VALIKKURSUSED

Valikkursused toimuvad 2. perioodi ning valikkursuste nädalal. 2. perioodi valikkursuste valimine toimub oktoobris. Valikkursuste nädala kursuste valimine toimub märtsis.  

Läbi aasta toimuvad järgmised valikkursused: võõrkeeled, segakoor, koolibänd, vokaalansambel, rahvatants, näitering Eksperiment, väitlusklubi, koolimeedia “Hüpernool”.

Lisaks on õppijal võimalus taotleda väljaspool kooli läbitud õpingute arvestamist gümnaasiumiõpingute osana. Valikainetena võib arvestada ülikoolides või teistes koolides pakutavaid kursusi ja koostööprojektides panustamist ning huviringides osalemist. Selleks tuleb õppejuhile esitada 1. oktoobriks (sügissemestri ained ülikoolides) või 1. veebruariks (kevadsemestri ained ülikoolides) vastavasisuline taotlus. Lisainfot selle kohta saab õppejuhi käest. 

Võõrkeeled ja kultuur

Hispaania keel on maailmas muutumas üheks enim räägitavaks keeleks. Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestarndardi A1 taseme. Kursuse eesmärkideks on tekitada huvi hispaania keele vastu, anda algteadmised hispaania keele grammatikast ja baassõnavara igapäevaelu lihtsamates olukordades toime tulemiseks. Tundides on põhirõhk suhtluskeelel, teeme palju paaris- ja grupitöid ning mänge, kus saab keelt praktiseerida. Tutvutakse ka hispaaniakeelsete maade kultuuri, traditsioonide ja tavadega. Kursuse maht: 3 kursust.

G1 õpilastele

Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestarndardi A2 taseme. Kursuse eesmärkideks on anda põhiteadmised hispaania keele grammatikast ja baassõnavara igapäevaelu olukordades toime tulemiseks. Tundides on põhirõhk suhtluskeele arendamisel, teeme palju paaris- ja grupitöid ning mänge, kus saab keelt praktiseerida. Tutvutakse ka hispaaniakeelsete maade kultuuri, traditsioonide ja tavadega. Kursuse maht: 3 kursust.

G2 õpilastele, kellel 3 kursust hispaania keelt läbitud.

Kursusel keskendutakse nii prantsuse keelele kui ka selle kultuuriruumi tundmaõppimisele läbi erinevate materjalide, s.h. filmide ja videote. Peamine rõhk on prantsuse keele rääkimisoskuse arendamisel, keskendutakse erinevatele tänapäevastele suhtlusväljenditele. Eesmärk on omandada prantsuse keeles algtase, millega sihtriigis lihtsamates suhtlussituatsioonides hakkama saada. Eesmärk on luua kursusel ka turvaline keskkond, kus õpe toimub võimalikult suures osas prantsuse keeles ja kus iga õppija saaks keelt praktiseerida, et keeleline areng oleks tõhusam. Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestandardi A1 taseme. Kursuse maht: 3 kursust.

G1 õpilastele

Kursusel keskendutakse nii prantsuse keelele kui ka selle kultuuriruumi tundmaõppimisele läbi erinevate materjalide, s.h. filmide ja videote. Samuti käsitletakse aktuaalseid teemasid erinevates prantsuskeelsetes riikides. Kursuse peamine rõhk on prantsuse keele rääkimisoskuse arendamisel, keskendutakse just tänapäevastele suhtlusväljenditele ja sõnavara arendamisele. Eesmärk on luua kursusel turvaline keskkond, kus õpe toimub võimalikult suures osas prantsuse keeles ja kus iga õppija saaks keelt praktiseerida, et keeleline areng oleks tõhusam. Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestandardi A2 taseme. Kursuse maht: 3 kursust.

G2 õpilastele, kellel 3 kursust prantsuse keelt läbitud.

