VALIKKURSUSED

Siin lehel on 2018/2019 õppeaastal pakutavate valikkursuste nimekiri. Nimekiri võib veel täieneda. Valikkursuste valik 2018/2019 õppeaastaks tehakse septembri teises pooles. Üldjuhul algavad valikkursused 2. perioodist va võõrkeeled, mis algavad 1. perioodist ning segakoor, meedia-ja näitering, mis toimuvad läbi aasta. Kui G1 õpilane soovib õppida allpool toodud võõrkeelte valikust mõnda keelt, siis tuleb seda märkida sisseastumisavaldusel. Valikkursus toimub vähemalt 15 soovija olemasolul.

Võõrkeeled

Hispaania keel on maailmas muutumas üheks enim räägitavaks keeleks. Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestarndardi A1 taseme. Kursuse eesmärkideks on tekitada huvi hispaania keele vastu, anda algteadmised hispaania keele grammatikast ja baassõnavara igapäevaelu lihtsamates olukordades toime tulemiseks. Tundides on põhirõhk suhtluskeelel, teeme palju paaris- ja grupitöid ning mänge, kus saab keelt praktiseerida. Tutvutakse ka hispaaniakeelsete maade kultuuri, traditsioonide ja tavadega. Kursuse maht: 3 kursust

G1 õpilastele

Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestarndardi A2 taseme. Kursuse eesmärkideks on anda põhiteadmised hispaania keele grammatikast ja baassõnavara igapäevaelu olukordades toime tulemiseks. Tundides on põhirõhk suhtluskeele arendamisel, teeme palju paaris- ja grupitöid ning mänge, kus saab keelt praktiseerida. Tutvutakse ka hispaaniakeelsete maade kultuuri, traditsioonide ja tavadega. Kursuse maht: 3 kursust

G2 õpilastele, kellel 3 kursust hispaania keelt läbitud

Kursusel keskendutakse nii prantsuse keelele kui ka selle kultuuriruumi tundmaõppimisele läbi erinevate materjalide, s.h. filmide ja videote. Peamine rõhk on prantsuse keele rääkimisoskuse arendamisel, keskendutakse erinevatele tänapäevastele suhtlusväljenditele. Eesmärk on omandada prantsuse keeles algtase, millega sihtriigis lihtsamates suhtlussituatsioonides hakkama saada. Eesmärk on luua kursusel ka turvaline keskkond, kus õpe toimub võimalikult suures osas prantsuse keeles ja kus iga õppija saaks keelt praktiseerida, et keeleline areng oleks tõhusam. Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestandardi A1 taseme. Kursuse maht: 3 kursust

G1 õpilastele

Kursusel keskendutakse nii prantsuse keelele kui ka selle kultuuriruumi tundmaõppimisele läbi erinevate materjalide, s.h. filmide ja videote. Samuti käsitletakse aktuaalseid teemasid erinevates prantsuskeelsetes riikides. Kursuse peamine rõhk on prantsuse keele rääkimisoskuse arendamisel, keskendutakse just tänapäevastele suhtlusväljenditele ja sõnavara arendamisele. Eesmärk on luua kursusel turvaline keskkond, kus õpe toimub võimalikult suures osas prantsuse keeles ja kus iga õppija saaks keelt praktiseerida, et keeleline areng oleks tõhusam. Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestandardi A2 taseme. Kursuse maht: 3 kursust

G2 õpilastele, kellel 3 kursust prantsuse keelt läbitud

Kursusel keskendutakse nii keele kui kultuuri tundmaõppimisele. Arendatakse kõiki kommunikatiivseid oskusi: kuulamist, kõnelemist, lugemist ja kirjutamist. Eesmärgiks on saada selgeks algtase, millega saksa keelt kõnelevates maades igapäevases suhtluses hakkama saada. Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestandardi A1 taseme. Kursuse maht: 3 kursust

