VALIKKURSUSED

Valikkursused toimuvad 2. perioodil alates 3. detsember – 11. märts ning valikkursuste nädalal 7. – 11. juuni 2021. 2. perioodi valikkursuste valimine toimub oktoobris. Valikkursuste nädala kursuste valimine toimub märtsis.  

Läbi aasta toimuvad järgmised valikkursused: võõrkeeled, segakoor, koolibänd, vokaalansambel, rahvatants, näitering Eksperiment, väitlusklubi, koolimeedia “Hüpernool”.

Lisaks on õppijal võimalus taotleda väljaspool kooli läbitud õpingute arvestamist gümnaasiumiõpingute osana. Valikainetena võib arvestada ülikoolides või teistes koolides pakutavaid kursusi ja koostööprojektides panustamist ning huviringides osalemist. Selleks tuleb õppejuhile esitada 1. oktoobriks (sügissemestri ained ülikoolides) või 1. veebruariks (kevadsemestri ained ülikoolides) vastavasisuline taotlus. Lisainfot selle kohta saab õppejuhi käest. 

Võõrkeeled ja kultuur

Hispaania keel on maailmas muutumas üheks enim räägitavaks keeleks. Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestarndardi A1 taseme. Kursuse eesmärkideks on tekitada huvi hispaania keele vastu, anda algteadmised hispaania keele grammatikast ja baassõnavara igapäevaelu lihtsamates olukordades toime tulemiseks. Tundides on põhirõhk suhtluskeelel, teeme palju paaris- ja grupitöid ning mänge, kus saab keelt praktiseerida. Tutvutakse ka hispaaniakeelsete maade kultuuri, traditsioonide ja tavadega. Kursuse maht: 3 kursust.

G1 õpilastele

Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestarndardi A2 taseme. Kursuse eesmärkideks on anda põhiteadmised hispaania keele grammatikast ja baassõnavara igapäevaelu olukordades toime tulemiseks. Tundides on põhirõhk suhtluskeele arendamisel, teeme palju paaris- ja grupitöid ning mänge, kus saab keelt praktiseerida. Tutvutakse ka hispaaniakeelsete maade kultuuri, traditsioonide ja tavadega. Kursuse maht: 3 kursust.

G2 õpilastele, kellel 3 kursust hispaania keelt läbitud.

Kursusel keskendutakse nii prantsuse keelele kui ka selle kultuuriruumi tundmaõppimisele läbi erinevate materjalide, s.h. filmide ja videote. Peamine rõhk on prantsuse keele rääkimisoskuse arendamisel, keskendutakse erinevatele tänapäevastele suhtlusväljenditele. Eesmärk on omandada prantsuse keeles algtase, millega sihtriigis lihtsamates suhtlussituatsioonides hakkama saada. Eesmärk on luua kursusel ka turvaline keskkond, kus õpe toimub võimalikult suures osas prantsuse keeles ja kus iga õppija saaks keelt praktiseerida, et keeleline areng oleks tõhusam. Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestandardi A1 taseme. Kursuse maht: 3 kursust.

G1 õpilastele

Kursusel keskendutakse nii prantsuse keelele kui ka selle kultuuriruumi tundmaõppimisele läbi erinevate materjalide, s.h. filmide ja videote. Samuti käsitletakse aktuaalseid teemasid erinevates prantsuskeelsetes riikides. Kursuse peamine rõhk on prantsuse keele rääkimisoskuse arendamisel, keskendutakse just tänapäevastele suhtlusväljenditele ja sõnavara arendamisele. Eesmärk on luua kursusel turvaline keskkond, kus õpe toimub võimalikult suures osas prantsuse keeles ja kus iga õppija saaks keelt praktiseerida, et keeleline areng oleks tõhusam. Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestandardi A2 taseme. Kursuse maht: 3 kursust.

G2 õpilastele, kellel 3 kursust prantsuse keelt läbitud.

Kursusel keskendutakse nii keele kui kultuuri tundmaõppimisele. Arendatakse kõiki kommunikatiivseid oskusi: kuulamist, kõnelemist, lugemist ja kirjutamist. Eesmärgiks on saada selgeks algtase, millega rootsi keeles igapäevases suhtluses hakkama saada. Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestandardi A1 taseme. Kursuse maht: 3 kursust.

