MOODULID

Lisaks kohustuslikele kursustele peab iga õpilane valima endale igaks õppeaastaks huvipakkuva mooduli ehk 3-kursuselise valdkonnapõhise ainepaketi. Igal aastal võib valida erineva valdkonna mooduli või jätkata sarnases valdkonnas. Kokku tuleb gümnaasiumi jooksul läbida kolm moodulit, mis teeb kokku 9 kursust. Mooduli valikuga tuleb läbida kõik mooduli kursused.

G1 moodulid

Mooduli eesmärk
Moodul on loodud Sulle, kui Sind huvitab loodusvaldkond ja soovid läbi vahetu looduse tunnetamise saada ülevaadet meid ümbritsevast keskkonnast ja vastastikusest koosmõjust. Kursust “Põnev maapõu” viiakse läbi koostöös TTÜ Mektory Tehnoloogiakooliga.


Maksimaalne õpilaste arv: 24 õpilast


Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
“Praktiline loodus” kursusel saab ülevaate igapäevaselt inimest ümbritsevatest taime-, looma-, seene- ja bakterite liikidest, nende võimalikust kasulikkusest ja ohtudest inimesele kokkupuutel nii looduses kui toidulaual. Tutvutakse näiteks kalapüügi, jahipidamise reeglitega, võõrliikide ja ohustatud liikidega, mürgiste ja eksootiliste taimedega. Teemade valik sõltub kursusel osalejate huvidest. Võimalusel kasutatakse õpet avatud õpikeskkonnas: looduses, loodusmajades, Tallinna Loomaaias ja Tallinna Botaanikaaias.
“Loodus, tehnoloogia ja ühiskond” kursusel käsitletakse teemasid, kuidas sotsiaalsed, poliitilised ja kultuurilised väärtused mõjutavad teaduslikke uurimusi ja tehnoloogia arengut ning vastupidiselt, kuidas viimased mõjutavad ühiskonda, poliitikat ja kultuuri. Kursus aitab õpilastel mõista saavutusi ja suundumusi loodusteadustes, määrata loodusteaduslikke probleeme argielusituatsioonides, hinnata riskitegureid ning prognoosida loodusteaduste ja tehnoloogia mõju inimesele ja keskkonnale. Kursuse raames lahendatakse erinevaid  probleeme ning tehakse otsuseid ja praktilisi töid, koostatakse esitlusi, postreid, kirjutatakse kriitilisi esseesid jne.
Kursus “Sissejuhatus ringmajandusse” käigus vaadeldakse ringmajandust läbi mäenduse ja materjalide säästliku tootmise ja käitlemise. Programmis saab ülevaate ökonoomsematest ja efektiivsematest kaevandamis- ning materjalide töötlemisprotsessidest ringmajanduse kontekstis ehk toormaterjalide väiksema kasutuse olulisusest, toodete ja materjalide taaskasutamise tähtsusest ning materjalide käitlemise vajalikkusest. Oluline rõhk on praktilistel töödel ning kaasaval õppimismetoodikal. Kursust viivad läbi  juhendajad Tallinna Tehnikaülikoolist.

Mooduli eesmärk
Moodul on loodud Sulle, kui oled huvitatud majandusest ning ettevõtlusest. Kolme üksteisega otseses seoses olevast kursusest saad Sa esmase ettekujutuse ja teadmised majanduskeskkonna toimimisest. Kursuste raames külastavad meid mitmed majandusvaldkonna spetsialistid ja juhid ning teeme õppekäike Eesti ettevõtetesse. Mooduli käigus analüüsitakse majandusuudised, mängitakse huvitavaid majandusalaseid mänge, arutletakse ning väideldakse majanduskeskkonda puudutavatel teemadel.

Maksimaalne õpilaste arv: 36 õpilast


Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursus “Sissejuhatus majandusse”  annab õpilastele algteadmisi turumajandusest, nõudlusest ja pakkumisest turul, selgitavad tarbijate ja säästjate mõistet. Kursuse jooksul ehitatakse baasteadmised majanduskeskkonnast. Kursuse eduka läbimise tasuks on teadmised, mis aitavad mõista, miks inimene tarbib ja miks poes müüakse kaupu.
Kursusel “Majanduskeskkond” liigutakse eelneval kursusel käsitletud mikroökonoomika tasandilt makroökonoomika tasandile. Käsitletakse teemasid nagu tööjõuturg, raha ja pangandus, riik ja riigieelarve, majandussuhted ja rahvusvaheline majandus. Kursuse läbinu tunneb riigeelarve koostamise põhimõtteid ning oskab kirjeldada raha ja pankade rolli majandusringluses.
Kursus “Ettevõtluse alused” avab ukse ettevõtluse maailma, kus teemadeks tulevad tootmine ja efektiivsus, turundus ja müügiedukus, juhtimisprotsessid erinevates ärivaldkondades, räägime klienditeeninuse olulisusest ettevõtte äritegevusest, tutvustame avalike suhete ja huvigruppide mõisteid, otsime vastust küsimusele “Kes on ettevõtlik inimene?”, räägime ettevõtluse vormidest ning konkurentsi vajalikkusest. Kursuse jooksul muutub õpilane lihtsast tarbijast ettevõtlikuks nooreks. Kõik kursuse edukalt lõpetanud on valmis astuma ettevõtluse maailma näiteks õpilasfirmat luues.