G1 õpilastele

Soome keele kursusel on peamine tähtsus õpitavas keeles suhtlemisel. Arendatakse kõiki kommunikatiivseid oskusi: kuulamist, kõnelemist, lugemist ja kirjutamist. Grammatika õpetus toetab suhtlusoskuste omandamist, sh õige häälduse omandamist. Et soome ja eesti keel on sugulaskeeled, on igapäevase suhtluskeele omandamine kerge. Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestandardi A1 taseme. Kursuse maht: 3 kursust

G1 õpilastele

Kursuse lõpuks on rootsi keele õppijad võimelised väljendama end suuliselt ja kirjalikult igapäevastes olukordades, nagu suhtlussituatsioonid erinevates kaubandus- ja teenindusasutustes, telefonivestlused, tee küsimine ja juhatamine jms ehk saavutanud A2 taseme. Õppija on võimeline end väljendama oma isikliku eluga seotud teemadel, nagu suhted, perekond ja suguvõsa, isiklikud eelistused, kohustused, tervis, huvid. Õppija oskab kirjeldada isikuid, rääkida isikliku eluga seotud minevikusündmustest ja tulevikuplaanidest. Õpilane oskab koostada lihtsamat isiklikku kirja ja teadet. G2 taseme läbinutel on kõige selle väljendamiseks olemas grammatilised põhitööriistad. Kursuse jooksul läbitav materjal on tihedalt seotud Rootsi maatundmisega, õppija saab ülevaate Rootsi lähiajaloost, poliitikast, rahvakultuurist, loodusest, igapäevakultuurist ja tähtpäevadest. Kursuse jooksul loeme Rootsi kirjandust, tähistame Rootsile ainuomaseid tähtpäevi ja tutvume Rootsi Suursaatkonnaga Tallinnas. Kursuse maht: 3 kursust

G2 õpilastele, kellel 3 kursust rootsi keelt läbitud

Kursuse eesmärk on anda praktilisi keeleoskusi igapäevaseks suhtlemiseks vene keeles. Kursuse põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel grammatika reeglite meeldetuletamise ning sõnavara täiendamise teel. Kursus annab võimaluse toime tulla igapäevastes suhtlusolukordades, arendada oskust väljendada oma arvamust vene keeles igapäevastel teemadel. Keeletundides koostame ja kuulame dialooge, arutleme aktuaalseid teemasid, loeme tekste ja artikkleid, vaatame videosid, arendame kirjutamisoskust. Kursuse maht: 1 kursust

G3 õpilastele, kes B-keelena õppinud vene keelt ja tahaksid G3 astmes oma vene keele suhtlusoskust veel enam lihvida

Muusika, meedia, draama, kunst

Vokaalansambel annab võimaluse laulda mitmekülgset muusikat huvitavates seadetes. Repertuaarivalik tuleneb kollektiivist, mis tähendab, et noored saavad ise lugusid valida. Eesmärgiks on tutvuda võimalikult paljude muusikastiilidega ning interpreteerida neid omas võtmes. Vokaalansamblisse on oodatud kõik muusikahuvilised noored, kes tahavad end proovile panna. Kursuse maht: 1 kursus

G1, G2, G3 muusikahuvilistele noortele. Osalejad selguvad kandideerimise kaudu. Eeltingimuseks on viisipidamisoskus

Segakoori esimese hooaja peamiseks eesmärgiks on pääs laulupeole “Minu arm”, mis toimub 2019. aasta suvel. Kõikide segakooris käivate noorte jaoks on see viimane võimalus keskkoolis õppides laulupeol osaleda, kuna järgmine pidu toimub alles aastal 2022. Seega ära jäta võimalust kasutamata! Tule ning naudime muusikat üheskoos! PS! Otseloomulikult laulame lisaks laulupeo lauludele ka muid teile meelepäraseid laule. Kursuse maht: 3 kursust

