VALIKKURSUSED

Viimsi Gümnaasiumi poolt pakutavad valikkursused toimuvad 2. perioodil ning valikkursuste nädalal pärast 3. perioodi koostöös teiste riigigümnaasiumitega. 2. perioodi valikkursuste valimine toimub oktoobris. Valikkursuste nädala kursuste valimine toimub märtsis.

Läbi aasta toimuvad järgmised valikkursused: võõrkeeled (G1s algab 2. perioodist), segakoor, koolibänd, vokaalansambel, rahvatants, näitering Eksperiment, väitlusklubi, koolimeedia “Hüpernool”. Lisaks on õppijal võimalus taotleda väljaspool kooli läbitud õpingute arvestamist gümnaasiumiõpingute osana. Valikainetena võib arvestada ülikoolides või teistes koolides pakutavaid kursusi ja koostööprojektides panustamist ning huviringides (sh trennides) osalemist.

Võõrkeeled ja kultuur

Soome keele kursustel on peamine tähtsus õpitavas keeles suhtlemisel. Arendatakse kõiki kommunikatiivseid oskusi: kuulamist, kõnelemist, lugemist ja kirjutamist. Grammatika õpetus toetab suhtlusoskuste omandamist, sh õige häälduse omandamist. Kuna soome ja eesti keel on sugulaskeeled, on lihtsa igapäevase suhtluskeele omandamine kerge. A2 keeletaseme soome keele valimisel tuleb läbida 5 kursust kahe õppeaasta jooksul (2 kursust G1s ja 3 kursust G2s).

Õpetaja: Ruth Rappold

Ainekava koos lühikirjeldusega

Rootsi keele kursusel keskendume rootsi keele eripärade tundmaõppimisele ja tutvume Rootsi kultuuri ja traditsioonidega, käsitletavad teemad on Rootsi ühiskonna ja traditsioonidega tihedalt seotud. Keskendume nii suulisele kui ka kirjalikule väljendusoskusele, sõnavara arendamisele ning nii kõnekeelsetele situatsioonidele kui standardkeelele. Tähelepanu all on ka Rootsi päevakajalised teemad ja ühiskondlikud arengud. Tähistame üheskoos Rootsi traditsioonilisi tähtpäevi ja kindlasti teeme koos ka mõne fika! A2 keeletaseme rootsi keele valimisel tuleb läbida 5 kursust kahe õppeaasta jooksul (2 kursust G1s ja 3 kursust G2s).

Õpetaja: Merle Nestra

Ainekava koos lühikirjeldusega

Prantsuse keele kursuse peamine rõhk on algtasemel suhtlemisoskuse arendamisel ja tunnis on eesmärk kasutada võimalikult palju prantsuse keelt. Keskendutakse nii prantsuse keele kui ka kultuuriruumi tundmaõppimisele läbi erinevate materjalide, s.h. filmide, videote ja muusika. Tutvutakse erinevate tänapäevaste suhtlusväljenditega, luuakse põhi grammatikareeglitest ja olulisest sõnavarast. Eesmärk on omandada prantsuse keeles algtase, millega sihtriigis lihtsamates suhtlussituatsioonides hakkama saada. A2 keeletaseme prantsuse keele valimisel tuleb läbida 5 kursust kahe õppeaasta jooksul (2 kursust G1s ja 3 kursust G2s).

Õpetaja: Tuuli Tappo

Ainekava koos lühikirjeldusega

Hispaania keel on maailmas muutumas üheks enim räägitavaks keeleks. Kursuste eesmärkideks on tekitada huvi hispaania keele vastu, anda põhiteadmised hispaania keele grammatikast ja baassõnavara igapäevaelu lihtsamates olukordades toime tulemiseks. Tundides on põhirõhk suhtluskeelel, teeme palju paaris- ja grupitöid ning mänge, kus saab keelt praktiseerida. Tutvutakse ka hispaaniakeelsete maade kultuuri, traditsioonide ja tavadega. A2 keeletaseme hispaania keele valimisel tuleb läbida 5 kursust kahe õppeaasta jooksul (2 kursust G1s ja 3 kursust G2s).