Kursusel keskendutakse nii keele kui kultuuri tundmaõppimisele. Arendatakse kõiki kommunikatiivseid oskusi: kuulamist, kõnelemist, lugemist ja kirjutamist. Eesmärgiks on saada selgeks algtase, millega rootsi keeles igapäevases suhtluses hakkama saada. Kursuse lõpuks peab õpilane saavutama Euroopa keelestandardi A1 taseme. Kursuse maht: 3 kursust.

G1 õpilastele

Soome keele kursusel on peamine tähtsus õpitavas keeles suhtlemisel. Arendatakse kõiki kommunikatiivseid oskusi: kuulamist, kõnelemist, lugemist ja kirjutamist. Grammatika õpetus toetab suhtlusoskuste omandamist, sh õige häälduse omandamist. Et soome ja eesti keel on sugulaskeeled, on igapäevase suhtluskeele omandamine kerge. Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestandardi A1 taseme. Kursuse maht: 3 kursust.

G1 õpilastele

Giidiõppe käigus omandatakse mõningaid giiditööks vajaminevaid oskusi ja teadmisi. Tutvutakse lähemalt Tallinna ajalooga ja tänapäevaga, arhitektuuriga ning vaatamisväärsustega, harjutatakse giidituuride läbiviimist vanalinna ekskursioonil. Kursus viiakse suuremalt osalt läbi Tallinna vanalinnas. Kohtumispaigad ja täpsem ajakava teatakse enne kursuse algust.
 
Juhendaja: Ruth Rappold
Max arv: 20
Ülekooliline
Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Muusika, meedia, draama, kõne, kunst

Vokaalansambel annab võimaluse laulda mitmekülgset muusikat huvitavates seadetes. Repertuaarivalik tuleneb kollektiivist, mis tähendab, et noored saavad ise lugusid valida. Eesmärgiks on tutvuda võimalikult paljude muusikastiilidega ning interpreteerida neid omas võtmes. Vokaalansamblisse on oodatud kõik muusikahuvilised noored, kes tahavad end proovile panna. Kursuse maht: 1 kursus.

G1, G2, G3 muusikahuvilistele noortele. Osalejad selguvad kandideerimise kaudu. Eeltingimuseks on viisipidamisoskus.

Segakoori esimese hooaja peamiseks eesmärgiks on pääs laulupeole “Minu arm”, mis toimub 2019. aasta suvel. Kõikide segakooris käivate noorte jaoks on see viimane võimalus keskkoolis õppides laulupeol osaleda, kuna järgmine pidu toimub alles aastal 2022. Seega ära jäta võimalust kasutamata! Tule ning naudime muusikat üheskoos! PS! Otseloomulikult laulame lisaks laulupeo lauludele ka muid teile meelepäraseid laule. Kursuse maht: 3 kursust.

G1, G2, G3 muusikahuvilistele noortele.

Bändi eesmärgiks on tutvuda erinevate muusikastiilidega ning püüda neid ka omal moel interpreteerida. Bändi repertuaar tuleneb konkreetsete liikmete muusikaeelistustest. Bändi ülesandeks on lisaks enda etteastetele teha koostööd ka kooli noortekoori ja ansambliga. Bändi on oodatud noored, kes valdavad kasvõi vähesel määral mõnd intrumenti või omavad head lauluoskust. Kursuse maht: 2 kursus.

G1, G2, G3 muusikahuvilistele noortele. Eeltingimuseks on viisi-ja/või pillimänguoskus.

Koolimeedia toimetuses töötamine annab sulle võimaluse kajastada oma kooliaega, osutada murekohtadele, pakkuda lahendusi, teha oma hääl kuuldavaks. Tähelepaneliku silmaga saad jäädvustada olulisi hetki fotodele, talletada videolugudesse; ladusa jutuga sobid juhtima raadiosaadet, tegema intervjuusid; sorava sulega tule meiega koos kirjutama. Koolilehe toimetus on võrdväärne partner koolijuhtkonnale, õpilasesindusele. Ootame sind, kui soovid kujundada Viimsi gümnaasiumi koolimeedia toimetuse olemust. Kursusele kandideerimiseks ootame sinult motivatsioonikirja, -fotoreportaaži, videolugu või radiosaadet, kus annad meile aimu, miks ja kui väga soovid olla oluline osa toimetusest, milline on sinu nägemus koolimeediast. Kursuse maht: 3 kursust.