G1, G2, G3 muusikahuvilistele noortele

Bändi eesmärgiks on tutvuda erinevate muusikastiilidega ning püüda neid ka omal moel interpreteerida. Bändi repertuaar tuleneb konkreetsete liikmete muusikaeelistustest. Bändi ülesandeks on lisaks enda etteastetele teha koostööd ka kooli noortekoori ja ansambliga. Bändi on oodatud noored, kes valdavad kasvõi vähesel määral mõnd intrumenti või omavad head lauluoskust. Kursuse maht: 2 kursus

G1, G2, G3 muusikahuvilistele noortele. Eeltingimuseks on viisi-ja/või pillimänguoskus

Koolimeedia toimetuses töötamine annab sulle võimaluse kajastada oma kooliaega, osutada murekohtadele, pakkuda lahendusi, teha oma hääl kuuldavaks. Tähelepaneliku silmaga saad jäädvustada olulisi hetki fotodele, talletada videolugudesse; ladusa jutuga sobid juhtima raadiosaadet, tegema intervjuusid; sorava sulega tule meiega koos kirjutama. Koolilehe toimetus on võrdväärne partner koolijuhtkonnale, õpilasesindusele. Ootame sind, kui soovid kujundada Viimsi gümnaasiumi koolimeedia toimetuse olemust. Kursusele kandideerimiseks ootame sinult motivatsioonikirja, -fotoreportaaži, videolugu või radiosaadet, kus annad meile aimu, miks ja kui väga soovid olla oluline osa toimetusest, milline on sinu nägemus koolimeediast. Kursuse maht: 3 kursust

G1, G2, G3. Vastuvõtt toimub motivatsiooniülesande alusel.

Näiteringis EKSPERIMENT tegeletakse nii suulise kui kehalise eneseväljenduse arendamisega, tekitades seeläbi õpilastes huvi nii erinevat tüüpi tekstide kui üleüldiselt maailmas toimuva vastu. Analüüsimisel, aruteludel, meeskonnatööl, külalisõpetajate workshop`idel, nädalavahetuse proovilaagritel on näiteringis suur roll. Selle kaudu õpitakse kuulama oma keha ja vaimu, arendatakse ka kõnelemisoskust. Väga suur osa näiteringi meetoditest on seotud füüsilise teatriga. Kursuse maht: 3 kursust

Vastuvõtt toimub katsete alusel. Ette tuleks valmistada 1 pikem vabavärsiline luuletus  ja 1 proosapala. Valmistuda täitma erinevaid ülesandeid.

Antud kursus annab võimaluse loominguliseks eneseväljenduseks, kasutades erinevaid loomingulisi lähenemisi/taktikaid, tehnikaid ja vahendeid (nt joonistamise, maalimise, trükigraafika, fotograafia ja video valdkondadest); arenab sinu praktilisi kujutamisoskusi ning laiendab kunstiteose loomise meetodeid ning visuaalse väljenduse tehntikat. Kursuse maht: 1 kursus

G1, G2, G3

IT, tehnoloogia, reaal

Kursus tegeleb selle analüüsimisega, mis juhtub siis, kui app või rakendus saab valmis ning inimesed hakkavad seda kasutama. Muuhulgas proovime leida vastuseid järgnevatele küsimustele: kas IT muudab meie elu alati paremaks või kaasnevad ka sellega ka ohud või negatiivsed mõjud? Kas meie andmed on turvaliselt talletatud ning oleme teadlikud sellest, kuidas neid kasutatakse? Mis on GDPR ning miks see hea on? Lisaks uurime miks vahel reklaamid meid Internetis jälitavad, kuidas rakendused enda andmeid turvavad ning kuidas ise Internetis enda andmetega turvaliselt toimetada. Kursuse maht: 1 kursus