Õpetaja: Kerlin Sepp

Ainekava koos lühikirjeldusega

Hiina keele kursuse eesmärgiks on anda algteadmised hiina keele grammatikast, hääldusest ja kirjasüsteemist ning tänapäeva Hiina kultuurist. Kursuse käigus kujuneb esmane valmidus hiina keeles lihtsamatel teemadel vestlemiseks, mis aitab õppijatel hakkama saada reaalsetes igapäeva olukordades, nagu näiteks tervitada ja ennast tutvustada, suhelda poes ja restoranis jne. Kursus tutvustab ka tänapäeva Hiina kultuuri ja hiinlaste kombeid, pannes aluse hiina keele edasisteks õpinguteks. Kursuse käigus õpitakse ligi 100 hiina kirjamärki ja umbes 200 uut sõna.

Juhendaja: Hu Ya (TLÜ Konfutsiuse Instituut)

Toimumisaeg: 2. periood

Sihtgrupp: G1, G2 G3

Maksimaalne osalejate arv: 18

Ainekava koos lühikirjeldusega

Berliinis läbiviidava kursuse käigus kinnistatakse seni saksa keele tundides õpitut autentses keskkonnas.. Tutvutakse lähemalt Berliini ajalooga ja tänapäevaga, arhitektuuriga ning vaatamisväärsustega, harjutatakse saksakeelsest kõnest arusaamist ekskursioonidel ning oma keelekasutust argipäevas. Kursus viiakse suuremalt osalt läbi Berliini kesklinnas. Täpne ajakava pannakse kokku koos osalejatega vahetult enne kursuse algust.

Juhendaja: Ruth Rappold

Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Ainekava koos lühikirjeldusega

Valikaine „Eesti sõjaajalugu” eesmärgiks on anda esmane ülevaade Eesti sõjaajaloost alates 13. sajandist kuni Eesti kaitsejõudude taastamiseni 1990. aastate esimeses pooles. Samuti ka valdkonda puudutavast kirjandusest ja allikatest.

Juhendaja: Ranno Sõnum

Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Sihgtupp: G2, G3

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Muusika, meedia, draama, kõne, kunst

Teie tõsiseltvõetavus suureneb hetkest, mil te teate, kuidas osata läbirääkimiste laua taga või virtuaalses läbirääkimiste keskkonnas olla. Selle kursuse lõpetanud noortena ei kõhkle te ükskõik kellega maailmas olulisel teemal asju arutada, olgu silmast silma või virtuaalselt, sest te oskate läbirääkimisi maailmatasemel ette valmistada ja neid kõigi osapoolte jaoks kultuurselt, väärikalt ja kasulikult läbi viia. Läbirääkimiste oskuste kursus on kriitiliselt vajalik inimesele, kes püüab enda ja oma leeri huvide eest seista viisil, kus mõlemad või kõik asjaosalised on toimuvaga rahul. Kursus õpetab struktureeritud mõtlemist ning teise poolt ootuste struktureerimist. Lihtsate ja eluliste näidete abil viib lektor osalejad läbirääkimiste arukasse ja ägedasse võlumaailma. Ühiste kaasuste lahendamise käigus mõistab iga osaleja, kui hädavajalik on osata õigesti läbi rääkida. Ole parem. Too soovitud tulevik tänasesse – räägi õigesti läbi juba enne, kui saad 18. 