Mooduli eesmärk

Kui sa oled reaalainete huviline, siis moodul annab sulle võimaluse laiendada ja süvendada teadmisi matemaatikas ja füüsikas.

Maksimaalne õpilaste arv: 36 õpilast

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursuse “Matemaatika täiendõpe” eesmärk on põhikooli matemaatika põhiteadmiste kordamine, matemaatikaalaste teadmiste toetamine ja arendamine läbi keerukamate ülesannete lahendamise aritmeetika ja algebra teemadel ning kindla aluse rajamine gümnaasiumi matemaatikale. Selle saavutamiseks tulevad käsitluse alla aritmeetikas ja algebras vajaminevad põhimõisted  ja -valemid, keerukamad ülesanded (tuntud ka kui tärnülesanded) põhikooli teemade kui ka samal ajal kestvas laias matemaatikas käsitluse all olevate teemade kohta. Kursuse lõpuks tunneb õpilane edasise gümnaasiumiõppega seonduvaid vajalikke alusmõisteid ning tuleb toime keerukamate ülesannete lahendusmeetodite välja pakkumisega ning lahendamisega. 

Kursuse “Praktiline füüsika” sisuks on õpilasele jõukohaste kinemaatika ja dünaamika probleemide lahendamisele. Õpilast juhendatakse tegema konkreetse probleemiga seonduvaid põhjendatud ja kompetentseid otsuseid praktiliste tööde sooritamise ja redelülesannete lahendamise teel arvestades probleemi loodusteaduslikke, tehnoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilisi dimensioone. Kursus toetab füüsika I ja II kursust praktilise poolega – laboratoorsed tööd ja pikemad mitme füüsika valdkonnaga seotud redelülesannete arvutused.

Matemaatika ei teeni ainult iseenese huve. Loogika kui matemaatika põhiline tulemusteni jõudmise viis on leidnud laialdast rakendamist näiteks arvutiteaduses, keeleteaduses ja üleüldse inimtegevuses tervikuna, sest inimese täisväärtuslik areng ja toimetulek ühiskonnas ei ole mõeldav ilma loogilise mõtlemise kultuurita. Kursus “Loogika” keskendub arutlus- ja mõtlemisvõime arendamisele läbi erinevate valdkondade ülesannete. Kursus õpetab eelkõige loogilist tulemusele viivat lahendusoskust ja on samas heaks meetodiks matemaatika sisu arusaamisele. Õppe vältel tulevad käsitluse alla nii traditsiooniline loogika, mille raames õpitakse loogikaseaduseid tundma kui ka kaasaegne loogika, mille juures tegeletakse lausearvutuse alustega, õpitakse sõnastama matemaatilise sisuga väiteid, tõestatakse mitmesuguseid väiteid ja tuntuid valemeid erinevate meetodite abil, saadakse teada, mida tähendab paradoks ning uuritakse igapäevaelu probleeme ja arutletakse nende matemaatilisuse üle.

*Kursus “Andmetöötlus ja statistika”, mis oli moodulkursus õppeaastal 2018/2019 pakutakse valikkursusena, et toetada uurimis-ja praktiliste tööde valmimist.

Mooduli eesmärk

Moodul annab hea üldkultuurilise ettevalmistuse ning keskendub kultuuri-, keele- ja kirjandusküsimustele läbi õppekäikude, arutelude, praktiliste tööde.

Kui Sulle meeldib lugeda nii eesti kui ka inglise keeles, arutleda loetu üle ja proovida erinevate tekstide tõlkimist, siis see moodul on Sulle. Äratame kirjanduse, inglise keele õppimise ja erinevate tekstide tõlkimise kaudu huvi õpitava keele maa, selle kultuuri ja kirjanduse originaalkeeles lugemise vastu.

Maksimaalne õpilaste arv: 24 õpilast

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursuse “Kultuurisüst” käigus õpitakse teadvustama ja mõistma kultuuri mitmekülgsust, selle mõju ning vajalikkust meie igapäevaelus.  Kursus hõlmab endas erinevaid kultuurivaldkondi nagu muusika, kunst, kirjandus, teater, mille sügavamat tähendust aitavad mõista õppekäigud erinevatesse kohtadesse.

Kursuse „Müüt ja kirjandus“ eesmärk on tutvustada kirjanduse kõige vanemat kihistust – müüte – ning näidata pärimuse seost ilukirjanduse ja kultuuriga. Müüdi ja kirjanduse suhetele keskendumine võimaldab avastada nende seoseid, leida ajatuid arhetüüpe, mõista intertekstuaalseid suhteid ning maailmakirjanduse ja folkloori ühtekuuluvust. Müüdi kaks poolt – loolisus ja tunnetuslikkus – võimaldavad vanade lugude kaudu uurida väärtuste muutumist ajas ning mõtestada maailma oma elukogemusest lähtuvalt.

Kursuse “Loovkirjutamine” käigus arendatakse oma kirjalikku eneseväljendusoskust ning luuakse erinevaid ilukirjanduslikke tekste. Kursuse raames tutvutakse nii kirjutamisprotsessi erinevate etappide ja teiste kirjutamist puudutavate aspektidega kui ka kirjutatakse erinevaid luule-, proosa- ja draamatekste ning analüüsitakse neid.