G1, G2, G3

Kursus annab ülevaate e-spordist: mängud, suuremad võistlused, kuulsamad võistkonnad, Eesti e-sportlased ja muu. Samuti uurime, kuidas korraldatakse väiksemaid LAN-e ning suuremaid võistluseid ning uurime e-spordiga seotud inimestelt, kuidas tulevikus e-spordis karjääri teha. Lisaks uurime, kuidas edukalt striimida. Kursus lõpeb praktilise tegevusena VGM-i LAN-iga, millel saavad osaleda ka need, kes kursusel ei osalenud. Kursuse maht: 1 kursus

G1, G2, G3. Osalejate on huvi e-spordi või arvutimängude vastu

Kursus on ülevaatlik sissejuhatus videote loomise maailma! Siin saad praktilised oskused alates filmimise ettevalmistamisest: stsenaarium, vajalik tehnika, valgustus, programmid, kuni filmimisprotsessini: kaamera liikumine filmimisel, video töötlus, värvide töötlus. Põgusalt katsetame ka videole efekte lisada ning uurime, kuidas kasutada green screen’i. Kursusel valmib lõputööna video, mille juures on võimalik koostööd teha näiteks meedia kursuse või teatri- ja muusika mooduli õpilastega.

G1, G2, G3 – õpilane peab omama peegel- või hübriidkaamerat, mis võimaldab salvestada videot ning manuaalselt särituse sätteid muuta. Samuti peab olema võimalus kasutada arvutit, mis võimaldab kasutada Adobe Premiere pro või Da Vinci Resolve programmi.

Kursus on ülevaatlik tutvustus arvuti kasutamisest uurimistöös. G2 jooksul tuleb valmis teha ning kaitsta uurimis- või praktiline töö. Mõlemad neist vajavad ka kirjalikku osa, mis on mitmete jaoks keeruliseks oskas. Siin kursusel omandatakse oskused uurimistöö- ja praktilise töö kirjaliku osa koostamiseks ning korrektseks vormistamiseks. Samuti saad esmased andmeanalüüsimise oskused. Kursusel tutvutakse uurimismetooditega, mida on võimalik jooksvalt oma tööle rakendada. Lisaks uurime, kuidas tõhusalt internetist informatsiooni otsida – oskus mis tuleb kasuks töö teooria osa

G2

NB: valikkursus toimub inglise keeles. The course deals with both the technical sides of photography (understanding the technical side and handling of cameras, post-processing, publishing), and aesthetical sides of photography. In addition, we will take pictures in many different environments (e.g. nature, portraits, architecture, events) in which the understanding of the technical side is combined with the aesthetical side. The course will also focus on the organisational side of photography, such as communication with clients, ethics, and social media.  Kursuse maht: 1 kursus

G1, G2, G3. Student needs access to a camera that allows manual mode, computer that can run Adobe Lightroom / Dark Table / RawTherapee

Kursusega taotletakse, et õpilane saab ettekujutuse teda ümbritseva majandusmaailma toimimist kirjeldavatest põhilistest matemaatilistest mudelitest ja nende rakendamise viisidest  ning oskab kasutada matemaatikat mõistlike otsuste langetamiseks oma majanduskäitumises

G1, G2, G3

Keskkond, kultuur ja ühiskond

Maailma turismigeograafia kursus on mõeldud õpilastele, kellele meeldib reisida ja kes on huvitatud maailma turismisihtikohade põhjalikumast tundmaõppimisest. Kursusel käsitletakse maailma erinevate piirkondade taimestikku, loomastikku, pinnamoodi, kliimat ja veestikku. Turismigeograafiaga antakse ülevaade transpordist ja huvitavamatest vaatamisväärsustest Euroopas, Aasias, Põhja- ja Lõuna Ameerikas ning Okeaanias. Veel õpitakse tundma erinevate maailma piirkondade rahvaste eluolu, sööke ja kultuuri. Õppeaines pannakse suurt rõhku ka jätkusuutlikule turismile ja keskkonda hoidvale reisimisele. Õppetundides kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid:  paaris- ja rühmatööd, seminare ja diskussioone. Õpilastel on võimalik kohtuda inimestega, kes on külastanud ja elanud maailma erinevates riikides. Kursuse maht: 1 kursus

