VALIKKURSUSED

2019/2020 valikkursuste valimine toimub 1.-5. oktoober. Valikkursused toimuvad 2. ja 3. perioodil.  (valikkursused, mis toimuvad läbi aasta: võõrkeeled; muusika ja teater). 

Võõrkeeled

Hispaania keel on maailmas muutumas üheks enim räägitavaks keeleks. Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestarndardi A1 taseme. Kursuse eesmärkideks on tekitada huvi hispaania keele vastu, anda algteadmised hispaania keele grammatikast ja baassõnavara igapäevaelu lihtsamates olukordades toime tulemiseks. Tundides on põhirõhk suhtluskeelel, teeme palju paaris- ja grupitöid ning mänge, kus saab keelt praktiseerida. Tutvutakse ka hispaaniakeelsete maade kultuuri, traditsioonide ja tavadega. Kursuse maht: 3 kursust

G1 õpilastele

Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestarndardi A2 taseme. Kursuse eesmärkideks on anda põhiteadmised hispaania keele grammatikast ja baassõnavara igapäevaelu olukordades toime tulemiseks. Tundides on põhirõhk suhtluskeele arendamisel, teeme palju paaris- ja grupitöid ning mänge, kus saab keelt praktiseerida. Tutvutakse ka hispaaniakeelsete maade kultuuri, traditsioonide ja tavadega. Kursuse maht: 3 kursust

G2 õpilastele, kellel 3 kursust hispaania keelt läbitud

Kursusel keskendutakse nii prantsuse keelele kui ka selle kultuuriruumi tundmaõppimisele läbi erinevate materjalide, s.h. filmide ja videote. Peamine rõhk on prantsuse keele rääkimisoskuse arendamisel, keskendutakse erinevatele tänapäevastele suhtlusväljenditele. Eesmärk on omandada prantsuse keeles algtase, millega sihtriigis lihtsamates suhtlussituatsioonides hakkama saada. Eesmärk on luua kursusel ka turvaline keskkond, kus õpe toimub võimalikult suures osas prantsuse keeles ja kus iga õppija saaks keelt praktiseerida, et keeleline areng oleks tõhusam. Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestandardi A1 taseme. Kursuse maht: 3 kursust

G1 õpilastele

Kursusel keskendutakse nii prantsuse keelele kui ka selle kultuuriruumi tundmaõppimisele läbi erinevate materjalide, s.h. filmide ja videote. Samuti käsitletakse aktuaalseid teemasid erinevates prantsuskeelsetes riikides. Kursuse peamine rõhk on prantsuse keele rääkimisoskuse arendamisel, keskendutakse just tänapäevastele suhtlusväljenditele ja sõnavara arendamisele. Eesmärk on luua kursusel turvaline keskkond, kus õpe toimub võimalikult suures osas prantsuse keeles ja kus iga õppija saaks keelt praktiseerida, et keeleline areng oleks tõhusam. Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestandardi A2 taseme. Kursuse maht: 3 kursust

G2 õpilastele, kellel 3 kursust prantsuse keelt läbitud

Kursusel keskendutakse nii keele kui kultuuri tundmaõppimisele. Arendatakse kõiki kommunikatiivseid oskusi: kuulamist, kõnelemist, lugemist ja kirjutamist. Eesmärgiks on saada selgeks algtase, millega saksa keelt kõnelevates maades igapäevases suhtluses hakkama saada. Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestandardi A1 taseme. Kursuse maht: 3 kursust

G1 õpilastele

Soome keele kursusel on peamine tähtsus õpitavas keeles suhtlemisel. Arendatakse kõiki kommunikatiivseid oskusi: kuulamist, kõnelemist, lugemist ja kirjutamist. Grammatika õpetus toetab suhtlusoskuste omandamist, sh õige häälduse omandamist. Et soome ja eesti keel on sugulaskeeled, on igapäevase suhtluskeele omandamine kerge. Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestandardi A1 taseme. Kursuse maht: 3 kursust