*Järgmistel õppeaastatel pakutakse ingliskeelset moodulit, mis sisaldab endas Briti ja Ameerika kirjanduse kursust, mis oli moodulkursus õppeaastal 2018/2019.

Mooduli eesmärk
See moodul sobib Sulle, kui tahad end loominguliselt arendada, erinevates meediavaldkondades proovile panna, kaalud tulevikus ajakirjanduse, kommunikatsiooni, suhtekorralduse või reklaaminduse õppimist, kuid võime mõista meediasüsteemi peensusi ning osata karmis meediadžunglis ellu jääda on tänapäeval vajalik absoluutselt kõikidel elualadel. Mooduli kursused on praktilise suunitlusega, toimuvad erinevad õppekäigud ning on väga kontaktide tihe – saame tuttavaks paljude meediamaailmas tegutsevate professionaalidega. Lisaks toimub üks kursus inglise keeles, mis annab võimaluse ka oma keeleoskust arendada.


Maksimaalne õpilaste arv: 20 õpilast


Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursus “Sissejuhatus meediasse” annab Sulle ülevaate mitmekesisest meediavaldkonnast ning arendab nii kriitlist mõtlemist ja analüüsivõimet kui ka eneseväljendust ning oma arvamuse väljaütlemise julgust. Sa saad teada, kuidas meediamaailm on üles ehitatud ning miks ta toimib just nii nagu ta seda teeb – vahel oma lugejaid ja vaatajaid shokeerides ning oma intervjueeritavatele haiget tehes. Kuidas sünnivad head reklaamid ning mida silmas pidada, et sa ennast andekatel copywriteritel ära kasutada ei laseks? Millist tööd teeb suhtekorraldaja ning miks on vaja organisatsioonidele avalike suhete juhte? Kõike seda ja palju muud saad teada meediakursusel – lisaks külastame toimetusi, telesaadete salvestusi, kohtume ajakirjandus- ja meediamaastiku tipptegijatega ning proovime ka ise jalga meediaukse vahele saada.

Meedia loomise ja toimimise mõistmine on tänapäeval ellujäämiseks väga vajalik toimetulekuoskus. “Meedia- ja reklaamikunst” kursuse eesmärk on anda õpilastele ülevaade mitmekesisest meediavaldkonnast, erinevatest žanritest ja selle toimimisest üldiselt. Samuti arendada kriitilist mõtlemist ja analüüsivõimet, eneseväljenduse ja esinemisoskust, oma arvamuse väljaütlemise julgust. Kursuse lõpetanu teab ja tunneb erinevate meediajaamade, -kanalite, -žanrite tööpõhimõtteid, oskab erinevaid meediavahendeid kasutada eneseväljenduslikel eesmärkidel ning suudab teha järeldusi, kas ja kuidas oma tulevikku meediavaldkonnaga siduda.

Kursus “Sotsiaalmeedia võimalused ja riskid” toimub inglise keeles. We will look at how media is used in advertising throughout different platforms, such as Facebook, Instagram, Google Adsense, and how to manage such examples of social media. Furthermore, we will look at the ethics of advertising, the language, planning a campaign, and executing this. Additionally, we will look at different types of copyright.

Mooduli eesmärk
Kui Sind huvitab tutvumine kaasaegsete ja erinevate teatrikunsti maastikega, panna ennast proovile ja arendada eneseväljendust, siis on see moodul Sulle.  Mooduliga liituja on huvitunud teatrist, muusikast, kunstist ning oskab iseseisvalt otsida, uurida, soovitada etendusi, kontserte, näitusi, tekste jne. Mooduli kursused annavad vajalikud teadmised ja oskused, et mooduli lõpuks luua ühine lavastus publikule.


Maksimaalne õpilaste arv: 24 õpilast


Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursuse „Teater ja draama“ raames kohtub mooduli valinud õpilane teatri algtõdedega. Aine seovad ühte praktilised kogemused ja teooria. Mis on teater? Kust sai teater alguse? Kuhu on teater tänaseks arenenud, kuhu teel? Need on vaid mõned küsimused, millele tundides vastuseid otsime ja seda korraga joostes ja lugedes, maas roomates, etendusi külastades ja analüüsides ning teatriajalugu uurides. Näitlemine on tähelepanu juhtimise kunst ja nii ongi esimese perioodi põhiküsimus: kuidas suunata enda ja teiste tähelepanu.

Kursusel „Lavakõne ja hääl“ seisab õpilane silmitsi hääle, sõna ja tekstiga. Kuigi ainult üks paljudest, on sõna teatrikunstis (ja elus) siiski erakordselt oluline vahend info edastamiseks. Kuidas rääkida nii, et mõte jõuaks kuulajani? Kuidas panna tekst elama? Lavakõne kõrval pööratakse palju tähelepanu ka sellele, mis on rääkimise alus – hääl. Õpime tundma oma häält, seda julgelt ja ohutult kasutama, sellega mängima. Õpime kõnetehnilisi võtteid, arendame diktsiooni ja hääleulatust, võttes aluseks igaühe hääle eripärad jne. Muusikalise eneseväljenduse osa selles moodulis hõlmab endas erinevaid muusikalisi tegevusi nagu hääle ja diktsiooni harjutused, rütmika ning improvisatsioon. Võimalusel saavad ka kõik individuaalset hääleseadet. Kursuse raames toimuvad nii individuaal- kui grupitunnid ja perioodi lõpuks on iga õpilane ette valmistanud ühe proosa- ning ühe värssteksti.

