MOODULID

Lisaks kohustuslikele kursustele peab iga õpilane valima endale igaks õppeaastaks huvipakkuva mooduli ehk 3-kursuselise valdkonnapõhise ainepaketi. Igal aastal võib valida erineva valdkonna mooduli või jätkata sarnases valdkonnas. Kokku tuleb gümnaasiumi jooksul läbida kolm moodulit, mis teeb kokku 9 kursust. Mooduli valikuga tuleb läbida kõik mooduli kursused.

G1 moodulid

Mooduli eesmärk
Moodul “Loodus ja keskkond” on loodud Sulle, kui Sind huvitab loodusvaldkond ja soovid läbi vahetu looduse tunnetamise saada ülevaadet meid ümbritsevast keskkonnast ja vastastikusest koosmõjust. Erilist rõhku pööratakse erinevate loodusressursside kasutamisele. Ringmajanduse kursust viiakse läbi koostöös Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudiga. 

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
“Praktiline loodus” kursusel saab ülevaate igapäevaselt inimest ümbritsevatest taime-, looma-, seene- ja bakterite liikidest, nende võimalikust kasulikkusest ja ohtudest inimesele kokkupuutel nii looduses kui toidulaual. Tutvutakse näiteks kalapüügi, jahipidamise reeglitega, võõrliikide ja ohustatud liikidega, mürgiste ja eksootiliste taimedega. Teemade valik sõltub kursusel osalejate huvidest. Võimalusel kasutatakse õpet avatud õpikeskkonnas: looduses, loodusmajades, Tallinna Loomaaias ja Tallinna Botaanikaaias.
“Loodus, tehnoloogia ja ühiskond” kursusel käsitletakse teemasid, kuidas sotsiaalsed, poliitilised ja kultuurilised väärtused mõjutavad teaduslikke uurimusi ja tehnoloogia arengut ning vastupidiselt, kuidas viimased mõjutavad ühiskonda, poliitikat ja kultuuri. Kursus aitab õpilastel mõista saavutusi ja suundumusi loodusteadustes, määrata loodusteaduslikke probleeme argielusituatsioonides, hinnata riskitegureid ning prognoosida loodusteaduste ja tehnoloogia mõju inimesele ja keskkonnale. Kursuse raames lahendatakse erinevaid  probleeme ning tehakse otsuseid ja praktilisi töid, koostatakse esitlusi, postreid, kirjutatakse kriitilisi esseesid jne.
Kursus “Sissejuhatus ringmajandusse” käigus vaadeldakse ringmajandust läbi mäenduse ja materjalide säästliku tootmise ja käitlemise. Programmis saab ülevaate ökonoomsematest ja efektiivsematest kaevandamis- ning materjalide töötlemisprotsessidest ringmajanduse kontekstis ehk toormaterjalide väiksema kasutuse olulisusest, toodete ja materjalide taaskasutamise tähtsusest ning materjalide käitlemise vajalikkusest. Oluline rõhk on praktilistel töödel ning kaasaval õppimismetoodikal. Kursust viivad läbi  juhendajad Tallinna Tehnikaülikoolist.

Mooduli eesmärk
Moodul on loodud Sulle, kui oled huvitatud majandusest ning ettevõtlusest. Kolme üksteisega otseses seoses olevast kursusest saad Sa esmase ettekujutuse ja teadmised majanduskeskkonna toimimisest. Kursuste raames külastavad meid mitmed majandusvaldkonna spetsialistid ja juhid ning teeme õppekäike Eesti ettevõtetesse. Mooduli käigus analüüsitakse majandusuudised, mängitakse huvitavaid majandusalaseid mänge, arutletakse ning väideldakse majanduskeskkonda puudutavatel teemadel.

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursus “Sissejuhatus majandusse” annab õpilastele algteadmisi turumajandusest, nõudlusest ja pakkumisest turul, selgitab tarbijate ja säästjate mõistet. Kursuse õpiväljundiks on  baasteadmised majanduskeskkonnast. Kursuse eduka läbimise tasuks on teadmised, mis aitavad mõista, miks inimene tarbib ja miks poes müüakse kaupu. Kursuse õppemetoodika on loengud, harjutused, mängud, iseseisev ning grupitöö, külalisesinejad ja õppekäigud.

Kursusel “Majanduskeskkond” liigutakse eelneval kursusel käsitletud mikroökonoomika tasandilt makroökonoomika tasandile. Käsitletakse teemasid nagu tööjõuturg, raha ja pangandus, riik ja riigieelarve, majandussuhted ja rahvusvaheline majandus. Kursuse läbinu tunneb turunduse algtõdesi, omab ülevaadet tootmise põhimõtetest, tunneb riigeelarve tulude ja kulude allikaid ja arvestamise põhimõtteid ning oskab kirjeldada raha ja pankade rolli majandusringluses. Kursuse õppemetoodika on loengud, harjutused, mängud, iseseisev ning grupitöö, külalisesinejad ja õppekäigud.

Kursus “Ettevõtluse alused” avab ukse ettevõtluse maailma, kus teemadeks tulevad tootmine ja efektiivsus, turundus ja müügiedukus, juhtimisprotsessid erinevates ärivaldkondades, räägime klienditeeninuse olulisusest ettevõtte äritegevusest, tutvustame avalike suhete ja huvigruppide mõisteid, otsime vastust küsimusele “Kes on ettevõtlik inimene?”, räägime ettevõtluse vormidest ning konkurentsi vajalikkusest. Kursuse jooksul muutub õpilane lihtsast tarbijast ettevõtlikuks nooreks. Kõik kursuse edukalt lõpetanud on valmis astuma ettevõtluse maailma näiteks õpilasfirmat luues. Kursuse õppemetoodika on loengud, harjutused, mängud, iseseisev ning grupitöö, külalisesinejad ja õppekäigud.

Mooduli eesmärk

Kui sa oled reaalainete huviline, siis moodul annab sulle võimaluse laiendada ja süvendada teadmisi matemaatikas ja füüsikas.

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Matemaatika ei teeni ainult iseenese huve. “Loogika” kui matemaatika põhiline tulemusteni jõudmise viis on leidnud laialdast rakendamist näiteks arvutiteaduses, keeleteaduses ja üleüldse inimtegevuses tervikuna, sest inimese täisväärtuslik areng ja toimetulek ühiskonnas ei ole mõeldav ilma loogilise mõtlemise kultuurita. Kursus “Loogika” keskendub mõtlemis- ja (matemaatilise) arutlusvõime arendamisele läbi erinevate valdkondade ülesannete. Kursus õpetab eelkõige loogilist tulemusele viivat lahendusoskust ja on samas heaks meetodiks matemaatika sisu arusaamisele. Õppe vältel tulevad käsitluse alla nii traditsiooniline loogika, mille raames õpitakse loogikaseaduseid tundma kui ka kaasaegne loogika, mille juures tegeletakse lausearvutuse alustega, õpitakse sõnastama matemaatilise sisuga väiteid, tõestatakse mitmesuguseid väiteid ja tuntuid valemeid erinevate meetodite abil, saadakse teada, mida tähendab paradoks ning uuritakse igapäevaelu probleeme ja arutletakse nende matemaatilisuse üle.

Kursus “Matemaatika süvaõpe” käsitleb koolimatemaatika täiendavaid teemasid. Kursuse eesmärk on matemaatikaalaste teadmiste toetamine ja arendamine läbi keerukamate ülesannete lahendamise ning kindla aluse rajamine gümnaasiumi järgnevate klasside laiale matemaatikale. Tähtsal kohal on tõestamine ja põhjendamine, mille põhiteadmisi on õpitud Loogika kursusel. Kursuse lõpuks oskab õpilane õpitut rakendada, tuleb toime keerukamate ülesannete lahendusmeetodite välja pakkumisega ning lahendamisega.

Kursuse “Praktiline füüsika” sisuks on õpilasele jõukohaste kinemaatika ja dünaamika probleemide lahendamine. Õpilast juhendatakse tegema konkreetse probleemiga seonduvaid põhjendatud ja kompetentseid otsuseid praktiliste tööde sooritamise ja redelülesannete lahendamise teel arvestades probleemi loodusteaduslikke, tehnoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilisi dimensioone. Suur rõhk on mõõteriistade õigel kasutamisel, mõõtmiste täpsusel, aga ka veapiiride arvutamisel erinevate meetoditega ja tõepärase vastusevahemiku andmisel. Kursus toetab füüsika I ja II kursust praktilise poolega – laboratoorsed tööd ja pikemad mitme füüsika valdkonnaga seotud redelülesannete arvutused. Kursuse lõpus on õpilane võimeline koostama iseseisvalt praktilise töö protokolli ja otsustama sobiva mõõte- ja veaarvutusmetoodika üle.

Mooduli eesmärk

Moodul annab hea üldkultuurilise ettevalmistuse ning keskendub kultuuri-, keele- ja kirjandusküsimustele läbi õppekäikude, arutelude, praktiliste tööde.