G1 õpilastele

Kursuse lõpuks on rootsi keele õppijad võimelised väljendama end suuliselt ja kirjalikult igapäevastes olukordades, nagu suhtlussituatsioonid erinevates kaubandus- ja teenindusasutustes, telefonivestlused, tee küsimine ja juhatamine jms ehk saavutanud A2 taseme. Õppija on võimeline end väljendama oma isikliku eluga seotud teemadel, nagu suhted, perekond ja suguvõsa, isiklikud eelistused, kohustused, tervis, huvid. Õppija oskab kirjeldada isikuid, rääkida isikliku eluga seotud minevikusündmustest ja tulevikuplaanidest. Õpilane oskab koostada lihtsamat isiklikku kirja ja teadet. G2 taseme läbinutel on kõige selle väljendamiseks olemas grammatilised põhitööriistad. Kursuse jooksul läbitav materjal on tihedalt seotud Rootsi maatundmisega, õppija saab ülevaate Rootsi lähiajaloost, poliitikast, rahvakultuurist, loodusest, igapäevakultuurist ja tähtpäevadest. Kursuse jooksul loeme Rootsi kirjandust, tähistame Rootsile ainuomaseid tähtpäevi ja tutvume Rootsi Suursaatkonnaga Tallinnas. Kursuse maht: 3 kursust

G2 õpilastele, kellel 3 kursust rootsi keelt läbitud

Kursuse eesmärk on anda praktilisi keeleoskusi igapäevaseks suhtlemiseks vene keeles. Kursuse põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel grammatika reeglite meeldetuletamise ning sõnavara täiendamise teel. Kursus annab võimaluse toime tulla igapäevastes suhtlusolukordades, arendada oskust väljendada oma arvamust vene keeles igapäevastel teemadel. Keeletundides koostame ja kuulame dialooge, arutleme aktuaalseid teemasid, loeme tekste ja artikkleid, vaatame videosid, arendame kirjutamisoskust. Kursuse maht: 1 kursust

G3 õpilastele, kes B-keelena õppinud vene keelt ja tahaksid G3 astmes oma vene keele suhtlusoskust veel enam lihvida

Valmistume C1 Advanced English eksamiks – tutvume eksami formaadi ning erinevate ülesandetüüpidega, õpime ja kinnistame sõnavara, tutvume kirjutamisülesannetele esitatavate nõuetega, õpime kuulamisülesannetest olulist infot eristama ning kordame üle grammatikareeglid

G3

Muusika, meedia, draama, kunst

Vokaalansambel annab võimaluse laulda mitmekülgset muusikat huvitavates seadetes. Repertuaarivalik tuleneb kollektiivist, mis tähendab, et noored saavad ise lugusid valida. Eesmärgiks on tutvuda võimalikult paljude muusikastiilidega ning interpreteerida neid omas võtmes. Vokaalansamblisse on oodatud kõik muusikahuvilised noored, kes tahavad end proovile panna. Kursuse maht: 1 kursus

G1, G2, G3 muusikahuvilistele noortele. Osalejad selguvad kandideerimise kaudu. Eeltingimuseks on viisipidamisoskus

Segakoori esimese hooaja peamiseks eesmärgiks on pääs laulupeole “Minu arm”, mis toimub 2019. aasta suvel. Kõikide segakooris käivate noorte jaoks on see viimane võimalus keskkoolis õppides laulupeol osaleda, kuna järgmine pidu toimub alles aastal 2022. Seega ära jäta võimalust kasutamata! Tule ning naudime muusikat üheskoos! PS! Otseloomulikult laulame lisaks laulupeo lauludele ka muid teile meelepäraseid laule. Kursuse maht: 3 kursust

G1, G2, G3 muusikahuvilistele noortele

Bändi eesmärgiks on tutvuda erinevate muusikastiilidega ning püüda neid ka omal moel interpreteerida. Bändi repertuaar tuleneb konkreetsete liikmete muusikaeelistustest. Bändi ülesandeks on lisaks enda etteastetele teha koostööd ka kooli noortekoori ja ansambliga. Bändi on oodatud noored, kes valdavad kasvõi vähesel määral mõnd intrumenti või omavad head lauluoskust. Kursuse maht: 2 kursus

G1, G2, G3 muusikahuvilistele noortele. Eeltingimuseks on viisi-ja/või pillimänguoskus