Kursus „Teater ja füüsis“ on üks osa teatrimooduli tervikust, kus pööratakse enam tähelepanu kehale ning tuuakse mänguruumi kokku esimese kahe perioodiga omandatud teadmised ja oskused. Kui pianistil on klaver, kui trummaril on trummid, siis näitlejal on keha. Aga täpselt niisamuti, nagu pianist peab tundma klaverit, peab näitleja tundma oma instrumenti. Kus on minu keha piirid, mida mu keha suudab, kuidas seda suutlikkust arendada ja ennekõike – kuidas panna keha mängima? Kuidas kasutada häält, kui keha liigub?  Kuidas jõuda loomuliku orgaanikani liikudes ja kõneledes? Kursuse jooksul tehakse erinevaid harjutusi ja etüüde, arendamaks kõike eelpool mainitut. Kursuse lõpuks luuakse ühine lavastus.

G2 moodulid

Mooduli eesmärk
Kui Sind huvitab meditsiini-ja tervishoiu valdkond, siis läbi selle mooduli omandad Sa edasisi õpinguid toetavad teadmised anatoomias ja füsioloogias, tervishoius ning arendad oma keemiaalaseid teadmisi, mida edasisel karjäärivalikul vaja läheb.

Maksimaalne õpilaste arv: 24 õpilast

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursusel “Anatoomia ja füsioloogia” saadakse põhjalikum ülevaade inimkeha osade ehitusest ja talitlusest ning mõistetakse organismi terviklikkust ja osadevahelisi seoseid. Kursusel seostatakse inimese anatoomia ja füsioloogia võimalike terviseriskidega ja juhitakse tähelepanu ennetavale tervisekäitumisele.

Kursusel “Tervishoid” käsitletakse teemasid, mis on seotud inimese tervisliku seisundi säilitamise ja heaolu tagamisega, et õppijad oskaks tähelepanu pöörata enda ja ka ümbritsevate inimeste tervislikult seisundile. Õpitakse ennetama ja ära tundma esimesi nakkus-, külmetus- ja krooniliste haiguste sümptomeid, samuti räägitakse koduapteegi komplekteerimisest, ravimvormidest, nende manustamisest ja kõrval- ning koostoimetest. Räägitakse silma ehitusest ja silmade tervishoiust tänapäeva tehnoühiskonnas. Toitumisõpetuse teema keskendub toitumise põhitõdedele ja keha energiavajadusele. Juhendajateks on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud ja tunnid toimuvad osaliselt kõrgkooli praktilises õpikeskkonnas.

Kursuse “Keemiliste protsesside seaduspärasused” eesmärgiks on arendada õpilastes loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning lahendada keemiaprobleeme loodusteaduslikul meetodil. Õpilasel tuleb  kasutab keemiainfo leidmiseks erinevaid teabeallikaid, analüüsida saadud teavet ning hinnata seda kriitiliselt. Kursuse ülesehituses on suur osa teoreetiliste teadmiste rakendamisel eksperimentaalsetes töödes (erinevad mõõtmistehnikad, reaktsiooni kiiruse ja tasakaalu uurimine, lahuse kontsentratsiooni mõju lahuse omadustele jne). Kursusel lahendatakse erinevat tüüpi keemia ülesandeid.

Mooduli eesmärk
Kui Sind huvitab ettevõtlusalaste teadmiste omandamine, siis läbi selle mooduli saad ettevõtlikkust arendada praktilise tegevuse kaudu. Mooduli kursuste käigus luuakse väikestes meeskondades õpilasfirma ning läbi selle juhtimise omandatakse äritegevuse põhimõtted, arendatakse algatusvõimet ja soovi ise probleeme lahendada. Mooduli viimane kursus keskendub e-äri võimalustele ja riskidele.

Maksimaalne õpilaste arv: 36 õpilast

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursus “Õpilasfirma loomine” on ehitatud üles väikefirma tegutsemise põhimõtetele. Õpilased loovad oma firma, valivad toote, jagavad ametid ja tööülesanded. Alustamisel koostatakse äriplaan, mida tegevuse käigus järgitakse.  Kursuse käigus omandatakse planeerimis- ja meeskonnatööoskused.

Kursus “Õpilasfirma juhtimine” on jätk “Õpilasfirma loomise” kursusele, kus õpilased toodavad ja müüvad oma tooteid või osutavad teenuseid.  Aktsionäri või juhina osaletakse otsuste vastuvõtmises. ÕF töötajad teenivad palka tootjate, müüjate või juhtidena. Kogu tegevuse vältel peetakse finantsarvestust. Õppeperioodi lõpus õpilasfirma tegevus lõpetatakse ning koostatakse aastaaruanne. Kursusel omandatakse juhtimise ja meeskonnatöö oskusi.

“Keskkonnamajanduse” kursus seob omavahel majandus- ja keskkonnateadmised, käsitledes inimese majandustegevust mõjutavaid tegureid ning nende seoseid keskkonnaga. Looduskeskkonda ja –varasid saab vaadata kui majandustegevuse ühte võimalust. Kuna selliste ettevõtete osa praegusel ajal suureneb, siis on kursus oluline kõigile, kes soovivad saada ettevõtlusest algteadmisi või plaanivad tulevikus sellele põhjalikumalt pühenduda. Kursus õppevormiks on loengud, praktikumid ja iseseisvad tööd.

