuste põhjal koostab komisjon pingerea. 
  • Vastuvõtukomisjon otsustab ja direktor kinnitab gümnaasiumi vastuvõtutingimuste täitmise alusel õpilase gümnaasiumi G2 või G3 klassiastmesse vastuvõtmise 27. juunil lähtudes moodustunud pingereast.