Moodulid ja valikkursused

Lisaks kohustuslikele kursustele peab iga õpilane valima endale igaks õppeaastaks huvipakkuva mooduli ehk 3-kursuselise valdkonnapõhise ainepaketi. Igal aastal võib valida erineva valdkonna mooduli või jätkata sarnases valdkonnas. Kokku tuleb gümnaasiumi jooksul läbida kolm moodulit, mis teeb kokku 9 kursust. Mooduli valikuga tuleb läbida kõik mooduli kursused.

G1 Moodulid

Mooduli eesmärk
Moodul on loodud Sulle, kui Sind huvitab loodusvaldkond ja soovid läbi vahetu looduse tunnetamise saada ülevaadet meid ümbritsevast keskkonnast ja vastastikusest koosmõjust. Kursust “Põnev maapõu” viiakse läbi koostöös TTÜ Mektory Tehnoloogiakooliga.
Maksimaalne õpilaste arv: 24 õpilast
Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
“Praktiline loodus” kursusel saab ülevaate igapäevaselt inimest ümbritsevatest taime-, looma-, seene- ja bakterite liikidest, nende võimalikust kasulikkusest ja ohtudest inimesele kokkupuutel nii looduses kui toidulaual. Tutvutakse näiteks kalapüügi, jahipidamise reeglitega, võõrliikide ja ohustatud liikidega, mürgiste ja eksootiliste taimedega. Teemade valik sõltub kursusel osalejate huvidest. Võimalusel kasutatakse õpet avatud õpikeskkonnas: looduses, loodusmajades, Tallinna Loomaaias ja Tallinna Botaanikaaias.
“Loodus, tehnoloogia ja ühiskond” kursusel käsitletakse teemasid, kuidas sotsiaalsed, poliitilised ja kultuurilised väärtused mõjutavad teaduslikke uurimusi ja tehnoloogia arengut ning vastupidiselt, kuidas viimased mõjutavad ühiskonda, poliitikat ja kultuuri. Kursus aitab õpilastel mõista saavutusi ja suundumusi loodusteadustes, määrata loodusteaduslikke probleeme argielusituatsioonides, hinnata riskitegureid ning prognoosida loodusteaduste ja tehnoloogia mõju inimesele ja keskkonnale. Kursuse raames lahendatakse erinevaid  probleeme ning tehakse otsuseid ja praktilisi töid, koostatakse esitlusi, postreid, kirjutatakse kriitilisi esseesid jne.
Kursus “Põnev maapõu” on laiapõhjaline sissejuhatus geoloogia ja mäenduse ainetesse. Peamine rõhk on praktilistel töödel ning kaasaval õppimismetoodikal. Programmi ülesehitamisel on silmas peetud nii ühiskonnas oluliste teemade kajastamist ning sidumist igapäeva eluga kui ka õpilastele üldiselt alati suurt põnevust pakkuvate teemade, nagu näiteks meteoriitika, käsitlemist. Oluline osa kursusest on ka kodukoha ümbruse tundmaõppimine läbi matkade ning välitööde. Kursuse läbiviijateks on Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi õppejõud.

Mooduli eesmärk
Moodul on loodud Sulle, kui oled huvitatud majandusest ning ettevõtlusest. Kolme üksteisega otseses seoses olevast kursusest saad Sa esmase ettekujutuse ja teadmised majanduskeskkonna toimimisest. Kursuste raames külastavad meid mitmed majandusvaldkonna spetsialistid ja juhid ning teeme õppekäike Eesti ettevõtetesse. Mooduli käigus analüüsitakse majandusuudised, mängitakse huvitavaid majandusalaseid mänge, arutletakse ning väideldakse majanduskeskkonda puudutavatel teemadel.  
Maksimaalne õpilaste arv: 36 õpilast
Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
KursusSissejuhatus majandusse”  annab õpilastele algteadmisi turumajandusest, nõudlusest ja pakkumisest turul, selgitavad tarbijate ja säästjate mõistet. Kursuse jooksul ehitatakse baasteadmised majanduskeskkonnast. Kursuse eduka läbimise tasuks on teadmised, mis aitavad mõista, miks inimene tarbib ja miks poes müüakse kaupu.
Kursusel Majanduskeskkond” liigutakse eelneval kursusel käsitletud mikroökonoomika tasandilt makroökonoomika tasandile. Käsitletakse teemasid nagu tööjõuturg, raha ja pangandus, riik ja riigieelarve, majandussuhted ja rahvusvaheline majandus. Kursuse läbinu tunneb riigeelarve koostamise põhimõtteid ning oskab kirjeldada raha ja pankade rolli majandusringluses.
Kursus Ettevõtluse alused” avab ukse ettevõtluse maailma, kus teemadeks tulevad tootmine ja efektiivsus, turundus ja müügiedukus, juhtimisprotsessid erinevates ärivaldkondades, räägime klienditeeninuse olulisusest ettevõtte äritegevusest, tutvustame avalike suhete ja huvigruppide mõisteid, otsime vastust küsimusele “Kes on ettevõtlik inimene?”, räägime ettevõtluse vormidest ning konkurentsi vajalikkusest. Kursuse jooksul muutub õpilane lihtsast tarbijast ettevõtlikuks nooreks. Kõik kursuse edukalt lõpetanud on valmis astuma ettevõtluse maailma näiteks õpilasfirmat luues.

Mooduli eesmärk
Kui sa oled reaalainete huviline, siis moodul annab sulle võimaluse laiendada ja süvendada teadmisi matemaatikas ja füüsikas.
Maksimaalne õpilaste arv: 36 õpilast
Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursus “Andmetöötlus ja statistika” keskendub andmete töötlemisele ja analüüsimisele erinevate andmeanalüüsi- ja tabelarvutusprogrammide abil. Kursusel õpetatakse matemaatilisi vahendeid ja arvutiprogramme kasutades leidma seaduspärasusi ja seoseid suures hulgas andmetes ning tulemusi selgelt ja arusaadavalt esitama.
Kursuse Praktiline füüsika” sisuks on õpilasele jõukohaste kinemaatika ja dünaamika probleemide lahendamisele. Õpilast juhendatakse tegema konkreetse probleemiga seonduvaid põhjendatud ja kompetentseid otsuseid praktiliste tööde sooritamise ja redelülesannete lahendamise teel arvestades probleemi loodusteaduslikke, tehnoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilisi dimensioone. Kursus toetab füüsika I ja II kursust praktilise poolega – laboratoorsed tööd ja pikemad mitme füüsika valdkonnaga seotud redelülesannete arvutused.
Kursus “Loogika” teeb lühikese sissejuhatuse loogikasse, selle eri liikidesse ja kasutusaladesse. Aine käigus uuritakse mõtlemise reegleid ja vorme nii keeles, reaalainetes kui muudel aladel.