Mooduli eesmärk
Selle mooduli kaudu on Sul võimalus tutvuda inseneri elukutsega. Moodul populariseerib tehnoloogia valdkonda ning annab praktilisi teadmisi ja oskusi, mida vajavad insenerid oma igapäevatöös.  Mooduli juhendajateks on spetsialistid Tallinna Tehnikakõrgkoolist ja TalTechist.

Maksimaalne õpilaste arv: 20 õpilast

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursus “Sissejuhatus inseneeriasse ja 3D modelleerimine” tutvustab erinevaid inseneeria valdkondi kaasates spetsialiste ja praktikuid. Kursusel omandatakse Sketch Up programmi abil 3D modeleerimise oskused ning tulemusena loob iga õpilane oma kodust 3D mudeli. Kursusel külastatakse Tehnikakõrgkooli virtuaalreaalsuslaborit.

Kursusel “Joonestamine Revitis  ja meeskonnatöö” omandatakse ehituse modelleerimise tarkvaraga Revit esimesed olulised käsud ja toimingud, et luua ehtsaid 3D mudeleid, mida kasutavad insenerid oma igapäevatöös. Meeskonnatöös pannakse proovile joonise lugemise oskus ja käeline osavus.

Kursusel “Tootearendus ja mehhatroonika” tutvustatakse tootearendust, tootearenduse protsesse ja tehnoloogiaid ning inseneritööd. Praktilises osas teostatakse meeskonnatööna projekt. Igal meeskonnal tuleb eelnevaid teadmisi kasutades valmistada enda väljamõeldud toote prototüüp.

Mooduli eesmärk
Moodul sobib Sulle, kui Sa tahad teada, kuidas maailm sinu ümber toimib. Kursuste käigus saad ülevaate arhitektuuri valdkonnast, arendad teadmisi ning oskusi disainiprotsessist, mille aluseks on praktiline joonestamiskursus. 

Maksimaalne õpilaste arv: 24 õpilast

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursusel “Joonestamine” saab õpilane ülevaate joonestamise teoreetilistest lähtealustest ja tasapinnalisest 2D- joonestamisest, mida teostatakse käsitsi paberil. Kursus õpetab jooniste lugemise ja koostamise oskust, tutvustab kunstilise konstrueerimise ja disaini põhimõtteid ning arendab põhilisi mõtlemisprotsesse geomeetriliste vormide tundmaõppimise kaudu. Kursus arendab ka ilumeelt ja korraarmastust.

Kursusel “Disainiprotsess” omandatakse teadmised ja praktilised kogemused probleemipõhiste ülesannete lahendamisel disainiõppes. Selle raames tutvuvad õpilased disainmõtlemise kui loomismeetodiga. Kursus tutvustab disainivaldkonna olulisemaid mõisteid, väljundeid ja ülesandeid ning annab aimu disainivaldkonna integreeritusest (keskkond, arhitektuur, objekt, toode, kommunikatsioon jne). Kursusel tutvutakse ja tehakse loovprojekti toel läbi disainiprotsessi olulisemad etapid – lähteülesande sõnastamine, sihtgrupi analüüs, analoogide otsimine, materjali ja ressursside analüüsimine, idee edasiarendamine ja vajadusel muutmine, lõpliku lahenduse esitlemine. Kursusel käsitletakse põgusalt ka visuaalse informatsiooni ja kirjatüüpide kasutamist, mis toetab loovprojekti esitlemist.

Kursus “Arhitektuur kui elukeskkond” tutvustab valdkonda, mis on vältimatult seotud urbanistliku elukeskkonna kujundamisega ja näitab selle kasutajapoolset vaatenurka. Kursus õpetab kriitilise pilguga hindama meid ümbritsevat tehiskeskkonda ja selle seoseid loodusliku keskkonnaga. Kursus õpetab nägema ja analüüsima erinevaid ruumilise keskkonna väljendusvahendeid, teadlikult suhestuma meid ümbritseva ruumi elementidega, ruumi esteetikaga ning mõjuteguritega. Kursusel tutvutakse arhitektuuriga erineva funktsiooniga hoonete, interjööride ja muu arhitektuurse keskkonna vaatlemise ja analüüsi kaudu. Praktiliste näidete ja ülesannete käigus analüüsitakse keskkonnas ja ruumis liikumist ja tegutsemist, tutvutakse peamiste disainiprotsessi ja ruumiõppe etappidega. Kursusel raames valmivad loomingulised projektid, mida presenteeritakse. Kursus õpetab kasutama lihtsamaid tehnilisi abivahendeid ja märkama seoseid teiste koolis õpetatavate ainetega.

Mooduli eesmärk
 
Seda moodulit valides saad Sa teada, mida tähendab rekreatsioon ja kuidas see aitab kaasa aktiivsele eluviisile. Omandad teadmisi ja oskusi ürituste korraldamiseks, mida saad ka praktikas ellu viia nii sündmuste korraldamisel koolis kui väljaspool kooli.

