Reaal

Mooduli eesmärk

Kui sa oled reaalainete huviline, siis moodul annab sulle võimaluse laiendada ja süvendada teadmisi matemaatikas ja füüsikas.

Maksimaalne õpilaste arv: 36 õpilast

Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused

“Loogika” kursus arendab õpilaste arutlus- ja mõtlemisvõimet. Loogika kui matemaatika põhiline tulemusteni jõudmise viis on leidnud laialdast rakendamist näiteks tehnikas, arvutiteaduses, keeleteaduses ja üleüldse inimtegevuses tervikuna, sest inimese täisväärtuslik areng ja toimetulek ühiskonnas ei ole mõeldav ilma loogilise mõtlemise kultuurita. Kursus õpetab eelkõige loogilist tulemusele viivat lahendusoskust ja on samas heaks meetodiks matemaatika sisu arusaamisele. Õppe vältel tulevad käsitluse alla defineerimine, loogikaseadused ja lausearvutuse alused, õpitakse sõnastama matemaatilise sisuga väiteid, tõestatakse mitmesuguseid väiteid ja tuntuid valemeid erinevate meetodite abil, lahendatakse erinevaid loogikaülesandeid, saadakse teada, mida tähendab paradoks ning uuritakse igapäevaelu probleeme ja arutletakse nende matemaatilisuse üle.

Kursuse Praktiline füüsika” sisuks on õpilasele jõukohaste kinemaatika ja dünaamika probleemide lahendamisele. Õpilast juhendatakse tegema konkreetse probleemiga seonduvaid põhjendatud ja kompetentseid otsuseid praktiliste tööde sooritamise ja redelülesannete lahendamise teel arvestades probleemi loodusteaduslikke, tehnoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilisi dimensioone. Kursus toetab füüsika I ja II kursust praktilise poolega – laboratoorsed tööd ja pikemad mitme füüsika valdkonnaga seotud redelülesannete arvutused.

Kursus “Diskreetse matemaatika elemendid” annab lisaks loova ja paindliku matemaatilise mõtlemise arendamisele, ettekujutuse tänapäeval kiiresti areneva ja olulise matemaatika valdkonna, nn diskreetse matemaatika probleemidest ning nende esmastest lahendusmeetoditest (nende seas Dirichlet’ printsiip, invariandid) ning oskab kasutada diskreetsele matemaatikale omaseid põhjendamise ja tõestamise võtteid lihtsamaid (tõestus)ülesandeid lahendades ning vormistada korrektselt lahendusi.