VALIKKURSUSED

Valikkursused toimuvad 2. perioodil ning valikkursuste nädalal. 2. perioodi valikkursuste valimine toimub oktoobris. Valikkursuste nädala kursuste valimine toimub märtsis. 

Läbi aasta toimuvad järgmised valikkursused: võõrkeeled, segakoor, koolibänd, vokaalansambel, rahvatants, näitering Eksperiment, väitlusklubi, koolimeedia “Hüpernool”.

Lisaks on õppijal võimalus taotleda väljaspool kooli läbitud õpingute arvestamist gümnaasiumiõpingute osana. Valikainetena võib arvestada ülikoolides või teistes koolides pakutavaid kursusi ja koostööprojektides panustamist ning huviringides osalemist. Selleks tuleb õppejuhile esitada 1. oktoobriks (sügissemestri ained ülikoolides) või 1. veebruariks (kevadsemestri ained ülikoolides) vastavasisuline taotlus. Lisainfot selle kohta saab õppe- ja arendusjuhi käest. 

Võõrkeeled ja kultuur

Hispaania keel on maailmas muutumas üheks enim räägitavaks keeleks. Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestarndardi A1 taseme. Kursuse eesmärkideks on tekitada huvi hispaania keele vastu, anda algteadmised hispaania keele grammatikast ja baassõnavara igapäevaelu lihtsamates olukordades toime tulemiseks. Tundides on põhirõhk suhtluskeelel, teeme palju paaris- ja grupitöid ning mänge, kus saab keelt praktiseerida. Tutvutakse ka hispaaniakeelsete maade kultuuri, traditsioonide ja tavadega. Kursuse maht: 3 kursust.

G1 õpilastele

Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestarndardi A2 taseme. Kursuse eesmärkideks on anda põhiteadmised hispaania keele grammatikast ja baassõnavara igapäevaelu olukordades toime tulemiseks. Tundides on põhirõhk suhtluskeele arendamisel, teeme palju paaris- ja grupitöid ning mänge, kus saab keelt praktiseerida. Tutvutakse ka hispaaniakeelsete maade kultuuri, traditsioonide ja tavadega. Kursuse maht: 3 kursust.

G2 õpilastele, kellel 3 kursust hispaania keelt läbitud.

Kursusel keskendutakse nii prantsuse keelele kui ka selle kultuuriruumi tundmaõppimisele läbi erinevate materjalide, s.h. filmide ja videote. Peamine rõhk on prantsuse keele rääkimisoskuse arendamisel, keskendutakse erinevatele tänapäevastele suhtlusväljenditele. Eesmärk on omandada prantsuse keeles algtase, millega sihtriigis lihtsamates suhtlussituatsioonides hakkama saada. Eesmärk on luua kursusel ka turvaline keskkond, kus õpe toimub võimalikult suures osas prantsuse keeles ja kus iga õppija saaks keelt praktiseerida, et keeleline areng oleks tõhusam. Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestandardi A1 taseme. Kursuse maht: 3 kursust.

G1 õpilastele

Kursusel keskendutakse nii prantsuse keelele kui ka selle kultuuriruumi tundmaõppimisele läbi erinevate materjalide, s.h. filmide ja videote. Samuti käsitletakse aktuaalseid teemasid erinevates prantsuskeelsetes riikides. Kursuse peamine rõhk on prantsuse keele rääkimisoskuse arendamisel, keskendutakse just tänapäevastele suhtlusväljenditele ja sõnavara arendamisele. Eesmärk on luua kursusel turvaline keskkond, kus õpe toimub võimalikult suures osas prantsuse keeles ja kus iga õppija saaks keelt praktiseerida, et keeleline areng oleks tõhusam. Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestandardi A2 taseme. Kursuse maht: 3 kursust.

G2 õpilastele, kellel 3 kursust prantsuse keelt läbitud.

Kursusel keskendutakse nii keele kui kultuuri tundmaõppimisele. Arendatakse kõiki kommunikatiivseid oskusi: kuulamist, kõnelemist, lugemist ja kirjutamist. Eesmärgiks on saada selgeks algtase, millega rootsi keeles igapäevases suhtluses hakkama saada. Kursuse lõpuks peab õpilane saavutama Euroopa keelestandardi A1 taseme. Kursuse maht: 3 kursust.