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursuse “Kultuurisüst” käigus õpitakse teadvustama ja mõistma kultuuri mitmekülgsust, selle mõju ning vajalikkust meie igapäevaelus.  Kursus hõlmab endas erinevaid kultuurivaldkondi nagu muusika, kunst, kirjandus, teater, mille sügavamat tähendust aitavad mõista õppekäigud erinevatesse kohtadesse.

Kursuse „Müüt ja kirjandus“ eesmärk on tutvustada kirjanduse kõige vanemat kihistust – müüte – ning näidata pärimuse seost ilukirjanduse ja kultuuriga. Müüdi ja kirjanduse suhetele keskendumine võimaldab avastada nende seoseid, leida ajatuid arhetüüpe, mõista intertekstuaalseid suhteid ning maailmakirjanduse ja folkloori ühtekuuluvust. Müüdi kaks poolt – loolisus ja tunnetuslikkus – võimaldavad vanade lugude kaudu uurida väärtuste muutumist ajas ning mõtestada maailma oma elukogemusest lähtuvalt.

Kursuse “Loovkirjutamine” käigus arendatakse oma kirjalikku eneseväljendusoskust ning luuakse erinevaid ilukirjanduslikke tekste. Kursuse raames tutvutakse nii kirjutamisprotsessi erinevate etappide ja teiste kirjutamist puudutavate aspektidega kui ka kirjutatakse erinevaid luule-, proosa- ja draamatekste ning analüüsitakse neid.

Mooduli eesmärk
See moodul sobib Sulle, kui tahad end loominguliselt arendada, erinevates meediavaldkondades proovile panna, kaalud tulevikus ajakirjanduse, kommunikatsiooni, suhtekorralduse või reklaaminduse õppimist, kuid võime mõista meediasüsteemi peensusi ning osata karmis meediadžunglis ellu jääda on tänapäeval vajalik absoluutselt kõikidel elualadel. Mooduli kursused on praktilise suunitlusega, toimuvad erinevad õppekäigud ning on väga kontaktide tihe – saame tuttavaks paljude meediamaailmas tegutsevate professionaalidega. Lisaks toimub üks kursus inglise keeles, mis annab võimaluse ka oma keeleoskust arendada.

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursuse “Sissejuhatus meediasse” eesmärk on õpilaste meediateadlikuse tõstmine.  Selle fookuses on infoühiskonna toimimine ning meedia roll ja vastutus. Kursus annab ülevaate erinevatest meediavormidest, nende kujunemisloost ja toimimispõhimõtetest.  Samuti julgustab see õpilasi olema teadlikud, nõudlikud ja kriitilised meediatarbijad, kes oskavad selles orienteeruda, meediaga suhelda ning end meedias väljendada. Kursuse ainekavas on oluline rõhk õpilaste praktilistel töödel, rühmatöödel ning õppekäikudel valdkonnaga seotud organisatsioonidesse.  

“Meedia- ja reklaamikunst” kursuse eesmärk on anda õpilastele ülevaade mitmekesisest meedia- ja reklaamivaldkonnast ja nende toimimisest üldiselt. Samuti arendada kriitilist mõtlemist ja analüüsivõimet, eneseväljenduse ja esinemisoskust, oma arvamuse väljaütlemise julgust. Kursuse lõpetanu oskab erinevaid vahendeid kasutada eneseväljenduslikel eesmärkidel ning suudab teha järeldusi, kas ja kuidas oma tulevikku reklaami valdkonnaga siduda. Kokkuvõtteks on kursuse eesmärk kriitilise meediapädevuse arendamine ja reklaamikunsti äratundmine. 

Kursus “Sotsiaalmeedia võimalused ja riskid” toimub inglise keeles. We will look at how media is used in advertising throughout different platforms, such as Facebook, Instagram, Google Adsense, and how to manage such examples of social media. Furthermore, we will look at the ethics of advertising, the language, planning a campaign, and executing this. Additionally, we will look at different types of copyright.

Mooduli eesmärk
Kui Sind huvitab tutvumine kaasaegsete ja erinevate teatrikunsti maastikega, panna ennast proovile ja arendada eneseväljendust, siis on see moodul Sulle.  Mooduliga liituja on huvitunud teatrist, muusikast, kunstist ning oskab iseseisvalt otsida, uurida, soovitada etendusi, kontserte, näitusi, tekste jne. 

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursuse „Teater ja draama“ raames kohtub mooduli valinud õpilane teatri algtõdedega. Aine seovad ühte praktilised kogemused ja teooria. Mis on teater? Kust sai teater alguse? Kuhu on teater tänaseks arenenud, kuhu teel? Need on vaid mõned küsimused, millele tundides vastuseid otsime ja seda korraga joostes ja lugedes, maas roomates, etendusi külastades ja analüüsides ning teatriajalugu uurides. Näitlemine on tähelepanu juhtimise kunst ja nii ongi esimese perioodi põhiküsimus: kuidas suunata enda ja teiste tähelepanu. Esimesena on jälgimise all loomad-linnud, seejärel erinevad inimesed. Edasi liigutakse sõna valdamise temaatika juurde, õpilane seisab silmitsi sõna ja teksti kui selle analüüsiga, kuid lavastust looma ei hakata.  Kuidas rääkida nii, et mõte jõuaks kuulajani? Kuidas panna tekst elama? Lavakõne kõrval pööratakse palju tähelepanu ka sellele, mis on rääkimise alus – hääl. Õpime tundma oma häält, seda julgelt ja ohutult kasutama, sellega mängima. Õpime kõnetehnilisi võtteid, arendame diktsiooni ja hääleulatust, kuni kursuse lõpus jõutakse selleni, et igaüks esitab ühe teksti laval grupi ees.

Kursus „Teater ja füüsis“ on üks osa teatrimooduli tervikust, kus pööratakse enam tähelepanu kehale ning tuuakse mänguruumi kokku esimese kahe perioodiga omandatud teadmised ja oskused. Kui pianistil on klaver, kui trummaril on trummid, siis näitlejal on keha. Aga täpselt niisamuti, nagu pianist peab tundma klaverit, peab näitleja tundma oma instrumenti. Kus on minu keha piirid, mida mu keha suudab, kuidas seda suutlikkust arendada ja ennekõike – kuidas panna keha mängima? Kuidas kasutada häält, kui keha liigub? Kuidas jõuda loomuliku orgaanikani liikudes ja kõneledes? Mis on füüsiline teater? Kursuse jooksul tehakse erinevaid harjutusi ja etüüde, arendamaks kõike eelpool mainitut. Kursuse jooksul saavad õpilased ülevaate kõige olulisematest füüsilise teatri esindajatest nii Eestis kui välismaal, tutvudes esitluste ja videote kaudu nende praktikatega. Kursuse lõpuks luuakse ühine lavastus.

“Hääl ja impro” kursusel antakse lühiülevaade häälest kui instrumendist ja vahendist, tehakse palju praktilisi harjutusi, mis hõlmavad nii hääle soojendamist, kasutamist improvisatsioonis kui ka laulmisel. Õpilane omandab improkoori käemärgid ning oskab neid ka kasutada. Iga kursusel osaleja saab vähemalt ühe individuaalse hääleseade tunni.