Maksimaalne õpilaste arv:  24 õpilast

Moodulite kursused ja nende lühikirjeldused  
 
Kursusel “Sissejuhatus rekreatsiooni ja rekreatiivsete tegevuste korraldamine” tutvutakse rekreatsiooni mõiste ja tema erinevate rollidega ning avatakse erinevate vaba aja ja puhketegevuste rekreatiivne olemus. Koostööd tehakse Tallinna Ülikooli rekreatsiooni osakonnaga, ühendusega “Eesti Terviserajad” ja klubiga “Viimsi Sport”. Aine praktilise osana kavandatakse ja teostatakse kursusel osalejatega “Meie rekreatiivne projekt”

Kursus “Sündmuskorraldus, turundus ja praktiline kooliürituste korraldamine” eesmärk on anda osalejatele baasteadmised ühe sündmuse korraldamise ettevalmistusest, läbiviimisest kuni kokkuvõtete tegemiseni. Sündmus ei ole pelgalt neli seina ja palju ansambleid – sündmus kannab endas alati sõnumit ning iga sündmuse osa/tegevus aitab osalejatel mõista sõnumi tuuma (tunda end kollektiivi liikmena, tutvustada lansseeritava toote omadusi vm). Kursuse lahutamatu osa on praktiseerimine ehk koolisündmuste korraldamine huvijuhiga koostöös ja juhendamisel. Kursuse käigus jagavad oma kogemusi praktikud Eestist ning samuti toimub ühiskülastus(ed) valitud sündmusele, et näha, kuidas toimub ühe suurürituse produktsioon. Võimalus on selle kursuse käigus ellu viidud sündmus siduda oma praktilise tööga. Kursuse maht: 2 kursust. 

Mooduli eesmärk
Filminduse huvilisena saad Sa selles moodulis kogeda filmikunsti väljendusrikkust läbi kirjanduse, väärtfilmide analüüsi ja luua ise algusest lõpuni üks lühifilm. Moodul toimub koostöös Balti Filmi-ja Meediakooliga (BFM).

Maksimaalne õpilaste arv: 24 õpilast

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursus „Kirjandus ja film“ keskendub kirjanduse ja filmi kokkupuutepunktide analüüsimisele ning selle eesmärgiks on anda ülevaade nii filmikeele poeetikast kui ka sellest, kuidas film tänapäeval valmib. Õpilasel on kursuse läbimise järel põhiteadmised filmi olemusest, vastuvõtust ja mõjust vaatajale ning selle jooksul tutvutakse nii eesti kui ka maailmakirjanduse ainetel valminud filmidega.

Kursus “Filmianalüüs” keskendub väärtfilmide analüüsile nii sisulises kui keelelises aspektis. Kursus toimub inglise keeles, aga lisaks inglise keelt kõnelevate maade filmitööstuste toodangule, on kursusel käsitletavate filmide seas ka valik maailmakino teoseid. Sisulisest aspektist puudutavad filmid erinevaid ühiskonna valupunkte ja ei pruugi seetõttu olla just kõige kergem vaatamine. Õpilastel tuleb kursuse vältel väga palju arutleda ja argumenteerida ning seetõttu on sobilik neile, kes on avatud suhtlejad või tahavad seda oskust endas arendada.

Kursuse “Filmi loomine” jooksul omandatakse filmi kui audiovisuaalse loo jutustamise alusteadmised: kaader kui valik, kaameratöö, stsenaarium, režiistsenaarium, montaaž, helindamine. Kursuse lõpuks valmivad grupitöödena lühifilmid, mille esilinastused toimuvad BFMi kinosaalis.

G3 moodulid

Mooduli eesmärk

Moodul on loodud Sulle, kui Sa soovid oma edasist haridusteed jätkata loodusteadustega seotud erialadel. Moodul sisaldab keemia, füüsika ja bioloogia süvakursust.

Maksimaalne õpilaste arv: 24 õpilast

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursus „Elu keemia“ tugineb gümnaasiumi kohustuslikes keemiakursustes omandatud teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning on tihedalt seotud gümnaasiumi bioloogias õpitavaga, käsitledes eluslooduses toimuvate bioloogiliste protsesside keemilisi aluseid ning võimaldades bioloogias õpitut sügavamalt mõista, selgitada ja prognoosida. Kursusega taotletakse õpilaste keemiaalase ja üldise loodusteadusliku maailmapildi avardumist. Kursusel tegeletakse järgmiste teemadega: isomeeria, biomolekulid, ensüümid, katalüüs, ainevahetuse energeetika, keemiline info looduses jne. Õppetöö vormideks on loengud-seminarid, praktilised ja iseseisvad tööd.

Kursusel “Rakendusbioloogia” on vaatluse all loomade, taimede, seente ja bakterite klassikalised ning nüüdisaegsed rakendusbioloogilised võimalused, kasutamine tööstuses ja igapäevaelus. Ülevaate saab raku- ja embrüotehnoloogia tegevusvaldkondadest ning meetoditest: meristeempaljundus, embrüosiirdamine, kloonimine, tüvirakkudel põhinev rakuteraapia ning  rakendusbioloogia seostest säästva arenguga. Kursuse üks osa keskendub geenitehnoloogia meetoditele ja rakendusvaldkondadele, muuhulgas geneetiliselt muundatud organismide kasutamisele toidus ja sellega seotud aspektidele.

