Õppekava ja -korraldus

Viimsi Gümnaasiumis on õppetöö korraldatud perioodõppena kolmes õppeperioodis. Kolme perioodiga õppes läbitakse õppeaine kursus (21 tundi) 10 nädala jooksul. Igat perioodi lõpetab kokkuvõttev vahenädal, kus võivad toimuda arvestused, õppekäigud, konsultatsioonid ja teised õppetegevused. Koolivaheajad ühtivad Haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadega. 

Päevakava
Üks õppetund kestab 75 minutit.
1. 8.30 – 9.45
2. 9.55 – 11.10
3. 11.20 – 12.35
Kasulik aeg ja lõuna
4. 13.20 – 14.35
5. 14.45 – 16.00

ÕPPEKAVA

Viimsi Gümnaasiumi õpikäsitus

Viimsi Gümnaasiumis on õpilase arengu toetamine kooli keskne tegevus. See tähendab, et õppimise eestvedamine ja õppetegevus lähtub eelkõige õpilase vajadustest ning tema varasematest teadmistest ja oskustest. Õppija profiili oleme kirjeldanud viiele oskusele keskedudes (nn 21. sajandi ja tulevikuoskused): – kriitiline mõtlemine ja probleemide lahendamine, – koostöö, – suhtlemine, – enesejuhtimine, – loovus ja ettevõtlikkus. Läbi nende oskuste kujunevad riiklikus õppekavas kirjeldatud pädevused ja pädevused omakorda nii õppeainetes taotletavate õpitulemuste kui ka tunni- ja kooliväliste tegevuste kaudu. Usume, et õpilaste õppimist ja heaolu mõjutavad tegurid on inspireerivad õpetajad, aktiivne õpilasesindus, paindlik õppekorraldus, õppijate ja õpetajate mentorlus, erinevad õppimisviisid, kooli traditsioonid, ühised väärtused, koostöisus ja koostöö kooliväliste partneritega

Viimsi Gümnaasium pakub võimalust omandada gümnaasiumiharidus õpilase enda kujundatud õppekava alusel. Iga õpilane peab läbima gümnaasiumi jooksul kokku 96 kursust. Kursuste jagunemist illustreerib järgmine joonis.

Riiklikult ettenähtud kursused leiad gümnaasiumi riiklikust õppekavast §9. 

Kooli poolt ettenähtud kursused on matemaatikale, eesti keelele, B2 ja B1 võõrkeele juurde antud lisakursused, uurimistöö alused ning uurimis- ja praktilise töö kirjutamine. Kooli eripäraks on ennastjuhtiva õppija kursus, mis keskendub õpistrateegiate, koostöö ja avaliku esinemise oskuste arendamisele.

Lisaks kohustuslikele kursustele peab õpilane valima endale igaks õppeaastaks huvipakkuva mooduli ehk 3-kursuselise valdkonnapõhise ainepaketi. Igal aastal võib valida erineva valdkonna mooduli või jätkata sarnases valdkonnas. Kokku tuleb gümnaasiumi jooksul läbida kolm moodulit, mis teeb kokku 9 kursust. Mooduli valikuga tuleb läbida kõik mooduli kursused. Moodulite õpe korraldatakse vähemalt 18 soovija olemasolul.

Võimalikud moodulid:

G1 LOODUS I         ETTEVÕTLIKKUS JA ETTEVÕTLUS              REAAL              HUMANITAAR           MEEDIA* TEATER ja MUUSIKA*
G2 LOODUS II             MAJANDUS JA ETTEVÕTLUS      INSENEERIA      KUNST  MEEDIA* TEATER ja MUUSIKA*
G3 TEADUS              ÕPETAJA KUI JUHT  IT KULTUUR JA ÜHISKOND  MEEDIA* TEATER ja MUUSIKA*

*meedia ning teatri ja muusikamooduli valiku saab teha ühe korra gümnaasiumi jooksul. Mooduli läbinul on võimalik teistel aastatel valida valikkursusena meedia- või näitering.

Koolis õpetatakse soovijatele valikkursusi, mida tuleb gümnaasiumi jooksul valida 6. Võimalikud valikkursused on järgmised:

  • Võõrkeeled: soome, rootsi, hispaania, prantsuse, saksa ja vene keel
  • Muusika ja draama: noortekoor, koolibänd, vokaalansambel, näitering
  • Kultuur ja ühiskond: kultuuridevaheline kommunikatsioon ja maailma usundid, globaliseeruv maailm, loovkirjutamine, läbirääkimised, sündmuste korraldamine ja projektijuhtimine, giidindus, esmaabi, riigikaitse, meediaring
  • IT: digitaalsete õpimängude loomine, fotograafia, arvuti kasutamine uurimistöös (sh pimekiri), eetilised aspektid IT-s, eSport
  • Tervislik eluviis ja liikumine: tervislik toitumine ja eluviis, treeneri kutsetaseme kvalifikatsioon, enesekaitse, rahvatants, jooga

Lisaks on õppijal võimalus taotleda väljaspool kooli läbitud õpingute arvestamist gümnaasiumiõpingute osana.

Gümnaasiumi lõputunnistuse saab õpilane:

  • kelle kooliastme hinded on vähemalt rahuldavad;
  • kes on sooritanud 3 riigieksamit (eesti keel, matemaatika, võõrkeel)​;
  • kes on sooritanud gümnaasiumi koolieksami, mis on Viimsi Gümnaasiumis küpsuseksam;
  • kes on sooritanud uurimis-või praktilise töö.

Küpsuseksami eesmärk on gümnaasiumi jooksul omandatud üldpädevuste ja 21. sajandi oskuste arendamine ja hindamine. 
Küpsuseksami sooritamiseks tuleb osaleda külalisesinejate loengutes, käia töövarjuks ning osaleda vabatahtlikus töös. Nende põhjal teeb õpilane kokkuvõtted oma arengumappi ning presenteerib neid G3 (12. klassi) lõpus.

Õppijat toetab tema õpingutes mentorgrupp, mille tegevust juhib mentor. Mentori roll on aidata kaasa õpilase arengule toetades tema kohanemist uue kooliga, aidata hoida sisemist motivatsiooni, suurendada õpilase eneseusku ja peituvat potentsiaali ning tõsta eneseteadlikkust ja vastutustunnet.