G1, G2, G3

Keskkonnaökonoomika kursus seob omavahel majandus- ja keskkonnateadmised, käsitledes inimese majandustegevust mõjutavaid tegureid ning nende seoseid keskkonnaga. Looduskeskkonda ja –varasid saab vaadata kui majandustegevuse ühte võimalust. Kuna selliste ettevõtete osa praegusel ajal suureneb, siis on kursus oluline kõigile, kes soovivad saada ettevõtlusest algteadmisi või plaanivad tulevikus sellele põhjalikumalt pühenduda.Kursus õppevormiks on loengud, praktikumid ja iseseisvad tööd.

G2, G3 õpilastele. Eelkõige majanduse/looduse moodulite/suuna õppijatele

Kursuse eesmärgiks on äratada õpilastes huvi teiste kultuuride ja usundite vastu ning panna neid kultuuridevahelisi erinevusi hindama. Tundides vaatleme lähemalt kultuuri kui mõiste olemust ning selle liigitusi. Tutvume enimlevinud kultuuride, nende kommete ja uskumuste/usuga. Kursuse raames antakse ülevaade maailma suurimatest usunditest. Erinevate religioonide ja maailmavaate tundma õppimine lähtub tasakaalustatud teaduslikust käsitlusest. Sellega seoses teevad õpilased ettekandeid ja kutsume külla ka võõrkultuuri esindajad või läheme hoopis neile külla. Puudutame ka pagulasteemat ning räägime stereotüüpidest. Tundides teeme ettekandeid, rühma- ja individuaaltöid, vaatame filme ning põhirõhk on aruteludel. Kursuse maht: 1 kursus

G3

Kursus on laiapõhjaline ja ülevaatlik sissejuhatus filosoofia ainesse. Kursuse eesmärgiks on innustada küsima ja inspireerida mõtlema teistmoodi, vabaks tavateadmise argitasandist. Püüame jõuda uute vaatenurkadeni, mõeldes kriitiliselt ja loovalt, mõeldes end üllatuste ja vaimustuse, vaimumaailma võlude juurde. Kursuse käigus tutvume nii filosoofidega, kes on olnud inimkonna suurimad õpetajad, kui ka filosoofia põhiküsimustega. Kursuse materjalidena kasutame Soome filosoofi Esa Saarineni tuntud filosoofiaõpikut “Symposium” ja loeme valikuliselt juurde algallikaid, arutleme, kuulame ja mõtleme.

G1, G2, G3

Kursus on mõeldud neile G1, G2 ja G3 õpilastele, kes soovivad arendada oma kirjalikku eneseväljendusoskust ning luua erinevaid ilukirjanduslikke tekste. Kursuse raames tutvutakse nii kirjutamisprotsessi erinevate etappide ja teiste kirjutamist puudutavate aspektidega kui ka kirjutatakse erinevaid luule-, proosa- ja draamatekste ning analüüsitakse neid.

G1, G2, G3

Valmistume CAE ehk Cambridge Assessment English  (tase C1) eksamiks – tutvume eksami formaadi ning erinevate ülesandetüüpidega, õpime ja kinnistame sõnavara, tutvume kirjutamisülesannetele esitatavate nõuetega, õpime kuulamisülesannetest olulist infot eristama ning  kordame üle grammatikareeglid.Kursuse maht: 1 kursus

G3

Saad teada, mis on projekt, kus ja milleks projekte tehakse ning mida nad annavad. Näed ja koged, kuidas projektijuhtimise oskused aitavad edasises kooli- ja tööelus paremaid tulemusi saavutada. Koos proovime järele, mida projekti kavandamine, läbimõtlemine ja ettevalmistus tähendavad, sealjuures valid ise (või koos kaasõpilastega), millist probleemi oma projekti abil lahendama hakkad. Õpid eesmärke seadma ja sihikindlalt ning planeeritult nende täitmise suunas liikuma. Katsetame eelarve ja tegevuskava koostamist ning rahastuse planeerimist. Kursuse maht: 1 kursus

