G3 pakutavad moodulid (avatakse 2019/2020 õ.a)
Mooduli eesmärk
Kui Sa oled huvitatud iseenda kui ühiskonnaliikme veelgi laialdasemast avastamisest, siis moodul annab sulle võimaluse minna sügavamale psühholoogia ning sotsiaalse ettevõtluse valdkonda ning õppida foormuteatri põhimõtteid inimestevaheliste suhete, hea ja halva käitumise, tegude ajendite ja moraalsete valikute refleksioonimeetodina.
Maksimaalne õpilaste arv: 24 õpilast
Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursusel “Psühholoogia” uuritakse, kuidas psühholoogiateadus tavaelus rakendub, kuidas väljenduvad individuaalsed ja kultuurilised erinevused ning kuidas need teadmised psühholoogiateaduse kaudu saadud on. Mõistab psüühika ehitust, süsteemsust ja toimimist, oskab analüüsida iseennast ja teisi sotsiaalses keskkonnas ning suhtlemisel inimeste  erinevustega arvestada, hindab keskkonnategurite mõju inimkäitumisele ning teab tervisliku eluviisi põhitõdesid.Teoreetiliste psühholoogiaalaste teadmiste omandamise ning nende praktilise mõtestamise kaudu toetab õpilase iseseisvat toimetulekut, aitab tal mõista teisi inimesi, kujundab psühholoogiliste teadmiste kaudu mõtestatud hoiakuid ja väärtuseid, on tugipunktiks isiksuse arenemisel ning annab teadmised ja oskused elukvaliteedi parandamiseks ja säilitamiseks.
“Kurja võiduks on vaja ainult seda, et head inimesed ei tee mitte midagi” (E.Burke) Kursuse “Sotsiaalne ettevõtlikkus” käigus tutvume efektiivse altruismi mõistega ning arutleme, kuidas teha head hästi. Käsitleme ühiskondlikke ja keskkonnaalaseid probleeme Eestis ja maailmas ning vaatame, kuidas on erinevad organisatsioonid lähenenud nende lahendamisele ning mida saaksime meie ära teha. Tutvume kohalike sotsiaalsete ettevõtetega ning kuulame nende asutajate inspireerivaid lugusid. Kursus lõpeb oma sotsiaalse ettevõtlusega seotud projekti presenteerimisega ja võimaluse korral elluviimisega.
Foorumteater on hea vahend inimestevaheliste suhete, hea ja halva käitumise, tegude ajendite ja moraalsete valikute üle reflekteerimiseks. See õpetab empaatiat, arendab oskust näha asju mitmest vaatepunktist ja otsida probleemidele lahendusi. Samuti aitab see õpilastel mõista, mida ühe või teise situatsioonis osaleja käitumine muudab teiste osalejate jaoks. Meetod sobib inimestele, kes tegelevad inimestega. Dialoog on liikumapanev jõud ja kõik on selleks ka suutelised. Foorumteater esitab ühe probleemloo, mida hakatakse lahendama ühiselt koos publikuga. Probleemlugu peab põhinema konfliktil, mis on ilmnenud teistega suhtlemisel. Dramatiseering vaheldub arutelu ja refleksiooniga.

Close Menu