G1 õpilastele

Soome keele kursusel on peamine tähtsus õpitavas keeles suhtlemisel. Arendatakse kõiki kommunikatiivseid oskusi: kuulamist, kõnelemist, lugemist ja kirjutamist. Grammatika õpetus toetab suhtlusoskuste omandamist, sh õige häälduse omandamist. Et soome ja eesti keel on sugulaskeeled, on igapäevase suhtluskeele omandamine kerge. Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestandardi A1 taseme. Kursuse maht: 3 kursust.

G1 õpilastele

Giidiõppe käigus omandatakse mõningaid giiditööks vajaminevaid oskusi ja teadmisi. Tutvutakse lähemalt Tallinna ajalooga ja tänapäevaga, arhitektuuriga ning vaatamisväärsustega, harjutatakse giidituuride läbiviimist vanalinna ekskursioonil. Kursus viiakse suuremalt osalt läbi Tallinna vanalinnas. Kohtumispaigad ja täpsem ajakava teatakse enne kursuse algust.
 
Juhendaja: Ruth Rappold
Max arv: 20
Ülekooliline
Toimumisaeg: valikkursuste nädal
 

Muusika, meedia, draama, kõne, kunst

Vokaalansambel annab võimaluse laulda mitmekülgset muusikat huvitavates seadetes. Repertuaarivalik tuleneb kollektiivist, mis tähendab, et noored saavad ise lugusid valida. Eesmärgiks on tutvuda võimalikult paljude muusikastiilidega ning interpreteerida neid omas võtmes. Vokaalansamblisse on oodatud kõik muusikahuvilised noored, kes tahavad end proovile panna. Kursuse maht: 1 kursus.

G1, G2, G3 muusikahuvilistele noortele. Osalejad selguvad kandideerimise kaudu. Eeltingimuseks on viisipidamisoskus.

Segakoori esimese hooaja peamiseks eesmärgiks on pääs laulupeole “Minu arm”, mis toimub 2019. aasta suvel. Kõikide segakooris käivate noorte jaoks on see viimane võimalus keskkoolis õppides laulupeol osaleda, kuna järgmine pidu toimub alles aastal 2022. Seega ära jäta võimalust kasutamata! Tule ning naudime muusikat üheskoos! PS! Otseloomulikult laulame lisaks laulupeo lauludele ka muid teile meelepäraseid laule. Kursuse maht: 3 kursust.

G1, G2, G3 muusikahuvilistele noortele.

Bändi eesmärgiks on tutvuda erinevate muusikastiilidega ning püüda neid ka omal moel interpreteerida. Bändi repertuaar tuleneb konkreetsete liikmete muusikaeelistustest. Bändi ülesandeks on lisaks enda etteastetele teha koostööd ka kooli noortekoori ja ansambliga. Bändi on oodatud noored, kes valdavad kasvõi vähesel määral mõnd intrumenti või omavad head lauluoskust. Kursuse maht: 2 kursus.

G1, G2, G3 muusikahuvilistele noortele. Eeltingimuseks on viisi-ja/või pillimänguoskus.

Koolimeedia toimetuses töötamine annab sulle võimaluse kajastada oma kooliaega, osutada murekohtadele, pakkuda lahendusi, teha oma hääl kuuldavaks. Tähelepaneliku silmaga saad jäädvustada olulisi hetki fotodele, talletada videolugudesse; ladusa jutuga sobid juhtima raadiosaadet, tegema intervjuusid; sorava sulega tule meiega koos kirjutama. Koolilehe toimetus on võrdväärne partner koolijuhtkonnale, õpilasesindusele. Ootame sind, kui soovid kujundada Viimsi gümnaasiumi koolimeedia toimetuse olemust. Kursusele kandideerimiseks ootame sinult motivatsioonikirja, -fotoreportaaži, videolugu või radiosaadet, kus annad meile aimu, miks ja kui väga soovid olla oluline osa toimetusest, milline on sinu nägemus koolimeediast. Kursuse maht: 3 kursust.

G1, G2, G3. Vastuvõtt toimub motivatsiooniülesande alusel.

Näiteringis EKSPERIMENT tegeletakse nii suulise kui kehalise eneseväljenduse arendamisega, tekitades seeläbi õpilastes huvi nii erinevat tüüpi tekstide kui üleüldiselt maailmas toimuva vastu. Analüüsimisel, aruteludel, meeskonnatööl, külalisõpetajate workshop`idel, nädalavahetuse proovilaagritel on näiteringis suur roll. Selle kaudu õpitakse kuulama oma keha ja vaimu, arendatakse ka kõnelemisoskust. Väga suur osa näiteringi meetoditest on seotud füüsilise teatriga. Kursuse maht: 3 kursust.