G1, G2, G3. Vastuvõtt toimub motivatsiooniülesande alusel.

Näiteringis EKSPERIMENT tegeletakse nii suulise kui kehalise eneseväljenduse arendamisega, tekitades seeläbi õpilastes huvi nii erinevat tüüpi tekstide kui üleüldiselt maailmas toimuva vastu. Analüüsimisel, aruteludel, meeskonnatööl, külalisõpetajate workshop`idel, nädalavahetuse proovilaagritel on näiteringis suur roll. Selle kaudu õpitakse kuulama oma keha ja vaimu, arendatakse ka kõnelemisoskust. Väga suur osa näiteringi meetoditest on seotud füüsilise teatriga. Kursuse maht: 3 kursust.

Vastuvõtt toimub katsete alusel. Ette tuleks valmistada 1 pikem vabavärsiline luuletus  ja 1 proosapala. Valmistuda täitma erinevaid ülesandeid.

Valikaine on ühendatud näiteringi EKSPERIMENT tegevusega ja kujutab endast ettevalmistust novembris toimuvaks festivaliks Tähetund Jõgeval. Kuna 1. kursus lõpebki novembri lõpuks, on festivalil osalemine ühtlasi arvestuseks.

Etteantud tingimustes pühendatakse festival ühele kindlale luuletajale, kelle luuleloomingust tuleb kokku panna kuni 15-minutiline lavastus.

Luulelavastuse loomiseks loetakse ja analüüsitakse kursuse alguses antud luuletaja loomingut, valmistatakse ette ja improviseeritakse etüüde, lavastatakse grupiga koos.

Kursuse valinud õpilased saavad mitmekülgse ettevalmistuse nii eneseväljendamise, analüüsimise, näitlejameisterlikkuse, impro, füüsilise teatri kui lavastamise vallas.

Kursusel osalejatelt oodatakse huvi teatri vastu, tahe meeskonnas töötada, julgust suhelda ja ennast väljendada, kohusetundlikku tundides ja proovides osalemist. 

Arvestada tuleks ka sellega, et enne festivali toimub kindlasti mõni proov ka nädalavahetusel.

Kursus “Näitleja töö kaameraga” toimub 3-päevases laagris, kus osalejad saavad ennast proovile panna nii kaamera ees kui taga. Toimuvad erinevad workshop`id, mis hõlmavad nii näitlejameisterlikkust, liikumist, kompositsiooni, füüsilist teatrit kui ka kõike seda, mis puudutab kogu eelneva näitamist kaamera ees. 

Eesmärgiks on laagri lõpuks luua lühifilm õpitust.

Kursusel osalejatelt oodatakse nii huvi teatritegemise vastu, koostöötamise ja olemise tahet, eneseväljendamisjulgust, töökust, loovust kui ka pingetaluvust.

Väitlusklubi tegutseb selle nimel, et peale jääks tugevam, mitte tugevama argument. Siin saad harjutada kriitilist mõtlemist ja avalikku esinemist, avardada silmaringi ning õppida mõistma erinevaid seisukohti ka siis, kui nendega ei nõustu. Väitleme ühiskonnas oluliste teemade üle, tänu millele õpid koostama ja analüüsima sisukaid argumente ning vastama vastuargumentidele struktureeritult ja läbimõeldult.

Sihtgrupp: G1, G2, G3 

Juhendaja: Kaidi Kolsar

Maht: kuni 2 kursust

Kursuse eesmärk on õppida tundma erinevaid väljendusvõimalusi ja tehnikaid kunstiloomingus. Kursus annab õpilasele võimaluse süveneda loomeprotsessi ning läbida kunsti teose loomise etapid. Õpilased saavad kursusel täiendada oma teadmisi kunstiloomingust, sealhulgas kaasaegse kunsti uuematest suundumustest. Spetsiifilisemalt tegeletakse kursusel graafika ja trükitehnikatega. Kursus aitab õppida arusaadavalt vahendama loomeprotsessis tekkinud subjektiivseid kogemusi ning leidma lahendusi erinevatele sellega kaasnevatele probleemidele. Isikliku loomingulise projekti kavandamist harjutab õpilane kursuse raames tehes koostööd ja arutledes selle üle klassikaaslastega.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Viire Jagomägi

Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Maksimaalne osalejate arv: 20

Teie tõsiseltvõetavus suureneb hetkest, mil te teate, kuidas osata läbirääkimiste laua taga või virtuaalses läbirääkimiste keskkonnas olla. Selle kursuse lõpetanud noortena ei kõhkle te ükskõik kellega maailmas olulisel teemal asju arutada, olgu silmast silma või virtuaalselt, sest te oskate läbirääkimisi maailmatasemel ette valmistada ja neid kõigi osapoolte jaoks kultuurselt, väärikalt ja kasulikult läbi viia. Läbirääkimiste oskuste kursus on kriitiliselt vajalik inimesele, kes püüab enda ja oma leeri huvide eest seista viisil, kus mõlemad või kõik asjaosalised on toimuvaga rahul. Kursus õpetab struktureeritud mõtlemist ning teise poolt ootuste struktureerimist. Lihtsate ja eluliste näidete abil viib lektor osalejad läbirääkimiste arukasse ja ägedasse võlumaailma. Ühiste kaasuste lahendamise käigus mõistab iga osaleja, kui hädavajalik on osata õigesti läbi rääkida. Ole parem. Too soovitud tulevik tänasesse – räägi õigesti läbi juba enne, kui saad 18. 

Vaata lisaks videot siit.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Georg Merilo

Toimumisaeg: 2. periood

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Kursus on laiapõhjaline ja ülevaatlik sissejuhatus filosoofia ainesse. Eesmärgiks on innustada küsima ja mõtlema, inspireerida kujutlema ja vabaneda tavateadmise argitasandist. Püüame jõuda uute vaatenurkadeni, mõeldes ka kriitiliselt ja loovalt, et üllatumise ja vaimustumise kaudu jõuda vaimumaailma võlude juurde. Kursuse käigus tutvume nii filosoofidega, kes on olnud inimkonna suurimad õpetajad, kui ka filosoofia põhiküsimustega. Kursuse materjalidena kasutame Soome filosoofi Esa Saarineni tuntud filosoofiaõpikuid “Filosoofia ajalugu; Tipult tipule, Sokratesest Marxini” ja “Symposium” ning loeme valikuliselt juurde proosatekste, filosoofilisi arutlusi, arutleme, kuulame ja mõtleme.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Egge Kulbok Lattik

Toimumisaeg: 2. periood

Maksimaalne osalejate arv: 24

Ainekava koos lühikirjeldusega

Kirjanduse välipraktikumi eesmärk on siduda kirjandust ja loodust: tõlgendada tekste lugejakeskselt ja ümbritseva keskkonna kaudu ning luua alustekstidest ja ümbrusest inspireerituna loovmeetodite abil uusi tekste. Kursuse jooksul kasutatakse nii loovkirjutamise kui ka draamaõpetuse võtteid, võimalusel toimub lõkkeõhtu kirjanikuga. Kursus kestab kolm päeva ning toimub Kesk-Eesti looduses. Kursusel osalemine eeldab omaosalust.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Kaidi Kolsar, Kristiine Kurema

Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Maksimaalne osalejate arv: 24

IT, tehnoloogia, reaal

Võimalus saada “Rakett69” saatega analoogne kogemus G2, G3 lendude üleselt. Kolme päeva jooksul mängitakse läbi 3 saate “salvestust”, kus igaühes on kolm meeskonda – punane, sinine, roheline, kaks eriteemalist ülesannet ja duell. Lisaks toimub projektis eeltestimine ja järeltestimine – tehakse mõjuanalüüs. Projekti on kaasatud ka õpilasnõustaja, kes filmib ja viib selle põhjal iga päeva lõpus läbi grupitöö analüüsi ja reflektsiooni.