Mooduli eesmärk
Kui Sulle meeldib lugeda nii eesti kui ka inglise keeles, arutleda loetu üle ja proovida erinevate tekstide tõlkimist, siis see moodul on Sulle. Äratame kirjanduse, inglise keele õppimise ja erinevate tekstide tõlkimise kaudu huvi õpitava keele maa, selle kultuuri ja kirjanduse originaalkeeles lugemise vastu.
Maksimaalne õpilaste arv: 24 õpilast
Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursuse „Müüt ja kirjandus“ eesmärk on tutvustada kirjanduse kõige vanemat kihistust – müüte – ning näidata pärimuse seost ilukirjanduse ja kultuuriga. Müüdi ja kirjanduse suhetele keskendumine võimaldab avastada nende seoseid, leida ajatuid arhetüüpe, mõista intertekstuaalseid suhteid ning maailmakirjanduse ja folkloori ühtekuuluvust. Müüdi kaks poolt – loolisus ja tunnetuslikkus – võimaldavad vanade lugude kaudu uurida väärtuste muutumist ajas ning mõtestada maailma oma elukogemusest lähtuvalt.
Kursus “Briti ja Ameerika kirjandus inglise keeles” annab ülevaate Briti ja Ameerika kirjanduse ajaloost ja tänapäevast. Alustame algusest (“Beowulf”) ning liigume läbi sajandite (mh. romantikud, realistid, modernistid, post-modernistid, feministid, fantaasia ja ulme) tänasesse päeva. Kursus toimub inglise keeles ning enam-jaolt seminari vormis –  lugeda ja arutada saab nii luulet, novelle, romaane kui ka filme. Kohustuslikeks romaanideks on George Orwelli “Animal Farm” ja Margaret Atwoodi “The Handmaid’s Tale”.
“Tõlkekursus” keskendub kirjalikule tõlkele. Üldise tõlketeooria kõrval käsitletakse erinevusi tõlketüüpide vahel (ilukirjanduslik tõlge, subtiitrid, manuaalid, dokumendid, ajakirjanduslik tõlge), tutvutakse tõlkimise ja toimetamise protsessiga (toimetaja märgid, tõlkimise etapid) ning tehakse praktilist tööd tõlkides erinevatest žanritest pärit tekste. Kursuse läbinul on parem arusaam tõlkija osast tõlkeprotsessis, tõlkimise põhilistest reeglitest, tõlkepraktikast, emakeelest. Kursus toimub inglise keele baasil.

Mooduli eesmärk
See moodul sobib Sulle, kui tahad end loominguliselt arendada, erinevates meediavaldkondades proovile panna, kaalud tulevikus ajakirjanduse, kommunikatsiooni, suhtekorralduse või reklaaminduse õppimist, kuid võime mõista meediasüsteemi peensusi ning osata karmis meediadžunglis ellu jääda on tänapäeval vajalik absoluutselt kõikidel elualadel. Mooduli kursused on praktilise suunitlusega, toimuvad erinevad õppekäigud ning on väga kontaktide tihe – saame tuttavaks paljude meediamaailmas tegutsevate professionaalidega. Lisaks toimub üks kursus inglise keeles, mis annab võimaluse ka oma keeleoskust arendada. 
Maksimaalne õpilaste arv: 20 õpilast
Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursus “Sissejuhatus meediasse” annab Sulle ülevaate mitmekesisest meediavaldkonnast ning arendab nii kriitlist mõtlemist ja analüüsivõimet kui ka eneseväljendust ning oma arvamuse väljaütlemise julgust. Sa saad teada, kuidas meediamaailm on üles ehitatud ning miks ta toimib just nii nagu ta seda teeb – vahel oma lugejaid ja vaatajaid shokeerides ning oma intervjueeritavatele haiget tehes. Kuidas sünnivad head reklaamid ning mida silmas pidada, et sa ennast andekatel copywriteritel ära kasutada ei laseks? Millist tööd teeb suhtekorraldaja ning miks on vaja organisatsioonidele avalike suhete juhte? Kõike seda ja palju muud saad teada meediakursusel – lisaks külastame toimetusi, telesaadete salvestusi, kohtume ajakirjandus- ja meediamaastiku tipptegijatega ning proovime ka ise jalga meediaukse vahele saada.
Meedia loomise ja toimimise mõistmine on tänapäeval ellujäämiseks väga vajalik toimetulekuoskus. “Meedia- ja reklaamikunst” kursuse eesmärk on anda õpilastele ülevaade mitmekesisest meediavaldkonnast, erinevatest žanritest ja selle toimimisest üldiselt. Samuti arendada kriitilist mõtlemist ja analüüsivõimet, eneseväljenduse ja esinemisoskust, oma arvamuse väljaütlemise julgust. Kursuse lõpetanu teab ja tunneb erinevate meediajaamade, -kanalite, -žanrite tööpõhimõtteid, oskab erinevaid meediavahendeid kasutada eneseväljenduslikel eesmärkidel ning suudab teha järeldusi, kas ja kuidas oma tulevikku meediavaldkonnaga siduda.
Kursus “Sotsiaalmeedia võimalused ja riskid” toimub inglise keeles. We will look at how media is used in advertising throughout different platforms, such as Facebook, Instagram, Google Adsense, and how to manage such examples of social media. Furthermore, we will look at the ethics of advertising, the language, planning a campaign, and executing this. Additionally, we will look at different types of copyright.