Loe miks õppijad soovitavad just seda moodulit

 • Soovitaksin, kui on huvi keskkonna vastu loomulikult. Mulle meeldis, et oli grupitöid ja esitlusi, mis panevad sind proovile.
 • Kõik, kes huvituvad loodusest ja keskkonnast meie ümber, soovitaksin seda neile, sest see moodul keskendus just nendele teemadele.
 • Huvitav ja lihtne moodul.
 • Hariv, kasulik nendele, kelle tulevikuplaanid või huvid on seotud selle moodulis õpituga.
 • Ainult nendele, kellele loodus meeldib, sest muidu oleks see moodul igav.
 • See on väga huvitav ning saab palju rohkem teada enda ümber toimuvast.
 • Õpetajad olid väga toredad ja asjalikud. Ning teemad olid ka palju huvitavamad, kui alguses tunduda võis. Tegime palju põnevaid asju.
 • Kui sind tegelikult huvitab majandus ja ettevõtlus, siis ma arvan, et see on päris hea koht, kust alustada ja siis minna edasi õpilasfirmat tegema.
 • Moodulist sai palju uusi teadmisi, palju huvitavaid fakte ning õpetaja aitas aru saada teemadest. Tundides leidus palju huvi tekitavaid teemasid.
 • Üldised teadmised majandusest ei ole mitte ainult kasulikud, vaid ka vajalikud. Mida rohkem sellest valdkonnast teatakse, seda paremini saab tööelus hakkama.
 • Soovitaksin inimesele, kes huvitub majandusest, sest see oleks temale loogilisem valik.
 • Soovitan seda neile, keda reaalselt majandus huvitab. Niisama pole mõtet minna.
 • Tundi on lõbus kaasa kuulata ja kui moodulis õppiv inimene tahab G2 klassis ettevõtluse moodulit valida, siis on see kindlasti kasulik!
 • Majandusalased teadmised on alati vajalikud.
 • Tore õpetaja ja ei ole igav.
 • Juhendaja vastab kiiresti, annab head tagasisidet.
 • Kasulikud teadmised.
 • See on huvitav ja väga kasulik ka tulevikus.
 • Loogika ja huvitavate tundide pärast.
 • Soovitaksin seda õpilastele, kellel tuleviku ametite juures vaja sellist asja ning neile, kes tahavad enda oskusi edasi arendada.
 • Selles moodulis läbitud teemad võivad aidata edasi õppimisel.
 • Tunnen, et see oli mulle kasulik. Õppisin uusi asju ja tavatunnis on lihtsam.
 • Kui tean et õpilane tahab ja oskab nuputada.
 • Reaalmoodul on huvitav ja arendav kõigile, kellele pakuvad huvi matemaatika ja füüsika.
 • Kuna enamikule reaalikatele võib meeldida.
 • Abistab ja täiendab matemaatika lahendusviise. Annab praktilist teha. Valmistab ette ülikooliks.
 • Juhendajad on väga head ja see moodul on väga kasulik.
 • Õpid juurde uusi asju ning saad laiema vaatepildi.
 • Aitab valmistuda ette ülikooliks (loogika). Aitab paremini mõista füüsikat ja natuke ette jõudu tavatunnist. Saab matemaatikast paremini aru.
 • See on arendav ja huvitav.
 • Väga kasulik nendele, kes matemaatikaalastele ametitele tulevikus õppima lähevad.
 • Sest tegelikult oli see põnev ja huvitav. Lisaks andis kindlasti palju algteadmisi edaspidiseks.
 • Kui neid huvitab füüsika ja matemaatika siis see on õige moodul nende jaoks.
 • Sest see on kindlasti väga kasulik kui tahad edasi minna õppima ülikooli.
 • Kindlasti aitab see moodul reaalainete kohapealt juurde õppida.
 • (Eelkõige soovitaksingi seda teistele reaalainete huvilistele, sest) teemad olid huvitavad: veidi keerulisem, aga laialdasem matemaatika võib pakkuda paljudele huvi; praktiline füüsika võib kindlasti väga paljudele meeldida, sest ise katsetada ja katseid läbi viia on alati põnev, saab ise midagi tõestada; loogika on ka selline natuke nagu nuputamine ja ajutreening, mis tuleb kõigile kasuks ning samas jällegi, põnev.
 • See on huvitav ja teistsugune. Soovitaksingi seda moodulit neile, kes on huvitatud kultuurist ja kirjandusest ning ka moodulist, mis ei oleks tavapärane.
 • Kursused on kõik väga erinevad, seinast-seina ja väga huvitavad ning arendavad.
 • See on hea moodul, kus arendada oma loovust, fantaasiat ja kirjaoskust.
 • Kirjandushuviliste ja kirjutajate unistuste tund!
 • Kirjutamine ja sõnavara ning teadmised kirjutamisest, ajaloost arenevad. Kui veab saad Andrus Kivirähki ka kohata. Juhendajad on ka väga toredad.
 • See on väga huvitav ja kindlasti arendab inimesi.
 • Toredad õpetajad ja huvitavad teemad.
 • Saab teha loovülesandeid, hindeid pole raske saada.
 • Soovitaksin seda moodulit teistele õpilastele, sest see on rahulik, saab konstruktiivset kriitikat ja samal ajal õpib palju.
 • See pole nagu tavaline koolitund, see on midagi uut.
 • On igale inimesele kasulik, väga lõbusad ülesanded, head teemad, lahedad väljasõidud.
 • Katab suure osa teemasi ja saad aru, kas soovid sellega tulevikus tegeleda või ei ole see päris sinule.
 • See on kerge ja vajalik ning ei tekita mõttetut lisastressi nagu mõned teised ained, ehk ma ei ole kunagi läinud kurja/kurva/tüütu emotsiooniga tundi.
 • Isegi kui õpilasel pole meedia vastu huvi, siis kõik teadmised ja oskused mis me õpime, on eluks väga vajalikud. Kasvõi facebooki lehe tegemine, lihtne aga seal on ka omad nipid, kuidas see kenam välja näeks jne.
 • Põnev ja paras töökogus, mis tuleb tulevikus kasuks.
 • Huvitavad ekskursioonid.
 • Kui oled huvitatud sotsiaalmeediast ja enda tegevuste reklaamimisest siis see moodul sobib sinule.
 • Avardab silmaringi, uued lahedad kogemused!
 • Kui inimesel on tõesti huvi teatri ja näitlemise vastu, siis miks mitte. Inimene saab rohkem aimu, mis teatrimaailmas toimub, kuigi see on väike osa. Lisaks saab inimene, kellele näitlemine meeldib, end proovile panna.
 • Võimalus näha ja proovida asju teistmoodi teha. Laval olemise mugavus kasvab. Lahedad harjutused.
 • Soovitan ainult neile, kellele teater väga meeldib ja kes tahavad ise sellega tõsiselt tegeleda.
 • Ma õppisin siin palju juurde ja see aitas ka mul minu esinemist parandada. Sobib neile, keda näitlemine huvitab ja kes on valmis katsetama midagi uut.
 • Kui sa oled päriselt teatrihuviline, siis ei pea seda soovitama. Teatripisikuga leiavad tee ise sellesse moodulisse.
 • Ma arvan, et kui inimene tahab vähegi oma keha tundma õppida, katsetada uusi asju ja analüüsida, siis talle sobib teatrimoodul. See on hea ja vaba õhkkonnaga moodul, kus arvamust avaldada ja küsimusi küsida.
 • Kui sa oled huvitatud teatrist ja kõigest, mis kardina taga toimub, siis see on väga hea moodul. Kindlasti peab siin moodulis olema sihikindel ja 100% valmis kõigeks, mis sind ees võib oodata. See avas palju uksi loomingulisele aastale ja mõtetele. Uus ja huvitav vaade teatrile ja kunstile! Soovitan soojalt (:
 • Ma usun, et teatrimoodulist leiab kindlasti palju huvitavaid ja avatud inimesi ja saab nii palju uusi teadmisi igasuguste tehnikate, hääle, liikumise, lavastamise kohta. Mis mulle väga meeldis, oli see, et käisin nii palju rohkem teatris, kui tavaliselt.
 • Sa leiad siit uusi viise, kuidas ennast väljendada, see arendab su suhtlusoskust ja teeb julgemaks!
 • Soovitaksin seda, kuna see on teistmoodi kui teised moodulid aga arvan, et see sobiks rohkem alternatiivse ja post-dramaatilise teatri huvilistele, kuna klassikalist sõnateatrit jäi väheks.
 • Kui õpilane tahab head kogemust ja teatrist rohkem õppida, siis see moodul on kindel valik.
 • Nähes teisi mooduleid, siis tundus mulle, et see moodul reaalselt tegi iga tund tööd. Igas tunnis pidi olema alati mõttega kaasas ning olema avatud uutele asjadele – proovima kui võimalus, rääkima oma ideedest, sest kõigi arvamus luges selles moodulis ja keegi ei halvusta sind sinu arvamuse pärast. Teatrimoodulis õpib palju uut ja põnevat, mis avardab silmaringi, kohtutakse näitlejate, lavastajatega. Junedaja on range, aga armas, tahab kõigile head ning hoolib kõigist õpilastest, ükskõik kui tobeda mulje sa jätad.
 • Inimesele, kellel on soov näitlemisega tegeleda, annab see hea võimaluse teha erinevaid harjutusi ja arendada endas veidi teatri ABC oskusi.
 • Sa õpid enda kohta väga palju ja mõtled kastist väljas.
 • Soovitaksin seda moodulit teistele õpilastele eelkõige selle mitmekülgsuse ja erinevate võimaluste pärast. Moodultunnid olid minu lemmiktunnid. Tundides oli vaba õhkkond, toredad kaaslased ning motiveeriv õpetaja. Tunnid olid mitmekülgselt üles ehitatud, mängisime erinevaid mänge, improviseerisime, tegime etüüde, joogat, analüüsisime tekste jne. Lisaks käisid tundides erinevad näitlejad, lavastajad jm. Moodul laiendas minu silmaringi, arendas mind inimesena ning üleüldse andis palju juurde, mille eest olen ma tänulik. Soovin, et moodul oleks kauem kestnud.
 • Kui inimene tõesti on valmis pingutama ja andma endast parima, siis soovitan seda kursust. Soovitan veel nendele, kellele meeldib teater ja neil on suur huvi teatri vastu.

G2 moodulid

Mooduli eesmärk
Kui Sind huvitab meditsiini-ja tervishoiu valdkond, siis läbi selle mooduli omandad Sa edasisi õpinguid toetavad teadmised anatoomias ja füsioloogias, tervishoius ning arendad oma keemiaalaseid teadmisi, mida edasisel karjäärivalikul vaja läheb.

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursusel “Tervishoid” käsitletakse teemasid, mis on seotud inimese tervisliku seisundi säilitamise ja heaolu tagamisega, et õppijad oskaks tähelepanu pöörata enda ja ka ümbritsevate inimeste tervislikult seisundile. Õpitakse ennetama ja ära tundma esimesi nakkus-, külmetus- ja krooniliste haiguste sümptomeid, samuti räägitakse koduapteegi komplekteerimisest, ravimvormidest, nende manustamisest ja kõrval- ning koostoimetest. Räägitakse silma haigustest ja ohtudest, mis kaasnevad digimaailmaga. Toitumisõpetuse teema keskendub toitumise põhitõdedele ja keha energiavajadusele. Juhendajaks on Pihlakodu õendusjuht Anna Torim, tunnid toimuvad peamiselt gümnaasiumi õpikeskkonnas. 