G1 õpilastele

Soome keele kursusel on peamine tähtsus õpitavas keeles suhtlemisel. Arendatakse kõiki kommunikatiivseid oskusi: kuulamist, kõnelemist, lugemist ja kirjutamist. Grammatika õpetus toetab suhtlusoskuste omandamist, sh õige häälduse omandamist. Et soome ja eesti keel on sugulaskeeled, on igapäevase suhtluskeele omandamine kerge. Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestandardi A1 taseme. Kursuse maht: 3 kursust.

G1 õpilastele

Valmistume C1 Advanced English eksamiks – tutvume eksami formaadi ning erinevate ülesandetüüpidega, õpime ja kinnistame sõnavara, tutvume kirjutamisülesannetele esitatavate nõuetega, õpime kuulamisülesannetest olulist infot eristama ning kordame üle grammatikareeglid. Periood: 1. või 2. periood.

Sihtgrupp: G2

Juhendajad: Eve Palm, Matthijs Quaijtaal

Kursuse eesmärk on avardada terviklikku maailmapilti, arendada sallivust ja tolerantsust, õppida tundma Aasiamaade (Hiina, Jaapan, Indoneesia, Tai, Korea) toidukultuuri. Kursusel on toetav Moodle kursus, kust leiab palju lisamaterjali lugemiseks, vaatamiseks ja kuulamiseks. Peale igat teemat, teevad õpilased iseseisva tööna kodudes paaristööna või individuaalselt erinevaid valitud toite, filmivad nende tegemist, peavad foto/videoõpipäevikut või blogi.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Ilona Säälik

Toimumise aeg: 2. periood

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Giidiõppe käigus omandatakse mõningaid giiditööks vajaminevaid oskusi ja teadmisi. Tutvutakse lähemalt Tallinna ajalooga ja tänapäevaga, arhitektuuriga ning vaatamisväärsustega, harjutatakse giidituuride läbiviimist vanalinna ekskursioonil. Kursus viiakse suuremalt osalt läbi Tallinna vanalinnas. Kohtumispaigad ja täpsem ajakava teatakse enne kursuse algust.
 
Juhendaja: Ruth Rappold
Max arv: 20
Ülekooliline
Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Muusika, meedia, draama, kõne, kunst

Vokaalansambel annab võimaluse laulda mitmekülgset muusikat huvitavates seadetes. Repertuaarivalik tuleneb kollektiivist, mis tähendab, et noored saavad ise lugusid valida. Eesmärgiks on tutvuda võimalikult paljude muusikastiilidega ning interpreteerida neid omas võtmes. Vokaalansamblisse on oodatud kõik muusikahuvilised noored, kes tahavad end proovile panna. Kursuse maht: 1 kursus.

G1, G2, G3 muusikahuvilistele noortele. Osalejad selguvad kandideerimise kaudu. Eeltingimuseks on viisipidamisoskus.

Segakoori esimese hooaja peamiseks eesmärgiks on pääs laulupeole “Minu arm”, mis toimub 2019. aasta suvel. Kõikide segakooris käivate noorte jaoks on see viimane võimalus keskkoolis õppides laulupeol osaleda, kuna järgmine pidu toimub alles aastal 2022. Seega ära jäta võimalust kasutamata! Tule ning naudime muusikat üheskoos! PS! Otseloomulikult laulame lisaks laulupeo lauludele ka muid teile meelepäraseid laule. Kursuse maht: 3 kursust.

G1, G2, G3 muusikahuvilistele noortele.

Bändi eesmärgiks on tutvuda erinevate muusikastiilidega ning püüda neid ka omal moel interpreteerida. Bändi repertuaar tuleneb konkreetsete liikmete muusikaeelistustest. Bändi ülesandeks on lisaks enda etteastetele teha koostööd ka kooli noortekoori ja ansambliga. Bändi on oodatud noored, kes valdavad kasvõi vähesel määral mõnd intrumenti või omavad head lauluoskust. Kursuse maht: 2 kursus.

G1, G2, G3 muusikahuvilistele noortele. Eeltingimuseks on viisi-ja/või pillimänguoskus.

