MOODULID

Lisaks kohustuslikele kursustele peab iga õpilane valima endale igaks õppeaastaks huvipakkuva mooduli ehk 3-kursuselise valdkonnapõhise ainepaketi. Igal aastal võib valida erineva valdkonna mooduli või jätkata sarnases valdkonnas. Kokku tuleb gümnaasiumi jooksul läbida kolm moodulit, mis teeb kokku 9 kursust. Mooduli valikuga tuleb läbida kõik mooduli kursused.

G1 moodulid

Mooduli eesmärk
Moodul “Loodus ja keskkond” on loodud Sulle, kui Sind huvitab loodusvaldkond ja soovid läbi vahetu looduse tunnetamise saada ülevaadet meid ümbritsevast keskkonnast ja vastastikusest koosmõjust. Erilist rõhku pööratakse erinevate loodusressursside kasutamisele ja kliimamuutustele.

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
“Praktiline loodus” kursusel saab ülevaate igapäevaselt inimest ümbritsevatest taime-, looma-, seene- ja bakterite liikidest, nende võimalikust kasulikkusest ja ohtudest inimesele kokkupuutel nii looduses kui toidulaual. Tutvutakse näiteks kalapüügi, jahipidamise reeglitega, võõrliikide ja ohustatud liikidega, mürgiste ja eksootiliste taimedega. Teemade valik sõltub kursusel osalejate huvidest. Võimalusel kasutatakse õpet avatud õpikeskkonnas: looduses, loodusmajades, Tallinna Loomaaias ja Tallinna Botaanikaaias.
“Loodus, tehnoloogia ja ühiskond” kursusel käsitletakse teemasid, kuidas sotsiaalsed, poliitilised ja kultuurilised väärtused mõjutavad teaduslikke uurimusi ja tehnoloogia arengut ning vastupidiselt, kuidas viimased mõjutavad ühiskonda, poliitikat ja kultuuri. Kursus aitab õpilastel mõista saavutusi ja suundumusi loodusteadustes, määrata loodusteaduslikke probleeme argielusituatsioonides, hinnata riskitegureid ning prognoosida loodusteaduste ja tehnoloogia mõju inimesele ja keskkonnale. Kursuse raames lahendatakse erinevaid  probleeme ning tehakse otsuseid ja praktilisi töid, koostatakse esitlusi, postreid, kirjutatakse kriitilisi esseesid jne.
“Kliimamuutused” annab mitmetahulise ülevaate kliima- ja keskkonnamuutuste teemadesse, käsitledes nii muutuste loodusteaduslikku tausta kui muutustele reageerimist ühiskonnas. Kursuse esimesel pooles vaatleme süstemaatiliselt globaalsete kliimamuutuste põhjuseid ja tagajärgi ning kursuse teises pooles arutleme ühiskonna hoiakute ja kliimapolitiilistel teemade üle. Kursuse lõpuks on õpilasel põhjalik ülevaade ja sisukas arusaamine kliima- ja keskkonnamuutustest nii looduses kui ühiskonnas.

Mooduli eesmärk
Moodul on loodud Sulle, kui oled huvitatud majandusest ning ettevõtlusest. Kolme üksteisega otseses seoses olevast kursusest saad Sa esmase ettekujutuse, teadmised ja ka praktilise kogemuse majanduskeskkonna toimimisest. Kursuste raames külastavad meid majandusvaldkonna spetsialistid ja juhid ning teeme õppekäike. Mooduli käigus analüüsitakse majandusnäitajaid ja ettevõtluskeskkonda. Arutletakse majandust mõjutavate sündmuste ja uudiste üle. Õpitakse tundma ettevõtluse põhiprotsesse ning kirjeldama ärimudeleid.

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursus “Sissejuhatus majandusse” annab õpilastele algteadmisi turumajandusest, nõudlusest ja pakkumisest turul, selgitab tarbijate ja säästjate mõistet. Kursuse õpiväljundiks on  baasteadmised majanduskeskkonnast. Kursuse eduka läbimise tasuks on teadmised, mis aitavad mõista, miks inimene tarbib ja miks poes müüakse kaupu. Kursuse õppemetoodika on loengud, harjutused, mängud, iseseisev ning grupitöö, külalisesinejad ja õppekäigud.

Kursusel “Majanduskeskkond” liigutakse eelneval kursusel käsitletud mikroökonoomika tasandilt makroökonoomika tasandile. Käsitletakse teemasid nagu tööjõuturg, raha ja pangandus, riik ja riigieelarve, majandussuhted ja rahvusvaheline majandus. Kursuse läbinu tunneb turunduse algtõdesi, omab ülevaadet tootmise põhimõtetest, tunneb riigeelarve tulude ja kulude allikaid ja arvestamise põhimõtteid ning oskab kirjeldada raha ja pankade rolli majandusringluses. Kursuse õppemetoodika on loengud, harjutused, mängud, iseseisev ning grupitöö, külalisesinejad ja õppekäigud.

Kursus “Ettevõtluse alused” avab ukse ettevõtluse maailma, kus teemadeks tulevad tootmine ja efektiivsus, turundus ja müügiedukus, juhtimisprotsessid erinevates ärivaldkondades, räägime klienditeeninduse olulisusest ettevõtte äritegevusest, tutvustame avalike suhete ja huvigruppide mõisteid, otsime vastust küsimusele “Kes on ettevõtlik inimene?”, räägime ettevõtluse vormidest ning konkurentsi vajalikkusest. Kursuse jooksul muutub õpilane lihtsast tarbijast ettevõtlikuks nooreks. Kõik kursuse edukalt lõpetanud on valmis astuma ettevõtluse maailma näiteks õpilasfirmat luues. Kursuse õppemetoodika on loengud, harjutused, mängud, iseseisev ning grupitöö, külalisesinejad ja õppekäigud.

Mooduli eesmärk

Kui sa oled reaalainete huviline, siis moodul annab sulle võimaluse laiendada ja süvendada teadmisi matemaatikas ja füüsikas.

