INFO G1 SISSEASTUJALE

Millele mõelda enne sisseastumisdokumentide esitamist?

Hea Viimsi Gümnaasiumi G1 klassiastme kandidaat!

Oled jõudnud oma sisseastumisprotsessi lõpusirgele – vastu võtnud koolipoolse kutse ja asunud oma sisseastumisdokumente esitama. Palume Sul läbi lugeda allpoololevad nõuanded ja selgitused.

ESMALT loe kindlasti läbi Viimsi Gümnaasiumi tutvustus. Seal on kõik Sulle oluline lühidalt kirjas.

JÄRGMISEKS pead sa tegema oma esimese ja teise moodulivaliku. Lisaks moodulite kirjeldustele vaata läbi ka põhjused, miks selle aasta G1 õppijad seda moodulit soovitavad. Oluline on teada, et kõik õppijad ei pruugi saada kohta oma 1. mooduli valikusse, sest kohtade arv moodulites on piiratud. Koha saamise aluseks võetakse sisseastumise pingerida ning motivatsioonikirjas olevad mooduli valiku põhjendused. Kool kinnitab koha soovitud 1. või 2. eelistuse moodulis augustikuus.

SEEJÄREL on sul valida, kas soovid õppida kitsast või laia matemaatikat. Kindlasti pea valides nõu oma praeguse matemaatikaõpetajaga ja aruta seda kodustega. Kitsa matemaatika kursusi on meie õppijatel kolme aasta jooksul 14, laias matemaatikas 16.

SIIS VEEL keeled

 • A-võõrkeeleks ehk esimeseks võõrkeeleks ehk B2-sihttaseme võõrkeeleks on VGMis inglise keel. Seda õpivad kõik meie õppijad igal aastal kolme kursuse jagu. VGMis on sihttasemeks C1.

 • B-võõrkeele ehk teise võõrkeelega ehk B1-sihttaseme võõrkeelega oled põhikoolis reeglina alustanud 5. või 6. klassis. Reeglina on see kas vene või saksa keel. VGMis saad mõlemaga jätkata G1 ja G2 aasta jooksul kokku kuue kursuse mahus.

 • VGMis on ka võimalus loobuda seni õpitud B1-võõrkeelest ja alustada täiesti algusest hispaania, soome või prantsuse keelega. Sellisel juhul tuleb Sul B1 tasemele jõudmiseks antud võõrkeelt õppida intensiivsemalt – see tähendab, et õpe kestab kolm aastat ehk läbi kogu gümnaasiumi. Õppe maht on kokku 9 kursust. Need keelegrupid avatakse kui soovijaid on vähemalt 15. 

 • Valikkursusena pakume C-võõrkeelt ehk kolmandat ehk A2-sihttaseme võõrkeelt. VGMis on selleks kas hispaania, prantsuse, soome või rootsi keel. Selle valimine ei ole kohustuslik. Kolmas võõrkeel on sinu täiendav töömaht. Soovitame seda juhul, kui sa oled kindel, et soovid veel üht võõrkeelt õppima hakata. Kolmanda võõrkeele lõpliku valiku teed sügisel 2024, kui oled koormusega juba kohanenud. Kolmandat võõrkeelt õpitakse kokku 5 kursuse vältel – kaks kursust G1s ning kolm kursust G2s. Praegu küsime Su huvi kolmanda võõrkeele vastu selleks, et saada ettekujutus, kui paljud meie G1 õppijatest kolmanda keele õppimisest huvitatud võiksid olla. Praegu tehtav valik ei kohusta keelt sügisel valima.

 • KÕIKI TEISI VALIKKURSUSI Sa praegu ei vali. Valikkursuste valimine toimub koolis kaks korda aastas – oktoobris ja märtsis. Selle õppeaasta  valikkursuste nimekirja leiad kodulehelt (valik muutub igal õppeaastal). Juunis toimuval valikkursuste nädalal teeme koostööd teiste riigigümnaasiumidega ehk neid saad valida ka teistest koolidest. Lisaks on sul võimalik valida kursusi ülikoolidest ning arvestada valikkursusena oma huviringe. 

MEIE koolis avaneb G1s sügisel viis suurt õppegruppi. Võime neid ka klassideks nimetada. Need õppegrupid on koos geograafia-, keemia-, füüsika-, ajaloo-, muusika- ja kunstitundides. Samad grupid jagunevad pooleks B2 ning B1 võõrkeele ning ennastjuhtiva õppija kursuse tundides ja on ka mentorgrupid. Eesti keeles ja kirjanduses, kehalises kasvatuses ja matemaatikas toimub õppimine klasside vahel moodustatud gruppides.