Koolimeedia toimetuses töötamine annab sulle võimaluse kajastada oma kooliaega, osutada murekohtadele, pakkuda lahendusi, teha oma hääl kuuldavaks. Tähelepaneliku silmaga saad jäädvustada olulisi hetki fotodele, talletada videolugudesse; ladusa jutuga sobid juhtima raadiosaadet, tegema intervjuusid; sorava sulega tule meiega koos kirjutama. Koolilehe toimetus on võrdväärne partner koolijuhtkonnale, õpilasesindusele. Ootame sind, kui soovid kujundada Viimsi gümnaasiumi koolimeedia toimetuse olemust. Kursusele kandideerimiseks ootame sinult motivatsioonikirja, -fotoreportaaži, videolugu või radiosaadet, kus annad meile aimu, miks ja kui väga soovid olla oluline osa toimetusest, milline on sinu nägemus koolimeediast. Kursuse maht: 3 kursust.

G1, G2, G3. Vastuvõtt toimub motivatsiooniülesande alusel.

Näiteringis EKSPERIMENT tegeletakse nii suulise kui kehalise eneseväljenduse arendamisega, tekitades seeläbi õpilastes huvi nii erinevat tüüpi tekstide kui üleüldiselt maailmas toimuva vastu. Analüüsimisel, aruteludel, meeskonnatööl, külalisõpetajate workshop`idel, nädalavahetuse proovilaagritel on näiteringis suur roll. Selle kaudu õpitakse kuulama oma keha ja vaimu, arendatakse ka kõnelemisoskust. Väga suur osa näiteringi meetoditest on seotud füüsilise teatriga. Kursuse maht: 3 kursust.

Vastuvõtt toimub katsete alusel. Ette tuleks valmistada 1 pikem vabavärsiline luuletus  ja 1 proosapala. Valmistuda täitma erinevaid ülesandeid.

Väitlusklubi tegutseb selle nimel, et peale jääks tugevam, mitte tugevama argument. Siin saad harjutada kriitilist mõtlemist ja avalikku esinemist, avardada silmaringi ning õppida mõistma erinevaid seisukohti ka siis, kui nendega ei nõustu. Väitleme ühiskonnas oluliste teemade üle, tänu millele õpid koostama ja analüüsima sisukaid argumente ning vastama vastuargumentidele struktureeritult ja läbimõeldult.

Sihtgrupp: G1, G2, G3 

Juhendaja: Kaidi Kolsar

Maht: kuni 2 kursust

Kursuse eesmärk on õppida tundma erinevaid väljendusvõimalusi ja tehnikaid kunstiloomingus. Kursus annab õpilasele võimaluse süveneda loomeprotsessi ning läbida kunsti teose loomise etapid. Õpilased saavad kursusel täiendada oma teadmisi kunstiloomingust, sealhulgas kaasaegse kunsti uuematest suundumustest. Spetsiifilisemalt tegeletakse kursusel graafika ja trükitehnikatega. Kursus aitab õppida arusaadavalt vahendama loomeprotsessis tekkinud subjektiivseid kogemusi ning leidma lahendusi erinevatele sellega kaasnevatele probleemidele. Isikliku loomingulise projekti kavandamist harjutab õpilane kursuse raames tehes koostööd ja arutledes selle üle klassikaaslastega.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Viire Jagomägi

Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Maksimaalne osalejate arv: 20

Teie tõsiseltvõetavus suureneb hetkest, mil te teate, kuidas osata läbirääkimiste laua taga või virtuaalses läbirääkimiste keskkonnas olla. Selle kursuse lõpetanud noortena ei kõhkle te ükskõik kellega maailmas olulisel teemal asju arutada, olgu silmast silma või virtuaalselt, sest te oskate läbirääkimisi maailmatasemel ette valmistada ja neid kõigi osapoolte jaoks kultuurselt, väärikalt ja kasulikult läbi viia. Läbirääkimiste oskuste kursus on kriitiliselt vajalik inimesele, kes püüab enda ja oma leeri huvide eest seista viisil, kus mõlemad või kõik asjaosalised on toimuvaga rahul. Kursus õpetab struktureeritud mõtlemist ning teise poolt ootuste struktureerimist. Lihtsate ja eluliste näidete abil viib lektor osalejad läbirääkimiste arukasse ja ägedasse võlumaailma. Ühiste kaasuste lahendamise käigus mõistab iga osaleja, kui hädavajalik on osata õigesti läbi rääkida. Ole parem. Too soovitud tulevik tänasesse – räägi õigesti läbi juba enne, kui saad 18. 