Mooduli eesmärk
Kui Sind huvitab tutvumine kaasaegsete ja erinevate teatrikunsti maastikega, panna ennast proovile ja arendada eneseväljendust, siis on see moodul Sulle.  Mooduliga liituja on huvitunud teatrist, muusikast, kunstist ning oskab iseseisvalt otsida, uurida, soovitada etendusi, kontserte, näitusi, tekste jne. Mooduli kursused annavad vajalikud teadmised ja oskused, et mooduli lõpuks luua ühine lavastus publikule.
Maksimaalne õpilaste arv: 24 õpilast
Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursuse „Teater ja draama“ raames kohtub mooduli valinud õpilane teatri algtõdedega. Aine seovad ühte praktilised kogemused ja teooria. Mis on teater? Kust sai teater alguse? Kuhu on teater tänaseks arenenud, kuhu teel? Need on vaid mõned küsimused, millele tundides vastuseid otsime ja seda korraga joostes ja lugedes, maas roomates, etendusi külastades ja analüüsides ning teatriajalugu uurides. Näitlemine on tähelepanu juhtimise kunst ja nii ongi esimese perioodi põhiküsimus: kuidas suunata enda ja teiste tähelepanu.
Kursusel „Lavakõne ja hääl“ seisab õpilane silmitsi hääle, sõna ja tekstiga. Kuigi ainult üks paljudest, on sõna teatrikunstis (ja elus) siiski erakordselt oluline vahend info edastamiseks. Kuidas rääkida nii, et mõte jõuaks kuulajani? Kuidas panna tekst elama? Lavakõne kõrval pööratakse palju tähelepanu ka sellele, mis on rääkimise alus – hääl. Õpime tundma oma häält, seda julgelt ja ohutult kasutama, sellega mängima. Õpime kõnetehnilisi võtteid, arendame diktsiooni ja hääleulatust, võttes aluseks igaühe hääle eripärad jne. Muusikalise eneseväljenduse osa selles moodulis hõlmab endas erinevaid muusikalisi tegevusi nagu hääle ja diktsiooni harjutused, rütmika ning improvisatsioon. Võimalusel saavad ka kõik individuaalset hääleseadet. Kursuse raames toimuvad nii individuaal- kui grupitunnid ja perioodi lõpuks on iga õpilane ette valmistanud ühe proosa- ning ühe värssteksti.
Kursus „Teater ja füüsis“ on üks osa teatrimooduli tervikust, kus pööratakse enam tähelepanu kehale ning tuuakse mänguruumi kokku esimese kahe perioodiga omandatud teadmised ja oskused. Kui pianistil on klaver, kui trummaril on trummid, siis näitlejal on keha. Aga täpselt niisamuti, nagu pianist peab tundma klaverit, peab näitleja tundma oma instrumenti. Kus on minu keha piirid, mida mu keha suudab, kuidas seda suutlikkust arendada ja ennekõike – kuidas panna keha mängima? Kuidas kasutada häält, kui keha liigub?  Kuidas jõuda loomuliku orgaanikani liikudes ja kõneledes? Kursuse jooksul tehakse erinevaid harjutusi ja etüüde, arendamaks kõike eelpool mainitut. Kursuse lõpuks luuakse ühine lavastus.

G2 Moodulid

Mooduli eesmärk
Kui Sind huvitab meditsiinivaldkond, siis läbi selle mooduli omandad Sa edasisi õpinguid toetavad teadmised keemias, anatoomias ja füsioloogias.
Maksimaalne õpilaste arv: 24 õpilast
Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursuse Keemiliste protsesside seaduspärasused” eesmärgiks on arendada õpilastes loodusteaduste- ja tehnoloogiaalast kirjaoskust, loovust ja süsteemset mõtlemist ning lahendada keemiaprobleeme loodusteaduslikul meetodil. Õpilasel tuleb  kasutab keemiainfo leidmiseks erinevaid teabeallikaid, analüüsida saadud teavet ning hinnata seda kriitiliselt. Kursuse ülesehituses on suur osa teoreetiliste teadmiste rakendamisel eksperimentaalsetes töödes (erinevad mõõtmistehnikad, reaktsiooni kiiruse ja tasakaalu uurimine, lahuse kontsentratsiooni mõju lahuse omadustele jne). Kursusel lahendatakse erinevat tüüpi keemia ülesandeid.
Kursusel Anatoomia ja füsioloogia” saadakse põhjalikum ülevaade inimkeha osade ehitusest ja talitlusest ning mõistetakse organismi terviklikkust ja osadevahelisi seoseid. Kursusel seostatakse inimese anatoomia ja füsioloogia võimalike terviseriskidega ja juhitakse tähelepanu ennetavale tervisekäitumisele. Kursus annab võimaluse ennast põhjalikumalt tundma õppida ja teadlikumalt pöörata tähelepanu tervisele.
Kursuse “Praktiline keemia” eesmärgiks on see, et õpilased oskaksid keemiakursuses saadud teadmisi seostada igapäevaeluga. Õpilased süvendavad oma arvutusoskusi, omandavad ja täiendavad laboratoorsete tööde tegemise oskusi, kasutades erinevaid laboratoorsete tööde võtteid (lahuste valmistamine, erinevad analüüsi- ja mõõtmismeetodid). Õpilased saavad põhjalikumalt tutvuda erinevate laborivahendite ning ohutult neid käsitleda. Olulisteks õpimeetoditeks on arutelud ja praktilised tööd, mis on seotud igapäevaelu probleemidega (vee karedus, happevihmade mõju, toiduainete koostis jne).

Mooduli eesmärk
Kui Sind huvitab ettevõtlusalaste teadmiste omandamine, siis läbi selle mooduli saad ettevõtlikkust arendada praktilise tegevuse kaudu. Mooduli kursuste käigus luuakse väikestes meeskondades õpilasfirma ning läbi selle juhtimise omandatakse äritegevuse põhimõtted, arendatakse algatusvõimet ja soovi ise probleeme lahendada. Mooduli viimane kursus keskendub e-äri võimalustele ja riskidele.
Maksimaalne õpilaste arv: 36 õpilast
Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursus “Õpilasfirma loomine” on ehitatud üles väikefirma tegutsemise põhimõtetele. Õpilased loovad oma firma, valivad toote, jagavad ametid ja tööülesanded. Alustamisel koostatakse äriplaan, mida tegevuse käigus järgitakse.  Kursuse käigus omandatakse planeerimis- ja meeskonnatööoskused.
Kursus “Õpilasfirma juhtimine” on jätk “Õpilasfirma loomise” kursusele, kus õpilased toodavad ja müüvad oma tooteid või osutavad teenuseid.  Aktsionäri või juhina osaletakse otsuste vastuvõtmises. ÕF töötajad teenivad palka tootjate, müüjate või juhtidena. Kogu tegevuse vältel peetakse finantsarvestust. Õppeperioodi lõpus õpilasfirma tegevus lõpetatakse ning koostatakse aastaaruanne. Kursusel omandatakse juhtimise ja meeskonnatöö oskusi.
Kursus “E-äri” on jagatud kolmeks teemaderingiks: e-haldus; e-ärimudelid ja e-isikute kaitse. E-halduse tundides lähtutakse ettevõtja perspektiivist, milline on riigi e-keskkond ja globaalsed võimalused e-äriks. E-isikute kaitse puhul pööratakse tähelepanu piirangutele: nii juriidiliste kui ka eraisikute turvalisusele ja õigustele. E-ärimudelite tunnid on pühendatud erinevate sektorite ärivormide tutvustamisele: andmeäridest sotsiaalmeediani.

