G3 pakutavad moodulid (avatakse 2019/20 õ.a)
Mooduli eesmärk
Moodul on loodud Sulle, kui Sa soovid oma edasist haridusteed jätkata loodusteadustega seotud erialadel. Moodul sisaldab keemia, füüsika ja bioloogia süvakursust.
Maksimaalne õpilaste arv: 24 õpilast
Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursus „Elu keemia“ tugineb gümnaasiumi kohustuslikes keemiakursustes omandatud teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning on tihedalt seotud gümnaasiumi bioloogias õpitavaga, käsitledes eluslooduses toimuvate bioloogiliste protsesside keemilisi aluseid ning võimaldades bioloogias õpitut sügavamalt mõista, selgitada ja prognoosida. Kursusega taotletakse õpilaste keemiaalase ja üldise loodusteadusliku maailmapildi avardumist. Kursusel tegeletakse järgmiste teemadega: isomeeria, biomolekulid, ensüümid, katalüüs, ainevahetuse energeetika, keemiline info looduses jne. Õppetöö vormideks on loengud-seminarid, praktilised ja iseseisvad tööd.
Kursus “Teistsugune füüsika” on üles ehitatud õpilasele jõukohaste mikromaailma füüsika ja kosmoloogia probleemide lahendamisele. Õpilast juhendatakse tegema konkreetse probleemiga seonduvaid põhjendatud ja kompetentseid otsuseid praktiliste tööde sooritamise ja redelülesannete lahendamise teel arvestades probleemi loodusteaduslikke, tehnoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilisi dimensioone. Kursus toetab füüsika V kursust praktilise poolega, lisades juurde kogu füüsikaõpet koondavaid ülesandeid, loodusteadusliku mõtteviisi rakendamist. Kursust toetavad õppekäigud on võimalusel aktiivõppeprogramm Tartu observatooriumi Tõraverre, kiirgusfüüsika õppepäev Kopli Kiirguskeskuses ja Paldiski tuumajäätmejaamas.
Kursusel “Rakendusbioloogia” on vaatluse all loomade, taimede, seente ja bakterite klassikalised ning nüüdisaegsed rakendusbioloogilised võimalused, kasutamine tööstuses ja igapäevaelus. Ülevaate saab raku- ja embrüotehnoloogia tegevusvaldkondadest ning meetoditest: meristeempaljundus, embrüosiirdamine, kloonimine, tüvirakkudel põhinev rakuteraapia ning  rakendusbioloogia seostest säästva arenguga. Kursuse üks osa keskendub geenitehnoloogia meetoditele ja rakendusvaldkondadele, muuhulgas geneetiliselt muundatud organismide kasutamisele toidus ja sellega seotud aspektidele.

Close Menu