Koolimeedia toimetuses töötamine annab sulle võimaluse kajastada oma kooliaega, osutada murekohtadele, pakkuda lahendusi, teha oma hääl kuuldavaks. Tähelepaneliku silmaga saad jäädvustada olulisi hetki fotodele, talletada videolugudesse; ladusa jutuga sobid juhtima raadiosaadet, tegema intervjuusid; sorava sulega tule meiega koos kirjutama. Koolilehe toimetus on võrdväärne partner koolijuhtkonnale, õpilasesindusele. Ootame sind, kui soovid kujundada Viimsi gümnaasiumi koolimeedia toimetuse olemust. Kursusele kandideerimiseks ootame sinult motivatsioonikirja, -fotoreportaaži, videolugu või radiosaadet, kus annad meile aimu, miks ja kui väga soovid olla oluline osa toimetusest, milline on sinu nägemus koolimeediast. Kursuse maht: 3 kursust

G1, G2, G3. Vastuvõtt toimub motivatsiooniülesande alusel.

Näiteringis EKSPERIMENT tegeletakse nii suulise kui kehalise eneseväljenduse arendamisega, tekitades seeläbi õpilastes huvi nii erinevat tüüpi tekstide kui üleüldiselt maailmas toimuva vastu. Analüüsimisel, aruteludel, meeskonnatööl, külalisõpetajate workshop`idel, nädalavahetuse proovilaagritel on näiteringis suur roll. Selle kaudu õpitakse kuulama oma keha ja vaimu, arendatakse ka kõnelemisoskust. Väga suur osa näiteringi meetoditest on seotud füüsilise teatriga. Kursuse maht: 3 kursust

Vastuvõtt toimub katsete alusel. Ette tuleks valmistada 1 pikem vabavärsiline luuletus  ja 1 proosapala. Valmistuda täitma erinevaid ülesandeid.

Antud kursus annab võimaluse loominguliseks eneseväljenduseks, kasutades erinevaid loomingulisi lähenemisi/taktikaid, tehnikaid ja vahendeid (nt joonistamise, maalimise, trükigraafika, fotograafia ja video valdkondadest); arenab sinu praktilisi kujutamisoskusi ning laiendab kunstiteose loomise meetodeid ning visuaalse väljenduse tehntikat. Kursuse maht: 1 kursus

Kursuse sihtgrupiks on kõik muusikast või selle loomest huvitatud inimesed/õpilased. Eelnev muusikaharidus ei ole määrav. Kursuse eesmärk on avardada silmaringi muusika valdkonnas ja omandada baasoskused elektroonilise muusika loomiseks, kasutades arvutit. (Osalemise eelduseks on kaasaskantava arvuti ja kõrvaklappide olemasolu) Kursusel õpime tundma elektroonilise muusika olemust, selle loomiseks vajalikku tarkvara ja erinevaid meetodeid muusika komponeerimiseks. Tunnid koosnevad peamiselt muusika kuulamisest ja analüüsimisest, praktilistest ülesannetest ning avatud arutelust aine teemadel.

Sisu on loomisel!

IT, tehnoloogia, reaal

Internet on nagu metsik lääs, küberkurjategijad on alati sammu kaitsjatest eespool ja ohud varitsevad iga nurga peal. Kas see link, mida just sotsiaalmeedias klikkisid oli turvaline või on nüüd sinu veebikaamera vaade avalikusele näha? Kuidas andmed internetis liiguvad? Mis asi on tumeveeb ja mis seal toimub? Kuidas see häkkimine käib ja kes häkivad? Nendele ja paljudele teistele küsimustele saad vastused küberkaitse valikaines. Küberkaitse valikaine annab osalejatele baasteadmised sellest, mida see häkkimine endast kujutab ja kuidas selle vastu kaitsta. Usume, et peale seda kursust näed maailma hoopis teise pilguga.

Kursuse eesmärk on tutvustada algoritmilist mõtteviisi ja programmeerimist õppuritele, kellel varasemat kokkupuudet programmeerimisega pole olnud või on see minimaalne. Õpe toimub programmeerimiskeele Python baasil. Kursuse käigus õpitakse programmeerimise baaskonstruktsioone, andmetüüpe jm, lahendatakse ülesandeid ja saadakse ülevaade eri programmeerimiskeeltest ning valdkonnast üldiselt.