Vastuvõtt toimub katsete alusel. Ette tuleks valmistada 1 pikem vabavärsiline luuletus  ja 1 proosapala. Valmistuda täitma erinevaid ülesandeid.

Valikaine on ühendatud näiteringi EKSPERIMENT tegevusega ja kujutab endast ettevalmistust novembris toimuvaks festivaliks Tähetund Jõgeval. Kuna 1. kursus lõpebki novembri lõpuks, on festivalil osalemine ühtlasi arvestuseks.

Etteantud tingimustes pühendatakse festival ühele kindlale luuletajale, kelle luuleloomingust tuleb kokku panna kuni 15-minutiline lavastus.

Luulelavastuse loomiseks loetakse ja analüüsitakse kursuse alguses antud luuletaja loomingut, valmistatakse ette ja improviseeritakse etüüde, lavastatakse grupiga koos.

Kursuse valinud õpilased saavad mitmekülgse ettevalmistuse nii eneseväljendamise, analüüsimise, näitlejameisterlikkuse, impro, füüsilise teatri kui lavastamise vallas.

Kursusel osalejatelt oodatakse huvi teatri vastu, tahe meeskonnas töötada, julgust suhelda ja ennast väljendada, kohusetundlikku tundides ja proovides osalemist. 

Arvestada tuleks ka sellega, et enne festivali toimub kindlasti mõni proov ka nädalavahetusel.

Kursus “Näitleja töö kaameraga” toimub 3-päevases laagris, kus osalejad saavad ennast proovile panna nii kaamera ees kui taga. Toimuvad erinevad workshop`id, mis hõlmavad nii näitlejameisterlikkust, liikumist, kompositsiooni, füüsilist teatrit kui ka kõike seda, mis puudutab kogu eelneva näitamist kaamera ees. 

Eesmärgiks on laagri lõpuks luua lühifilm õpitust.

Kursusel osalejatelt oodatakse nii huvi teatritegemise vastu, koostöötamise ja olemise tahet, eneseväljendamisjulgust, töökust, loovust kui ka pingetaluvust.

Väitlusklubi tegutseb selle nimel, et peale jääks tugevam, mitte tugevama argument. Siin saad harjutada kriitilist mõtlemist ja avalikku esinemist, avardada silmaringi ning õppida mõistma erinevaid seisukohti ka siis, kui nendega ei nõustu. Väitleme ühiskonnas oluliste teemade üle, tänu millele õpid koostama ja analüüsima sisukaid argumente ning vastama vastuargumentidele struktureeritult ja läbimõeldult.

Sihtgrupp: G1, G2, G3 

Juhendaja: Kaidi Kolsar

Maht: kuni 2 kursust

Kursuse eesmärk on õppida tundma erinevaid väljendusvõimalusi ja tehnikaid kunstiloomingus. Kursus annab õpilasele võimaluse süveneda loomeprotsessi ning läbida kunsti teose loomise etapid. Õpilased saavad kursusel täiendada oma teadmisi kunstiloomingust, sealhulgas kaasaegse kunsti uuematest suundumustest. Spetsiifilisemalt tegeletakse kursusel graafika ja trükitehnikatega. Kursus aitab õppida arusaadavalt vahendama loomeprotsessis tekkinud subjektiivseid kogemusi ning leidma lahendusi erinevatele sellega kaasnevatele probleemidele. Isikliku loomingulise projekti kavandamist harjutab õpilane kursuse raames tehes koostööd ja arutledes selle üle klassikaaslastega.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Viire Jagomägi

Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Teie tõsiseltvõetavus suureneb hetkest, mil te teate, kuidas osata läbirääkimiste laua taga või virtuaalses läbirääkimiste keskkonnas olla. Selle kursuse lõpetanud noortena ei kõhkle te ükskõik kellega maailmas olulisel teemal asju arutada, olgu silmast silma või virtuaalselt, sest te oskate läbirääkimisi maailmatasemel ette valmistada ja neid kõigi osapoolte jaoks kultuurselt, väärikalt ja kasulikult läbi viia. Läbirääkimiste oskuste kursus on kriitiliselt vajalik inimesele, kes püüab enda ja oma leeri huvide eest seista viisil, kus mõlemad või kõik asjaosalised on toimuvaga rahul. Kursus õpetab struktureeritud mõtlemist ning teise poolt ootuste struktureerimist. Lihtsate ja eluliste näidete abil viib lektor osalejad läbirääkimiste arukasse ja ägedasse võlumaailma. Ühiste kaasuste lahendamise käigus mõistab iga osaleja, kui hädavajalik on osata õigesti läbi rääkida. Ole parem. Too soovitud tulevik tänasesse – räägi õigesti läbi juba enne, kui saad 18. 