Mooduli eesmärk
Selle mooduli kaudu on Sul võimalus tutvuda inseneri elukutsega. Koostöös Tallinna Tehnikakõrgkooli ja TTÜ Mektory Tehnoloogiakooliga on loodud moodul, et populariseerida tehnoloogia valdkonda ning anda praktilisi teadmisi ja oskusi, mida vajavad insenerid oma igapäevatöös.
Maksimaalne õpilaste arv: 20 õpilast
Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursus “Sissejuhatus inseneeriasse ja 3D modelleerimine” tutvustab erinevaid inseneeria valdkondi kaasates spetsialiste ja praktikuid. Kursusel omandatakse Sketch Up programmi abil 3D modeleerimise oskused ning tulemusena loob iga õpilane oma kodust 3D mudeli. Kursusel külastatakse Tehnikakõrgkooli virtuaalreaalsuslaborit.
Kursusel “Joonestamine AutoCADis  ja meeskonnatöö” omandatakse AutoCAD-is esimesed olulised käsud ja toimingud. Meeskonnatöös pannakse proovile joonise lugemise oskus ja käeline osavus.
Kursusel “Tootearendus ja mehhatroonika” tutvustatakse tootearendust, tootearenduse protsesse ja tehnoloogiaid ning inseneritööd. Praktilises osas teostatakse meeskonnatööna projekt. Igal meeskonnal tuleb eelnevaid teadmisi kasutades valmistada enda väljamõeldud toote prototüüp.

Mooduli eesmärk
Moodul sobib Sulle, kui Sa tahad teada, kuidas maailm sinu ümber toimib. Kursuste käigus saad ülevaate arhitektuuri valdkonnast, arendad teadmisi ning oskusi disainiprotsessist, mille aluseks on praktiline joonestamiskursus. 
Maksimaalne õpilaste arv: 24 õpilast
Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursusel “Joonestamine” saab õpilane ülevaate joonestamise teoreetilistest lähtealustest ja tasapinnalisest 2D- joonestamisest, mida teostatakse käsitsi paberil. Kursus õpetab jooniste lugemise ja koostamise oskust, tutvustab kunstilise konstrueerimise ja disaini põhimõtteid ning arendab põhilisi mõtlemisprotsesse geomeetriliste vormide tundmaõppimise kaudu. Kursus arendab ka ilumeelt ja korraarmastust.
Kursusel Disainiprotsess” omandatakse teadmised ja praktilised kogemused probleemipõhiste ülesannete lahendamisel disainiõppes. Selle raames tutvuvad õpilased disainmõtlemise kui loomismeetodiga. Kursus tutvustab disainivaldkonna olulisemaid mõisteid, väljundeid ja ülesandeid ning annab aimu disainivaldkonna integreeritusest (keskkond, arhitektuur, objekt, toode, kommunikatsioon jne). Kursusel tutvutakse ja tehakse loovprojekti toel läbi disainiprotsessi olulisemad etapid – lähteülesande sõnastamine, sihtgrupi analüüs, analoogide otsimine, materjali ja ressursside analüüsimine, idee edasiarendamine ja vajadusel muutmine, lõpliku lahenduse esitlemine. Kursusel käsitletakse põgusalt ka visuaalse informatsiooni ja kirjatüüpide kasutamist, mis toetab loovprojekti esitlemist.
Kursus “Arhitektuur kui elukeskkond” tutvustab valdkonda, mis on vältimatult seotud urbanistliku elukeskkonna kujundamisega ja näitab selle kasutajapoolset vaatenurka. Kursus õpetab kriitilise pilguga hindama meid ümbritsevat tehiskeskkonda ja selle seoseid loodusliku keskkonnaga. Kursus õpetab nägema ja analüüsima erinevaid ruumilise keskkonna väljendusvahendeid, teadlikult suhestuma meid ümbritseva ruumi elementidega, ruumi esteetikaga ning mõjuteguritega. Kursusel tutvutakse arhitektuuriga erineva funktsiooniga hoonete, interjööride ja muu arhitektuurse keskkonna vaatlemise ja analüüsi kaudu. Praktiliste näidete ja ülesannete käigus analüüsitakse keskkonnas ja ruumis liikumist ja tegutsemist, tutvutakse peamiste disainiprotsessi ja ruumiõppe etappidega. Kursusel raames valmivad loomingulised projektid, mida presenteeritakse. Kursus õpetab kasutama lihtsamaid tehnilisi abivahendeid ja märkama seoseid teiste koolis õpetatavate ainetega.

Mooduli eesmärk
Seda moodulit valides saad Sa teada, mida tähendab rekreatsioon ja kuidas see aitab kaasa aktiivsele eluviisile. Läbi mooduli kursuste on Sul võimalik arendada endas mõtteviisi ja positiivset hoiakut, mida saad enda ja teiste jaoks oma tervise ja heaolu nimel kasutada. Omandad teadmisi ja oskusi rekreatiivsete ürituste korraldamiseks, mida saad ka praktikas ellu viia.
Maksimaalne õpilaste arv:  24 õpilast
Moodulite kursused ja nende lühikirjeldused
Kursusel Sissejuhatus rekreatsiooni ja rekreatiivsete tegevuste korraldamine” tutvutakse rekreatsiooni mõiste ja tema erinevate rollidega ning avatakse erinevate vaba aja ja puhketegevuste rekreatiivne olemus. Aine juhatavad sisse rekreatsiooni üldloengud, mida täiendavad erinevate teemadega individuaalsed ülesanded ning nendele järgnevad seminarid. Kavas on õppekäigud ning kaasatud on ka huvitavad külalislektorid. Koostööd tehakse Tallinna Ülikooli rekreatsiooni osakonnaga, ühendusega “Eesti Terviserajad” ja klubiga “Viimsi Sport”. Aine praktilise osana kavandatakse ja teostatakse kursusel osalejatega “Meie rekreatiivne projekt”.
Kursuse “Giidindus” käigus omandatakse giiditööks vajaminevaid oskusi ja teadmisi nii Viimsi kui ka Tallinna ajaloost, arhitektuurist ning vaatamisväärsustest, harjutatakse giidituuride läbiviimist bussi-, jalgsi- ja Segway ekskursioonidel, tehakse ettekandeid võimalusel ka erinevates võõrkeeltes.
Kursus “Looduses liikumine” keskendub matkamisoskuste omandamisele ja nende oskuste rakendamisele loodusmatkadel. Kursusel õpitakse tundma Eesti tüüpilisemate koosluste silmatorkavamaid organismiliike nii, et hiljem oleks võimalik teadmisi juba ise ka retkejuhina jagada.