Vaata lisaks videot siit.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Georg Merilo

Toimumisaeg: 2. periood

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Kursuse eesmärk on luua ülevaade erinevatest meedia liikidest ja õpetada praktilisi oskuseid ja tehnilisi teadmisi, mida on võimalik kasutada erinevates meediavaldkondades töötamiseks. Kursus haldab kaamerate käsitlemist, heli salvestamist, tekstide koostamist ja kõikide vastavate programmide kasutamist. Lisaks keskendume antud aladel probleemide lahendamisele ja kriitilisele mõtlemisele. Räägime sotsiaalmeedia, filmide, televisiooni ja ajakirjanduse telgitagustest. Analüüsime videoid ja artikleid. Õpilastel on võimalik kasutada ja tutvuda professionaalse video-, foto- ja helitehnikaga. Kursuse tulemusena on õpilane võimeline looma eri tüüpi meediat ja mõistma selle eesmärke ja kasutust. Õpilane on omandanud praktilisteks ülesanneteks vajalikud tehnilised oskused.
Praktilised ülesanded võivad hallata video või teksti vormis uudiste kajastamist, lühifilmi, podcasti, muusikavideot, sotsiaalmeedia postitusi, youtube’i videot, reklaami kampaaniat ja palju muud.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Karl Mikovitš 

Toimumisaeg: 2. periood

Maksimaalne osalejate arv: 24

Ainekava koos lühikirjeldusega

Väitlusklubi tegutseb selle nimel, et peale jääks tugevam, mitte tugevama argument. Siin saad harjutada kriitilist mõtlemist ja avalikku esinemist, avardada silmaringi ning õppida mõistma erinevaid seisukohti ka siis, kui nendega ei nõustu. Väitleme ühiskonnas oluliste teemade üle, tänu millele õpid koostama ja analüüsima sisukaid argumente ning vastama vastuargumentidele struktureeritult ja läbimõeldult.

Sihtgrupp: G1, G2, G3 

Maht: kuni 2 kursust

Näiteringis EKSPERIMENT tegeletakse nii suulise kui kehalise eneseväljenduse arendamisega, tekitades seeläbi õpilastes huvi nii erinevat tüüpi tekstide kui üleüldiselt maailmas toimuva vastu. Analüüsimisel, aruteludel, meeskonnatööl, külalisõpetajate workshop`idel, nädalavahetuse proovilaagritel on näiteringis suur roll. Selle kaudu õpitakse kuulama oma keha ja vaimu, arendatakse ka kõnelemisoskust. Väga suur osa näiteringi meetoditest on seotud füüsilise teatriga. Kursuse maht: 3 kursust.

Vastuvõtt toimub katsete alusel. Ette tuleks valmistada 1 pikem vabavärsiline luuletus  ja 1 proosapala. Valmistuda täitma erinevaid ülesandeid.

Koolimeedia toimetuses töötamine annab sulle võimaluse kajastada oma kooliaega, osutada murekohtadele, pakkuda lahendusi, teha oma hääl kuuldavaks. Tähelepaneliku silmaga saad jäädvustada olulisi hetki fotodele, talletada videolugudesse; ladusa jutuga sobid juhtima raadiosaadet, tegema intervjuusid; sorava sulega tule meiega koos kirjutama. Koolilehe toimetus on võrdväärne partner koolijuhtkonnale, õpilasesindusele. Ootame sind, kui soovid kujundada Viimsi gümnaasiumi koolimeedia toimetuse olemust. Kursusele kandideerimiseks ootame sinult motivatsioonikirja, -fotoreportaaži, videolugu või radiosaadet, kus annad meile aimu, miks ja kui väga soovid olla oluline osa toimetusest, milline on sinu nägemus koolimeediast. Kursuse maht: 3 kursust.

G1, G2, G3. Vastuvõtt toimub motivatsiooniülesande alusel.

Kooli segakoori eesmärk on pakkuda head emotsiooni, huvitavat repertuaari ja uusi tutvusi. 2023/2024 hooajal on plaanis Gospel Missa esitus koos 5 koori ja kahe orkestriga Viimsi Artiumis. Lisaks on aasta jooksul esinemine kooli sünnipäeval, kooli jõulukontserdil, vabariigi aastapäeva aktusel ning kooliaasta lõpuaktustel. 