Vaata lisaks videot siit.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Georg Merilo

Toimumisaeg: 2. periood

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Kursus on laiapõhjaline ja ülevaatlik sissejuhatus filosoofia ainesse. Eesmärgiks on innustada küsima ja mõtlema, inspireerida kujutlema ja vabaneda tavateadmise argitasandist. Püüame jõuda uute vaatenurkadeni, mõeldes ka kriitiliselt ja loovalt, et üllatumise ja vaimustumise kaudu jõuda vaimumaailma võlude juurde. Kursuse käigus tutvume nii filosoofidega, kes on olnud inimkonna suurimad õpetajad, kui ka filosoofia põhiküsimustega. Kursuse materjalidena kasutame Soome filosoofi Esa Saarineni tuntud filosoofiaõpikuid “Filosoofia ajalugu; Tipult tipule, Sokratesest Marxini” ja “Symposium” ning loeme valikuliselt juurde proosatekste, filosoofilisi arutlusi, arutleme, kuulame ja mõtleme.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Egge Kulbok Lattik

Toimumisaeg: 2. periood

Maksimaalne osalejate arv: 24

Ainekava koos lühikirjeldusega

Kursuse läbinu: – on võimeline edukalt improviseerima kuni 3-minutilist stseeni; – oskab kuulata ja toetada lavapartnerit; – on laval usutavam ja naljakam; – oskab lahti lasta soovist enda ja teiste ideid kritiseerida; – tunneb ennast esinedes kindlamalt ja julgemalt; – oskab kasutada elukogemust, et luua originaalseid ja intelligentseid ideid ning karaktereid; – kasutab oma loomingulist poolt, et reageerida kiiresti hetkelistele olukordadele.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Ruutu10

Toimumisaeg: 2. periood

Maksimaalne osalejate arv: 24

Ainekava koos lühikirjeldusega

Valikaine nädala jooksul saab kursusel osaleja teada, mis asi on copywriting, kes on copywriter ja mis töökohad teda ees ootavad. Teeme selgeks, kuidas kirjutada reklaami sotsiaalmeediasse, kodulehele, blogisse ja isikliku ettevõtte tarbeks, kuidas kirjutada elulookirjeldust ja motivatsioonikirja nii eesti kui inglise keeles nii, et need jääks silma ja kuidas leida iseenda stiil. Tutvume külalisesinejatega, kes teavad, millest nad räägivad. Laseme loovuse lõdvaks paari loomingulise ülesandega ja kursuse lõpuks koostame isikliku projekti, mis reaalselt mõjub, kõnetab, müüd, teadvustab.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Gertrud Blaubrük

Toimumisaeg: Valikkursuste nädal

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

IT, tehnoloogia, reaal

Võimalus saada “Rakett69” saatega analoogne kogemus lendude üleselt. Kolme päeva jooksul mängitakse läbi 3 saate “salvestust”, kus igaühes on kolm meeskonda – punane, sinine, roheline, kaks eriteemalist ülesannet ja duell. Lisaks toimub projektis eeltestimine ja järeltestimine – tehakse mõjuanalüüs. Projekti on kaasatud ka õpilasnõustaja, kes filmib ja viib selle põhjal iga päeva lõpus läbi grupitöö analüüsi ja reflektsiooni.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Ingrid Rõigas

Toimumisaeg: veebruari või aprilli vaheajal

Maksimaalne osalejate arv: 30 (2 gruppi)

Ainekava koos lühikirjeldusega

Kursuse vältel õpivad õpilased kuidas kasutada kaamerat, fotograafia aluseid ja fotomaailma lähemalt tundma. Õppimine on suures osas läbi praktiliste tegevuste ja arutelude. Kursus on suunatud neile, kes pole varem kaamerat varem kasutanud ja sooviksid mõista kõige algsemaid asju fotomaailmast. Õpilastel on vaja isikliku kaamerat! Võimalus kasutada koolis olevaid arvuteid (soovituslikult võiks ka olla arvuti, mis võimaldab kasutada Adobe Lightroom programmi). Kaamera peab võimaldama RAW-formaadis pildistada, et töödelda pilte Lightroomi keskkonnas kõige efektiivsemalt.

Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Andre Böttker

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Sissejuhatus videograafiasse annab võimaluse luua eri tüüpi videoid. Kursus on jaotatud kolmeks osaks: ettevalmistus, filmimisprotsess ja järeltöötlus. Esimeses osas keskendume ideedele, kirjutamisele, asukohtade leidmisele, tehnikale ning valgustusele. Teises osas õpime tundma filmimise põhimõtteid. Kolmas osa keskendub video- ning värvitöötlusprogrammidele. Kursuse lõpuks loovad õpilased enda video või lühifilmi.
G1, G2, G3 – õpilane võiks omada peegel- või hübriidkaamerat, mis võimaldab salvestada videot ning manuaalselt särituse sätteid muuta. Samuti tuleb kasuks võimalus kasutada arvutit, mis võimaldab kasutada Adobe Premiere Pro või Da Vinci Resolve programmi.

Toimumisaeg: 2. periood

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Emily Bruus

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Kursuse eesmärk on anda ülevaade elektroenergeetikast, kus käsitletakse elektri saamiseks kasutatavaid energiaressursse, elektrienergia kasutamist ja edastamist ning elektri saamise ja kasutamise tulevikku. Kursus on väga hea ettevalmistus energeetika erialale õppima asumiseks või järjest olulisemas valdkonnas silmaringi laiendamiseks.

Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Ivo Palu

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Gümnasistide praktika seisneb selles, et gümnaasiuminoor läheb ettevõttesse praktikale kindlale ametikohale vähemalt üheks koolinädalaks, kus ettevõttepoolse juhendaja (valdkonna juhi või spetsialist) toel sooritatakse üks praktiline ülesanne. Praktika rõhk on praktilise kogemuse omandamisel. Sealhulgas tehakse tutvust ettevõttega, õpitakse tundma sealseid struktuure, töökorraldust, mis väärtust loob ettevõte ühiskonnas, tutvumine väljavalitud ametikohaga ja selle omapäradega. Ettevõtete jaoks on täna koostatud manuaal mida järgida, et noored õpiksid ja saaksid päriselt praktilise kogemuse.

Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Gerli Veeleid HEAK

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Loodus, liikumine ja turvalisus

Valikaine nädala jooksul saab kursusel osaleja osaleda ühel väliööbimisega matkal. Läbime kolme päevaga matkates umbes 30km. Enne matka tutvume erinevate matkatarkustega ja looduses liikuja reeglitega. Vaatame kas looduses liikumine võib ka ohtlik olla ja omandame praktilised võtted turvaliseks matkamiseks.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendajad: Ivi Rammul, Rain Jääger

Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Jooga valikaine sisaldab nii teooriat kui ka praktikat. Käsitleme jooga maailmavaadet inimese ja universumi suhtes ning seletame lahti kuidas joogapraktika tehniliselt toimib. Jooga on sügav teadus, mille traditsioonid ja õpetused on tuhandete aastate vanused, kuid kui üldiselt uurib teadus välismaailma, siis jooga uurib inimese sisemaailma. Jooga eesmärk on hakata teadlikult ja sügavuti mõistma seda maailma kus me elame, meie suhet universumiga ning tegema teadlikke valikuid oma elus, saada parem kontroll oma meele üle ja sügavam kontakt oma olemusega. Samas on jooga rakendatav ka igapäeva elu teemades ning kursuse vältel käsitleme ka selliseid teemasid jooga perspektiivist nagu muusika, seksuaalsus, teadlik unenägemine, meele keskendumine, toitumine, emotsioonid. Räägime lahti ka tehniliselt kuidas jooga praktika tegelikult toimib. Praktika ei eelda ei painduvust ega füüsilist vormi, pigem valmidust treenida keskendumist ning olla vaikuses ning iseendaga. Joogapraktika eesmärk on treenida meelt ja meele keskendumist ning keha on tööriist, mida selleks kasutame!