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Matemaatika ei teeni ainult iseenese huve. “Loogika” kui matemaatika põhiline tulemusteni jõudmise viis on leidnud laialdast rakendamist näiteks arvutiteaduses, keeleteaduses ja üleüldse inimtegevuses tervikuna, sest inimese täisväärtuslik areng ja toimetulek ühiskonnas ei ole mõeldav ilma loogilise mõtlemise kultuurita. Kursus “Loogika” keskendub mõtlemis- ja (matemaatilise) arutlusvõime arendamisele läbi erinevate valdkondade ülesannete. Kursus õpetab eelkõige loogilist tulemusele viivat lahendusoskust ja on samas heaks meetodiks matemaatika sisu arusaamisele. Õppe vältel tulevad käsitluse alla nii traditsiooniline loogika, mille raames õpitakse loogikaseaduseid tundma kui ka kaasaegne loogika, mille juures tegeletakse lausearvutuse alustega, õpitakse sõnastama matemaatilise sisuga väiteid, tõestatakse mitmesuguseid väiteid ja tuntuid valemeid erinevate meetodite abil, saadakse teada, mida tähendab paradoks ning uuritakse igapäevaelu probleeme ja arutletakse nende matemaatilisuse üle.

Kursus “Matemaatika süvaõpe” käsitleb koolimatemaatika täiendavaid teemasid. Kursuse eesmärk on matemaatikaalaste teadmiste toetamine ja arendamine läbi keerukamate ülesannete lahendamise ning kindla aluse rajamine gümnaasiumi järgnevate klasside laiale matemaatikale. Tähtsal kohal on tõestamine ja põhjendamine, mille põhiteadmisi on õpitud Loogika kursusel. Kursuse lõpuks oskab õpilane õpitut rakendada, tuleb toime keerukamate ülesannete lahendusmeetodite välja pakkumisega ning lahendamisega.

Kursuse “Praktiline füüsika” sisuks on õpilasele jõukohaste kinemaatika ja dünaamika probleemide lahendamine. Õpilast juhendatakse tegema konkreetse probleemiga seonduvaid põhjendatud ja kompetentseid otsuseid praktiliste tööde sooritamise ja redelülesannete lahendamise teel arvestades probleemi loodusteaduslikke, tehnoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilisi dimensioone. Suur rõhk on mõõteriistade õigel kasutamisel, mõõtmiste täpsusel, aga ka veapiiride arvutamisel erinevate meetoditega ja tõepärase vastusevahemiku andmisel. Kursus toetab füüsika I ja II kursust praktilise poolega – laboratoorsed tööd ja pikemad mitme füüsika valdkonnaga seotud redelülesannete arvutused. Kursuse lõpus on õpilane võimeline koostama iseseisvalt praktilise töö protokolli ja otsustama sobiva mõõte- ja veaarvutusmetoodika üle.

Mooduli eesmärk

Moodul annab hea üldkultuurilise ettevalmistuse ning keskendub kultuuri-, keele- ja kirjandusküsimustele läbi õppekäikude, arutelude, praktiliste tööde.

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursuse “Kultuurisüst” käigus õpitakse teadvustama ja mõistma kultuuri mitmekülgsust, selle mõju ning vajalikkust meie igapäevaelus.  Kursus hõlmab endas erinevaid kultuurivaldkondi nagu muusika, kunst, kirjandus, teater, mille sügavamat tähendust aitavad mõista õppekäigud erinevatesse kohtadesse.

Kursus „Mõtteplahvatus“. Kui sa peaksid valima, kas hukata süütu laps, et maailmast igaveseks sõjad kaotada, siis kas sa teeksid seda? Kas see on fakt, et maakera on lapik? Kui sa kontrolltöö ajal spikerdad, siis kas sa lähed pärast surma põrgusse? Kursus sisaldab eelkõige taoliste küsimuste esitamist ja nende üle arutlemist, kuid selle käigus luuakse ka ülevaade filosoofia ning üldisemalt elu põhiprobleemidest ja uuritakse, kuidas need kajastuvad kirjanduses, filmides ning kõiksugu kunstis laiemalt.


Kursuse “Loovkirjutamine” käigus arendatakse oma kirjalikku eneseväljendusoskust ning luuakse erinevaid ilukirjanduslikke tekste. Kursuse raames tutvutakse nii kirjutamisprotsessi erinevate etappide ja teiste kirjutamist puudutavate aspektidega kui ka kirjutatakse erinevaid luule-, proosa- ja draamatekste ning analüüsitakse neid.

Mooduli eesmärk
See moodul sobib Sulle, kui tahad end loominguliselt arendada, erinevates meediavaldkondades proovile panna, kaalud tulevikus ajakirjanduse, kommunikatsiooni, suhtekorralduse või reklaaminduse õppimist, kuid võime mõista meediasüsteemi peensusi ning osata karmis meediadžunglis ellu jääda on tänapäeval vajalik absoluutselt kõikidel elualadel. Mooduli kursused on praktilise suunitlusega, toimuvad erinevad õppekäigud ning on väga kontaktide tihe – saame tuttavaks paljude meediamaailmas tegutsevate professionaalidega. 

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursuse “Sissejuhatus meediasse” eesmärk on õpilaste meediateadlikuse tõstmine.  Selle fookuses on infoühiskonna toimimine ning meedia roll ja vastutus. Kursus annab ülevaate erinevatest meediavormidest, nende kujunemisloost ja toimimispõhimõtetest.  Samuti julgustab see õpilasi olema teadlikud, nõudlikud ja kriitilised meediatarbijad, kes oskavad selles orienteeruda, meediaga suhelda ning end meedias väljendada. Kursuse ainekavas on oluline rõhk õpilaste praktilistel töödel, rühmatöödel ning õppekäikudel valdkonnaga seotud organisatsioonidesse.

Telesaadete tootmine” kursuse eesmärk on anda õpilastele ülevaade, kuidas sünnivad saated – millest alustatakse formaadi loomist ning kuidas jõuab kritseldust paberilt teleekraanile. Kuruse jooksul saab õpilane end proovile panna mitmes erinevas rollis, luues saatele sisu. Samuti arendada kriitilist mõtlemist ja analüüsivõimet, eneseväljenduse ja esinemisoskust, oma arvamuse väljaütlemise julgust. Kursuse lõpetanu saab aru, kuidas tehakse telesaateid, mida ja keda on selleks tarvis ning loodetavasti mõistab ka, milline roll meeskonnas teda kõige rohkem kõnetab.

Kursuse “Sotsiaalmeedia võimalused ja riskid” eesmärk on tõsta õpilaste sotsiaalmeedia tarbimise ja kasutamise teadlikkust. Selleks mõtestame lahti sotsiaalmeedia mõiste ning teeme ülevaate erinevate sotsiaalmeediakanalite eripäradest, võimalustest ja ohtudest nii sisu tarbimise kui ka loomise vaates. Lõpuprojektina valmib õpilastel grupitööna sotsiaalmeediakampaania.