Tule ning naudime muusikat üheskoos!

G1, G2, G3 muusikahuvilistele noortele.

Bändi eesmärgiks on tutvuda erinevate muusikastiilidega ning püüda neid ka omal moel interpreteerida. Bändi repertuaar tuleneb konkreetsete liikmete muusikaeelistustest. Bändi ülesandeks on lisaks enda etteastetele teha koostööd ka kooli noortekoori ja ansambliga. Bändi on oodatud noored, kes valdavad kasvõi vähesel määral mõnd intrumenti või omavad head lauluoskust. Kursuse maht: 2 kursus.

G1, G2, G3 muusikahuvilistele noortele. Eeltingimuseks on viisi-ja/või pillimänguoskus.

Vokaalansambel annab võimaluse laulda mitmekülgset muusikat huvitavates seadetes. Repertuaarivalik tuleneb kollektiivist, mis tähendab, et noored saavad ise lugusid valida. Eesmärgiks on tutvuda võimalikult paljude muusikastiilidega ning interpreteerida neid omas võtmes. Vokaalansamblisse on oodatud kõik muusikahuvilised noored, kes tahavad end proovile panna. Kursuse maht: 1 kursus.

G1, G2, G3 muusikahuvilistele noortele. Osalejad selguvad kandideerimise kaudu. Eeltingimuseks on viisipidamisoskus.

Kursuse vältel õpivad õpilased kuidas kasutada kaamerat, fotograafia aluseid ja fotomaailma lähemalt tundma. Õppimine on suures osas läbi praktiliste tegevuste ja arutelude. Kursus on suunatud neile, kes pole varem kaamerat varem kasutanud ja sooviksid mõista kõige algsemaid asju fotomaailmast.
Õpilastel on vaja isikliku kaamerat! Võimalus kasutada koolis olevaid arvuteid (soovituslikult võiks ka olla arvuti, mis võimaldab kasutada Adobe Lightroom programmi). Kaamera peab võimaldama RAW-formaadis pildistada, et töödelda pilte Lightroomi keskkonnas kõige efektiivsemalt.

Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Matthijs Quaijtaal, Andre Böttker

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Kursuse läbinu: – on võimeline edukalt improviseerima kuni 3-minutilist stseeni; – oskab kuulata ja toetada lavapartnerit; – on laval usutavam ja naljakam; – oskab lahti lasta soovist enda ja teiste ideid kritiseerida; – tunneb ennast esinedes kindlamalt ja julgemalt; – oskab kasutada elukogemust, et luua originaalseid ja intelligentseid ideid ning karaktereid; – kasutab oma loomingulist poolt, et reageerida kiiresti hetkelistele olukordadele.

Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Toivo Värbu

Maksimaalne osalejate arv: 18

Kursuse eesmärk on õppida tundma erinevaid väljendusvõimalusi ja tehnikaid kunstiloomingus. Kursus annab õpilasele võimaluse süveneda loomeprotsessi ning läbida kunsti teose loomise etapid. Kursus aitab õppida arusaadavalt vahendama loomeprotsessis tekkinud subjektiivseid kogemusi ning leidma lahendusi erinevatele sellega kaasnevatele probleemidele.
Isikliku loomingulise projekti kavandamist harjutab õpilane kursuse raames tehes koostööd ja arutledes selle üle klassikaaslastega.

Spetsiifilisemalt tegeletakse kursusel graafika ja trükitehnikatega.
Kursuse raames valmivaid teoseid võib õpilane lisada isiklikku portfooliosse (sisseastumine – EKA, Kõrgem Kunstikool Pallas või Tartu Kunstikool). Kursuse raames saab huvitatud õpilane konsultatsiooni säärase portfoolio koostamiseks.

Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Viire Jagomägi

Maksimaalne osalejate arv: 18

Ainekava koos lühikirjeldusega

IT, tehnoloogia, reaal

Kursuse lõpetanud õpilane on tutvunud ja lahendanud nii iseseisvalt kui grupitööna võistluste “Kobras”, “Naboj”, “Känguru” ja olümpiaad ülesandeid. Põhjalikumalt on tutvunud loogikal ning arvuteoorial põhinevate ülesannetega. Teab erinevaid arvusüsteeme, oskab teha lihtsamaid tehteid ja teisendusi. On tutvunud erinevate ajugümnastika mõistatustega (erikujuline sudoku, jaapani mõistatuse, kalkuro, laevade pommitamise, enigma, labürindi, jaapani mosaiik, lihtne nagu ABC, link-a-pix, hitori, kakuro). Kursusele on oodatud kõik õpilased, kellele meeldib üksi või seltskonnas oma aju proovile panna nuputamise valdkonnas.

Toimumisaeg: 2. periood

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Monika Paurson

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Economics is in our daily life! From what firms produce and in which markets to what consumers buy, consume Why are there ups and downs in the economy? Why do some countries are richer than others? The course will give you important elements that can last throughout your future educational and professional careers. It is an introductory course that teaches the fundamentals of economics. We start from some basic concepts and link those with real-life examples.

Toimumisaeg: 2. periood

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Simona Ferraro (TalTech)

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Logistika definitsioon, olemus, roll ning eesmärgid. Logistika tähtsus tänapäeval. Logistika tegevusvaldkonnad, protsesside juhtimine. Avatud ja suletud ringi tarneahelad. Transport, ladustamine, ostu- ja hanketegevused, tootmislogistika, klienditeenindus. Logistikakulud. Kaupade, toodete positsioneerimine ja sekundaarne turg. Logistika ja keskkond, roheline logistika. Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse. Vastutustundlik ettevõtlus

Toimumisaeg: 2. periood

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Janek Popell

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Kursuse käigus saavad õpilased ülevaate tänapäevastest moodsatest tootmisprotsessidest ja -tehnoloogiatest. Õpivad ette valmistama digitaalseid töötlusfaile arvjuhitavatele seadmetele. Valmistavad ideest toote. Õpilased õpivad kasutama modelleerimistarkvara Fusion360 ja valmistavad 3D- mudeleid. Õpilased valmistavad erinevaid CNC töötlusviise kasutades erinevaid tooteid.
Teemad:
● Arvjuhitavad seadmed (3D-printer, lasertöötlusseade, CNC freesimine)
● 3D-modeleerimine
● Ettevõtlus ja karjäärivõimalused
Vaata kursuse tutvustusvideot siit ja siit.

Toimumisaeg: 2. periood

Sihtgrupp: G2, G3

Juhendaja: Lauri Soosaar (Merkuur OÜ)

Maksimaalne osalejate arv: 15

Ainekava koos lühikirjeldusega

Kursus annab ülevaate nii personaalsetest finantstegevustest, majandusest, aktsiatest ja sellest kuidas ettevõtteid põgusalt analüüsida.

Toimumisaeg: 2. periood

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Marten Randma

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Kursus on ülevaatlik sissejuhatus tõsimängude disainimise ja arendamise maailma. Kursuse raames keskendutakse teemadele nagu üleüldise mänguteooria algtõed, erinevad mänguplatvormid ja žanrid. Muuhulgas on kursuse teemadeks gameplay, mängu sisemine mehhaanika, oma mängumaailma ja sinna juurde käiva – loo, tegelaste, dialoogi, graafika ja heli – loomine. Selle kõige raames saab kätt proovida heli- ja fototöötluses, 3D graafikas ja programmeerimises, mis on kõik mängu arendamiseks vajalikud oskused. Kursuse praktiliseks väljundiks on grupitöödena prototüüpide loomine. Kindlasti ei puudu kursuselt lisaks mängude loomisele ka nende mängimine!