G1, G2, G3

Teie tõsiseltvõetavus suureneb hetkest, mil te teate, kuidas osata läbirääkimiste laua taga olla. Selle kursuse lõpetanud noortena ei kõhkle te ükskõik kellega maailmas olulisel teemal asju arutada, olgu silmast silma või virtuaalselt, sest te oskate läbirääkimisi maailmatasemel ette valmistada ja neid kõigi osapoolte jaoks kultuurselt, väärikalt ja kasulikult läbi viia.  Läbirääkimiste oskuste kursus on kriitiliselt vajalik inimesele, kes püüab enda ja oma leeri huvide eest seista viisil, kus mõlemad või kõik asjaosalised on toimuvaga rahul. Kursus õpetab struktureeritud mõtlemist ning teise poolt ootuste struktureerimist. Lihtsate ja eluliste näidete abil viib lektor osalejad läbirääkimiste arukasse ja ägedasse võlumaailma. Ühiste kaasuste lahendamise käigus mõistab iga osaleja, kui hädavajalik on osata õigesti läbi rääkida. Ole parem. Too soovitud ulevik tänasesse – räägi õigesti läbi juba enne, kui saad 18. Kursuse maht:1 kursus. Vaata ka kursuse juhendaja videotutvustust SIIN

G1, G2, G3

Liikumine ja turvalisus

Rahvatantsu kursus on mõeldud tantsuhuvilistele õpilastele, kes on huvitatud eesti rahvatantsude õppimisest ja selle tegevuse praktilisest väljundist, milleks on rahvatantsude tantsimise oskus erinevates situatsioonides, vastavalt iga õppuri võimetele, loovusele ja koostöövalmidusele. Rahvatantsu õpe koosneb pärimustantsu ja eesti rahvusliku lavatantsustiili õppimisest. Kursuse maht: 1 kursus

G2, G3

Iga kursuse tund koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Kursuse käigus räägitakse põhjalikult tervisest (hingeline, vaimne, emotsionaalne ja füüsiline tervis); õpitakse tundma pilatese ajalugu ja seisu tänapäeval nii mujal maailmas kui ka Eestis; tutvutakse pilatese tunni eesmärkide ja kasuteguritega; räägitakse pilatese põhiprintsiipidest; õpitakse anatoomiat ja füsioloogiat ; õpitakse hingama teadlikult ja sügavalt, parandatakse hingamiselundkonna tööd; parandatakse kohaoleku- ja tunnetamisoskust (hingeline, vaimne, emotsionaalne ja füüsiline kohalolek; sisemise ja väliskeskkonna tunnetamine); tehakse rühianalüüsi;  õpitakse harjutuste neutraalseid algasendeid; hinnatakse liikumiste puhtust, täpsust, sujuvust, ökonoomikat ja analüüsitakse, kuidas ökonoomne kogu olemuse kasutus mõjutab elu; õpitakse matipilatese põhiprogrammi (34 klassikalist harjutust + igal harjutusel on 3-4 alg-, kesk- ja edasijõudnud taseme versiooni) Kursuse maht: 1 kursus