Kursusel “Anatoomia ja füsioloogia” saadakse põhjalikum ülevaade inimkeha osade ehitusest ja talitusest mõistmaks organismi terviklikkust. Kursusel omandatakse teadmised inimese anatoomiast ja füsioloogiast ning pööratakse tähelepanu, millistel elualadel neid teadmisi kasutatakse. Kursusel saab õpilane kokkupuute meditsiinivaldkonnaga külastades haiglat ning Eesti Tervishoiu muuseumi töötuba.
 
Kursuse “Keemilised protsessid ja tervis” eesmärgiks on õpilaste teoreetilis-praktiliste oskuste täiendamine ja nende seostamine igapäevaelus toimuvate keemiliste protsessidega, aga ka eelteadmiste andmine õpingute jätkamiseks loodusteaduste valdkondades. Õpilased süvendavad oma arvutusoskusi ja omandavad laboratoorsete tööde tegemise oskused (tiitrimine, indikaatorite valmistamine, puhverlahused, molaarsed lahused). Praktikumide teemad on valitud selliselt, et need on seotud meie tervise ja seda mõjutavate teguritega. Kursus võimaldab sooritada õpilastel iseseisvalt või rühmatööde näol erinevaid eksperimente ning mõõtmisi, mille põhjal õpilased on suutelised tegema ka vastavaid analüüse ja järeldusi. Olulisel kohal õppemeetodite seas on arutelud ja info otsimine erinevatest allikatest.

Mooduli eesmärk
Kui Sind huvitab ettevõtlusalaste teadmiste omandamine, siis läbi selle mooduli saad ettevõtlikkust arendada praktilise tegevuse kaudu. Mooduli kursuste käigus luuakse väikestes meeskondades õpilasfirma ning läbi selle juhtimise omandatakse äritegevuse põhimõtted, arendatakse algatusvõimet ja soovi ise probleeme lahendada. Mooduli viimane kursus keskendub ettevõtluse ja keskkonna koosmõjule ja võimalustele.

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursus “Õpilasfirma loomine” on ehitatud üles väikefirma tegutsemise põhimõtetele. Õpilased loovad oma firma, valivad toote, jagavad ametid ja tööülesanded. Alustamisel koostatakse äriplaan, mida tegevuse käigus järgitakse.  Kursuse käigus omandatakse planeerimis- ja meeskonnatööoskused.

Kursus “Õpilasfirma juhtimine” on jätk “Õpilasfirma loomise” kursusele, kus õpilased toodavad ja müüvad oma tooteid või osutavad teenuseid.  Aktsionäri või juhina osaletakse otsuste vastuvõtmises. ÕF töötajad teenivad palka tootjate, müüjate või juhtidena. Kogu tegevuse vältel peetakse finantsarvestust. Õppeperioodi lõpus õpilasfirma tegevus lõpetatakse ning koostatakse aastaaruanne. Kursusel omandatakse juhtimise ja meeskonnatöö oskusi.

Kursuse “Ettevõtlus ja keskkond”teemad on keskkonda arvestav ettevõtlus ja majandustegevus – ring-, rohe-, sinimajandus, vastutustundlik ettevõtlus, kestliku arengu eesmärgid, tasaareng, keskkonnahüved ja –hindamine, loodus- ja keskkonnaressursid. Seome eelenevatel ettevõtluse, mikro- ja makroökonoomika kursustel omandatud teadmised keskkonnamajandusega. Kursuse läbinu suudab hinnata majanduses tehtavate otsuste mõju keskkonnale ning teha ise vastutustundlikke valikuid. Õppevormid on loengud, ettekanne, iseseisevad- ja grupitööd, õppekäik. Oluline rõhk on kaasaval õppimismeetodil, 20% kursuse teemadest valitakse õpilaste poolt.

Mooduli eesmärk
IT mooduli eesmärk on kummutada arusaam, et IT=programmeerimine. Moodul annab sulle hea võimaluse aru saada IT valdkonna mitmekesisusest ning jõuda järeldusele, milline IT valdkond just sind huvitab. Moodulisse kaasatakse IT-ala spetsialiste, et see maailm sulle reaalsemaks teha ning luuakse koos arendusprojekte, et omandada spetsiifilisemaid teadmisi ja oskusi IT vallas.

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursus “Sissejuhatus ITsse” tutvustab infotehnoloogia erinevaid külgi ning karjäärivalikuid, käsitledes nii erinevaid päriselulisi näiteid kui ka kaasates erinevatel IT aladel igapäevaselt töötavaid spetsialiste. Tutvustatakse erinevaid kaasaegseid tehnoloogiaid, et anda suurem pilt ja arusaam IT valdkonnast, selle olemusest ja tulevikusuundadest. Kursuse lõpus luuakse erinevate IT lahenduste ja ideede ajurünnaku ja esitlemiste tulemusena meeskonnad, kus igal liikmel on oma roll nagu IT start-upis ning mis hakkab järgmise kursuse jooksul oma ideed ellu äratama.

Kursuse “IT projekt” jooksul valmib üks suurem ja põhjalikum IT-projekt. Projektiks võib olla veebileht, või äpp, või mõni keerulisem trükiprojekt või muu IT vahendeid kasutav lahendus kellegi konkreetsele probleemile. Igal projektil peab olema klient (olgu selleks siis keegi tuttav või mõni õpilasfirma), kellel on mingi probleem, mida annab lahendada. 

Kursus “IT sotsiaalsed ja eetilised aspektid” tegeleb selle analüüsimisega, mis juhtub siis, kui app või rakendus saab valmis ning inimesed hakkavad seda kasutama. Muuhulgas proovime leida vastuseid järgnevatele küsimustele: kas IT muudab meie elu alati paremaks või kaasnevad ka sellega ka ohud või negatiivsed mõjud? Kas meie andmed on turvaliselt talletatud ning oleme teadlikud sellest, kuidas neid kasutatakse? Mis on GDPR ning miks see hea on? Lisaks uurime miks vahel reklaamid meid Internetis jälitavad, kuidas rakendused enda andmeid turvavad ning kuidas ise Internetis enda andmetega turvaliselt toimetada.

Mooduli eesmärk
Moodul sobib Sulle, kui Sa tahad teada, kuidas maailm sinu ümber toimib. Kursuste käigus saad ülevaate arhitektuuri valdkonnast, arendad teadmisi ning oskusi disainiprotsessist, mille aluseks on praktiline joonestamiskursus. 

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursusel “Joonestamine” saab õpilane ülevaate joonestamise teoreetilistest lähtealustest ja tasapinnalisest 2D- joonestamisest, mida teostatakse käsitsi paberil. Kursus õpetab jooniste lugemise ja koostamise oskust, tutvustab kunstilise konstrueerimise ja disaini põhimõtteid ning arendab põhilisi mõtlemisprotsesse geomeetriliste vormide tundmaõppimise kaudu. Kursus arendab ka ilumeelt ja korraarmastust.

Kursusel “Disainiprotsess” omandatakse teadmised ja praktilised kogemused probleemipõhiste ülesannete lahendamisel disainiõppes. Selle raames tutvuvad õpilased disainmõtlemise kui loomismeetodiga. Kursus tutvustab disainivaldkonna olulisemaid mõisteid, väljundeid ja ülesandeid ning annab aimu disainivaldkonna integreeritusest (keskkond, arhitektuur, objekt, toode, kommunikatsioon jne). Kursusel tutvutakse ja tehakse loovprojekti toel läbi disainiprotsessi olulisemad etapid – lähteülesande sõnastamine, sihtgrupi analüüs, analoogide otsimine, materjali ja ressursside analüüsimine, idee edasiarendamine ja vajadusel muutmine, lõpliku lahenduse esitlemine. Kursusel käsitletakse põgusalt ka visuaalse informatsiooni ja kirjatüüpide kasutamist, mis toetab loovprojekti esitlemist.

Kursus “Arhitektuur kui elukeskkond” tutvustab valdkonda, mis on vältimatult seotud urbanistliku elukeskkonna kujundamisega ja näitab selle kasutajapoolset vaatenurka. Kursus õpetab kriitilise pilguga hindama meid ümbritsevat tehiskeskkonda ja selle seoseid loodusliku keskkonnaga. Kursus õpetab nägema ja analüüsima erinevaid ruumilise keskkonna väljendusvahendeid, teadlikult suhestuma meid ümbritseva ruumi elementidega, ruumi esteetikaga ning mõjuteguritega. Kursusel tutvutakse arhitektuuriga erineva funktsiooniga hoonete, interjööride ja muu arhitektuurse keskkonna vaatlemise ja analüüsi kaudu. Praktiliste näidete ja ülesannete käigus analüüsitakse keskkonnas ja ruumis liikumist ja tegutsemist, tutvutakse peamiste disainiprotsessi ja ruumiõppe etappidega. Kursusel raames valmivad loomingulised projektid, mida presenteeritakse. Kursus õpetab kasutama lihtsamaid tehnilisi abivahendeid ja märkama seoseid teiste koolis õpetatavate ainetega.