Toimumisaeg: 2. periood

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Martin Männik

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Programmeerimise algtõdede õppimine Pythoni baasil.

Toimumisaeg: 2. periood

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Kerstin Kippar

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Loodus, liikumine ja turvalisus

Riigikaitseõpetuse kursusega taotletakse, et õpilased saavad põhiseadusest lähtuvalt teadlikuks oma riigikaitsega seonduvatest kohustustest ja õigustest ning ettekujutuse kaitseväeteenistuse liikidest. Riigikaitseõpetuse eesmärk on panna alus Eesti riigikaitse põhimõtete mõistmisele, kujundada kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajaduse korral Eestit kaitsta. Õppe kaudu omandatakse riigikaitse valdkonna teoreetilised teadmised, mida kinnistatakse praktilises tegevuses. Riigikaitseõpetus on valikõppeaine, mille maht on kaks kursust, s.o 70 tundi. Üks kursus (21 tundi) moodustab teoreetilise osa ning teine kursus (21 tundi) on praktiline väljaõpe välilaagris. Praktiliste harjutuste, sh välilaagri korraldamise eeldus on teoreetilise kursuse vastava osa läbimine. Teoreetiline ja praktiline õpe on ainekavas õppeteemade all lõimitult. Õpetaja valikul käsitletakse teatud teemasid süvitsi ja teatud teemasid ülevaatlikult, et vältida õpilase ülekoormatust.
 
Sihtgrupp: G1, G2, G3
 
Juhendaja: Artur Tiganik (brigaadikindral)
 
Toimumisaeg: 2. periood ja valikkursuste nädal
 
Maksimaalne osalejate arv: 25
 

Kursuse jooksul tegeletakse korvpalliga ja üldfüüsilise treeninguga. Treeninguid viib läbi kehalise kasvatuse õpetaja Arsen Abeljan. Korvpallis omandatakse baasoskuseid (põrgatamine, viskamine, söötmine) ja samuti kaitsemängu põhimõtteid. Üldfüüsilised treeningud teeme väljas ja ka saalis. Treeningud on mõeldud kiiruse arendamiseks ja samuti võimekuse parandamiseks.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Arsen Abeljan

Toimumisaeg: 2. periood

Maksimaalne osalejate arv: 16

Ainekava koos lühikirjeldusega

Jooga valikaine sisaldab nii teooriat kui ka praktikat. Käsitleme jooga maailmavaadet inimese ja universumi suhtes ning seletame lahti kuidas joogapraktika tehniliselt toimib. Jooga on sügav teadus, mille traditsioonid ja õpetused on tuhandete aastate vanused, kuid kui üldiselt uurib teadus välismaailma, siis jooga uurib inimese sisemaailma. Jooga eesmärk on hakata teadlikult ja sügavuti mõistma seda maailma kus me elame, meie suhet universumiga ning tegema teadlikke valikuid oma elus, saada parem kontroll oma meele üle ja sügavam kontakt oma olemusega. Samas on jooga rakendatav ka igapäeva elu teemades ning kursuse vältel käsitleme ka selliseid teemasid jooga perspektiivist nagu muusika, seksuaalsus, teadlik unenägemine, meele keskendumine, toitumine, emotsioonid. Räägime lahti ka tehniliselt kuidas jooga praktika tegelikult toimib. Praktika ei eelda ei painduvust ega füüsilist vormi, pigem valmidust treenida keskendumist ning olla vaikuses ning iseendaga. Joogapraktika eesmärk on treenida meelt ja meele keskendumist ning keha on tööriist, mida selleks kasutame!