Moodul annab tervikliku vaate sportlasega seonduvast sh sportlase vaimse ja füüsilise tervise tasakaalust, eesmärgistamisest, isikubrändist ja turundusest. Lisaks teoreetilistele teadmistele tegeletakse igal kursusel põhjalikumalt ühe spordialaga ja tutvustatakse lisaks veel ühte spordiala. Moodul on mõeldud kõigile, kes soovivad kehakultuuri teemadega end rohkem kurssi viia. Eelnev aktiivne tegutsemine spordiklubides ei ole eelduseks.
 
Esimesel kursusel “Sportlase enesehoole ja spordiorganisatsioon” vaatame, mis vahe on tipp-ja harrastusspordil. Miks  peaks ja kuidas saab harrastussportlane hoolitseda oma nii vaimse kui füüsilise tervise eest. Kuidas seada spordis eesmärke ning mis on missioon ja visioon? Et neid teemasid reaalelu näidetel vaadata, on tundide läbiviimisesse kaasatud üks Eesti tipp-korvpalliklubi, mis võimaldab tutvuda tippspordi telgitagustega. Tunde külastavad oma eriala spetsialistid ning tippsportlased. Kursusel tegeletakse põhjalikumalt korvpalliga ehk antakse baasteadmisi, kuidas korvpalli mängida ja treeninguid läbi viia. Esimesel kursusel tutvustatakse ka spordiala judo.
 
Teine kursus on “Jõutreening ja vastupidavusalad”. Kursuse esimeses pooles saadakse põhjalikum ülevaade inimese anatoomiast ja füsioloogiast mõistmaks toitumise ja taastumise olulisust.  Saadakse nii teoreetilised teadmised kui praktilised oskused jõutreeningutest  ja erinevatest ringtreeningu viisidest.  Kursust külastavad jõusaali treenerid jagamaks oma karjääri kujunemise lugu.  Iga õppija koostab endale isikliku treeningkava, mis võtab kokku moodulis omandatud teadmised.
 

“Inimese ja jõutreeningute anatoomia” kursusel saadakse põhjalikum ülevaade Viimsi jalgpalliklubi toimimisest, kuidas on organisatsioon üles ehitatud. See võimaldab tõmmata paralleele esimesel kursusel külas käinud korvpalliklubiga. Kursuse üheks oluliseks teemaks on ausa spordi põhimõtted treeneri, kohtunike, mängijate ja lastevanemate vaates.  Kursusel hinnatakse samuti treeneri tööd ja vaadeldakse erinevaid treeneri tüüpe. Samuti vaatame, kuidas jalgpalliklubid end turundavad ja otsivad sponsoreid. Iga õppija saab kursusel läbi viia ühe osa jalgpalli treeningust.

Loe miks õppijad soovitavad just seda G1 moodulit

G2 moodulid

Mooduli eesmärk
Kui Sind huvitab meditsiini-ja tervishoiu valdkond, siis läbi selle mooduli omandad Sa edasisi õpinguid toetavad teadmised anatoomias ja füsioloogias, tervishoius ning arendad oma keemiaalaseid teadmisi, mida edasisel karjäärivalikul vaja läheb.

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursusel “Anatoomia ja füsioloogia” saadakse põhjalikum ülevaade inimkeha osade ehitusest ja talitusest mõistmaks organismi terviklikkust. Kursusel omandatakse teadmised inimese anatoomiast ja füsioloogiast ning pööratakse tähelepanu, millistel elualadel neid teadmisi kasutatakse. Kursusel saab õpilane kokkupuute meditsiinivaldkonnaga külastades haiglat ning Eesti Tervishoiu muuseumi töötuba.

Kursusel Tervishoid” käsitletakse teemasid, mis on seotud inimese tervisliku seisundi säilitamise ja heaolu tagamisega, et õppijad oskaks tähelepanu pöörata enda ja ka ümbritsevate inimeste tervislikule seisundile. Õpitakse ennetama ja ära tundma esimesi nakkus-, külmetus- ja krooniliste haiguste sümptomeid, samuti räägitakse koduapteegi komplekteerimisest, ravimvormidest, nende manustamisest ja kõrval- ning koostoimetest. Räägitakse silma haigustest ja ohtudest, mis kaasnevad digimaailmaga. Toitumisõpetuse teema keskendub toitumise põhitõdedele ja keha energiavajadusele.

Kursuse “Keemilised protsessid ja tervis” eesmärgiks on arendada õpilastes loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning lahendada keemiaprobleeme loodusteaduslikul meetodil. Õpilasel tuleb  kasutada keemiainfo leidmiseks erinevaid teabeallikaid, analüüsida saadud teavet ning hinnata seda kriitiliselt. Teemade käsitlemisel lähtutakse igapäevaselt toimuvate protsessidest ning eelkõige nende mõjust inimesele. (nt. Keemilise reaktsiooni kiirus ja tasakaal, katalüüs, redoksprotsessid) Kursuse ülesehituses on suur osa teoreetiliste teadmiste rakendamisel eksperimentaalsetes töödes (erinevad mõõtmistehnikad, reaktsiooni kiiruse ja tasakaalu uurimine, lahuse kontsentratsiooni mõju lahuse omadustele jne). Kursusel lahendatakse erinevat tüüpi keemia ülesandeid.

Mooduli eesmärk
Kui Sind huvitab ettevõtlusalaste teadmiste omandamine, siis läbi selle mooduli saad ettevõtlikkust arendada praktilise tegevuse kaudu. Mooduli kursuste käigus luuakse väikestes meeskondades õpilasfirma ning läbi selle juhtimise omandatakse äritegevuse põhimõtted, arendatakse algatusvõimet ja soovi ise probleeme lahendada. Mooduli viimane kursus keskendub ettevõtluse ja keskkonna koosmõjule ja võimalustele.

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursuse “Õpilasfirma loomine” raames luuakse väikestes gruppides õpilasfirmad, mille käigus koostatakse äriplaan, tehakse turu-uuring, arendatakse koostöö- ja planeerimisoskusi. Registreeritakse JA Eesti juures õpilasfirma koos kõigi vajalike dokumentidega.