Mooduli eesmärk

Seda moodulit valides saad Sa teada, mida tähendab rekreatsioon ja kuidas see aitab kaasa aktiivsele eluviisile. Omandad teadmisi ja oskusi ürituste korraldamiseks, mida saad ka praktikas ellu viia nii sündmuste korraldamisel koolis kui väljaspool kooli.

Moodulite kursused ja nende lühikirjeldused  

Kursusel “Sissejuhatus rekreatsiooni ja rekreatiivsete tegevuste korraldamine” tutvutakse rekreatsiooni mõiste ja tema erinevate rollidega ning avatakse erinevate vaba aja ja puhketegevuste rekreatiivne olemus. Koostööd tehakse Tallinna Ülikooli rekreatsiooni osakonnaga, ühendusega “Eesti Terviserajad” ja klubiga “Viimsi Sport”. Aine praktilise osana kavandatakse ja teostatakse kursusel osalejatega “Meie rekreatiivne projekt”

Kursuse “Turunduskommunikatsiooni alused ja sündmuskorraldus” eesmärk on anda osalejatele algteadmised turunduskommunikatsiooni alustest, põhimõistetest. Integreeritud turunduskommunikatsiooni näol on tegemist protsessiga, mille eesmärk on järjepidevalt kujundada ja edastada organisatsiooni sõnumeid, kombineerides selleks eesmärgipäraselt erinevaid kommunikatsioonivorme ja -kanaleid. Sündmuse (ürituse) korraldamine on üks paljudest võimalustest oma sõnumit edastada. Kursusel osalejad saavad baasteadmised ühe sündmuse korraldamise ettevalmistusest, läbiviimisest kuni kokkuvõtete tegemiseni. Sündmus ei ole pelgalt neli seina ja palju ansambleid – sündmus kannab endas alati sõnumit ning iga sündmuse osa/tegevus aitab osalejatel mõista sõnumi tuuma. Kursuse lahutamatu osa on praktiseerimine ehk koolisündmuste korraldamine huvijuhiga koostöös ja juhendamisel. Kursuse käigus jagavad oma kogemusi praktikud Eestist ning samuti toimub ühiskülastus(ed) valitud sündmusele, et näha, kuidas toimub ühe suurürituse produktsioon. Võimalus on selle kursuse käigus ellu viidud sündmus siduda oma praktilise tööga. Kursuse maht: 2 kursust. 

Mooduli eesmärk
Filminduse huvilisena saad Sa selles moodulis kogeda filmikunsti väljendusrikkust läbi kirjanduse, väärtfilmide analüüsi ja luua ise algusest lõpuni üks lühifilm. Moodul toimub koostöös Balti Filmi-ja Meediakooliga (BFM).

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursus „Kirjandus ja film“ keskendub kirjanduse ja filmi kokkupuutepunktide analüüsimisele ning selle eesmärgiks on anda ülevaade nii filmikeele poeetikast kui ka sellest, kuidas film tänapäeval valmib. Õpilasel on kursuse läbimise järel põhiteadmised filmi olemusest, vastuvõtust ja mõjust vaatajale ning selle jooksul tutvutakse nii eesti kui ka maailmakirjanduse ainetel valminud filmidega.

Kursuse “Filmi loomine” jooksul omandatakse filmi kui audiovisuaalse loo jutustamise alusteadmised: kaader kui valik, kaameratöö, stsenaarium, režiistsenaarium, montaaž, helindamine. Meeskondades luuakse ka päris oma lühifilm. Kursust viib läbi juhendaja BFMist ja osad tunnid toimuvadki Tallinna Ülikoolis.
 
Kursus “Filmianalüüs” keskendub väärtfilmide analüüsile ning toimub inglise keeles.  Lisaks inglise keelt kõnelevate maade filmitööstuste toodangule, on kursusel käsitletavate filmide seas ka valik maailmakino teoseid. Sisulisest aspektist puudutavad filmid erinevaid ühiskonna valupunkte ja ei pruugi seetõttu olla just kõige kergem vaatamine. Õpilastel tuleb kursuse vältel väga palju arutleda ja argumenteerida ning seetõttu on sobilik neile, kes on avatud suhtlejad või tahavad seda oskust endas arendada.