Sihtgrupp: G2, G3

Juhendaja: Ingrid Rõigas

Toimumisaeg: 23.-25. oktoober

Maksimaalne osalejate arv: 32

Ainekava koos lühikirjeldusega

Kursusel käsitleme erinevaid loodusainete ja ühiskonna probleeme, kirjeldades ja analüüsides neid matemaatiliste vahendite abil. Muuhulgas tegeleme järgmiste teemadega: radioaktiivne lagunemine, ookeanide hapestumine kliimamuutuste tagajärjel, populatsiooni kasvu matemaatiline väljendamine, nõudlus ja pakkumine majanduses.

Sihtgrupp: G2, G3

Juhendaja: Kristiina Joon

Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Maksimaalne osalejate arv: 20

Veebirakendustes kasutatavate programmeerimiskeelte tutvustus. Programmeerimise algmõistete tutvustamine JavaScript keele näitel. Spetsiaalse õppekeskkonna juhiste abil on võimalik luua kolm erinevat veebirakendust: veebileht, jututoa rakendus ja mitme osalejaga joonistamismäng ning proovida programmeerida päris oma projekt.
 
Juhendaja: Kaili Saag
Max arv: 20
Sihtgrupp: ülekooliline
Toimumisaeg: valikkursuste nädal

NB: valikkursus toimub inglise keeles. The course deals with both the technical sides of photography (understanding the technical side and handling of cameras, post-processing, publishing), and aesthetic sides of photography. In addition, we will take pictures in many different environments (e.g. nature, portraits, architecture, events) in which the understanding of the technical side is combined with the aesthetic side. The course will also focus on the organisational side of photography, such as ethics, taking pictures on request, and social media. Student needs full access to a camera (DSLR or similar) that allows manual mode, a computer that can run Adobe Lightroom (or stay in school to edit their photos). The course organisation depends on the regulations set regarding Covid-19.

Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Matthijs Quaijtaal

Maksimaalne osalejate arv: 18

Kursus on ülevaatlik sissejuhatus tõsimängude disainimise ja arendamise maailma. 

Kursuse raames keskendutakse teemadele nagu üleüldise mänguteooria algtõed, erinevad  mänguplatvormid ja žanrid. Muuhulgas on kursuse teemadeks gameplay, mängu sisemine mehhaanika, oma mängumaailma ja sinna juurde käiva – loo, tegelaste, dialoogi, graafika ja heli – loomine. Selle kõige raames saab kätt proovida heli- ja fototöötluses, 3D graafikas ja programmeerimises, mis on kõik mängu arendamiseks vajalikud oskused. Kursuse praktiliseks väljundiks on grupitöödena prototüüpide loomine. Kindlasti ei puudu kursuselt lisaks mängude loomisele ka nende mängimine!

Toimumisaeg: 2. periood

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Martin Männik

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Kui inimene ei oska oma rahaasjadega toime tulla, tuleb tal väga raske elu. Rahatarkuse kursus õpetab, kuidas saada enda rahaasjad korda. Sedasi on kindel, et õpilane on tulevikus rahaliselt kindlustatud.

Toimumisaeg: 2. periood

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Mart Vainu, Kristofer Vähi

Minimaalne osalejate arv: 25

Kursuse kirjeldus

Kursuse eesmärk on tekitada noores huvi ja anda algteadmisi turunduse ja müügi osas aidates mõista millest mõlemad valdkonnad koosnevad ning kuidas neid teadmisi enda kasuks tööle panna. Õpitavateks teemadeks on turunduse ja müügi olemus, kanalid ja sihtrühmad, turunduse-ja müügi lehter/tsükkel, copywriting ja visuaalid.