Kursuse “Õpilasfirma juhtimine I” raames saadakse kogemus õpilasfirma tegevuste, müügi, tootmise ja tööjaotuse planeerimisel. Õpilased saavad kogemuse õpilasfirma tegevuste juhtimises, tootearenduses, müügitöös ja turundustegevuses. Õpilased omandavad esialgsed teadmised raamatupidamises.

Kursuse “Õpilasfirma juhtimine II” raames saadakse kogemus õpilasfirma tegevuste, müügi, tootmise ja tööjaotuse planeerimisel. Õpilased saavad kogemuse õpilasfirma tegevuste juhtimises, tootearenduses, müügitöös ja turundustegevuses. Õpilased omandavad esialgsed teadmised raamatupidamises. Analüüsivad õpilasfirma tegevust aasta lõikes ning koostavad tegevuse aruannet. Valmistuvad ÕF tegevuse lõpetamiseks.

Mooduli eesmärk
IT mooduli eesmärk on kummutada arusaam, et IT=programmeerimine. Moodul annab sulle hea võimaluse aru saada IT valdkonna mitmekesisusest ning jõuda järeldusele, milline IT valdkond just sind huvitab. Moodulisse kaasatakse IT-ala spetsialiste, et see maailm sulle reaalsemaks teha ning luuakse koos arendusprojekte, et omandada spetsiifilisemaid teadmisi ja oskusi IT vallas.

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursus “Sissejuhatus ITsse” tutvustab infotehnoloogia erinevaid külgi ning karjäärivalikuid, käsitledes nii erinevaid päriselulisi näiteid kui ka kaasates erinevatel IT aladel igapäevaselt töötavaid spetsialiste. Tutvustatakse erinevaid kaasaegseid tehnoloogiaid, et anda suurem pilt ja arusaam IT valdkonnast, selle olemusest ja tulevikusuundadest. Kursuse lõpus luuakse erinevate IT lahenduste ja ideede ajurünnaku ja esitlemiste tulemusena meeskonnad, kus igal liikmel on oma roll nagu IT start-upis ning mis hakkab järgmise kursuse jooksul oma ideed ellu äratama.

Kursuste  “IT arendusprojekt I” ja “IT arendusprojekt II” jooksul valmib üks suurem ja põhjalikum IT-projekt. Projektiks võib olla veebileht, või äpp, või mõni keerulisem trükiprojekt või muu IT vahendeid kasutav lahendus kellegi konkreetsele probleemile. Igal projektil peab olema klient (olgu selleks siis keegi tuttav või mõni õpilasfirma), kellel on mingi probleem, mida annab lahendada.  Soovi korral võib aine raames tehtavast tööst vormistada ka G2 klassis kohustusliku praktilise töö ning selle kirjaliku osa.

Mooduli eesmärk
Moodul sobib Sulle, kui Sa tahad teada, kuidas maailm sinu ümber toimib. Kursuste käigus saad ülevaate arhitektuuri valdkonnast, arendad teadmisi ning oskusi disainiprotsessist, mille aluseks on praktiline joonestamiskursus. 

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursus “Joonestamine” tugineb varasematele matemaatika, osaliselt ka kunsti ja tööõpetuse kohustuslikes kursustes omandatud teadmistele, oskustele ning hoiakutele. Luuakse süsteemne ülevaade joonestamiseks vajalikust mitmekesisest teabest. Kinnistuvad kursuse jooksul omandatud sõnavara, teadmised ruumigeomeetriast ja oskused lahendada probleemülesandeid graafiliselt ning sellega seotud rakendustest ja elukutsetest, mis abistab õppijaid elukutsevalikus. Õppe vältel õpitakse analüüsima ruumigeomeetrilisi objekte ning lahendama probleemülesandeid graafiliselt.

Kursusel “Disainiprotsess” omandatakse teadmised ja praktilised kogemused probleemipõhiste ülesannete lahendamisel disainiõppes. Selle raames tutvuvad õpilased disainmõtlemise kui loomismeetodiga. Kursus tutvustab disainivaldkonna olulisemaid mõisteid, väljundeid ja ülesandeid ning annab aimu disainivaldkonna integreeritusest (keskkond, arhitektuur, objekt, toode, kommunikatsioon jne). Kursusel tutvutakse ja tehakse loovprojekti toel läbi disainiprotsessi olulisemad etapid – lähteülesande sõnastamine, sihtgrupi analüüs, analoogide otsimine, materjali ja ressursside analüüsimine, idee edasiarendamine ja vajadusel muutmine, lõpliku lahenduse esitlemine. Kursusel käsitletakse põgusalt ka visuaalse informatsiooni ja kirjatüüpide kasutamist, mis toetab loovprojekti esitlemist.

Kursus “Arhitektuur kui elukeskkond” tutvustab valdkonda, mis on vältimatult seotud urbanistliku elukeskkonna kujundamisega ja näitab selle kasutajapoolset vaatenurka. Kursus õpetab kriitilise pilguga hindama meid ümbritsevat tehiskeskkonda ja selle seoseid loodusliku keskkonnaga. Kursus õpetab nägema ja analüüsima erinevaid ruumilise keskkonna väljendusvahendeid, teadlikult suhestuma meid ümbritseva ruumi elementidega, ruumi esteetikaga ning mõjuteguritega. Kursusel tutvutakse arhitektuuriga erineva funktsiooniga hoonete, interjööride ja muu arhitektuurse keskkonna vaatlemise ja analüüsi kaudu. Praktiliste näidete ja ülesannete käigus analüüsitakse keskkonnas ja ruumis liikumist ja tegutsemist, tutvutakse peamiste disainiprotsessi ja ruumiõppe etappidega. Kursusel raames valmivad loomingulised projektid, mida presenteeritakse. Kursus õpetab kasutama lihtsamaid tehnilisi abivahendeid ja märkama seoseid teiste koolis õpetatavate ainetega.

Mooduli eesmärk

Selles moodulis saad teadmised ja oskused projektijuhtimisest ja meeskonnatööst, mida kasutada sündmuste korraldamiseks nii koolis kui väljaspool kooli. Sündmuse juures on oluline kõnetada õiget sihtrühma ja valida õiged kommunikatsioonikanalid, mistõttu on fookuses ka turunduskommunikatsioon. Teadmised ja oskused, mis sa sellest moodulist saad on kasulikud ükskõik millises eluvaldkonnas edaspidi tegutsed, sest projektide elluviimine on üks tänapäeva tööelu lahutamatu osa.  See moodul annab sulle väga hea võimaluse oma praktiline töö seostada sündmuse korraldamisega. 