Mooduli eesmärk
Filminduse huvilisena saad Sa selles moodulis kogeda filmikunsti väljendusrikkust läbi kirjanduse, väärtfilmide analüüsi ja lühifilmi praktilise loomise.
Maksimaalne õpilaste arv: 24 õpilast
Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursus „Kirjandus ja film“ keskendub kirjanduse ja filmi kokkupuutepunktide analüüsimisele ning selle eesmärgiks on anda ülevaade nii filmikeele poeetikast kui ka sellest, kuidas film tänapäeval valmib. Õpilasel on kursuse läbimise järel põhiteadmised filmi olemusest, vastuvõtust ja mõjust vaatajale ning selle jooksul tutvutakse nii eesti kui ka maailmakirjanduse ainetel valminud filmidega.
Kursus “Filmianalüüs” keskendub väärtfilmide analüüsile nii sisulises kui keelelises aspektis. Kursus toimub inglise keeles, aga lisaks inglise keelt kõnelevate maade filmitööstuste toodangule, on kursusel käsitletavate filmide seas ka valik maailmakino teoseid. Sisulisest aspektist puudutavad filmid erinevaid ühiskonna valupunkte ja ei pruugi seetõttu olla just kõige kergem vaatamine. Õpilastel tuleb kursuse vältel väga palju arutleda ja argumenteerida ning seetõttu on sobilik neile, kes on avatud suhtlejad või tahavad seda oskust endas arendada.
Kursuse “Filmi loomine” jooksul omandatakse filmi kui audiovisuaalse loo jutustamise alusteadmised: kaader kui valik, kaameratöö, stsenaarium, režiistsenaarium, montaaž, helindamine. Kursuse lõpuks valmib grupitööna lihtsam lühifilm.

G3 Moodulid

Mooduli eesmärk
Moodul on loodud Sulle, kui Sa soovid oma edasist haridusteed jätkata loodusteadustega seotud erialadel. Moodul sisaldab keemia, füüsika ja bioloogia süvakursust.
Maksimaalne õpilaste arv: 24 õpilast
Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursus „Elu keemia“ tugineb gümnaasiumi kohustuslikes keemiakursustes omandatud teadmistele, oskustele ja hoiakutele ning on tihedalt seotud gümnaasiumi bioloogias õpitavaga, käsitledes eluslooduses toimuvate bioloogiliste protsesside keemilisi aluseid ning võimaldades bioloogias õpitut sügavamalt mõista, selgitada ja prognoosida. Kursusega taotletakse õpilaste keemiaalase ja üldise loodusteadusliku maailmapildi avardumist. Kursusel tegeletakse järgmiste teemadega: isomeeria, biomolekulid, ensüümid, katalüüs, ainevahetuse energeetika, keemiline info looduses jne. Õppetöö vormideks on loengud-seminarid, praktilised ja iseseisvad tööd.
Kursus “Teistsugune füüsika” on üles ehitatud õpilasele jõukohaste mikromaailma füüsika ja kosmoloogia probleemide lahendamisele. Õpilast juhendatakse tegema konkreetse probleemiga seonduvaid põhjendatud ja kompetentseid otsuseid praktiliste tööde sooritamise ja redelülesannete lahendamise teel arvestades probleemi loodusteaduslikke, tehnoloogilisi, majanduslikke, sotsiaalseid ja eetilisi dimensioone. Kursus toetab füüsika V kursust praktilise poolega, lisades juurde kogu füüsikaõpet koondavaid ülesandeid, loodusteadusliku mõtteviisi rakendamist. Kursust toetavad õppekäigud on võimalusel aktiivõppeprogramm Tartu observatooriumi Tõraverre, kiirgusfüüsika õppepäev Kopli Kiirguskeskuses ja Paldiski tuumajäätmejaamas.
Kursusel “Rakendusbioloogia” on vaatluse all loomade, taimede, seente ja bakterite klassikalised ning nüüdisaegsed rakendusbioloogilised võimalused, kasutamine tööstuses ja igapäevaelus. Ülevaate saab raku- ja embrüotehnoloogia tegevusvaldkondadest ning meetoditest: meristeempaljundus, embrüosiirdamine, kloonimine, tüvirakkudel põhinev rakuteraapia ning  rakendusbioloogia seostest säästva arenguga. Kursuse üks osa keskendub geenitehnoloogia meetoditele ja rakendusvaldkondadele, muuhulgas geneetiliselt muundatud organismide kasutamisele toidus ja sellega seotud aspektidele.

Mooduli eesmärk
Kui Sind huvitab, mis on õiguse roll ühiskonnas ja kuidas seadused ning rahvusvahelised suhted meid igapäevaselt mõjutavad, siis see moodul on loodud Sulle. Kursused viivad Sind õigusruumi, rahvusvaheliste suhete ja politoloogia maailma.
Maksimaalne õpilaste arv: 36 õpilast
Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursus “Inimene ja õigus” on oma struktuurilt üles ehitatud Eesti õigussüsteemi ja selle ajalugu arvestades. Kursus algab õiguse olemuse ja ajaloo tutvustusega ning käsitleb seejärel Eesti õigussüsteemi ja – korraldust õigusharude kaupa. Õppesisu koostades on pööratud tähelepanu nii kõige olulisema teoreetilise materjali omandamisele kui ka selle tähenduslikuks muutmisele praktiliste näidete kaudu. Kursuse õppimise järel peaksid õpilased olema võimelised nägema neid ümbritsevat õigusruumi avara pilguga ning oskama esitada otstarbekohaseid küsimusi.
Kursuse “Rahvusvahelised suhted” eesmärgiks on anda õpilastele teadmisi rahvusvaheliste suhete erinevatest valdkondadest, nende omavahelistest mõjutustest, rahvusvahelisi suhteid käsitlevatest teooriatest, peamistest rahvusvahelistest organisatsioonidest ning rahvusvahelise elu aktuaalsetest probleemidest kaasajal.
Kui paned ette värviliste klaasidega prillid, näed maailma konkreetses värvitoonis. Ideoloogiatega on sarnane lugu: igal ideoloogial on ühiskonna toimimisest oma arusaam. Kursus “Poliitilised ideoloogiad” annab ülevaate tänapäeva poliitilistest ideoloogiatest, nende tekkelugudest, sarnasustest ja erinevustest. Kursuse käigus saad erinevate ideoloogiate vaadetest lähtudes mõista ja mõtestada ühiskonnas toimuvat ning võtta seejärel iga käsitletud ideoloogia suhtes isiklik argumenteeritud seisukoht.