Vaata lisaks videot siit.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Georg Merilo

Toimumisaeg: 2. periood

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Kirjanduse välipraktikumi eesmärk on siduda kirjandust ja loodust: tõlgendada tekste lugejakeskselt ja ümbritseva keskkonna kaudu ning luua alustekstidest ja ümbrusest inspireerituna loovmeetodite abil uusi tekste. Kursuse jooksul kasutatakse nii loovkirjutamise kui ka draamaõpetuse võtteid, võimalusel toimub lõkkeõhtu kirjanikuga. Kursus kestab kolm päeva ning toimub Kesk-Eesti looduses. Kursusel osalemine eeldab omaosalust.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Kaidi Kolsar, Kristiine Kurema

Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Maksimaalne osalejate arv: 24

Piilume elu (kultuuri) pinnakihi alla. Inimeste kommunikatsioon ei toimu ainult primitiivsel esmatasandil (see on puu, mina istun, ole vait), vaid enamuse ajast me suhtleme (edastame ja võtame vastu sõnumeid) läbi mitmetähenduslike märkide.

Informatsiooni tõlgendamine on oskus ja nauding. Igaüks teeb seda oma võimete tasandil – mida rohkem on teadmisi märkide dekodeerimiseks, seda huvitavam ja rikkam on maailm. Seda huvitavam ja sisukam on elu. Kursusel avastame mõned nähtavad salamärgid. Vaatame, kuidas ja kus neid kasutatakse. Uurime, mis on tüvitekstid ja kui palju on meie ümber on tüvitekstide alusel loodud metatekste. Saame teada mõned krüpteerimisparoolid. Uurime originaale ja koopiaid, avastame salamärke (vabamüürlus jt). Vaatame visuaalkunsti näidetel, kuidas sõnumi edastamine on ajas muutunud keerukamaks ja mängulisemaks. Kodeerime lahti pilte ja tekste ( Euroopa hümni, väikese printsi jt). Saame teada, miks on autor surnud (Rolan Barthes’i käsitluses).

Kursuse lõpuks teame, mis on kunsti ja reaalelu erinevus, kuidas luuakse märkidele tähendusi, mis on ühist valgusfooril ja „Mona Lisal“. Kursuse läbinu teab, miks pildil ei ole seda mis seal on. Mis on semiootika ja kes on maailmakuulus Juri Lotman? Abitust juhitavast võib saada protsesside teadlik juhtija.

Sihtgrupp: G2, G3

Juhendaja: Ene Lill

Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Maksimaalne osalejate arv: 20

Kõikidele, keda paelub hea lugu nii filmis, teleseriaalides kui ka raamatutes! Kursuse eesmärk on pakkuda õpilastele ülevaadet ja baasteadmisi loojutustuse alustest. Lugude võrdlev analüüs, selgitamaks mis on ühe loo kujundamise alustalad ning millised elemendid lugudes korduvad. Sisu, tegelaste loomine, karakteritüübid ning kuidas neid analüüsida? Konflikt, konfliktitüübid, kuidas konflikt loos töötab? Arutelud loo eelduste, struktuuri, temaatika, emotsioonide, žanri ja loojutustuse reeglite rikkumise teemadel. Mis teeb loost Oscari-väärilise loo? Kursus kasutab filmianalüüsi meetodeid ja loovülesandeid, et aidata õpilastel mõista lugude toimimise ahelat.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Brandon Povilaitis

Toimumisaeg: 2. periood

Maksimum osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

IT, tehnoloogia, reaal

Kursuse eesmärk on tutvustada algoritmilist mõtteviisi ja programmeerimist õppuritele, kellel varasemat kokkupuudet programmeerimisega pole olnud või on see minimaalne. Õpe toimub programmeerimiskeele Python baasil. Kursuse käigus õpitakse programmeerimise baaskonstruktsioone, andmetüüpe jm, lahendatakse ülesandeid ja saadakse ülevaade eri programmeerimiskeeltest ning valdkonnast üldiselt.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Kerstin Kippar

Toimumisaeg: 2. periood

Maksimaalne osalejate arv: 30

Ainekava koos lühikirjeldusega

Kuidas Eesti põnevaimad ettevõtted tarkvara kirjutavad? Kuidas töötavad Bolt, Instagram ja Snapchati tehnoloogiad? Kirjutame koodi ja ehitame oma esimese veebirakenduse JavaScriptis.
 