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused  

Kursuse “Projektijuhtimise alused ja meeskonnatöö” eesmärgiks on anda teadmisi projektijuhtimise tsüklist ning tutvustada projekti läbiviimise põhimõtteid. Samuti jagatakse kursusel nippe, kuidas projekti edukaks elluviimiseks aega planeerida. Kuna projekt ei ole kunagi ühe inimese looming, vaid oluline on meeskonnatöö, siis fookuses on  ka grupi ülesehitamine ja meeskonnatöö printsiibid. Kursus annab vajalikud eelteadmised, et toetada sündmuse kui ühe projekti elluviimist järgmistel kursustel.

Kursuste “Turunduskommunikatsioon ja sündmuskorraldus I” ja “Turunduskommunikatsioon ja sündmuskorraldus II” eesmärk on anda osalejatele  algteadmised turunduskommunikatsiooni alustest, põhimõistetest. Integreeritud turunduskommunikatsiooni näol on tegemist protsessiga, mille eesmärk on järjepidevalt kujundada ja edastada organisatsiooni sõnumeid, kombineerides selleks eesmärgipäraselt erinevaid kommunikatsiooni vorme ja -kanaleid. Sündmuse (ürituse) korraldamine on üks paljudest võimalustest oma sõnumit edastada. Eesmärk on anda osalejatele baasteadmised ühe sündmuse korraldamise ettevalmistusest, läbiviimisest kuni kokkuvõtete tegemiseni. Sündmus ei ole pelgalt neli seina ja palju ansambleid – sündmus kannab endas alati sõnumit ning iga sündmuse osa/tegevus aitab osalejatel mõista sõnumi tuuma (tunda end kollektiivi liikmena, tutvustada lansseeritava toote omadusi vm). Kursuse lahutamatu osa on praktiseerimine ehk koolisündmuste korraldamine huvijuhiga koostöös ja juhendamisel. Kursuse käigus jagavad oma kogemusi praktikud Eestist ning samuti toimub ühiskülastus(ed) ühe juhendajate poolt / ühiselt valitud sündmusele. Viimane võib jääda koolitunnist välisele ajale. Kursuse lõpetades omad arusaama ühe ürituse ettevalmistuse olulisusest, oskad (ette)näha võimalikke probleeme ning pakkuda neile lahendusi.

Mooduli eesmärk
Filminduse huvilisena saad Sa selles moodulis kogeda filmikunsti väljendusrikkust läbi kirjanduse, väärtfilmide analüüsi ja luua ise algusest lõpuni üks lühifilm. Mooduli raames külastatakse BFMi, et näha filmitegemise telgitaguseid.

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursus „Kirjandus ja film“ keskendub kirjanduse ja filmi kokkupuutepunktide analüüsimisele ning selle eesmärgiks on anda ülevaade nii filmikeele poeetikast kui ka sellest, kuidas film tänapäeval valmib. Õpilasel on kursuse läbimise järel põhiteadmised filmi olemusest, vastuvõtust ja mõjust vaatajale ning selle jooksul tutvutakse nii eesti kui ka maailmakirjanduse ainetel valminud filmidega.

Kursuse “Filmi loomine” jooksul omandatakse filmi kui audiovisuaalse loo jutustamise alusteadmised: kaader kui valik, kaameratöö, stsenaarium, režiistsenaarium, montaaž, helindamine. Meeskondades luuakse ka päris oma lühifilm. Kursust viib läbi juhendaja BFMist ja osad tunnid toimuvadki Tallinna Ülikoolis.
 
Kursus “Filmianalüüs” keskendub väärtfilmide analüüsile ning toimub inglise keeles.  Lisaks inglise keelt kõnelevate maade filmitööstuste toodangule, on kursusel käsitletavate filmide seas ka valik maailmakino teoseid. Sisulisest aspektist puudutavad filmid erinevaid ühiskonna valupunkte ja ei pruugi seetõttu olla just kõige kergem vaatamine. Õpilastel tuleb kursuse vältel väga palju arutleda ja argumenteerida ning seetõttu on sobilik neile, kes on avatud suhtlejad või tahavad seda oskust endas arendada.

Mooduli eesmärk
Moodul keskendub isiklikule heaolule läbi liikumise, vaimse tervise hoidmise ja tervisliku toitumise põhimõtetega tutvumise. Seda moodulit valides saad Sa teada, mida tähendab rekreatsioon ja kuidas see aitab kaasa aktiivsele eluviisile ning seda ka omal nahal kogeda. Samuti võimaldab moodul osa saada praktilisest toiduvalmistamise tundidest, et lõppkokkuvõttes panna kokku endast lähtuv tervislik päevamenüü.

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursuse Sissejuhatus rekreatsiooni ja rekreatiivsete tegevuste korraldamine” eesmärgiks on anda osalejatele algteadmised rekreatsiooni põhimõistetest, rekreatiivse tegevuse olemusest nii täna kui ajaloos. Kursuse jooksul tutvustatakse rekreatiivsete tegevuste erinevaid vorme, mille kõigi puhul on eesmärk üks – toetada inimese töövõime taastamist. Laiemalt käsitletakse turismi ning looduses liikumist.

Kursusel “Praktiline psühholoogia” uuritakse, kuidas psühholoogiateadus tavaelus rakendub, kuidas väljenduvad individuaalsed erinevused ning kuidas need teadmised saadud on. Mõistab muutuste elluviimist oma elus. Mõistab enda ja sotsiaalsete suhete toimimist, oskab analüüsida iseennast ja teisi sotsiaalses keskkonnas ning suhtlemisel, inimeste erinevustega arvestada ning hindab keskkonnategurite mõju inimkäitumisele   Kursus lähtub eelkõige kursusel osalejate soovidest ja vajadustest  ning meetoditeks eelkõige arutelu, juhtumianalüüs, õppekäigud, kohtumised praktikutega. Teemade võimalikud näited: muutused, uni, stress, ärevusega toimetulek, depressioon, sõltuvus, jm.
 
Kursusel “Tervislik toitumine” õpitakse kõiki vajalikke aspekte, et toituda tervislikult. Uurime lähemalt mikro- ja makrotoitaineid, nende vajalikkust ning millised tagajärjed võivad olla liig- ja alatarbimisel.