Sissejuhatus videograafiasse annab võimaluse luua. Kursus on jaotatud kaheks osaks: ettevalmistus ning filmimisprotsess. Esimeses osas keskendume ideedele, stsenaariumi kirjutamisele, asukohtade leidmisele, tehnikale ning valgustusele. Teises osas õpime tundma video- ning värvitöötlusprogramme ning loome enda video või lühifilmi. Kursuse lõputöödena valmivad videod või lühifilmid, mille juures on võimalik koostööd teha näiteks meedia kursuse või teatri- ja muusika mooduli õpilastega.

G1, G2, G3 – õpilane peab omama peegel- või hübriidkaamerat, mis võimaldab salvestada videot ning manuaalselt särituse sätteid muuta. Samuti peab olema võimalus kasutada arvutit, mis võimaldab kasutada Adobe Premiere pro või Da Vinci Resolve programmi.

Me kõik teame, kuidas Pythagorase teoreemiga kolmnurga müsteeriume lahendada. Me isegi suudame arvutada mitu liitrit mahub basseini vett. Parematel päevadel teame ka perioodilisuse tabelit peast. Kuid miskipärast ei suuda me hoida oma rahaasju korras, et kindlustatud elu garanteerida. Kursuse eesmärk on saada teada, mis on üldse rikkus, säästmine, investeerimine ning kuidas kõiki neid teadmisi ka päriselt enda heaks tööle panna. Räägime erinevate edukate inimestega, uurime erinevaid passiivse tulu võimalusi ning vaatame, kuidas rahamaailmas teadlikult käituda ja elu planeerida. Kursuselt saad inspiratsiooni ja julgust pealehakkamiseks, et panna ka oma raha enda jaoks tööle.

NB: valikkursus toimub inglise keeles. The course deals with both the technical sides of photography (understanding the technical side and handling of cameras, post-processing, publishing), and aesthetical sides of photography. In addition, we will take pictures in many different environments (e.g. nature, portraits, architecture, events) in which the understanding of the technical side is combined with the aesthetical side. The course will also focus on the organisational side of photography, such as communication with clients, ethics, and social media.  Kursuse maht: 1 kursus

G1, G2, G3. Student needs access to a camera that allows manual mode, computer that can run Adobe Lightroom / Dark Table / RawTherapee

Paljud inimesed üritavad Photoshopi õppida, kuid enamasti edutult, kuna programm on keeruline ning paljude funktsioonidega. Antud kursus on disainitud, et luua selgust programmiga esmasel kokkupuutel ning anda tõuge programmi edasiseks iseseisvaks kasutamiseks. Adobe Photoshop on leidnud tänapäeval laia kasutust – olgu tegemist siis professionaalse karjääriga, tööstusega või lihtsalt hobidega. See on asendamatu abimees fotograafias, graafilises disainis, veebidisainis, sotsiaalmeedias, kasutajaliidese disainis, reklaaminduses, digitaalses maalimises, printimises, animatsioonide loomisel ning paljus muus. Siin kursusel saad aimu programmi ülesehitusest, kasutajaliidesest, graafikatüüpidest, kihtide kasutamisest (layers), kindlate elementide selekteerimisest, maskimisest, värvidest ning teadusest nende taga, filtritest jne. Kursuse käigus saad kätt proovida erinevate kujundite disainimises, fotode töötlemises, fotode manipuleerimises, digitaalse kunsti loomises ja paljus muus!

Kursus on eelkõige mõeldud õppuritele, kellel puudub või on vähene kogemus programmiga Adobe Photoshop, kuid soovib seda kasutama õppida. Kindlasti tuleb kasuks see, kui omad kodus Adobe Photoshopi programmi.

Kursus on ülevaatlik sissejuhatus tõsimängude disainimise ja arendamise maailma. 

Kursuse raames keskendutakse teemadele nagu üleüldise mänguteooria algtõed, erinevad  mänguplatvormid ja žanrid. Muuhulgas on kursuse teemadeks gameplay, mängu sisemine mehhaanika, oma mängumaailma ja sinna juurde käiva – loo, tegelaste, dialoogi, graafika ja heli – loomine. Selle kõige raames saab kätt proovida heli- ja fototöötluses, 3D graafikas ja programmeerimises, mis on kõik mängu arendamiseks vajalikud oskused. Kursuse praktiliseks väljundiks on grupitöödena prototüüpide loomine. Kindlasti ei puudu kursuselt lisaks mängude loomisele ka nende mängimine!

Loodus, liikumine ja turvalisus

Sisu on loomisel!