Juhendaja: Krister Viirsaar
Max arv: 20
Sihtgrupp: ülekooliline
Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Sissejuhatus videograafiasse annab võimaluse luua. Kursus on jaotatud kaheks osaks: ettevalmistus ning filmimisprotsess. Esimeses osas keskendume ideedele, stsenaariumi kirjutamisele, asukohtade leidmisele, tehnikale ning valgustusele. Teises osas õpime tundma video- ning värvitöötlusprogramme ning loome enda video või lühifilmi. Kursuse lõputöödena valmivad videod või lühifilmid, mille juures on võimalik koostööd teha näiteks meedia kursuse või teatri- ja muusika mooduli õpilastega.

G1, G2, G3 – õpilane peab omama peegel- või hübriidkaamerat, mis võimaldab salvestada videot ning manuaalselt särituse sätteid muuta. Samuti peab olema võimalus kasutada arvutit, mis võimaldab kasutada Adobe Premiere pro või Da Vinci Resolve programmi.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Emily Bruus

Toimumisaeg: 2. periood

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Kursus on loominguliseks väljundiks inimestele, kes soovivad ennast audiovisuaalsel teel väljendada. Tegemist on projektiga, mis valmib täielikult ühe nädala jooksul. Õpitakse genereerima ideid, koostama stsenaariumi ning võtteplaani. Eelneva tulemusena teostatakse võtted ning viimaks monteeritakse kokku lühifilmiks. Kuna kursus on üpriski praktiline, siis on eeldatud, et kursusel osalejad on juba varasemalt mingis vormis videograafiaga tegelenud ning omavad filmimise ja monteerimise baasteadmisi. Pigem on rõhk eneseväljendusel ning loo rääkimisel läbi video.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Martin Männik, Emily Bruus

Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Maksimaalne osalejate arv: 20

NB: valikkursus toimub inglise keeles. The course deals with both the technical sides of photography (understanding the technical side and handling of cameras, post-processing, publishing), and aesthetic sides of photography. In addition, we will take pictures in many different environments (e.g. nature, portraits, architecture, events) in which the understanding of the technical side is combined with the aesthetic side. The course will also focus on the organisational side of photography, such as ethics, taking pictures on request, and social media. Student needs full access to a camera (DSLR or similar) that allows manual mode, a computer that can run Adobe Lightroom (or stay in school to edit their photos). The course organisation depends on the regulations set regarding Covid-19.

Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Matthijs Quaijtaal

Maksimaalne osalejate arv: 18

Kursus on ülevaatlik sissejuhatus tõsimängude disainimise ja arendamise maailma. 

Kursuse raames keskendutakse teemadele nagu üleüldise mänguteooria algtõed, erinevad  mänguplatvormid ja žanrid. Muuhulgas on kursuse teemadeks gameplay, mängu sisemine mehhaanika, oma mängumaailma ja sinna juurde käiva – loo, tegelaste, dialoogi, graafika ja heli – loomine. Selle kõige raames saab kätt proovida heli- ja fototöötluses, 3D graafikas ja programmeerimises, mis on kõik mängu arendamiseks vajalikud oskused. Kursuse praktiliseks väljundiks on grupitöödena prototüüpide loomine. Kindlasti ei puudu kursuselt lisaks mängude loomisele ka nende mängimine!