Toimumisaeg: 2. periood

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Changemakers organisatsioon

Minimaalne osalejate arv: 25

Kursuse kirjeldus

Gümnasistide praktika seisneb selles, et gümnaasiuminoor läheb ettevõttesse praktikale kindlale ametikohale vähemalt üheks koolinädalaks, kus ettevõttepoolse juhendaja (valdkonna juhi või spetsialist) toel sooritatakse üks praktiline ülesanne. Praktika rõhk on praktilise kogemuse omandamisel. Sealhulgas tehakse tutvust ettevõttega, õpitakse tundma sealseid struktuure, töökorraldust, mis väärtust loob ettevõte ühiskonnas, tutvumine väljavalitud ametikohaga ja selle omapäradega. Ettevõtete jaoks on täna koostatud manuaal mida järgida, et noored õpiksid ja saaksid päriselt praktilise kogemuse.
 

Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Gerli Veeleid Harju Ettevõtlus-ja Arenduskeskusest

Loodus, liikumine ja turvalisus

Valikaine nädala jooksul saab kursusel osaleja osaleda ühel väliööbimisega matkal. Läbime kolme päevaga matkates umbes 30km. Enne matka tutvume erinevate matkatarkustega ja looduses liikuja reeglitega. Vaatame kas looduses liikumine võib ka ohtlik olla ja omandame praktilised võtted turvaliseks matkamiseks.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendajad: Ivi Rammul, Rain Jääger

Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Maksimaalne osalejate arv: 20

Kursus koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest. Kursuse käigus räägitakse põhjalikult tervisest (hingeline, vaimne, emotsionaalne ja füüsiline tervis). Õpitakse tundma jooga ajalugu ja seisu tänapäeval nii mujal maailmas kui ka Eestis. Tutvutakse hatha jooga tunni eesmärkide ja kasuteguritega. Räägitakse jooga põhiprintsiipidest. Räägitakse energiast meie sees ja ümber. Õpitakse anatoomiat ja füsioloogiat. Õpitakse hingama teadlikult ja sügavalt, parandatakse hingamiselundkonna tööd. Õpitakse tundma meditatsioonitehnikaid ja praktiseeritakse neid. Tutvutakse toitumisteemadega jooga seisukohast. Õpitakse tundma jooga asanaid ja praktiseeritakse neid. Räägitakse, kuidas järgida jooga põhialuseid treeningute välisel ajal. Kursuse eesmärgiks on suurendada teadmisi ja oskusi, kuidas elada rahus, tervelt, õnnelikult ja pikalt. Kursuse maht: 1 kursus.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Eva Pettinen

Toimumisaeg: 2. periood

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Esmaabi kursus pakub õppijatele võimaluse õppida tundma organismi elutalitust tagavate elundite tööd ning organismi taastamise ja alalhoidmise lihtsaid viise, mis hoiavad kannatanu elus kuni meditsiinilise abi saamiseni (saabumiseni). Kursus annab õppijatele põhiteadmised sellest, kuidas päästa kannatanu elu õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite korral. Kursuse põhieesmärk on anda õpilasele julgus ja oskused kannatanutele esmaabi andmiseks. Tundides vahelduvad loengud praktilise tegevusega.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Jana Reikop

Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Maksimaalne osalejate arv: 25

Riigikaitseõpetuse kursusega taotletakse, et õpilased saavad põhiseadusest lähtuvalt teadlikuks oma riigikaitsega seonduvatest kohustustest ja õigustest ning ettekujutuse kaitseväeteenistuse liikidest. Õppe kaudu omandatakse riigikaitse valdkonna teoreetilised teadmised, mida kinnistatakse praktilises tegevuses. Riigikaitseõpetuse eesmärk on panna alus Eesti riigikaitse põhimõtete mõistmisele, kujundada kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajaduse korral Eestit kaitsta.

NB! Kursuse II osa toimub riigikaitselaagrina kevadel. Maht 2 kursust

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Andre Hansaar

Toimumisaeg: 2. periood, riigikaitse laager 3. periood.