Mooduli eesmärk
IT mooduli eesmärk on kummutada arusaam, et IT=programmeerimine. Moodul annab sulle hea võimaluse aru saada IT valdkonna mitmekesisusest ning jõuda järeldusele, milline IT valdkond just sind huvitab. Moodulisse kaasatakse IT-ala spetsialiste, et see maailm sulle reaalsemaks teha ning luuakse koos arendusprojekte, et omandada spetsiifilisemaid teadmisi ja oskusi IT vallas.
Maksimaalne õpilaste arv: 36 õpilast
Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Sisu loomisel.

Mooduli eesmärk
Moodulis saad arutleda ja mõtestada kultuuri (sh usundite) ning ühiskonna teemadel. Kuidas kultuur mõjutab ühiskonda ja ühiskond kultuuri? Kuidas inimene tekitab ning saab lahendada ühiskondlikke ja keskkonnaalaseid probleeme?
Maksimaalne õpilaste arv: 36 õpilast
Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursuse „Kirjandus ja ühiskond“ keskmes on kõik see, mis kirjandust ümbritseb ning inspireerib. Kursusel vaadeldakse kirjandusteost ühiskonnaolude taustal, kus tähtsat rolli mängivad ajastu olulisemad ideed ja suundumused, mis tingivad kirjanduse temaatika ning vormi.  Kursusel tutvustatakse ka mõningaid 20. sajandi mõttevoole, millel on oluline roll kirjandusruumi kujundamisel ja mis on mõjutanud nii kirjandusteoste sisu, väljendust kui ka vastuvõttu.
Kursuse “Globaliseeruv maailm” eesmärgiks on anda õpilastele ülevaade üleilmastumise erinevatest tahkudest (keskkonnaalane, majanduslik, poliitiline, sotisaalne, kultuuriline). See kursus on mõeldud õpilastele, kelle jaoks on olulised järgmised väärtused: ühiskonna/ looduse säästev ja jätkusuutlik areng, sallivus teiste kultuuride vastus, koostöö ning areng. Veel antakse ülevaade üleilmastumise põhjustest ja tagajärgedest. Kursusel analüüsitakse aktuaalseid ühiskondlike ja keskkonnaalaseid probleeme.
Kursuse “Maailma usundid ja kultuuridevaheline kommunikatsioon” eesmärgiks on äratada õpilastes huvi teiste kultuuride ja usundite vastu ning panna neid kultuuridevahelisi erinevusi hindama. Tundides vaatleme lähemalt kultuuri kui mõiste olemust ning selle liigitusi. Tutvume enimlevinud kultuuride, nende kommete ja uskumuste/usuga. Kursuse raames antakse ülevaade maailma suurimatest usunditest. Erinevate religioonide ja maailmavaate tundma õppimine lähtub tasakaalustatud teaduslikust käsitlusest. Sellega seoses teevad õpilased ettekandeid ja kutsume külla ka võõrkultuuri esindajad või läheme hoopis neile külla. Puudutame ka pagulasteemat ning räägime stereotüüpidest. Tundides teeme ettekandeid, rühma- ja individuaaltöid, vaatame filme ning põhirõhk on aruteludel.

Mooduli eesmärk
Kui Sa oled huvitatud iseenda kui ühiskonnaliikme veelgi laialdasemast avastamisest, siis moodul annab sulle võimaluse minna sügavamale psühholoogia ning sotsiaalse ettevõtluse valdkonda ning õppida foormuteatri põhimõtteid inimestevaheliste suhete, hea ja halva käitumise, tegude ajendite ja moraalsete valikute refleksioonimeetodina.
Maksimaalne õpilaste arv: 24 õpilast
Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Kursusel “Psühholoogia” uuritakse, kuidas psühholoogiateadus tavaelus rakendub, kuidas väljenduvad individuaalsed ja kultuurilised erinevused ning kuidas need teadmised psühholoogiateaduse kaudu saadud on. Mõistab psüühika ehitust, süsteemsust ja toimimist, oskab analüüsida iseennast ja teisi sotsiaalses keskkonnas ning suhtlemisel inimeste  erinevustega arvestada, hindab keskkonnategurite mõju inimkäitumisele ning teab tervisliku eluviisi põhitõdesid.Teoreetiliste psühholoogiaalaste teadmiste omandamise ning nende praktilise mõtestamise kaudu toetab õpilase iseseisvat toimetulekut, aitab tal mõista teisi inimesi, kujundab psühholoogiliste teadmiste kaudu mõtestatud hoiakuid ja väärtuseid, on tugipunktiks isiksuse arenemisel ning annab teadmised ja oskused elukvaliteedi parandamiseks ja säilitamiseks.
“Kurja võiduks on vaja ainult seda, et head inimesed ei tee mitte midagi” (E.Burke) Kursuse “Sotsiaalne ettevõtlikkus” käigus tutvume efektiivse altruismi mõistega ning arutleme, kuidas teha head hästi. Käsitleme ühiskondlikke ja keskkonnaalaseid probleeme Eestis ja maailmas ning vaatame, kuidas on erinevad organisatsioonid lähenenud nende lahendamisele ning mida saaksime meie ära teha. Tutvume kohalike sotsiaalsete ettevõtetega ning kuulame nende asutajate inspireerivaid lugusid. Kursus lõpeb oma sotsiaalse ettevõtlusega seotud projekti presenteerimisega ja võimaluse korral elluviimisega.
Foorumteater on hea vahend inimestevaheliste suhete, hea ja halva käitumise, tegude ajendite ja moraalsete valikute üle reflekteerimiseks. See õpetab empaatiat, arendab oskust näha asju mitmest vaatepunktist ja otsida probleemidele lahendusi. Samuti aitab see õpilastel mõista, mida ühe või teise situatsioonis osaleja käitumine muudab teiste osalejate jaoks. Meetod sobib inimestele, kes tegelevad inimestega. Dialoog on liikumapanev jõud ja kõik on selleks ka suutelised. Foorumteater esitab ühe probleemloo, mida hakatakse lahendama ühiselt koos publikuga. Probleemlugu peab põhinema konfliktil, mis on ilmnenud teistega suhtlemisel. Dramatiseering vaheldub arutelu ja refleksiooniga.