Loe miks õppijad soovitavad just seda G2 moodulit

G3 moodulid

Mooduli eesmärk

Moodul on loodud Sulle, kui Sa soovid oma edasist haridusteed jätkata loodusteadustega seotud erialadel. Moodul sisaldab keemia, füüsika ja bioloogia süvakursust.

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

„Elu keemia“ kursus on väga huvitav, kuid samas keeruline kursus. Teemad sobivad neile, kes  soovivad jätkata haridusteed kõrgkoolis meditsiini, geeni- või keskkonnatehnoloogia, keemia või bioloogia vallas, kui ka neile, keda huvitab bioloogilise sisuga keemia lihtsalt silmaringi avardamise mõttes. Kursus tugineb gümnaasiumi keemia- ja bioloogiakursustes omandatud teadmistele ja oskustele. Elu keemia kursuse jooksul tutvutakse biomolekulide (sahhariidid, lipiidid, valgud, nukleiinhapped) ning nende ehituse eripäraga (stereoisomeeria). Tähelepanu pööratakse orgaaniliste ühendite ehitusega seotud küsimustele ravimitööstuses ja signaalmolekulidele ning retseptoritele keemilises infoedastuses. Töövormideks on loengud-seminarid ning arvutipõhised ja eksperimentaalsed praktilised tööd.  

Kursus “Elufüüsika” on üles ehitatud õpilasele jõukohaste mikromaailma füüsika ja kosmoloogia probleemide lahendamisele. Õpilast juhendatakse tegema konkreetse probleemiga seonduvaid põhjendatud ja kompetentseid otsuseid praktiliste tööde sooritamise ja redelülesannete lahendamise teel arvestades probleemi loodusteaduslikke, tehnoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilisi dimensioone. Kursus toetab füüsika V kursust praktilise poolega, lisades juurde kogu füüsikaõpet koondavaid ülesandeid, loodusteadusliku mõtteviisi rakendamist. Kursust toetavad õppekäigud on võimalusel aktiivõppeprogramm Tartu observatooriumi Tõraverre, kiirgusfüüsika õppepäev Kopli Kiirguskeskuses ja Paldiski tuumajäätmejaamas.

Kursusel “Rakendusbioloogia” on vaatluse all loomade, taimede, seente ja bakterite klassikalised ning nüüdisaegsed rakendusbioloogilised võimalused, kasutamine tööstuses ja igapäevaelus. Ülevaate saab raku- ja embrüotehnoloogia tegevusvaldkondadest ning meetoditest: meristeempaljundus, embrüosiirdamine, kloonimine, tüvirakkudel põhinev rakuteraapia ning  rakendusbioloogia seostest säästva arenguga. Kursuse üks osa keskendub geenitehnoloogia meetoditele ja rakendusvaldkondadele, muuhulgas geneetiliselt muundatud organismide kasutamisele toidus ja sellega seotud aspektidele.

Mooduli eesmärk

Moodul annab sulle võimaluse laiendada arusaamu erinevatest poliitilistest ideoloogiatest ning nende seostest seadusandlusega. Mooduli kaudu õpid tundma nii iseenda õigusi kui ka kohustusi ning seda, kuidas toimib Eesti õigusruum.

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kui paned ette värviliste klaasidega prillid, näed maailma konkreetses värvitoonis. Ideoloogiatega on sarnane lugu: igal ideoloogial on ühiskonna toimimisest oma arusaam. Kursus “Poliitilised ideoloogiad” annab ülevaate tänapäeva poliitilistest ideoloogiatest, nende tekkelugudest, sarnasustest ja erinevustest. Kursuse käigus saad erinevate ideoloogiate vaadetest lähtudes mõista ja mõtestada ühiskonnas toimuvat ning võtta seejärel iga käsitletud ideoloogia suhtes isiklik argumenteeritud seisukoht.

Kursus “Inimene ja õigus” on oma struktuurilt üles ehitatud Eesti õigussüsteemi ja selle ajalugu arvestades. Kursus algab õiguse olemuse tutvustusega ning käsitleb seejärel Eesti õigussüsteemi ja – korraldust õigusharude kaupa. Õppesisu koostades on pööratud tähelepanu nii kõige olulisema teoreetilise materjali omandamisele kui ka selle tähenduslikuks muutmisele praktiliste näidete kaudu. Kursuse raames käsitletakse igapäevaelu puudutavaid teemasid läbi õigusprisma. Kursuse lõpetamisel peaksid õpilased saama õigusliku mõtlemise tööriistakasti ja olema võimelised nägema neid ümbritsevat õigusruumi avara pilguga ning oskama iseseisvalt toimida teda puudutavates lihtsamates õigusalastes probleemides.

Kursus “Õigus-ja kriminaalpoliitika” annab lühivaate kriminaal- ja õiguspoliitikasse, pakkudes kursuse jooksul võimaluse õppida igapäevaselt kriminaal- ja õiguspoliitikat kujundavatelt inimestelt ning näha mõne tegevasutuse tööd lähemalt nt (prokuratuur, kohus, advokatuur). Kursus sisustab gümnaasiumi- ja põhikooli õppekavas kõiki läbivaid teemasid (nt kodanikualgatus ja ettevõtlikkus, elukestev õpe ja karjääri planeerimine, tervis ja ohutus jmt).

Mooduli eesmärk

Kuidas ühiskond mõjutab iga indiviidi selles? Kuidas inimene tekitab ning saab lahendada ühiskondlikke ja keskkonnaalaseid probleeme? Kuidas omaenda tegevusega lahendada mõningaid ühiskonna valupunkte? Need on teemad, millega antud moodul tegeleb nii teoorias kui praktikas.

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursus “Globaliseeruv maailm” on mõeldud õpilastele, kelle jaoks on olulised järgmised väärtused: ühiskonna ja looduse säästev ning jätkusuutlik areng, tolerantsuse säilitamine teiste kultuuride vastu ning rahvusvahelise koostöö edendamine. Õppeaine loob võimaluse mõista üleilmastumise põhjusi ja mõjusid ning olla aktiivne kodanik  rahvusvaheliste arengueesmärkide ja jätkusuutliku inimarengu tundmise kaudu. Tundides antakse ülevaade sotsiaal-kultuurilisest, majanduslikust, poliitilisest ja keskkonnaalasest üleilmastumisest. Veel keskendutakse kursusel globaliseerumise põhjustele ja mõjudele nii arengumaade ning kui ka arenenud riikide näitel . Kursusel analüüsitakse aktuaalseid ühiskondlikke ja keskkonnaalaseid probleeme ning omandatakse igapäevaeluga seonduvate probleemide lahendamise ning kompetentsete otsuste  tegemise oskused, mis aitavad õpilastel toime tulla muutuvas loodus- ja sotsiaalkeskkonnas. Õppe jooksul arenevad õpilaste oskused kasutada teabeallikaid ning hinnata  kriitiliselt neis leiduvat teavet. Kursus on seotud UNESCO ühendkoolide tegevustega.

