G3 pakutavad moodulid (avatakse 2019/2020 õ.a)
Mooduli eesmärk
Moodulis saad arutleda ja mõtestada kultuuri (sh usundite) ning ühiskonna teemadel. Kuidas kultuur mõjutab ühiskonda ja ühiskond kultuuri? Kuidas inimene tekitab ning saab lahendada ühiskondlikke ja keskkonnaalaseid probleeme?
Maksimaalne õpilaste arv: 36 õpilast
Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursuse „Kirjandus ja ühiskond“ keskmes on kõik see, mis kirjandust ümbritseb ning inspireerib. Kursusel vaadeldakse kirjandusteost ühiskonnaolude taustal, kus tähtsat rolli mängivad ajastu olulisemad ideed ja suundumused, mis tingivad kirjanduse temaatika ning vormi.  Kursusel tutvustatakse ka mõningaid 20. sajandi mõttevoole, millel on oluline roll kirjandusruumi kujundamisel ja mis on mõjutanud nii kirjandusteoste sisu, väljendust kui ka vastuvõttu.
Kursuse “Globaliseeruv maailm” eesmärgiks on anda õpilastele ülevaade üleilmastumise erinevatest tahkudest (keskkonnaalane, majanduslik, poliitiline, sotisaalne, kultuuriline). See kursus on mõeldud õpilastele, kelle jaoks on olulised järgmised väärtused: ühiskonna/ looduse säästev ja jätkusuutlik areng, sallivus teiste kultuuride vastus, koostöö ning areng. Veel antakse ülevaade üleilmastumise põhjustest ja tagajärgedest. Kursusel analüüsitakse aktuaalseid ühiskondlike ja keskkonnaalaseid probleeme.
Kursuse “Maailma usundid ja kultuuridevaheline kommunikatsioon” eesmärgiks on äratada õpilastes huvi teiste kultuuride ja usundite vastu ning panna neid kultuuridevahelisi erinevusi hindama. Tundides vaatleme lähemalt kultuuri kui mõiste olemust ning selle liigitusi. Tutvume enimlevinud kultuuride, nende kommete ja uskumuste/usuga. Kursuse raames antakse ülevaade maailma suurimatest usunditest. Erinevate religioonide ja maailmavaate tundma õppimine lähtub tasakaalustatud teaduslikust käsitlusest. Sellega seoses teevad õpilased ettekandeid ja kutsume külla ka võõrkultuuri esindajad või läheme hoopis neile külla. Puudutame ka pagulasteemat ning räägime stereotüüpidest. Tundides teeme ettekandeid, rühma- ja individuaaltöid, vaatame filme ning põhirõhk on aruteludel.

Close Menu