G1, G2, G3

Kursus koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest. Kursuse käigus räägitakse põhjalikult tervisest (hingeline, vaimne, emotsionaalne ja füüsiline tervis); õpitakse tundma jooga ajalugu ja seisu tänapäeval nii mujal maailmas kui ka Eestis; tutvutakse hatha jooga tunni eesmärkide ja kasuteguritega; räägitakse jooga põhiprintsiipidest; räägitakse energiast meie sees ja ümber; õpitakse anatoomiat ja füsioloogiat; õpitakse hingama teadlikult ja sügavalt, parandatakse hingamiselundkonna tööd; õpitakse tundma meditatsioonitehnikaid, praktiseeritakse neid; tutvutakse toitumisteemadega jooga seisukohast; õpitakse tundma jooga asanaid ja praktiseeritakse neid; räägitakse, kuidas järgida jooga põhialuseid treeningute välisel ajal; suurendakse rahulolu- ja õnnetunnet; suurendatakse teadmisi ja oskusi, kuidas elada rahus, tervelt, õnnelikult ja pikalt. Kursuse maht: 1 kursus

G1, G2, G3

Kursus koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest. Kursuse käigus omandab õpilane baasteadmised käsipalli määrustest, olemusest ja didaktikast, samuti ka erinevatest treeningmetoodikatest ja treeningu printsiipidest. Kursus annab õpilastele võimaluse ise kätt proovida treenerina algõpet saavatele käsipalluritele. Lisaks saavad õpilased ka baasteadmised käsipalli kohtunikutööst, mis arendab palju enesekehtestamist, -väljendust ja pingetaluvust, seda ka Eesti Käsipalliliidu poolt korraldavatel võistlustel. Kursuse eesmärk on koolitada välja noori treenereid ja kohtunikke, anda noortreeneritele võimalus tegeleda neile meeldiva spordiala jätkamisega ka mittesportlasena. Kursuse käigus on võimalus ka Tallinna Ülikoolis läbida EKR3 üldainete koolitus, mille järel on vaja sooritada eksam nii üldainetes kui ka erialas (käsipall).

G1, G2, G3

Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilased saavad põhiseadusest lähtuvalt teadlikuks oma riigikaitsealastest kohustustest ja õigustest ning ettekujutuse kaitseväeteenistuse liikidest. Õppetegevuse kaudu omandatakse riigikaitse valdkonna teoreetilised teadmised, mis kinnistatakse praktilise tegevuse kaudu. Riigikaitseõpetuse eesmärk on panna alus Eesti riigikaitse põhimõtete mõistmisele, kujundada kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajaduse korral Eestit kaitsta. Kursuse maht: 2 kursust. Üks kursus moodustab teoreetilise osa ning teine kursus on praktiline väljaõpe (võimaluse korral väljaõppekeskuses või välilaagris).

G1, G2

Kursuse annab õpilastele oskuse kasutada enesekaitsevõtteid ja –tehnikat; teadmised, kuidas end ohuolukorras kaitsta; oskuse kasutada vanglateenistuse erivahendeid ja teenistusrelvi; teadmised eetilisest käitumiseks;  õpilased tunnevad esmaabi võtteid ning vanglateenistust ja sellega seotud ameteid ning teavad oma võimalusi valdkonnas karjäärivalikute tegemiseks. Kursuse maht: 1 kursus

G1, G2

Taotletakse, et õpilane õpib tundma organismi elutalitust tagavate elundite tööd ning selle taastamise ja alalhoidmise lihtsaid viise, mis hoiavad kannatanu elus kuni meditsiinilise abi saamiseni (saabumiseni). Kursuse eesmärk on anda õpilasele põhiteadmised sellest, kuidas päästa kannatanu elu õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite korral. Kursuse põhieesmärk on anda õpilasele julgus ja oskused kannatanutele esmaabi andmiseks. Kursuse maht: 1 kursus

G1, G2, G3

Kursuse eesmärgiks on anda õpilasele vajaminevad teadmised ja oskused ning hoiakud liikluses käitumiseks vastavalt B-kategooria mootorsõiduki juhile kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ning luua eeldused vastutustundliku juhi liikluskäitumise kujunemiseks ning juhi ohutu, iseseisva, teisi liiklejaid arvestava ja keskkonda säästva käitumise kujundamiseks. Kursuse maht: 1 kursus

G2

Close Menu