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Karolin Tsarski

Toimumisaeg: 2. periood

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Esmaabi kursus pakub õppijatele võimaluse õppida tundma organismi elutalitust tagavate elundite tööd ning organismi taastamise ja alalhoidmise lihtsaid viise, mis hoiavad kannatanu elus kuni meditsiinilise abi saamiseni (saabumiseni). Kursus annab õppijatele põhiteadmised sellest, kuidas päästa kannatanu elu õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite korral. Kursuse põhieesmärk on anda õpilasele julgus ja oskused kannatanutele esmaabi andmiseks. Tundides vahelduvad loengud praktilise tegevusega.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Jana Reikop

Toimumisaeg: 2. periood

Maksimaalne osalejate arv: 25

Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilane: 1) on Eestile lojaalne kodanik, kellel on positiivne hoiak ja valmidus vajaduse korral Eestit kaitsta ning kes tegutseb lähtuvalt õigusriigi põhimõtetest; 2) järgib demokraatlikke väärtusi ning on solidaarne ja vastutustundlik; 3) mõistab riigikaitse seotust erinevate ühiskonnaelu valdkondadega; 4) väärtustab kaitseväelase elukutset, kaitseväge ja vabatahtlikku tegevust Kaitseliidus ning selle eriorganisatsioonides; 5) teab riigikaitse korraldust ning kaitseväe ülesehitust ja ülesandeid ning riigikaitset reguleerivaid õigusakte; 6) teab kodanikukaitse põhimõtteid; 7) tunneb huvi riigikaitse ja sõjaajaloo vastu; 8) teab NATO kollektiivse kaitse põhimõtet; 9) on omandanud esmased oskused ohutult relva käsitseda, esmaabi anda, kriisiolukordades käituda ja tegutseda; 10) teab topograafia põhialuseid, orienteerub maastikul kaardi ja kompassiga ning käitub keskkonda säästvalt.

Välilaagris korraldatakse lihtsustatud ja lühendatud sõdurioskuste kursus kavade alusel. Kõik praktilised harjutused tehakse rühmas. Teoreetilisi teadmisi harjutatakse ja kinnistatakse tegevuse käigus. Eesmärk on tutvuda kaitseväe rutiini ja päevaplaaniga. Eelduseks on 2. perioodi riigikaitse kursusel osalemine.

Sihtgrupp: G1, G2, G3 

Juhendaja: Artur Tiganik

Toimumisaeg: 2. periood 1 kursus, valikkursuste nädal 2. kursus (laager)

Maksimaalne osalejate arv: 25

Ainekava koos lühikirjeldusega

Kursuse eesmärk on tutvustada erinevaid spordialasid ja neid ka praktiliselt läbi teha. Iga päev toimub erinev treening. Treeninguid külastavad ka erinevad treenerid ja oma ala spetsialistid, kes näitavad õiget tehnikat ja kuidas harjutusi õigesti sooritada. Tutvume, kuidas treenida nii, et see oleks maksimaalselt kasulik, mitte kahjulik.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Arsen Abeljan

Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Maksimaalne osalejate arv: 25

Ainekava koos lühikirjeldusega

Kursus põhineb teadvelolekul (ingl k mindfulness) – see on tähelepanelik hinnanguvaba ja heasoovlik kohalolu, mida kasutades saame aina paremini märgata parasjagu enda sees ja ümber toimuvat. Õppides viibima kogu tähelepanuga käsiloleva tegevuse juures ja end vajadusel tasakaalustama, suureneb võimekus teha teadlikke ja heasoovlikke valikuid ka keerulistes olukordades. Nii on näidanud paljud uuringud, mille kohaselt väheneb teadvelolekut rakendades stress, konfliktid, läbipõlemise risk, depressiivsus ja ärevus, suureneb heaolu ja õnne tase ning keskendumisvõime. Kursuse eesmärk on toetada kogemuslike tegevuste kaudu positiivse muutuse tekkimist noorte tähelepanu ja enesejuhtimise oskustes:

♦ treenida õpilaste võimet oma tähelepanu tahtlikult juhtida ja keskenduda;

♦ õpetada toime tulema võimalike pingete, ülekoormuse ja stressirohkete olukordadega, et hoolitseda enda vaimse tervise ja heaolu eest;

♦ kasvatada võimet oma emotsionaalset seisundit teadvustada ja reguleerida ning mitte jääda negatiivsete mõttemustrite ohvriks;