Maksimaalne osalejate arv: 25

Ainekava koos lühikirjeldusega

Kursuse eesmärk on tutvustada erinevaid spordialasid ja neid ka praktiliselt läbi teha. Iga päev toimub erinev treening. Treeninguid külastavad ka erinevad treenerid ja oma ala spetsialistid, kes näitavad õiget tehnikat ja kuidas harjutusi õigesti sooritada. Tutvume, kuidas treenida nii, et see oleks maksimaalselt kasulik, mitte kahjulik. Valikaines proovime erinevaid spordialasid nagu jalgpall, korvpall, kontaktaladest judo ja taipoks, üritame ka tutvuda käsipalli ja võrkpalliga.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Arsen Abeljan

Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Maksimaalne osalejate arv: 30

Kursus põhineb teadvelolekul (ingl k mindfulness) – see on tähelepanelik hinnanguvaba ja heasoovlik kohalolu, mida kasutades saame aina paremini märgata parasjagu enda sees ja ümber toimuvat. Õppides viibima kogu tähelepanuga käsiloleva tegevuse juures ja end vajadusel tasakaalustama, suureneb võimekus teha teadlikke ja heasoovlikke valikuid ka keerulistes olukordades. Nii on näidanud paljud uuringud, mille kohaselt väheneb teadvelolekut rakendades stress, konfliktid, läbipõlemise risk, depressiivsus ja ärevus, suureneb heaolu ja õnne tase ning keskendumisvõime. Kursuse eesmärk on toetada kogemuslike tegevuste kaudu positiivse muutuse tekkimist noorte tähelepanu ja enesejuhtimise oskustes:

♦ treenida õpilaste võimet oma tähelepanu tahtlikult juhtida ja keskenduda;

♦ õpetada toime tulema võimalike pingete, ülekoormuse ja stressirohkete olukordadega, et hoolitseda enda vaimse tervise ja heaolu eest;

♦ kasvatada võimet oma emotsionaalset seisundit teadvustada ja reguleerida ning mitte jääda negatiivsete mõttemustrite ohvriks;

♦ kujundada heatahtlikku ja tähelepanelikku hoiakut, mis aitab leida loovaid ja kõigi suhtes hoolivaid lahendusi. Soov olla iseteadlik ja iseseisev on enamasti olemas ning omades häid tehnikaid ja toimetulekustrateegiaid saab iga noor enda õpivõime ja vaimse heaolu jaoks palju ära teha.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Lemme Randma, Kaia Lainola

Toimumisaeg: 2. periood

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Kursuse eesmärk on tutvustada erinevaid pallimänge ja neid ka praktiliselt läbi teha. Pallimängudes pannakse palju rõhku korvpallile, võrkpallile, samuti kui ilmastik lubab siis jalgpallile (võimaluse korral ka saalijalgpall). Üldfüüsilist treeningut teeme ringtreeninguna ja rühmatreeninguna.

Sihtgrupp: G2

Juhendaja: Arsen Abeljan

Toimumisaeg: 2. ja 3. periood, 1 tund nädalas

Maksimaalne osalejate arv: 22

Ainekava koos lühikirjeldusega

Kursuse jooksul tutvuvad õpilased erinevate üldfüüsilise treeningu viisidega (aeroobne treening, jõutreening oma keharaskusega, jõutreening lisaraskustega ja jõuvastupidavustreening). Treeninguid viib läbi kehalise kasvatuse õpetaja Rain Jääger. Kursuse jooksul annavad tunde ka külalisõpetajad. Kursuse jooksul tehakse tutvust ka teoreetilise poolega (inimkeha anatoomia, treeningute ülesehitus ja treeningkava koostamine, harjutuste toime lihastele ja toitumine). Trennid toimuvad nii sees, kui väljas. Saame kasutada Golden Clubi treeningsaale.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Rain Jääger

Toimumisaeg: 2. periood

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Me kõik tunneme, et sügaval meie sees peitub tohutu vägi. Igatseme seda kogeda, aga miski hoiab meid tagasi. Me igatseme vabaks saada, aga ei tea, kuidas.
Lihtsate harjutuste ning tehnikate abil on võimalik:
• iseendaga leida suurem kontakt ja saada endast rohkem teadlikuks;
• avastada ja kaotada emotsionaalsed ja füüsilised tõkked;
• märgata enda allasurutud emotsioone ja rakumälestused, mis võivad mõjutada meie heaolu;
• kogeda rõõmu, rahu ja armastust;
Oluline on enda väärtustamine sellisena nagu me oleme, hinnata ennast sellisena nagu me oleme.
Meil on võimalik elada oma elu tänulikkuses, armastuses ja vabaduses – alustame teekonda.
Budda on öelnud: “Sa võid otsida tervest maailmast, aga mitte kunagi leida kedagi, kes vääriks rohkem armastust, kui sina ise.”