Loe miks õppijad soovitavad just seda moodulit

 • Kui sind huvitab see suund, siis see on väga hea valik.
 • Arvan, et selle mooduli peaksid valima õpilased, keda huvitab loodus ja keemia. Keemia kohta saab väga palju uut teada ning leidub ka väljakutseid (nt ül lahendamine).
 • Arvan, et õpilased, kes on huvitatud meditsiinist ja selle õppimisest, oleksid kindlasti sellest moodulist väga huvitatud.
 • Selle mooduli läbides oled kindlasti inimese kehast ja tervisest teadlikum ja näed oma igapäevaelus rohkem seoseid keemiaga.
 • See annab hea ülevaate sellest, mida ülikoolis õppida saab ja teadma peaks. Kui sellel alal edasi õppima minna, siis annab head eelteadmised erialale.
 • Soovitaksin seda vaid siis, kui õpilasel on kindel soov meditsiini edasi õppima minna või üleüldse huvitab tervishoid väga palju.
 • Moodulis õppides saab tervishoiu alaseid teadmisi.
 • Peale õppetundide toimusid meil ka töövarjutamine haiglas ja külastus apteegis, mis olid väga toredad ja huvitavad kogemused.
 • See moodul sobib hästi neile, kellel on huvi rohkem teadmisi saada bioloogias ja keemias. Kuid kindlasti ei ole see moodul liiga keeruline, pigem huvitava lisainformatsiooni õppimise koht.
 • Soovitan seda õpilastele, kes on mõelnud sellel alal ülikooli õppima minna. Või lihtsalt neile, kes tahavad sellel alal targemaks saada.
 • Kui tahate õpilasfirmat teha.
 • Saad uusi teadmisi kuidas õpilasfirmat teha ja seda elus hoida.
 • Saab vajalikke teadmisi keskkonnamajanduse kohta.
 • Ei soovitaks, üpris mõttetu oli ning mul on kahju, kui järgmise aasta õpilasfirma tegijad peavad selle läbima.
 • Üldiselt soovitaks kuna õpilasfirma loomine on huvitav, aga keskkonnamajandust sellisel kujul ei soovitaks.
 • Tegu on hariva mooduliga teemal, mis on meile kõigile oluline.
 • Arendab ja avardab silmaringi seoses looduskeskkonnaga ning tuleb tulevikus kindlasti kasuks.
 • Kui on huvi ettevõtluse vastu, on see hea viis selleks harjutada. Moodul on küllaltki raske ja vajab süvenemist, nii et kui huvi selle valdkonna vastu väga suur pole võib tekkida raskusi.
 • Saab teadmisi õpilasfirmaga tegelemise kohta, kui see huvi pakub. Ning veidi näeb ka ärimaailma teise külje alt ehk keskkonna poole pealt.
 • Kui ettevõtlus sind huvitab, on see moodul sinu jaoks kindlasti väga huvitav ning ei tundu nagu tavaline koolitund vaid pigem midagi lõbusat.
 • Õpilasfirma/majanduse moodulit soovitan kindlasti! Õpilasfirma loomine on mulle väga kasulik olnud. Kui aga kuidagi keskkonnamajanduse tundi võimalik vältida on, siis soovitaksin seda teha, kuna leian, et tegu on ajaraiskamisega.
 • Soovitaksin seda ainult õpilastele, keda ettevõtlus päriselt huvitab, sest see pole kerge. Raskused ja pingutused tegid aga selle kogemuse unustamatuks ning see kindlasti muutis mind kui inimest. Tegi julgemaks, arendas koostöö ja suhtlusoskust jne.
 • Head juhendajad ning põnev.
 • Kui on huvi luua õpilasfirma, siis ilma selle moodulita on raske hakkama saada.
 • IT-valdkond on osa igapäevaelust.
 • Soovitaksin seda moodulit, kui on tõsine huvi IT vastu ja kui sobib pikalt arvuti taga istumine ja ühe asja kallal nokitsemine.
 • Huvitavad tunnid, alati uued ja huvitavad teemad.
 • Õpitakse veebidisaini.
 • Huvitav ja silmaringi laiendav.
 • Esiteks laiendab see moodul tunduvalt silmaringi, mis on igati kasulik. Lisaks on ka kursuse juhendaja suureks plussiks selle juures.
 • Siis, kui IT pakub huvi siis on see hea sissejuhatav kursus IT maailma
 • Laiendav silmaringile.
 • Tore õpetaja ja hea aine.
 • Soovitan sellistele inimestele, kes on rohkem kunstiinimesed ja see on kindlasti arendav.
 • Kui soovid teada saada rohkem arhitektuurist, siis see moodul on just sulle.
 • Sest kunst ja looming on väga silmaringi avavad ja õpetaja Viire õpetab seda väga hästi.
 • Hea koht, kus õppida ning hea juhendaja, kellega õppida. Uued teadmised, mis tulevad kasuks, uued oskused või kogemused.
 • Kuna moodul vastas mu ootustele ning rääkis arhitektuurist ning oli väga objektiive (sain uusi teadmisi).
 • Vaba õhkkond, loovad ja mõtlemapanevad analüüsid, põnevad arutelud, mõnusad ülesanded.
 • See moodul sobib eelkõige neile, kes julgevad ideid välja tuua kuid seda õpib muidugi ka mooduli käigus. Tunnid on vabas vormis, ülesanded on omapärased ja loovust nõudvad.
 • 1. Kui on huvi arhitektuuri või disaini vastu
 1. Silmaringi arendamine
 2. Soov mitte õppida ainult teooriat vaid proovida lahendusi leida ka omal käel
 • Kui inimene on loominguline ja suure silmaringiga, siis on huvitav ning asjakohane moodul.
 • Tundides on alati hea atmosfäär ning mitte ükski vastus seal tunnis ei osutu valeks, sest igaüks näeb asju omamoodi ja see ongi selle juures hea.
 • Kui inimestel on huvi sellise teema vastu, siis annab see palju häid kogemusi ja teadmisi.
 • Ägedad ja sisukad tunnid, uus info ja äge seltskond.
 • Õpetaja Kaarel Zilmeri pärast. Oleks soovinud tema kogemust rohkem kuulata ja oleks võinud olla isegi praktikat Kaarel Zilmeriga.
 • Suurendab silmaringi ja annab kogemusi sündmuste korraldamise osas.
 • Sest see on midagi teistsugust, mitte tavaline maha kirjutamine.
 • Mooduli õpetajad on väga toredad ja mõistvad, samuti annab see uue vaate asjadele ning harib rekreatsiooni valdkonnas.
 • Kui see valdkond pakub huvi, siis kindlasti.
 • Soovitaksin seda moodulit teistele õpilastele, sest see võib aidata teha valikuid oma tuleviku osas (kui oli plaan selles valdkonnas midagi edasi õppima minna).
 • Toredad õpetajad ja sündmuskorraldusest peaks iga inemene teadma midagi.
 • Oleneb õpilase huvidest, kui teda huvitab sündmuste korraldamine, siis loomulikult soovitan.
 • Seda moodulit soovitaksin õpilasesinduse õpilasele ja nendele kellele meeldib sündmusi korraldada.
 • Kui on huvi filminduse vastu siis kindlasti valida see.
 • BFMis käimine!
 • See on hea moodul neile, keda tõesti huvitab filmindus. Mina kahjuks pettusin, kuid mitte moodulis, vaid endas. Sain aru, et ei ole filmiinimene, kuid samas olen siiski rahul, et valisin selle mooduli, sest see andis mulle vähemalt mingid teadmised.
 • Saad uusi teadmisi filmidest ja huvi kindlalt suureneb.
 • Enamus, kes selles moodulis osalesid olid ka ise suured fanaatikud ja filmihuvilised. Sellepärast sujus ka koostöö grupitöödes paremini ja isiklikult õppisin klassikaaslastelt nii mõndagi. Mulle meeldis grupi aktiivne osalus ja tahe filme entusiasmiga luua.
 • Annab hea ülevaate filmi tegemisest, filmi analüüsimisest ning samuti saab filmi tegemist ise proovida ja praktiseerida.
 • Soovitan seda õpilastele, kes saavad aru filmitööstuse puudulikkusest ning vahetevahel ka pealiskaudsest lähenemisest, kuid keskenduvad selle asemel tööstuse kõige tähtsamale osale, milleks on filmikunst ise. Tähtis on selle mooduli jooksul osata märgata peidetud fakte, metafoore ning looga paralleelselt jooksvat lugu, mida jutustatakse visuaalse või muusikalise keele kaudu. Õpilased võivad kursusel kohtuda vanade või uute lemmikutega. Samas võib leida filme, mis on täitsa vastukarva. Analüüsimine jääb aga ikka samaks.
 • Hea viis silmaringi laiendamiseks ning kui on soov ala edasi õppida, annab moodul hea (vähemalt sissejuhatava) põhja.
 • Hea võimalus saada teha vahvat koolitööd. õppida koostööoskusi ning käia kursusel ülikoolis.
 • Võimalus BFM’i õpetaja käest õppida.
 • Kui on huvi filmide, nende loomise telgitaguse elu, kaameratöö, ning paljude muude eri aspektide vastu, mis mängivad olulist rolli kvaliteetsete filmide tegemise juures, siis võib see moodul osutuda väga põnevaks ja kasulikuks. Samuti saab mooduli jooksul ise filme luua ning tutvust teha paljude Eesti ja välismaa filmidega, seega tegevust on palju ning uusi teadmisi ja oskusi tuleb selle mooduli jooksul kuhjaga.
 • Kui kedagi reaalselt huvitab filmindus, siis tuleb see moodul väga kasuks.
 • Kuna see on uus ja silmi avav.

G3 moodulid

Mooduli eesmärk

Moodul on loodud Sulle, kui Sa soovid oma edasist haridusteed jätkata loodusteadustega seotud erialadel. Moodul sisaldab keemia, füüsika ja bioloogia süvakursust.

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

„Elu keemia“ kursus on väga huvitav, kuid samas keeruline kursus. Teemad sobivad neile, kes  soovivad jätkata haridusteed kõrgkoolis meditsiini, geeni- või keskkonnatehnoloogia, keemia või bioloogia vallas, kui ka neile, keda huvitab bioloogilise sisuga keemia lihtsalt silmaringi avardamise mõttes. Kursus tugineb gümnaasiumi keemia- ja bioloogiakursustes omandatud teadmistele ja oskustele. Elu keemia kursuse jooksul tutvutakse biomolekulide (sahhariidid, lipiidid, valgud, nukleiinhapped) ning nende ehituse eripäraga (stereoisomeeria). Tähelepanu pööratakse orgaaniliste ühendite ehitusega seotud küsimustele ravimitööstuses ja signaalmolekulidele ning retseptoritele keemilises infoedastuses. Töövormideks on loengud-seminarid ning arvutipõhised ja eksperimentaalsed praktilised tööd.  

Kursus “Teistsugune füüsika” on üles ehitatud õpilasele jõukohaste mikromaailma füüsika ja kosmoloogia probleemide lahendamisele. Õpilast juhendatakse tegema konkreetse probleemiga seonduvaid põhjendatud ja kompetentseid otsuseid praktiliste tööde sooritamise ja redelülesannete lahendamise teel arvestades probleemi loodusteaduslikke, tehnoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilisi dimensioone. Kursus toetab füüsika V kursust praktilise poolega, lisades juurde kogu füüsikaõpet koondavaid ülesandeid, loodusteadusliku mõtteviisi rakendamist. Kursust toetavad õppekäigud on võimalusel aktiivõppeprogramm Tartu observatooriumi Tõraverre, kiirgusfüüsika õppepäev Kopli Kiirguskeskuses ja Paldiski tuumajäätmejaamas.

Kursusel “Rakendusbioloogia” on vaatluse all loomade, taimede, seente ja bakterite klassikalised ning nüüdisaegsed rakendusbioloogilised võimalused, kasutamine tööstuses ja igapäevaelus. Ülevaate saab raku- ja embrüotehnoloogia tegevusvaldkondadest ning meetoditest: meristeempaljundus, embrüosiirdamine, kloonimine, tüvirakkudel põhinev rakuteraapia ning  rakendusbioloogia seostest säästva arenguga. Kursuse üks osa keskendub geenitehnoloogia meetoditele ja rakendusvaldkondadele, muuhulgas geneetiliselt muundatud organismide kasutamisele toidus ja sellega seotud aspektidele.

Mooduli eesmärk

Moodul annab sulle võimaluse laiendada arusaamu erinevatest poliitilistest ideoloogiatest ning nende seostest seadusandlusega. Mooduli kaudu õpid tundma nii iseenda õigusi kui ka kohustusi ning seda, kuidas toimib Eesti õigusruum.

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kui paned ette värviliste klaasidega prillid, näed maailma konkreetses värvitoonis. Ideoloogiatega on sarnane lugu: igal ideoloogial on ühiskonna toimimisest oma arusaam. Kursus “Poliitilised ideoloogiad” annab ülevaate tänapäeva poliitilistest ideoloogiatest, nende tekkelugudest, sarnasustest ja erinevustest. Kursuse käigus saad erinevate ideoloogiate vaadetest lähtudes mõista ja mõtestada ühiskonnas toimuvat ning võtta seejärel iga käsitletud ideoloogia suhtes isiklik argumenteeritud seisukoht.

Kursus “Inimene ja õigus” on oma struktuurilt üles ehitatud Eesti õigussüsteemi ja selle ajalugu arvestades. Kursus algab õiguse olemuse tutvustusega ning käsitleb seejärel Eesti õigussüsteemi ja – korraldust õigusharude kaupa. Õppesisu koostades on pööratud tähelepanu nii kõige olulisema teoreetilise materjali omandamisele kui ka selle tähenduslikuks muutmisele praktiliste näidete kaudu. Kursuse raames käsitletakse igapäevaelu puudutavaid teemasid läbi õigusprisma. Kursuse lõpetamisel peaksid õpilased saama õigusliku mõtlemise tööriistakasti ja olema võimelised nägema neid ümbritsevat õigusruumi avara pilguga ning oskama iseseisvalt toimida teda puudutavates lihtsamates õigusalastes probleemides.