♦ kujundada heatahtlikku ja tähelepanelikku hoiakut, mis aitab leida loovaid ja kõigi suhtes hoolivaid lahendusi. Soov olla iseteadlik ja iseseisev on enamasti olemas ning omades häid tehnikaid ja toimetulekustrateegiaid saab iga noor enda õpivõime ja vaimse heaolu jaoks palju ära teha.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Lemme Randma, Kaia Lainola

Toimumisaeg: 2. periood

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

Kursuse jooksul tutvustakse (tegeletakse) pallimängudest jalgpalli, korvpalli ja võrkpalliga. Treeninguid viib läbi kehalise kasvatuse õpetaja Arsen Abeljan ja osades tundides käivad erinevad treenerid ning oma ala spetsialistid, kes õpetavad korvpalli, jalgpalli ja võrkpalli. Üldfüüsilised treeningud teeme väljas ja ka saalis. Treeningud on mõeldud kiiruse arendamiseks ja samuti võimekuse parandamiseks. Planeeritud on kaks kontakt spordiala tundi. Tulevad külalistreenerid.

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Arsen Abeljan

Toimumisaeg: 2. periood

Maksimaalne osalejate arv: 22

Ainekava koos lühikirjeldusega

Me kõik tunneme, et sügaval meie sees peitub tohutu vägi. Igatseme seda kogeda, aga miski hoiab meid tagasi. Me igatseme vabaks saada, aga ei tea, kuidas.
Lihtsate harjutuste ning tehnikate abil on võimalik:
• iseendaga leida suurem kontakt ja saada endast rohkem teadlikuks;
• avastada ja kaotada emotsionaalsed ja füüsilised tõkked;
• märgata enda allasurutud emotsioone ja rakumälestused, mis võivad mõjutada meie heaolu;
• kogeda rõõmu, rahu ja armastust;
Oluline on enda väärtustamine sellisena nagu me oleme, hinnata ennast sellisena nagu me oleme.
Meil on võimalik elada oma elu tänulikkuses, armastuses ja vabaduses – alustame teekonda.
Budda on öelnud: “Sa võid otsida tervest maailmast, aga mitte kunagi leida kedagi, kes vääriks rohkem armastust, kui sina ise.”

Sihtgrupp: G1, G2, G3

Juhendaja: Lemme Randma

Toimumisaeg: valikkursuste nädal

Maksimaalne osalejate arv: 20

Ainekava koos lühikirjeldusega

See on jätkusuutlikkuse ja mitmekesisuse kontseptsioone tutvustav kursus. Mõistmine, et planeet Maa ja selle ressurss on piiratud, et tuleb hoida nii loodust kui inimesi, et elu saaks jätkuda kõigis oma imepärastes vormides, on toonud maailma arenguid suunavates organisatsioonides – ÜROs, UNESCOs keskseks mõisteks jätkusuutlikkuse, mille üks oluline tahk on mitmekesisus. Mitmekesisus kätkeb endas liigirikkust flooras, faunas, hõlmates ka inimkonda, sh eri rahvaste kultuuri, keeli, praktikaid ja tarkusi.

Kuidas lahendada globaalsed väljakutseid ökosüsteemis? Kuidas lahendada inimkonna kasvavaid probleeme? 

Lahendused eeldavad uusi mõttemustreid, inimeste teadlikkuse kasvu, mida pakuvad uued käsitlused kogu- ja ühiskonnast, maailma ja planeedi Maa vastastikseoste toimise kohta ning uued praktikad. Kursuse teemad jagunevad nelja peamise valdkonna vahel: ökoloogia, sotsiaalsed suhted, majanduslikud suhted ja maailmavaade/kultuur. 

Kursuse meetoditeks on kuulamine, vaatlemine, arutlemine ja kogemusõpe, (pea-südame-ja käega õppemeetodid). Kursuse käigus arutleme teemadel: 

  • Jätkusuutlik maailmavaade –  mis on kultuuriline jätkusuutlikkus?

  • Jätkusuutlik keskkonnahoid, ehk ökoloogia – Igaühe loodushoid – mida mina saan teha? 

  • Jätkusuutlik majandus – kas majandus, mis hoiab inimest ja loodust on võimalik? 

  • Sotsiaalsed suhted – kas koostööpõhisus ja vägivallatus on inimühiskonnas saavutatavad?

Sihtgrupp: G1, G2, G3
 
Juhendaja: Egge Kulbok-Lattik
 
Toimumisaeg: valikkursuste nädal