Mooduli eesmärk
Kui sa oled reaalainete huviline, siis moodul annab sulle võimaluse laiendada ja süvendada teadmisi matemaatikas ja füüsikas.
Maksimaalne õpilaste arv: 36 õpilast
Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursus “Andmetöötlus ja statistika” keskendub andmete töötlemisele ja analüüsimisele erinevate andmeanalüüsi- ja tabelarvutusprogrammide abil. Kursusel õpetatakse matemaatilisi vahendeid ja arvutiprogramme kasutades leidma seaduspärasusi ja seoseid suures hulgas andmetes ning tulemusi selgelt ja arusaadavalt esitama.
Kursuse Praktiline füüsika” sisuks on õpilasele jõukohaste kinemaatika ja dünaamika probleemide lahendamisele. Õpilast juhendatakse tegema konkreetse probleemiga seonduvaid põhjendatud ja kompetentseid otsuseid praktiliste tööde sooritamise ja redelülesannete lahendamise teel arvestades probleemi loodusteaduslikke, tehnoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilisi dimensioone. Kursus toetab füüsika I ja II kursust praktilise poolega – laboratoorsed tööd ja pikemad mitme füüsika valdkonnaga seotud redelülesannete arvutused.
Kursus “Loogika” teeb lühikese sissejuhatuse loogikasse, selle eri liikidesse ja kasutusaladesse. Aine käigus uuritakse mõtlemise reegleid ja vorme nii keeles, reaalainetes kui muudel aladel.

Close Menu