“Kurja võiduks on vaja ainult seda, et head inimesed ei tee mitte midagi” (E.Burke) Kursuse “Sotsiaalne ettevõtlikkus” käigus tutvume efektiivse altruismi mõistega ning arutleme, kuidas teha head hästi. Käsitleme ühiskondlikke ja keskkonnaalaseid probleeme Eestis ja maailmas ning vaatame, kuidas on erinevad organisatsioonid lähenenud nende lahendamisele ning mida saaksime meie ära teha. Tutvume kohalike sotsiaalsete ettevõtetega ning kuulame nende asutajate inspireerivaid lugusid. Kursus lõpeb oma sotsiaalse ettevõtlusega seotud projekti presenteerimisega ja võimaluse korral elluviimisega.

Kursuse “Üldpsühholoogia” eesmärk on anda laiapõhjaline ülevaade psühholoogia erinevatest uurimisvaldkondadest ja nende rakendusest. Kursuse käigus kujundatakse arusaam kaasaegse teadusliku psühholoogia olemusest ja põhimõtetest.

Mooduli eesmärk

Õpetajaks olemine on suure mõjuga elukutse ja roll, mis sisaldab palju loomingut ja õppimisvõimalusi.  Õpetaja on samamoodi juht, kui näiteks on seda ettevõtte juht, kelle põhiülesanne on tänapäeval toetada just oma inimeste, meeskondade arengut. Nii uurime ja katsetame moodulis kõike seda universaalset, mis on seotud inimeste arengu ja selle toetamisega. 

Moodul algab enese- ja teiste inimeste juhtimise alaste teadmiste ja oskuste arendamisest ning jätkub võimalusega luua ja läbi viia innovaatiline projekt, millega panustad oma kooli arendamisse. Seejärel omandad teadmised, mis aitavad sul klassiruumi juhtida ning õpilasi juhendada. Kirsina tordil ootab Sind võimalus ka kõik eelnev praktikasse panna ja päriselt katsetada õpetajaks olemist. Kui Sa tahad tulevast ühiskonda kujundada, Sulle meeldib inimestega töötada ning protsesse mõjutada, siis see moodul on just Sinu jaoks.

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursusel “Arengu juhtimine ja eestvedamine” juhatatakse sisse juhtimise teema ja on jaotatud kahte ossa: “Mina enese juhina” ja “Mina meeskonna juhina”.  Õpime end juhina paremini tundma ning arendame edasi teadmisi ja oskusi, mida inimeste juhina tarvis läheb.
 

Kohtume nii iseenda kui erinevate juhtidega. Käsitleme teemasid nagu eneseteadlikkus, enesejuhtimine, motivatsioon, suhtlemine, meeskonna juhtimine. Teeme läbi ka mitmesuguseid harjutusi ja katsetame erinevaid praktikaid. Kursuse raames teeb teiste seas meiega koostööd Belbin Eesti ja Mats Soomre, kelle abil saame lähemalt tundma inimeste rolle meeskonnas Belbini järgi ja kaardistada igaühe tänased omaseimad rollid ja eesmärgid edasiseks.

Läbivalt kasutame õpiprotsessis meetodeid, mis toetavad vastutuse võtmist enda õppimise eest.

Kursus “Haridusinnovatsioon” on juhtimis- ja meeskonnatöö põhjalikum praktika, mida iseloomustab katsetamine ja õppimine läbi tegutsemise.  Kursuse jooksul toimetame meeskondades ja teeme läbi disainiprotsessi minimudeli, eesmärgiga leida loovaid lahendusi enda jaoks olulistele haridusvaldkonna küsimustele. Meie siht on ambitsioonikas – teha paremaks Viimsi Gümnaasiumi ja miks mitte laiemalt kogu Eesti haridust!

Kursuse käigus kohtud enda kui uuendajaga ning arendad uuendaja mõtteviisi.

Kursusel “Õpikeskkonna loomine ja praktika”  saad sa vajalikud teadmised ja oskused tunni ülesehitusest, erinevatest meetoditest, mida õppeprotsessis kasutada, tagasisidestamisest ning käitumise juhtimisest klassiruumis. Kursus annab osalejatele vajalikud tööriistad, mida praktika käigus kasutada.  Praktika käigus saad end proovile panna õpetajana, kasutades mooduli teistel kursustel omandatud teadmisi ja oskusi. Oluline osa praktikas on eneseanalüüsil ja tundide reflekteerimisel.

Mooduli eesmärk

Mooduli eesmärgiks on laiendada silmaringi kaunite kunstide (muusika, kunsti ja teatriga) seotud valdkondadest, et aidata kaasa noore edasiõppimise valikutele.  Moodulkursuste jooksul õpilased kogevad erinevaid loomevorme, mis ärgitavad neid endid ise looma midagi kas üksi, paaris või grupis.

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursuse “Muusika loomine” käigus sukeldume muusika loomise maailma. Uurime, kuidas on muusika loomine ajas muutunud ning tutvume ka erinevat tüüpi muusika loojatega. Kursuse teises pooles paneme end ise muusika loojatena proovile. Tutvume noodistusprogrammiga ning loome ise elektroonilist muusikat.

“Kaasaegse kunsti” kursusel alustame küsimustega mis on kaasaegne kunst, kuidas sellega suhestuda ja kuidas seda tehakse? Kursus tutvustab kaasaegse kunsti peamisi põhimõtteid ja loomemeetodeid, selgitab kunsti muutumist ajas ja rolli ühiskonnas. Vaatame, millised võivad olla kunsti loomise erinevad võimalused ja tehnilised võtted tänapäeval ja kuidas toimib praktiline kunstielu. Kursuse teoreetiline osa on jaotatud teemaplokkideks, mis sisaldavad visuaalseid näiteid, arutelu ja praktilisi harjutusi, lisaks külastame näitust, kunstnikku ja kunstiasutust. Kursuse loomingulises osas saab iga õpilane reaalselt läbi teha kaasaegse lähtepunktiga kunstiteose loomise protsessi.