Kursus “Teistsugune füüsika” on üles ehitatud õpilasele jõukohaste mikromaailma füüsika ja kosmoloogia probleemide lahendamisele. Õpilast juhendatakse tegema konkreetse probleemiga seonduvaid põhjendatud ja kompetentseid otsuseid praktiliste tööde sooritamise ja redelülesannete lahendamise teel arvestades probleemi loodusteaduslikke, tehnoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilisi dimensioone. Kursus toetab füüsika V kursust praktilise poolega, lisades juurde kogu füüsikaõpet koondavaid ülesandeid, loodusteadusliku mõtteviisi rakendamist. Kursust toetavad õppekäigud on võimalusel aktiivõppeprogramm Tartu observatooriumi Tõraverre, kiirgusfüüsika õppepäev Kopli Kiirguskeskuses ja Paldiski tuumajäätmejaamas.

Mooduli eesmärk

Moodul annab sulle võimaluse laiendada arusaamu erinevatest poliitilistest ideoloogiatest ning nende seostest seadusandlusega. Mooduli kaudu õpid tundma nii iseenda õigusi kui ka kohustusi ning seda, kuidas toimib Eesti õigusruum.

Maksimaalne õpilaste arv: 30 õpilast

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kui paned ette värviliste klaasidega prillid, näed maailma konkreetses värvitoonis. Ideoloogiatega on sarnane lugu: igal ideoloogial on ühiskonna toimimisest oma arusaam. Kursus “Poliitilised ideoloogiad” annab ülevaate tänapäeva poliitilistest ideoloogiatest, nende tekkelugudest, sarnasustest ja erinevustest. Kursuse käigus saad erinevate ideoloogiate vaadetest lähtudes mõista ja mõtestada ühiskonnas toimuvat ning võtta seejärel iga käsitletud ideoloogia suhtes isiklik argumenteeritud seisukoht.

Kursus “Inimene ja õigus” on oma struktuurilt üles ehitatud Eesti õigussüsteemi ja selle ajalugu arvestades. Kursus algab õiguse olemuse tutvustusega ning käsitleb seejärel Eesti õigussüsteemi ja – korraldust õigusharude kaupa. Õppesisu koostades on pööratud tähelepanu nii kõige olulisema teoreetilise materjali omandamisele kui ka selle tähenduslikuks muutmisele praktiliste näidete kaudu. Kursuse raames käsitletakse igapäevaelu puudutavaid teemasid läbi õigusprisma. Kursuse lõpetamisel peaksid õpilased saama õigusliku mõtlemise tööriistakasti ja olema võimelised nägema neid ümbritsevat õigusruumi avara pilguga ning oskama iseseisvalt toimida teda puudutavates lihtsamates õigusalastes probleemides.

Kursus „Kuritöö ja karistus“ annab lühivaate kriminoloogiasse ja kriminaalpoliitikasse, pakkudes kursuse jooksul võimaluse õppida igapäevaselt kriminaalpoliitikat kujundavatelt inimestelt ning näha mõne tegevasutuse tööd lähemalt (Eesti Kohtuekspertiisi Instituut). Kursus aitab mõista riigi ja inimese rolli kuriteoennetuses ja kriminaalpoliitikas.

Mooduli eesmärk:

IT mooduli eesmärk on kummutada arusaam, et IT=programmeerimine. Moodul annab sulle hea võimaluse aru saada IT valdkonna mitmekesisusest ning jõuda järeldusele, milline IT valdkond just sind huvitab. Moodulisse kaasatakse IT-ala spetsialiste, et see maailm sulle reaalsemaks teha ning luuakse koos arendusprojekte, et omandada spetsiifilisemaid teadmisi ja oskusi IT vallas.

Maksimaalne õpilaste arv: 24 õpilast

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursus “Sissejuhatus ITsse” tutvustab infotehnoloogia erinevaid külgi ning karjäärivalikuid, käsitledes nii erinevaid päriselulisi näiteid kui ka kaasates erinevatel IT aladel igapäevaselt töötavaid spetsialiste. Tutvustatakse erinevaid kaasaegseid tehnoloogiaid, et anda suurem pilt ja arusaam IT valdkonnast, selle olemusest ja tulevikusuundadest. Kursuse lõpus luuakse erinevate IT lahenduste ja ideede ajurünnaku ja esitlemiste tulemusena meeskonnad, kus igal liikmel on oma roll nagu IT start-upis ning mis hakkab järgmise kursuse jooksul oma ideed ellu äratama.

Kursuse “IT arendusprojekt” eesmärk on anda esmane kogemus veebi- või telefonirakenduse arendamisel ning käivitamisel. Kursus toimub projektõppe vormis – iga nelja- kuni viieliikmeline meeskond alustab ideede genereerimisest ning realistliku probleemi ning lahenduse leidmisest, seejärel jätkatakse juhendajate valvsa silma alla prototüüpimise ning rakenduse loomisega. Kursuse lõpuks peab igal meeskonnal olema valmis ideest rakendusest saanud lahendus mingile konkreetsele probleemile, mida rakendus lahendada aitab.