Mooduli eesmärk
Õpetajatöö on auväärne ja eriline amet, mis sisaldab palju loomingut ja õppimisvõimalusi.  Õpetaja on samamoodi juht, kui näiteks on seda ettevõtte juht. Moodul algab juhtimisoskuste arendamisest ning annab sulle võimaluse õppida erinevate valdkondade juhtide kogemusest. Seejärel omandad teadmised, mis aitavad sul klassiruumi juhtide ning õpilasi juhendada ning kirsiks tordil on võimalus ka päriselt katsetada ning olla õpetaja.   Kui Sa tahad tulevast ühiskonda muuta, Sulle meeldib esineda ning naudid teadmiste ja oskuste edastamast, siis see moodul on just Sinu jaoks.   
Maksimaalne õpilaste arv: 18 õpilast
Mooduli kursused ja nende lühikirjeldused
Sisu loomisel.

Valikkursused

Siin lehel on 2018/2019 õppeaastal pakutavate valikkursuste nimekiri. Nimekiri võib veel täieneda. Valikkursuste valik 2018/2019 õppeaastaks tehakse septembri teises pooles. Üldjuhul algavad valikkursused 2. perioodist va võõrkeeled, mis algavad 1. perioodist ning segakoor, meedia-ja näitering, mis toimuvad läbi aasta. Kui G1 õpilane soovib õppida allpool toodud võõrkeelte valikust mõnda keelt, siis tuleb seda märkida sisseastumisavaldusel. Valikkursus toimub vähemalt 15 soovija olemasolul.

Võõrkeeled

Hispaania keel on maailmas muutumas üheks enim räägitavaks keeleks. Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestarndardi A1 taseme. Kursuse eesmärkideks on tekitada huvi hispaania keele vastu, anda algteadmised hispaania keele grammatikast ja baassõnavara igapäevaelu lihtsamates olukordades toime tulemiseks. Tundides on põhirõhk suhtluskeelel, teeme palju paaris- ja grupitöid ning mänge, kus saab keelt praktiseerida. Tutvutakse ka hispaaniakeelsete maade kultuuri, traditsioonide ja tavadega. Kursuse maht: 3 kursust

G1 õpilastele

Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestarndardi A2 taseme. Kursuse eesmärkideks on anda põhiteadmised hispaania keele grammatikast ja baassõnavara igapäevaelu olukordades toime tulemiseks. Tundides on põhirõhk suhtluskeele arendamisel, teeme palju paaris- ja grupitöid ning mänge, kus saab keelt praktiseerida. Tutvutakse ka hispaaniakeelsete maade kultuuri, traditsioonide ja tavadega. Kursuse maht: 3 kursust

G2 õpilastele, kellel 3 kursust hispaania keelt läbitud

Kursusel keskendutakse nii prantsuse keelele kui ka selle kultuuriruumi tundmaõppimisele läbi erinevate materjalide, s.h. filmide ja videote. Peamine rõhk on prantsuse keele rääkimisoskuse arendamisel, keskendutakse erinevatele tänapäevastele suhtlusväljenditele. Eesmärk on omandada prantsuse keeles algtase, millega sihtriigis lihtsamates suhtlussituatsioonides hakkama saada. Eesmärk on luua kursusel ka turvaline keskkond, kus õpe toimub võimalikult suures osas prantsuse keeles ja kus iga õppija saaks keelt praktiseerida, et keeleline areng oleks tõhusam. Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestandardi A1 taseme. Kursuse maht: 3 kursust

G1 õpilastele

Kursusel keskendutakse nii prantsuse keelele kui ka selle kultuuriruumi tundmaõppimisele läbi erinevate materjalide, s.h. filmide ja videote. Samuti käsitletakse aktuaalseid teemasid erinevates prantsuskeelsetes riikides. Kursuse peamine rõhk on prantsuse keele rääkimisoskuse arendamisel, keskendutakse just tänapäevastele suhtlusväljenditele ja sõnavara arendamisele. Eesmärk on luua kursusel turvaline keskkond, kus õpe toimub võimalikult suures osas prantsuse keeles ja kus iga õppija saaks keelt praktiseerida, et keeleline areng oleks tõhusam. Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestandardi A2 taseme. Kursuse maht: 3 kursust

G2 õpilastele, kellel 3 kursust prantsuse keelt läbitud

Kursusel keskendutakse nii keele kui kultuuri tundmaõppimisele. Arendatakse kõiki kommunikatiivseid oskusi: kuulamist, kõnelemist, lugemist ja kirjutamist. Eesmärgiks on saada selgeks algtase, millega saksa keelt kõnelevates maades igapäevases suhtluses hakkama saada. Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestandardi A1 taseme. Kursuse maht: 3 kursust

G1 õpilastele

Soome keele kursusel on peamine tähtsus õpitavas keeles suhtlemisel. Arendatakse kõiki kommunikatiivseid oskusi: kuulamist, kõnelemist, lugemist ja kirjutamist. Grammatika õpetus toetab suhtlusoskuste omandamist, sh õige häälduse omandamist. Et soome ja eesti keel on sugulaskeeled, on igapäevase suhtluskeele omandamine kerge. Kursuse lõpuks peaks õpilane saavutama Euroopa keelestandardi A1 taseme. Kursuse maht: 3 kursust

G1 õpilastele

Kursuse lõpuks on rootsi keele õppijad võimelised väljendama end suuliselt ja kirjalikult igapäevastes olukordades, nagu suhtlussituatsioonid erinevates kaubandus- ja teenindusasutustes, telefonivestlused, tee küsimine ja juhatamine jms ehk saavutanud A2 taseme. Õppija on võimeline end väljendama oma isikliku eluga seotud teemadel, nagu suhted, perekond ja suguvõsa, isiklikud eelistused, kohustused, tervis, huvid. Õppija oskab kirjeldada isikuid, rääkida isikliku eluga seotud minevikusündmustest ja tulevikuplaanidest. Õpilane oskab koostada lihtsamat isiklikku kirja ja teadet. G2 taseme läbinutel on kõige selle väljendamiseks olemas grammatilised põhitööriistad. Kursuse jooksul läbitav materjal on tihedalt seotud Rootsi maatundmisega, õppija saab ülevaate Rootsi lähiajaloost, poliitikast, rahvakultuurist, loodusest, igapäevakultuurist ja tähtpäevadest. Kursuse jooksul loeme Rootsi kirjandust, tähistame Rootsile ainuomaseid tähtpäevi ja tutvume Rootsi Suursaatkonnaga Tallinnas. Kursuse maht: 3 kursust