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Karolin Tsarski (Isvara joogakool)

Toimumisaeg: 2. periood

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Mootorsõidukijuhi algõpe üldteooriakursuse mahus aitab oluliselt vähendada riski sattuda liiklusõnnetusse, kuna koolituse läbinu oskab seda vältida ja koolituse tulemusel paraneb selles osalenu liiklusdistsipliin. suurendab õppurite huvi antud õppeasutusse õppima asumiseks. Liiklusõpetuse kursusel osalejal on võimalik omandada lisaks B-kategooria mootorsõidukijuhi kvalifikatsioon, kui koolitatav sõlmib kursust alustades mootorsõidukijuhi koolitajaga OÜ Autosõit lepingu sõidukursuse, pimeda aja koolituse, algastme libedasõidu riskivältimise koolituse ja mootorsõidukijuhi esmaabi koolituse läbimiseks. Koolituse teooriakursus mahus 21 tundi (70 minutilised tunnid) koosneb mootorsõidukijuhi õppekava kohasest üldteooriaõppest ning lisa harjutustundidest, mille vältel sooritatakse 2 kontrolltööd. Valikaine kursus lõpeb valikaine teooriaeksami (autokooli proovieksami) sooritamisega. Liikluskursusel osaleja, kes soovib omandada B-kategooria mootorsõidukijuhi kvalifikatsiooni peab koolitust alustades olema vähemalt 15,5 aastat vana ja omama tervisetõendit (perearstilt), mille kohaselt tohib ta juhtida vähemalt B-kategooria mootorsõidukit.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Indrek Marand – OÜ Autosõit

Toimumisaeg: 2. periood

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Anda õpilastele teadmised, oskused ja hoiakud liikluses käitumiseks vastavalt mootorsõiduki juhile kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele. Juhi vastutustundliku, ohutu, iseseisva, teisi liiklejaid arvestava ja keskkonda säästva liikluskäitumise kujundamine. Teooria õppetundide arv on 28 akadeemilist tundi millele lisandub kahe akadeemilise tunni ulatuses teadmiste kontrolli ja tagasiside andmist õpilasele. Koolituskursusele võetakse õppima B-kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust taotlev isik, kes on õppetöö alustamise ajaks vähemalt 15,5-aastane.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Sven Arop – Haabneeme autokool

Toimumisaeg: 2. periood

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Valikaine nädala jooksul saab kursusel osaleja osaleda väliööbimisega matkal. Läbime kolme päevaga matkates umbes 30km. Enne matka tutvume erinevate matkatarkustega ja looduses liikuja reeglitega. Vaatame kas looduses liikumine võib ka ohtlik olla ja omandame praktilised võtted turvaliseks matkamiseks.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Ivi Rammul, Rain Jääger

Toimumisaeg: Valikkursuste nädal 

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Kursuse eesmärk on anda ülevaade orienteerumise teoreetilistest ja praktilistest põhitõdedest. Loomulikult saame orienteeruda erinevate orienteerumisviiside vahel ja soovi korral ka võistelda.
Õpetatavad teemad:
– orienteerumine – mis see on?
– kaart
– mõõtkava, leppemärgid ja värvide tähendus kaardil
– reljeef
– kompass
Kuna juunis toimuvad ka orienteerumise päevakud, siis osaleme ühel nendest (ilmselt 7.06 orienteerumispäevak Pargijooksud, Tallinn).

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Kristjan Pärnamägi

Toimumisaeg: Valikkursuste nädal 

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Kursuse eesmärk on tutvustada erinevaid spordialasid ja neid ka praktiliselt läbi teha. Iga päev toimub erinev treening. Treeninguid külastavad ka erinevad treenerid ja oma ala spetsialistid, kes näitavad õiget tehnikat ja kuidas harjutusi õigesti sooritada. Tutvume, kuidas treenida nii, et see oleks maksimaalselt kasulik, mitte kahjulik. Valikaines proovime erinevaid spordialasid nagu näiteks pallimängud, kontaktalad jne.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Arsen Abeljan

Toimumisaeg: Valikkursuste nädal 

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega