You are currently viewing HTM: Muudatused riigieksamite korralduses

HTM: Muudatused riigieksamite korralduses

Riigieksamite sooritamine on sel kevadel vabatahtlik, loobujatel tuleb Innovele sellest teada anda 11. maiks. Soovi korral on kõigil võimalik osaleda sügisel toimuvatel lisaeksamitel.

Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus ja riigieksamite tegemine on vabatahtlik. Eksaminandid, kes olid ennast 20. jaanuariks eksamitele registreerinud, võivad sooritada matemaatika ja eesti keele või eesti keele teise keelena riigieksami.  Riigieksamid tuleks õpilasel teha kindlasti juhul, kui on plaanis edasi õppida erialal, kus nõutakse sisseastumisel riigieksamite tulemusi.

Riigieksamite toimumise ajad: 

  • eesti keel – 29. mai 2020. a;
  • eesti keel teise keelena – 1.–3. juuni 2020. a;
  • matemaatika – 5. juuni 2020. a.

Inglise keele riigieksamit 2020. a kevadel ei toimu.

Kui õpilane soovib riigieksamit sooritada, siis pole vaja midagi teha, sest tema andmed on juba Eksamite Infosüsteemis olemas. Innove edastab õpilasele eksami toimumise aja ja koha e-posti teel hiljemalt 7 päeva enne eksami toimumist.

Kui õpilane ei soovi kevadel ühte või mitut riigieksamit sooritada, siis tuleb tal saata oma riigieksami tühistamise soov aadressile:  11. maiks 2020.  E-kirjas tuleb õpilasel märkida oma täisnimi, isikukood ja eksamiaine(d), millest ta soovib loobuda.

Rahvusvahelistele võõrkeele eksamitele registreerunutega võetakse Innove poolt ühendust ja antakse täiendav eksamikorraldust puudutav info.

Inglise keel
Cambridge Assessment English C1 Advanced Innove poolt korraldatud eksam toimub 12.-22. juunil (kirjalik eksam 20. juuni). C1 Advanced eksamil saavad osaleda isikud, kes õppisid sel ajal gümnaasiumi lõpuklassis või kutsekeskhariduse tasemel lõpukursusel.

Saksa keel  Goethe-Zertifikat B1- ja B2-taseme eksam toimub 8.-11. juunil 2020 (kirjalik ja suuline).

Prantsuse ja vene keele rahvusvahelised eksamid juunis ei toimu. Innove saadab täiendava teabe eksamite aegade kohta juunikuu jooksul.

Täpsem info rahvusvaheliste võõrkeele eksamite kohta on leitav Innove kodulehelt.

Riigieksamite tulemused on teada hiljemalt 30. juunil ja õpilastele väljastatakse elektroonilised riigieksamitunnistused hiljemalt 1. juulil 2020. a.

2020. aasta kevadel läbi viidavate riigieksamite lisaeksamid korraldatakse käesoleva aasta sügisel. Täpsem info avaldatakse Innove kodulehel.