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Lemme Randma

Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Maksimaalne osalejate arv: 20

I taseme õpe, 1.-4. osa
Intensiivõpe. Teooria ja praktika
Õpe põhineb Flexus Pilates stuudio (www.flexuspilates.com) matipilatese treenerikursusel, mis koosneb tavaliselt 10-st õppepäevast. Õpilane läbib valikkursuse jooksul nendest 4 õppepäeva.
Pärast valikkursuse lõppu on soovi korral võimalik (õpilasele kohandatud lisatasu eest) treenerikursusega jätkata ja edukal lõpetamisel (teooria ja praktika eksam) matipilatese treenerina tööle asuda.
Valikkursuse jooksul omandatavad teadmised ja oskused:
Inimese tervis, sh anatoomia ja füsioloogia alused
Pilatese ajalugu ja tänapäev
Pilatese põhiprintsiibid (kohaolek ja tunnetamine, hingamine, neutraalne rüht, keskendumine, visualiseerimine, kontroll, täpsus, sujuvus, koordinatsioon ja tasakaal)
Matipilatese põhiprogrammi õpe (34 harjutust, nende originaal, alg-, kesk- ja edasijõudnute taseme versioonid, kokku üle 130 harjutuse)
Sissejuhatus II taseme õppesse: matipilatese trennid treeningvahendiga või –stiilis
Sissejuhatus ärijuhtimisse
 
Sihtgrupp: G1, G2, G3
 
Juhendaja: Eva Pettinen 
 
Toimumisaeg: valikkursuste nädal
See on jätkusuutlikkuse ja mitmekesisuse kontseptsioone tutvustav kursus. Mõistmine, et planeet Maa ja selle ressurss on piiratud, et tuleb hoida nii loodust kui inimesi, et elu saaks jätkuda kõigis oma imepärastes vormides, on toonud maailma arenguid suunavates organisatsioonides – ÜROs, UNESCOs keskseks mõisteks jätkusuutlikkuse, mille üks oluline tahk on mitmekesisus. Mitmekesisus kätkeb endas liigirikkust flooras, faunas, hõlmates ka inimkonda, sh eri rahvaste kultuuri, keeli, praktikaid ja tarkusi.

Kuidas lahendada globaalsed väljakutseid ökosüsteemis? Kuidas lahendada inimkonna kasvavaid probleeme? 

Lahendused eeldavad uusi mõttemustreid, inimeste teadlikkuse kasvu, mida pakuvad uued käsitlused kogu- ja ühiskonnast, maailma ja planeedi Maa vastastikseoste toimise kohta ning uued praktikad. Kursuse teemad jagunevad nelja peamise valdkonna vahel: ökoloogia, sotsiaalsed suhted, majanduslikud suhted ja maailmavaade/kultuur. 

Kursuse meetoditeks on kuulamine, vaatlemine, arutlemine ja kogemusõpe, (pea-südame-ja käega õppemeetodid). Kursuse käigus arutleme teemadel: 

  • Jätkusuutlik maailmavaade –  mis on kultuuriline jätkusuutlikkus?

  • Jätkusuutlik keskkonnahoid, ehk ökoloogia – Igaühe loodushoid – mida mina saan teha? 

  • Jätkusuutlik majandus – kas majandus, mis hoiab inimest ja loodust on võimalik? 

  • Sotsiaalsed suhted – kas koostööpõhisus ja vägivallatus on inimühiskonnas saavutatavad?

Sihtgrupp: G1, G2, G3
 
Juhendaja: Egge Kulbok-Lattik
 
Toimumisaeg: valikkursuste nädal