“IT sotsiaalsed ja eetilise aspektid” kursus annab põhjaliku ülevaate erinevatest valdkondadest, kus IT on oluliselt muutnud toimuvaid protsesse, ning kuidas see on mõjutanud inimesi. Kursus keskendub konkreetsetele päris elust pärit näidetele, ehk siis näiteks kuidas on Eestis toimuvad e-valimised mõjutanud poliitikat ning valitsemist, või kuidas on erinevate infosüsteemide rakendamine hariduses mõjutanud õppijate ning vanemate suhtlemist kooliga. Kursuse lõpuks on osalejatel ülevaade põhilistest valdkondadest, kus IT-d rakendatakse, ning kuidas see neid valdkondasid on mõjutanud või mõjutada võib.

Mooduli eesmärk

Kuidas ühiskond mõjutab iga indiviidi selles? Kuidas inimene tekitab ning saab lahendada ühiskondlikke ja keskkonnaalaseid probleeme? Kuidas omaenda tegevusega lahendada mõningaid ühiskonna valupunkte? Need on teemad, millega antud moodul tegeleb nii teoorias kui praktikas.

Maksimaalne õpilaste arv: 24 õpilast

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursuse “Globaalne maailm” eesmärgiks on anda õpilastele ülevaade üleilmastumise erinevatest tahkudest (keskkonnaalane, majanduslik, poliitiline, sotsiaalne, kultuuriline). See kursus on mõeldud õpilastele, kelle jaoks on olulised järgmised väärtused: ühiskonna/ looduse säästev ja jätkusuutlik areng, sallivus teiste kultuuride vastus, koostöö ning areng. Veel antakse ülevaade üleilmastumise põhjustest ja tagajärgedest. Kursusel analüüsitakse aktuaalseid ühiskondlike ja keskkonnaalaseid probleeme.

“Kurja võiduks on vaja ainult seda, et head inimesed ei tee mitte midagi” (E.Burke) Kursuse “Sotsiaalne ettevõtlikkus” käigus tutvume efektiivse altruismi mõistega ning arutleme, kuidas teha head hästi. Käsitleme ühiskondlikke ja keskkonnaalaseid probleeme Eestis ja maailmas ning vaatame, kuidas on erinevad organisatsioonid lähenenud nende lahendamisele ning mida saaksime meie ära teha. Tutvume kohalike sotsiaalsete ettevõtetega ning kuulame nende asutajate inspireerivaid lugusid. Kursus lõpeb oma sotsiaalse ettevõtlusega seotud projekti presenteerimisega ja võimaluse korral elluviimisega.

Kursusel “Praktiline psühholoogia” uuritakse, kuidas psühholoogiateadus tavaelus rakendub, kuidas väljenduvad individuaalsed erinevused ning kuidas need teadmised psühholoogiateaduse kaudu saadud on. Mõistab psüühika ehitust, süsteemsust ja toimimist, oskab analüüsida iseennast ja teisi sotsiaalses keskkonnas ning suhtlemisel inimeste  erinevustega arvestada, hindab keskkonnategurite mõju inimkäitumisele ning teab tervisliku eluviisi põhitõdesid.

Kursus lähtub eelkõige kursusel osalejate soovidest ja vajadustest  ning meetoditeks eelkõige arutelu, juhtumianalüüs, õppekäigud, kohtumised praktikutega.

Teemade võimalikud näited: stress, ärevusega toimetulek, depressioon, sõltuvus, jm.

Mooduli eesmärk

Õpetajatöö on auväärne ja eriline amet, mis sisaldab palju loomingut ja õppimisvõimalusi.  Õpetaja on samamoodi juht, kui näiteks on seda ettevõtte juht. Moodul algab juhtimisoskuste arendamisest ning annab sulle võimaluse õppida erinevate valdkondade juhtide kogemusest. Seejärel omandad teadmised, mis aitavad sul klassiruumi juhtida ning õpilasi juhendada ning kirsiks tordil on võimalus ka päriselt katsetada ning olla õpetaja. Kui Sa tahad tulevast ühiskonda muuta, Sulle meeldib esineda ning naudid teadmiste ja oskuste edastamast, siis see moodul on just Sinu jaoks.   

Maksimaalne õpilaste arv: 12 õpilast

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursus “Õpetaja=juht” keskendub liidrikompetentsidele ja nende arendamisele. Kursus on jagatud kahte ossa “Mina enese juhina” ja “Mina grupijuhina”, et õppida tundma ennast juhina ning arendada oskusi, mida erinevate gruppide juhina vaja läheb (õpetajana, koolitajana, tiimijuhina vm valdkonnas). Kursuse käigus kohtud erinevate valdkonna juhtidega, et õppida nende kogemusest inimestega töötamisel.

Kursusel “Õpikeskkonna loomine” saad sa vajalikud teadmised ja oskused tunni ülesehitusest, erinevatest meetoditest, mida õppeprotsessis kasutada, tagasisidestamisest ning käitumise juhtimisest klassiruumis. Kursus annab osalejatele vajalikud tööriistad, mida praktika käigus kasutada.  

Kursus “Mina õpetajana” on praktika, mille käigus saad end proovile panna õpetajana kasutades mooduli teistel kursustel omandatud teadmisi ja oskusi. Praktikavorme on erinevaid: praktika läbiviimine oma grupi peal, Viimsi Gümnaasiumi ainetundides ja teistes koolides. Oluline osa praktikas on eneseanalüüsil ja tundide reflekteerimisel.

Close Menu