Kõik grupid ja klassid moodustuvad õppijate valikute põhjal.

Soovime Sulle põhjendatud valikuid.

Kohtumiseni!

Sinu VGM

 

 

Muudatustest  Viimsi Gümnaasiumi G1 klassiastme vastuvõtu tingimustes

 

Seoses EISi keskkonnas testi sooritamise ajal tekkinud tehniliste häiretega on  VGMi 2024/2025 G1 klassiastme vastuvõtu korraldusse tehtud järgmised muudatused: 

 • kõik I koolivalikuna VGMi valinud õpilased, kelle tunnistusel pole mitterahuldavaid tulemusi, saavad kutse vestlusvooru;

 • kõik I eelistuse vestlused toimuvad ajavahemikus 17. – 29. aprill VGMis; 

 • vestlusvooru tulemuste ja tunnistuse 10 õppeaine (eesti keel, kirjandus, A-võõrkeel, B-võõrkeel, matemaatika, bioloogia, keemia, füüsika, geograafia ja ajalugu) hinde keskmise tulemuse põhjal moodustub kandidaatide pingerida. Kutsete saatmise pingereas on tunnistuse ja vestluse osakaal võrdne – 50%+50; 

 • pingerea esimesele 170 kandidaadile saadetakse 30. aprillil kutsed, ülejäänud kandidaadid jäävad ootejärjekorda; 

 • õppijakohta pakutakse ootejärjekorras olevale õpilasele, kui kutse saanute hulgas on õppijakohast loobujaid;

 • maikuus kutsutakse vestlusele VGMi II eelistuseks valinud kandidaadid, kelle tunnistuse 10 õppeaine keskmine on vähemalt 4,1.  Vestlused II eelistuse kandidaatidega toimuvad 17. – 23. mail 2024;

 • vestlusel käinud II eelistuse kandidaadid lisatakse ootejärjekorda 25. juunil 2024;

 • seoses kandidaatide suure arvuga III eelistuse kandidaate VGMis sel aastal vestlusele ei kutsuta.  

ÕPPIJAKOHTADE KINNITAMINE

 • 25. juunil kinnitatakse koolilt kutse saanud ning perioodil 17. – 21. juuni sisseastumisdokumendid esitanud kandidaatide õppekohad;

 • 21. juuni seisuga vabanenud õppijakohti pakutakse pingerea alusel ootejärjekorras olevatele I ja II eelistuse kandidaatidele 25. juunil. 

 • NB! Ootejärjekorras olevad I ja II eelistuse kandidaadid peavad perioodil 17.-21. juuni esitama oma sisseastumisdokumendid (9. klassi lõputunnistus ja hinneteleht ning 9. klassi klassitunnistus). Ootejärjekorras olev kandidaat saab dokumendid esitada sisseastumiskeskkonnas saadetava sõnumi manusena.

 

Sisseastumist puudutavate küsimustega pöörduge VGMi õppekorraldusjuht Ingrid Hermeti poole –

Vaata ka: Viimsi Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord

VASTUVÕTU AJAKAVA 2024 KEVADEL

11.-22.03 registreerin end sisseastumiskatsetele NB! Esitan kahe perioodi tulemustega tunnistuse

28.03 saan kutse sisseastumistestile (või teate mittekvalifitseerumisest)

6.04 kell 10-13 kirjutan EISis sisseastumistesti. Test viiakse läbi Viimsi valla koolides ja Viimsi Gümnaasiumis, kui VGM on Su esimene eelistus

15.04 alates saan kutse vestlusele

17.04 (hiljemalt) laen sisseastumiskeskkonda sõnumi manusena üles oma motivatsioonikirja

22.-24.04 osalen sisseastumisvestlusel, tulemuse saan sisseastumiskeskkonnas teada hiljemalt 26.04

30.04 alates saan teate kutse saamise kohta või ootejärjekorras olemise kohta

6.05 (hiljemalt) võtan vastu kutse

17.-21.06 esitan sisseastumisdokumendid

25.06 saan õppijakoha kinnituse ja olen VGMi G1 õppija

2.09 alustan õpinguid VGMis

NB! II koolivalikuna VGMi valinud õppijad kutsub VGM vestlusele kas samal ajal, kui toimuvad I valiku vestlused või mai kolmandal nädalal. III koolivalikuna VGMi valinud õppijate vestluse osas tehakse otsus maikuus.