Toimumisaeg: 2. periood

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Martin Männik

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Kursuse õppe-eesmärgiks on näidata matemaatika rakendusvõimalusi majandus- ja finantsprobleemidest arusaamisel ning nende lahendamisel nii igapäevases tegevuses kui ka laiemalt; anda ülevaade majandusmaailma kirjeldavatest lihtsamatest mudelitest; õpetada kasutama infotehnoloogiat ja kujundada teadmisi ning oskust avalike andmebaaside ning laenukalkulaatorite käsitlemiseks; anda õpilastele eelteadmisi tulevaseks kutsevalikuks.

Toimumisaeg: 2. periood

Sihtgrupp: G2, G3

Juhendaja: Kairi Heinsalu

Maksimaalne osalejate arv: 25

Ainekava koos lühikirjeldusega

E-kursuse eesmärk on tekitada noores huvi ja anda algteadmisi enesearendamise ja enda elu planeerimise vastu õpetades seadma eesmärke, distsiplineeritult käituma nii finantside, tervise, füüsilise tervise kui muudes eluvaldkondades. Kursuse tulemused oskab õpilane oma isiklikku eelarvet planeerida ja koostada, oskab eesmärgistada ja analüüsida oma finantskäitumist. Õpilasel on praktilised vahendid paremaks rahatarkuse rakendamiseks ning on teadlikum ja julgem investeerimisega alustamises. Kursus toimub täielikult Tebo Õpiveebis. Vaata kindlasti kursuse ainekava.

Toimumisaeg: 2. periood

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Changemakers organisatsioon

Minimaalne osalejate arv: 25

Kursuse kirjeldus

Loodus, liikumine ja turvalisus

Kursuse eesmärgiks on keemia praktiliste oskuste täiendamine ja nende seostamine igapäevaelus vajaminevate keemiaalaste teadmistega, aga ka eelteadmiste andmine õpingute jätkamiseks loodusteaduste valdkondades. Kursus süvendab gümnaasiumi kohustuslikes keemiakursustes omandatud teadmisi, oskusi ja vilumusi, võimaldab sügavamalt mõista keemiliste protsesside üldisi seaduspärasusi ning arendab praktilise töö oskusi. Kursus ühendab koolikeemia teoreetilise ja praktilise osa. Igale praktilisele tööle eelneb sissejuhatus teemasse ning vastava probleemülesande lahendamine koos õpetajaga.

Sihtgrupp: G2, G3

Juhendaja: Hille Eek

Toimumisaeg: 2. periood

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Valikaine nädala jooksul saab kursusel osaleja osaleda ühel väliööbimisega matkal. Läbime kolme päevaga matkates umbes 30km. Enne matka tutvume erinevate matkatarkustega ja looduses liikuja reeglitega. Vaatame kas looduses liikumine võib ka ohtlik olla ja omandame praktilised võtted turvaliseks matkamiseks.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendajad: Ivi Rammul, Rain Jääger

Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Maksimaalne osalejate arv: 20

Kursus koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest. Kursuse käigus räägitakse põhjalikult tervisest (hingeline, vaimne, emotsionaalne ja füüsiline tervis). Õpitakse tundma jooga ajalugu ja seisu tänapäeval nii mujal maailmas kui ka Eestis. Tutvutakse hatha jooga tunni eesmärkide ja kasuteguritega. Räägitakse jooga põhiprintsiipidest. Räägitakse energiast meie sees ja ümber. Õpitakse anatoomiat ja füsioloogiat. Õpitakse hingama teadlikult ja sügavalt, parandatakse hingamiselundkonna tööd. Õpitakse tundma meditatsioonitehnikaid ja praktiseeritakse neid. Tutvutakse toitumisteemadega jooga seisukohast. Õpitakse tundma jooga asanaid ja praktiseeritakse neid. Räägitakse, kuidas järgida jooga põhialuseid treeningute välisel ajal. Kursuse eesmärgiks on suurendada teadmisi ja oskusi, kuidas elada rahus, tervelt, õnnelikult ja pikalt. Kursuse maht: 1 kursus.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Eva Pettinen

Toimumisaeg: 2. periood

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Esmaabi kursus pakub õppijatele võimaluse õppida tundma organismi elutalitust tagavate elundite tööd ning organismi taastamise ja alalhoidmise lihtsaid viise, mis hoiavad kannatanu elus kuni meditsiinilise abi saamiseni (saabumiseni). Kursus annab õppijatele põhiteadmised sellest, kuidas päästa kannatanu elu õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite korral. Kursuse põhieesmärk on anda õpilasele julgus ja oskused kannatanutele esmaabi andmiseks. Tundides vahelduvad loengud praktilise tegevusega.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Jana Reikop

Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Maksimaalne osalejate arv: 25

Riigikaitseõpetuse kursusega taotletakse, et õpilased saavad põhiseadusest lähtuvalt teadlikuks oma riigikaitsega seonduvatest kohustustest ja õigustest ning ettekujutuse kaitseväeteenistuse liikidest. Õppe kaudu omandatakse riigikaitse valdkonna teoreetilised teadmised, mida kinnistatakse praktilises tegevuses. Riigikaitseõpetuse eesmärk on panna alus Eesti riigikaitse põhimõtete mõistmisele, kujundada kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajaduse korral Eestit kaitsta.

NB! Kursuse II osa toimub riigikaitselaagrina kevadel. Maht 2 kursust

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Andre Hansaar

Toimumisaeg: 2. periood, riigikaitse laager 3. periood.

Maksimaalne osalejate arv: 25

Ainekava koos lühikirjeldusega

Kursuse eesmärk on tutvustada erinevaid spordialasid ja neid ka praktiliselt läbi teha. Iga päev toimub erinev treening. Treeninguid külastavad ka erinevad treenerid ja oma ala spetsialistid, kes näitavad õiget tehnikat ja kuidas harjutusi õigesti sooritada. Tutvume, kuidas treenida nii, et see oleks maksimaalselt kasulik, mitte kahjulik. Kindlasti on kohal korvpalli, judo, tennise, käsipalli, saalihoki ja jõusaali personaaltreener ja rühmatreenerid.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Reesi Kuslap, Arsen Abeljan

Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Maksimaalne osalejate arv: 30

Kursus põhineb teadvelolekul (ingl k mindfulness) – see on tähelepanelik hinnanguvaba ja heasoovlik kohalolu, mida kasutades saame aina paremini märgata parasjagu enda sees ja ümber toimuvat. Õppides viibima kogu tähelepanuga käsiloleva tegevuse juures ja end vajadusel tasakaalustama, suureneb võimekus teha teadlikke ja heasoovlikke valikuid ka keerulistes olukordades. Nii on näidanud paljud uuringud, mille kohaselt väheneb teadvelolekut rakendades stress, konfliktid, läbipõlemise risk, depressiivsus ja ärevus, suureneb heaolu ja õnne tase ning keskendumisvõime. Kursuse eesmärk on toetada kogemuslike tegevuste kaudu positiivse muutuse tekkimist noorte tähelepanu ja enesejuhtimise oskustes:

♦ treenida õpilaste võimet oma tähelepanu tahtlikult juhtida ja keskenduda;

♦ õpetada toime tulema võimalike pingete, ülekoormuse ja stressirohkete olukordadega, et hoolitseda enda vaimse tervise ja heaolu eest;

♦ kasvatada võimet oma emotsionaalset seisundit teadvustada ja reguleerida ning mitte jääda negatiivsete mõttemustrite ohvriks;

♦ kujundada heatahtlikku ja tähelepanelikku hoiakut, mis aitab leida loovaid ja kõigi suhtes hoolivaid lahendusi. Soov olla iseteadlik ja iseseisev on enamasti olemas ning omades häid tehnikaid ja toimetulekustrateegiaid saab iga noor enda õpivõime ja vaimse heaolu jaoks palju ära teha.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Lemme Randma, Kaia Lainola

Toimumisaeg: 2. periood

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Kursuse eesmärk on tutvustada erinevaid pallimänge ja neid ka praktiliselt läbi teha. Pallimängudes pannakse palju rõhku korvpallile, võrkpallile, samuti kui ilmastik lubab siis jalgpallile (võimaluse korral ka saalijalgpall). Üldfüüsilist treeningut teeme ringtreeninguna ja rühmatreeninguna.

Sihtgrupp: G2

Juhendaja: Arsen Abeljan

Toimumisaeg: 2. ja 3. periood, 1 tund nädalas

Maksimaalne osalejate arv: 22

Ainekava koos lühikirjeldusega