Kursuse eesmärgiks on keemia praktiliste oskuste täiendamine ja nende seostamine igapäevaelus vajaminevate keemiaalaste teadmistega, aga ka eelteadmiste andmine õpingute jätkamiseks loodusteaduste valdkondades. Õpilased süvendavad oma arvutusoskusi ja omandavad laboratoorsete tööde tegemise oskused (tiitrimine, indikaatorite valmistamine, molaarsed lahused). Praktikumide teemad on valitud selliselt, et need oleksid ka eluliselt olulised ja huvipakkuvad. Kursus võimaldab sooritada õpilastel iseseisvalt või rühmatööde näol erinevaid eksperimente ja ka keskkonnaalaseid mõõtmisi, mille põhjal õpilased on suutelised tegema ka vastavaid analüüse ja järeldusi. Olulisel kohal õppemeetodite seas on arutelud ja analüüsid.

Sisu on loomisel!

Kursus koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest. Kursuse käigus räägitakse põhjalikult tervisest (hingeline, vaimne, emotsionaalne ja füüsiline tervis). Õpitakse tundma jooga ajalugu ja seisu tänapäeval nii mujal maailmas kui ka Eestis. Tutvutakse hatha jooga tunni eesmärkide ja kasuteguritega. Räägitakse jooga põhiprintsiipidest. Räägitakse energiast meie sees ja ümber. Õpitakse anatoomiat ja füsioloogiat. Õpitakse hingama teadlikult ja sügavalt, parandatakse hingamiselundkonna tööd. Õpitakse tundma meditatsioonitehnikaid ja praktiseeritakse neid. Tutvutakse toitumisteemadega jooga seisukohast. Õpitakse tundma jooga asanaid ja praktiseeritakse neid. Räägitakse, kuidas järgida jooga põhialuseid treeningute välisel ajal. Kursuse eesmärgiks on suurendada teadmisi ja oskusi, kuidas elada rahus, tervelt, õnnelikult ja pikalt. Kursuse maht: 1 kursus

G1, G2, G3

Kursus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Iga õppepäeva viimane tund on treening. Kokku toimub 5 erinevat trenni: üldfüüsiline treening, pilates, hatha jooga, Hiina võimlemine, venitustreening. Teoreetilised loengud (vajadusel käsikäes praktikaga) sisaldavad järgmist:

1. Põhjalik ülevaade inimese tervisest (hing, mõistus, keha, emotsioonid). Inimese sise- ja väliskeskkond. Koormuse ja puhkuse tasakaal jm.

2. Rüht (sh rühianalüüs), hingamine (sh hingamisharjutused), liikumine (biomehaanika, ergonoomika jm).

3. Erinevate liikumisdistsipliinide ajalugu, tutvustus ja valik.

4. Toitumine (eri toitumisnõuannete analüüs, soovitused jms), seedimine ja teised elueenergiaallikad.

5. Oma tervislike eluviiside lühi- ja pikaajalise plaani koostamine.

Sisu on loomisel!

Taotletakse, et õpilane õpib tundma organismi elutalitust tagavate elundite tööd ning selle taastamise ja alalhoidmise lihtsaid viise, mis hoiavad kannatanu elus kuni meditsiinilise abi saamiseni (saabumiseni). Kursuse eesmärk on anda õpilasele põhiteadmised sellest, kuidas päästa kannatanu elu õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite korral. Kursuse põhieesmärk on anda õpilasele julgus ja oskused kannatanutele esmaabi andmiseks. Kursuse maht: 1 kursus

G1, G2, G3

Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilased saavad põhiseadusest lähtuvalt teadlikuks oma riigikaitsealastest kohustustest ja õigustest ning ettekujutuse kaitseväeteenistuse liikidest. Õppetegevuse kaudu omandatakse riigikaitse valdkonna teoreetilised teadmised, mis kinnistatakse praktilise tegevuse kaudu. Riigikaitseõpetuse eesmärk on panna alus Eesti riigikaitse põhimõtete mõistmisele, kujundada kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajaduse korral Eestit kaitsta. Kursuse maht: 2 kursust. Üks kursus moodustab teoreetilise osa ning teine kursus on praktiline väljaõpe (võimaluse korral väljaõppekeskuses või välilaagris).

G1, G2

Close Menu