Kevadine kursus pealkirjaga „Loomepraktika“ annab õpilasele võimaluse gümnaasiumi jooksul õpitu endale meelepärasel viisil tervikuks siduda. Kursuse lõpus esitleb iga õpilane teost (lavastuslik, installatiivne, loeng, ettekanne, video), mis tegeleb lisaks valitud teemale ka mõne kaasaegsele kunstile olemusliku küsimusega. Kursuse jooksul toimuvad toetavad praktikumid-kohtumised erinevate professionaalidega. 

Selle mooduli kaudu on Sul võimalus tutvuda inseneri elukutsega ja erinevate inseneeria valdkondadega. Moodul populariseerib tehnoloogia valdkonda ning annab praktilisi teadmisi ja oskusi, mida vajavad insenerid oma igapäevatöös.  Mooduli juhendajateks on spetsialistid, kes lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli või õpetavad TalTechis. 

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Moodul algab 1. perioodil kursusega “Sissejuhatus inseneeriasse” eesmärgiks on tekitada huvi inseneeria valdkonna vastu. Kursus tutvustab erinevaid inseneeria valdkondi kaasates spetsialiste ja praktikuid. 

Kõik õpilased loovad google sites keskkonnas  õpimapi, kuhu postitavad  välislektori loengu reflektsiooni, mille koostamisel on aluseks Gibbsi reflektsiooniring. Kursuse jooksul mõõdavad õpilased õppimisele kasutatavat aega rakendusega Toggl, sest insener on ennast juhtiv ja süsteemne mõtleja.

2. perioodi kursus koosneb kahest osast: 

“Mudelprojekteerimise” käigus tutvustatakse õpilastele hoonete projekteerimises kasutatavaid tarkvarasid. Tutvustatakse nii 2D joonestustarkvara kui ka 3D modelleerimistarkvarasid. Antakse ülevaade hoonete mudelprojekteerimise protsessist ning kursuse tulemusena modelleerivad õpilased SketsUp’is oma kodust 3D mudeli.

“Praktilise robootika” eesmärgiks on avardada õpilaste silmaringi varakult juba gümnaasiumis robootika vallas. See tähendab, et tegeletakse päriselt praktilise mehaanika poolega, minnakse rohkem süvitsi elektroonikasse, kui seda muidu koolis tehakse ja õpitakse veidikene ka praktikas robotite programmeerimist. Lisaks annab antud kursus head eeldused edaspidi sujuvaks meeskonnatööks, kus igaühel on oma kindel roll meeskonna toimimisel ja lõpptulemuse saavutamisel.

3. perioodi kursus koosneb kahest osast: 

“Hoonete sisekliima ja energiatõhususe” osas tutvutakse hoonete energiatõhususe ja sisekliima hindamise põhimõtetega ning meetoditega, kuidas seda tagada. Õpe toimub kombinatsioonina loengutest, ekskursioonidest laboritesse ja iseseisvast tööst. Kursuse läbimiseks tuleb rühmatööna teostada paari nädala jooksul sisekliima mõõtmisi ja tulemuste analüüs või analüüsida eramu energiatõhusust ning pakkuda välja lahendusi selle parandamiseks.

Energeetikas kasutatavad tehnoloogiad” raames räägitakse erinevatest tehnoloogiatest, mida kasutatakse erinevates energeetika sektorites – transport, soojus, elekter. Selgitatakse seoseid erinevate energeetika sektorite vahel ning arutletakse jätkusuutliku energeetika teemadel. Kursuse loenguteemasid toetavad praktilised arvutused, seminarid ja ülesanded. Lisaks on kursuse raames plaanis teha ka praktilisi töötubasid.

Mooduli kursused lähtuvad Sisekaitseakadeemia sisekaitseõppe õppekavast ning tunde viiakse läbi koostöös Politsei ja Piirivalveameti ametnikega. Mooduli läbinud õppija saab Sisekaitseakadeemiasse kandideerimisel 1,5 lisapunkti. Moodul koosneb 3 kursusest ja õppelaagrist. 

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

 

I kursus Politsei ja piirivalve üldkursus

Kursuse läbinud õpilane:

1) teab laiapindse riigikaitse käsitust;

2) teab sisekaitse rolli laiapindses riigikaitses;

3) kirjeldab Politsei- ja Piirivalveameti ülesehitust ja ülesandeid ning politseiteenistuse korraldust Politsei- ja Piirivalveameti põhimääruse ning politsei ja piirivalve seaduse järgi;

4) kirjeldab riigisisese ja rahvusvahelise politseikoostöö võimalusi ning toob nende kohta näiteid;

5) kirjeldab politseiteenistuses kasutatavaid enesekaitsevahendeid, sidepidamisvahendeid ja teenistusrelvi ning toob nende kasutamise kohta elulisi näiteid;

6) selgitab vabatahtlike kaasamise põhimõtteid politsei ja piirivalve valdkonnas;

7) tunneb ära mõjutustegevusi.

 

II kursus Politsei

Kursuse läbinud õpilane:

1) toob näiteid väärtegude ja kuritegude kohta, eristab neid ning mõistab üldiselt süütegude menetlust;

2) nimetab korrakaitseseaduse meetmeid ning toob näiteid korrarikkumise, ohu ja ohu kahtluse kohta;

3) nimetab mõned liikluse järelevalve meetmed ja liikluse ohutuse suurendamise võimalused;

4) kirjeldab ohtu sattumise ja süütegude ennetamise võimalusi;

5) kirjeldab sündmuskohal tegutsemist;

6) kirjeldab politsei patrullimise üldiseid eesmärke ja toob näiteid patrullimise kohta.

 

III kursus Piirivalve

Kursuse läbinud õpilane:

1) selgitab piiri valvamise üldiseid põhimõtteid, meetodeid ja taktikat;

2) tuvastab reisidokumentide ja transpordivahendite dokumentide lihtsamaid võltsinguid;

3) selgitab ohutuse nõudeid veekogul olles.

 

Lisaks osaletakse mooduli raames politsei ja piirivalve õppelaagris, kus käsitletakse teemasid: riviõpe, füüsiline ettevalmistus, relvaõpe, kriminaalpolitsei töövaldkond, korrakaitsepolitsei töövaldkond, iseseisva ülesandena oma elukoha seisundi hindamine võimaliku kuritegeliku ründe vähendamiseks.

Loe miks õppijad soovitavad just seda G3 moodulit