Kursus „Kuritöö ja karistus“ annab lühivaate kriminoloogiasse ja kriminaalpoliitikasse, pakkudes kursuse jooksul võimaluse õppida igapäevaselt kriminaalpoliitikat kujundavatelt inimestelt ning näha mõne tegevasutuse tööd lähemalt (Eesti Kohtuekspertiisi Instituut). Kursus aitab mõista riigi ja inimese rolli kuriteoennetuses ja kriminaalpoliitikas.

Mooduli eesmärk:

IT mooduli eesmärk on kummutada arusaam, et IT=programmeerimine. Moodul annab sulle hea võimaluse aru saada IT valdkonna mitmekesisusest ning jõuda järeldusele, milline IT valdkond just sind huvitab. Moodulisse kaasatakse IT-ala spetsialiste, et see maailm sulle reaalsemaks teha ning luuakse koos arendusprojekte, et omandada spetsiifilisemaid teadmisi ja oskusi IT vallas.

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursus “Sissejuhatus ITsse” tutvustab infotehnoloogia erinevaid külgi ning karjäärivalikuid, käsitledes nii erinevaid päriselulisi näiteid kui ka kaasates erinevatel IT aladel igapäevaselt töötavaid spetsialiste. Tutvustatakse erinevaid kaasaegseid tehnoloogiaid, et anda suurem pilt ja arusaam IT valdkonnast, selle olemusest ja tulevikusuundadest. Kursuse lõpus luuakse erinevate IT lahenduste ja ideede ajurünnaku ja esitlemiste tulemusena meeskonnad, kus igal liikmel on oma roll nagu IT start-upis ning mis hakkab järgmise kursuse jooksul oma ideed ellu äratama.

Kursus “Arendusprojekt I” on probleemipõhise arendusprojekti esimene osa. Kursuse käigus käsitletakse teemasid nagu efektiivne infootsing, disainmõtlemine, prototüüpimine, probleemmõtlemine ning vaadeldakse graafilise ja veebidisaini aluseid. Kursuse käigus püstitatakse probleemid, millele hakatakse leidma arendusprojektiga IT lahendusi. Selleks lahenduseks võib olla mõni rakendus, mäng, veebileht või hoopis mõni muu IT lahendus. Kursuse lõpuks on õppijad valinud probleemi ning loonud seda lahendama hakkava IT lahenduse visuaalse prototüübi koos dokumentatsiooniga.

Kursus “Arendusprojekt II” on probleemipõhise arendusprojekti teine osa. Töö jätkub visuaalse prototüübi arendamisega funktsioneerivaks prototüübiks või lausa tooteks.  Kursuse jooksul vaadeldakse rakenduste ja mängude loomise protsesse, autoriõigustega seotud kitsaskohti, ning keskendub programmeerimise alustele. Kätt saab proovida HTMLi ja CSS põhineva lihtsa veebilehe loomises. Kursuse lõpuks pannakse esimese kursuse käigus disainitud visuaal tööle.  

Mooduli eesmärk

Kuidas ühiskond mõjutab iga indiviidi selles? Kuidas inimene tekitab ning saab lahendada ühiskondlikke ja keskkonnaalaseid probleeme? Kuidas omaenda tegevusega lahendada mõningaid ühiskonna valupunkte? Need on teemad, millega antud moodul tegeleb nii teoorias kui praktikas.

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursuse “Globaalne maailm” eesmärgiks on anda õpilastele ülevaade üleilmastumise erinevatest tahkudest (keskkonnaalane, majanduslik, poliitiline, sotsiaalne, kultuuriline). See kursus on mõeldud õpilastele, kelle jaoks on olulised järgmised väärtused: ühiskonna/ looduse säästev ja jätkusuutlik areng, sallivus teiste kultuuride vastus, koostöö ning areng. Veel antakse ülevaade üleilmastumise põhjustest ja tagajärgedest. Kursusel analüüsitakse aktuaalseid ühiskondlike ja keskkonnaalaseid probleeme.

“Kurja võiduks on vaja ainult seda, et head inimesed ei tee mitte midagi” (E.Burke) Kursuse “Sotsiaalne ettevõtlikkus” käigus tutvume efektiivse altruismi mõistega ning arutleme, kuidas teha head hästi. Käsitleme ühiskondlikke ja keskkonnaalaseid probleeme Eestis ja maailmas ning vaatame, kuidas on erinevad organisatsioonid lähenenud nende lahendamisele ning mida saaksime meie ära teha. Tutvume kohalike sotsiaalsete ettevõtetega ning kuulame nende asutajate inspireerivaid lugusid. Kursus lõpeb oma sotsiaalse ettevõtlusega seotud projekti presenteerimisega ja võimaluse korral elluviimisega.

Kursusel “Praktiline psühholoogia” uuritakse, kuidas psühholoogiateadus tavaelus rakendub, kuidas väljenduvad individuaalsed erinevused ning kuidas need teadmised psühholoogiateaduse kaudu saadud on. Mõistab enda ja sotsiaalsete suhete toimimist, oskab analüüsida iseennast ja teisi sotsiaalses keskkonnas ning suhtlemisel, inimeste erinevustega arvestada ning hindab keskkonnategurite mõju inimkäitumisele   Kursus lähtub eelkõige kursusel osalejate soovidest ja vajadustest  ning meetoditeks eelkõige arutelu, juhtumianalüüs, õppekäigud, kohtumised praktikutega.

Teemade võimalikud näited: uni, stress, ärevusega toimetulek, depressioon, sõltuvus, jm.

Mooduli eesmärk

Õpetajatöö on auväärne ja eriline amet, mis sisaldab palju loomingut ja õppimisvõimalusi.  Õpetaja on samamoodi juht, kui näiteks on seda ettevõtte juht. Moodul algab juhtimisoskuste arendamisest ning annab sulle võimaluse õppida erinevate valdkondade juhtide kogemusest. Seejärel omandad teadmised, mis aitavad sul klassiruumi juhtida ning õpilasi juhendada ning kirsiks tordil on võimalus ka päriselt katsetada ning olla õpetaja. Kui Sa tahad tulevast ühiskonda muuta, Sulle meeldib esineda ning naudid teadmiste ja oskuste edastamast, siis see moodul on just Sinu jaoks.   

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

Kursus “Õpetaja=juht” keskendub liidrikompetentsidele ja nende arendamisele. Kursus on jagatud kahte ossa “Mina enese juhina” ja “Mina grupijuhina”, et õppida tundma ennast juhina ning arendada oskusi, mida erinevate gruppide juhina vaja läheb (õpetajana, koolitajana, tiimijuhina vm valdkonnas). Kursuse käigus kohtud erinevate valdkonna juhtidega, et õppida nende kogemusest inimestega töötamisel.

Kursusel “Õpikeskkonna loomine” saad sa vajalikud teadmised ja oskused tunni ülesehitusest, erinevatest meetoditest, mida õppeprotsessis kasutada, tagasisidestamisest ning käitumise juhtimisest klassiruumis. Kursus annab osalejatele vajalikud tööriistad, mida praktika käigus kasutada.  

Kursus “Mina õpetajana” on praktika, mille käigus saad end proovile panna õpetajana kasutades mooduli teistel kursustel omandatud teadmisi ja oskusi. Praktikavorme on erinevaid: praktika läbiviimine oma grupi peal, Viimsi Gümnaasiumi ainetundides ja teistes koolides. Oluline osa praktikas on eneseanalüüsil ja tundide reflekteerimisel.

Mooduli eesmärk

Mooduli eesmärgiks on laiendada silmaringi kaunite kunstide (muusika, kunsti ja teatriga) seotud valdkondadest, et aidata kaasa noore edasiõppimise valikutele.  Moodulkursuste jooksul õpilased kogevad erinevaid loomevorme, mis ärgitavad neid endid ise looma midagi kas üksi, paaris või grupis.

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

“Muusika loomise” kursuse käigus sukeldume muusika loomise maailma. Uurime, kuidas on muusika loomine ajas muutunud ning külastame ka erinevat tüüpi muusika loojaid. Kursuse teises pooles paneme end ise muusika loojatena proovile. Tutvume noodistusprogrammiga ning elektroonilise muusika loomiseks mõeldud keskkondadega.

“Kaasaegse kunsti” kursusel alustame küsimustega mis on kaasaegne kunst, kuidas sellega suhestuda ja kuidas seda tehakse? Kursus tutvustab kaasaegse kunsti peamisi põhimõtteid ja loomemeetodeid, selgitab kunsti muutumist ajas ja rolli ühiskonnas. Vaatame, millised võivad olla kunsti loomise erinevad võimalused ja tehnilised võtted tänapäeval ja kuidas toimib praktiline kunstielu. Kursuse teoreetiline osa on jaotatud teemaplokkideks, mis sisaldavad visuaalseid näiteid, arutelu ja praktilisi harjutusi, lisaks külastame näitust, kunstnikku ja kunstiasutust. Kursuse loomingulises osas saab iga õpilane reaalselt läbi teha kaasaegse lähtepunktiga kunstiteose loomise protsessi.

