Mooduli eesmärk
Kui Sind huvitab meditsiinivaldkond, siis läbi selle mooduli omandad Sa edasisi õpinguid toetavad teadmised keemias, anatoomias ja füsioloogias.
Maksimaalne õpilaste arv: 24 õpilast
Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursuse Keemiliste protsesside seaduspärasused” eesmärgiks on arendada õpilastes loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning lahendada keemiaprobleeme loodusteaduslikul meetodil. Õpilasel tuleb  kasutab keemiainfo leidmiseks erinevaid teabeallikaid, analüüsida saadud teavet ning hinnata seda kriitiliselt. Kursuse ülesehituses on suur osa teoreetiliste teadmiste rakendamisel eksperimentaalsetes töödes (erinevad mõõtmistehnikad, reaktsiooni kiiruse ja tasakaalu uurimine, lahuse kontsentratsiooni mõju lahuse omadustele jne). Kursusel lahendatakse erinevat tüüpi keemia ülesandeid.
Kursusel Anatoomia ja füsioloogia” saadakse põhjalikum ülevaade inimkeha osade ehitusest ja talitlusest ning mõistetakse organismi terviklikkust ja osadevahelisi seoseid. Kursusel seostatakse inimese anatoomia ja füsioloogia võimalike terviseriskidega ja juhitakse tähelepanu ennetavale tervisekäitumisele. Kursus annab võimaluse ennast põhjalikumalt tundma õppida ja teadlikumalt pöörata tähelepanu tervisele.
Kursuse “Praktiline keemia” eesmärgiks on see, et õpilased oskaksid keemiakursuses saadud teadmisi seostada igapäevaeluga. Õpilased süvendavad oma arvutusoskusi, omandavad ja täiendavad laboratoorsete tööde tegemise oskusi, kasutades erinevaid laboratoorsete tööde võtteid (lahuste valmistamine, erinevad analüüsi- ja mõõtmismeetodid). Õpilased saavad põhjalikumalt tutvuda erinevate laborivahendite ning ohutult neid käsitleda. Olulisteks õpimeetoditeks on arutelud ja praktilised tööd, mis on seotud igapäevaelu probleemidega (vee karedus, happevihmade mõju, toiduainete koostis jne).

Close Menu