Kevadine kursus pealkirjaga „Loomepraktika“ annab õpilasele võimaluse gümnaasiumi jooksul õpitu endale meelepärasel viisil tervikuks siduda. Kursuse lõpus esitleb iga õpilane teost (lavastuslik, installatiivne, loeng, ettekanne, video), mis tegeleb lisaks valitud teemale ka mõne kaasaegsele kunstile olemusliku küsimusega. Kursuse jooksul toimuvad toetavad praktikumid-kohtumised erinevate professionaalidega. 

Loe miks õppijad soovitavad just seda moodulit

 • Mitmekesine moodul, sisaldades erinevaid, kuid huvitavaid teemasid.
 • Moodul hõlmab loodusteaduste huvitavat külge, mille käsitlemiseks ei jää tavatundides aega.
 • Distantsõppel sain vahepeal magada hommikuti, sest õpetaja lasi meil otsustada, mis me teha pigem soovime ja oli väga vastutulelik.
 • Siit saab hulganisti palju uut informatsiooni, mida varem ei teadnud.
 • Juhendajad räägivad põnevalt antud teemadest ning toovad häid näiteid, samuti saab käia laboris ja teha katseid ning füüsika kursusel saab minna ka õppekäikudele.
 • Kellel huvi loodusainetele ja küsib tihti miks, siis sellest moodulist saad oma vastused.
 • Soovitaksin seda moodulit mitte ainult õpilastele, kellel on loodusteaduste vastu suurem huvi, vaid ka neile, kes tahavad lihtsalt rohkem teada ja oma silmaringi avaldada, sest moodul ei olnud kindlasti nii keeruline ja kontimurdev, kui seda loodusainetest karta võiks.
 • Kui loodusteadused huvitavad siis väga mõistlik moodul, palju õppekäike ja praktikat.
 • Kui sind vähegi huvitavad loodusteadused, siis see moodul annab palju juurde.
 • Soovitaksin seda moodulit teistele õpilastele, sest õpetajad on oma ala profid, ning siit saab vajalikke teadmisi eluks ka siis kui ei taha teadlaseks hakata. Samuti laiendab moodul väga palju silmaringi.
 • Väga hea moodul nendele, kes soovivad loodusteaduste alal edasi õppida.
 • Selles moodulis ei õpita lihtsalt valemeid või muud “igavat” teooriat, vaid see on läbi arutelude ja lektoritega edasi õpetatav teema, kus saab teada rohkem huvitavaid fakte, kuidas maailm ja kõik meie ümber toimib. Kuna mulle endale väga füüsika ei meeldi, sest see on suhteliselt raske ala, siis arvan, et teistsugune füüsika on ka neile, kes ei ole füüsikas kõige pädevamad, väga huvitav tund.
 • See moodul avardab silmaringi ning on väga huvitav oma teemade poolest.
 • Tohutult põnev ja eriilmeline kursus. Õigusruumi osa õpetas vajalikke teadmisi ja seadusi, mida on meil kõigil tulevikus vaja. Näiteks üürilepingu koostamine ja oma õiguste tundmine. Politoloogia osa laiendas silmaringi ning andis hea ülevaate, kuidas poliitika ja erakonnad toimivad. Kuritöö ja karistus oli aga minu isiklik lemmik osa moodulist. Räägiti palju teemadest, mida ühiskond üldiselt vaiba alla pühib ja millest eriti rääkida ei taheta. Kõige põnevam osa oli minu jaoks see, kui lektorid rääkisid isiklikest kogemustest juhtumitega, mis andis kursusele veelgi lisaväärtust.
 • Kui kedagi huvitab tsiviilvaldkond või midagi, mis oleks seotud õigusega, siis see on kindlasti see moodul, mille peaks valib. Moodul oli huvitav ning hariv. Tegelt peaks kohustuslik olema kõikidel õpilastel kuritöö ja karistuse moodulaine, sest paljud tunnid sealt seletasid väga lihtsalt lahti, kuidas seadused, kohus, karistusseadustik Eestis töötab.
 • See on hästi mitmekülgne ja kaetakse mitmeid elu valdkondi. Enamus on uus kõigile ja palju avastada.
 • Moodul oli ääretult põnev ja kõigile huvilistele kindlasti palju andev.
 • Annab hea põhja ja alusteadmised valdkonnast.
 • See on eluliselt väga oluline ning ääretult huvitav.
 • Kohati eluline ja lihtsalt huvitav.
 • IT-valdkond on osa igapäevaelust.
 • Soovitaksin seda moodulit, kui on tõsine huvi IT vastu ja kui sobib pikalt arvuti taga istumine ja ühe asja kallal nokitsemine.
 • Huvitavad tunnid, alati uued ja huvitavad teemad.
 • Õpitakse veebidisaini.
 • Huvitav ja silmaringi laiendav.
 • Esiteks laiendab see moodul tunduvalt silmaringi, mis on igati kasulik. Lisaks on ka kursuse juhendaja suureks plussiks selle juures.
 • Siis, kui IT pakub huvi siis on see hea sissejuhatav kursus IT maailma
 • Laiendav silmaringile.
 • Toredad õpetajad, huvitav.
 • Kuna see on huvitav ja annab võimaluse külastada kohti kuhu ise ei satuks. Lisaks sellele annab see moodul kerge psühholoogia baasi, mis aitab meil endil on elu kvaliteeti äkki mingil määral paranadama. Samuti annab see erinevaid vaatepunkte erinevatest maailma otsadest, näiteks kuidas elu Aafrika istandustes toimub ning kuidas see kaup tegelikult meie riiki jōuab – paneb mõtlema, mida poodi minnes osta. Kas fairtrade sildiga tooteid või kõige odavamaid ja ilma sildita. Samuti käis meil ka külalisesinejaid, kes jagasid oma elukogemusi, mida oli väga huvitav kuulata 🙂
 • Sest see avardab silmaringi ja saab tegelikult palju uusi teadmisi.
 • Sest see avardab simaringi, paneb mõtlema maailmas toimuvatele sündmustele ja olukordadele, millele me igapäevaselt ei mõtle, aga mis on olulised ja vajavad rohkem tähelepanu. Peale maailmas toimuva analüüsimisele saab selles moodulis ka ennast analüüsida.
 • Soovitan, kuna loodan et järgnevatel aastatel on kasvõi külastusi rohkem ja saab oma silmaga näha spetsialiste oma tööd tegemas ja meiega tarkusi jagamas.
 • Annab sulle aimu inimese psühholoogiast, paneb mõtlema asjade üle, mille peale sa varem pole mõelnud.
 • See moodul aitab õppida inimesi mõistma ning avardab silmaringi.
 • Avardab silmaringi ja on huvitav.
 • Elu läheb edasi ka peale kooli, ning need teadmised mis siin tunni saad, aitavad sind ka edaspidiselt.
 • Soovitaksin seda moodulit, sest psühholoogia on kõikjal meie ümber. Moodul õpetab paremini mõistma inimese taju, tähelepanu, mälu. Õppimise, mõtlemise, emotsioonide motivatsiooni; isiksuse, vaimsete võimete ja sotsiaalsete protsesside põhilisi seaduspärasusi ning nende tunnetamist enda ja teiste käitumises. Samuti õpetab tundma igapäevaelus kasutatavaid psühholoogiaga seotud mõisteid.
 • Annab parema võimaluse analüüsida põhiliste sotsiaalsete protsesside mõju inimese käitumisele igapäevaelus. Moodulis saab teada ka ainevaldkonnaga seotud elukutsetest ja ametitest, nende vajalikkusest.
 • Kursus aitab ennast ja inimesi enda ümber paremini mõista. Samuti võimaldavad kursusel õpitud teemad parandada õpilase suhteid või kommunikatsiooni.
 • See oli jõukohane.
 • Eluliselt kasulik, huvitav ning hea koostöö õpetajaga. 
 • Hea juhendaja ning harivad ja huvitavad teemad!:)
 • Sa õpid ennast paremini tundma, mis vähemalt minu jaoks on väga oluline.
 • Igaühele ma seda ei soovitaks, küll aga neile, kellel on õpetajana potentsiaali või kellele õpetaja kui juhi kogemus isiklikul arengul kasuks võiks tulla.
 • Läbi teiste õpetamise õpib ise ka väga palju. Ilmtingimata ei pea hiljem tulevikus olema õpetaja, kasulik on palju laiemalt. Alati on kedagi vaja õpetada või juhtida.
 • Kes huvituvad õpetaja karjäärist, neile soovitan kursust väga.
 • Kui inimene on natukenegi huvitatud õpetaja ametist siis soovitan seda. Kujutan ette, et see on mugav natuke väiksema klassiga. Meil oli 6 õpilast ja see sobis perfektselt, ei tahaks rohkem väga kedagi.
 • Kui keegi peaks tahtma õpetajaks saada siis soovitaksin seda.