G2 õpilastele, kellel 3 kursust rootsi keelt läbitud

Kursuse eesmärk on anda praktilisi keeleoskusi igapäevaseks suhtlemiseks vene keeles. Kursuse põhirõhk on rääkimisoskuse arendamisel grammatika reeglite meeldetuletamise ning sõnavara täiendamise teel. Kursus annab võimaluse toime tulla igapäevastes suhtlusolukordades, arendada oskust väljendada oma arvamust vene keeles igapäevastel teemadel. Keeletundides koostame ja kuulame dialooge, arutleme aktuaalseid teemasid, loeme tekste ja artikkleid, vaatame videosid, arendame kirjutamisoskust. Kursuse maht: 1 kursust

G3 õpilastele, kes B-keelena õppinud vene keelt ja tahaksid G3 astmes oma vene keele suhtlusoskust veel enam lihvida

Muusika, meedia, draama, kunst

Vokaalansambel annab võimaluse laulda mitmekülgset muusikat huvitavates seadetes. Repertuaarivalik tuleneb kollektiivist, mis tähendab, et noored saavad ise lugusid valida. Eesmärgiks on tutvuda võimalikult paljude muusikastiilidega ning interpreteerida neid omas võtmes. Vokaalansamblisse on oodatud kõik muusikahuvilised noored, kes tahavad end proovile panna. Kursuse maht: 1 kursus

G1, G2, G3 muusikahuvilistele noortele. Osalejad selguvad kandideerimise kaudu. Eeltingimuseks on viisipidamisoskus

Segakoori esimese hooaja peamiseks eesmärgiks on pääs laulupeole “Minu arm”, mis toimub 2019. aasta suvel. Kõikide segakooris käivate noorte jaoks on see viimane võimalus keskkoolis õppides laulupeol osaleda, kuna järgmine pidu toimub alles aastal 2022. Seega ära jäta võimalust kasutamata! Tule ning naudime muusikat üheskoos! PS! Otseloomulikult laulame lisaks laulupeo lauludele ka muid teile meelepäraseid laule. Kursuse maht: 3 kursust

G1, G2, G3 muusikahuvilistele noortele

Bändi eesmärgiks on tutvuda erinevate muusikastiilidega ning püüda neid ka omal moel interpreteerida. Bändi repertuaar tuleneb konkreetsete liikmete muusikaeelistustest. Bändi ülesandeks on lisaks enda etteastetele teha koostööd ka kooli noortekoori ja ansambliga. Bändi on oodatud noored, kes valdavad kasvõi vähesel määral mõnd intrumenti või omavad head lauluoskust. Kursuse maht: 2 kursus

G1, G2, G3 muusikahuvilistele noortele. Eeltingimuseks on viisi-ja/või pillimänguoskus

Koolimeedia toimetuses töötamine annab sulle võimaluse kajastada oma kooliaega, osutada murekohtadele, pakkuda lahendusi, teha oma hääl kuuldavaks. Tähelepaneliku silmaga saad jäädvustada olulisi hetki fotodele, talletada videolugudesse; ladusa jutuga sobid juhtima raadiosaadet, tegema intervjuusid; sorava sulega tule meiega koos kirjutama. Koolilehe toimetus on võrdväärne partner koolijuhtkonnale, õpilasesindusele. Ootame sind, kui soovid kujundada Viimsi gümnaasiumi koolimeedia toimetuse olemust. Kursusele kandideerimiseks ootame sinult motivatsioonikirja, -fotoreportaaži, videolugu või radiosaadet, kus annad meile aimu, miks ja kui väga soovid olla oluline osa toimetusest, milline on sinu nägemus koolimeediast. Kursuse maht: 3 kursust

G1, G2, G3. Vastuvõtt toimub motivatsiooniülesande alusel.

Näiteringis EKSPERIMENT tegeletakse nii suulise kui kehalise eneseväljenduse arendamisega, tekitades seeläbi õpilastes huvi nii erinevat tüüpi tekstide kui üleüldiselt maailmas toimuva vastu. Analüüsimisel, aruteludel, meeskonnatööl, külalisõpetajate workshop`idel, nädalavahetuse proovilaagritel on näiteringis suur roll. Selle kaudu õpitakse kuulama oma keha ja vaimu, arendatakse ka kõnelemisoskust. Väga suur osa näiteringi meetoditest on seotud füüsilise teatriga. Kursuse maht: 3 kursust

Vastuvõtt toimub katsete alusel. Ette tuleks valmistada 1 pikem vabavärsiline luuletus  ja 1 proosapala. Valmistuda täitma erinevaid ülesandeid.

Antud kursus annab võimaluse loominguliseks eneseväljenduseks, kasutades erinevaid loomingulisi lähenemisi/taktikaid, tehnikaid ja vahendeid (nt joonistamise, maalimise, trükigraafika, fotograafia ja video valdkondadest); arenab sinu praktilisi kujutamisoskusi ning laiendab kunstiteose loomise meetodeid ning visuaalse väljenduse tehntikat. Kursuse maht: 1 kursus

G1, G2, G3

IT, tehnoloogia, reaal

Kursus tegeleb selle analüüsimisega, mis juhtub siis, kui app või rakendus saab valmis ning inimesed hakkavad seda kasutama. Muuhulgas proovime leida vastuseid järgnevatele küsimustele: kas IT muudab meie elu alati paremaks või kaasnevad ka sellega ka ohud või negatiivsed mõjud? Kas meie andmed on turvaliselt talletatud ning oleme teadlikud sellest, kuidas neid kasutatakse? Mis on GDPR ning miks see hea on? Lisaks uurime miks vahel reklaamid meid Internetis jälitavad, kuidas rakendused enda andmeid turvavad ning kuidas ise Internetis enda andmetega turvaliselt toimetada. Kursuse maht: 1 kursus

G1, G2, G3

Kursus annab ülevaate e-spordist: mängud, suuremad võistlused, kuulsamad võistkonnad, Eesti e-sportlased ja muu. Samuti uurime, kuidas korraldatakse väiksemaid LAN-e ning suuremaid võistluseid ning uurime e-spordiga seotud inimestelt, kuidas tulevikus e-spordis karjääri teha. Lisaks uurime, kuidas edukalt striimida. Kursus lõpeb praktilise tegevusena VGM-i LAN-iga, millel saavad osaleda ka need, kes kursusel ei osalenud. Kursuse maht: 1 kursus

G1, G2, G3. Osalejate on huvi e-spordi või arvutimängude vastu

Kursus on ülevaatlik sissejuhatus videote loomise maailma! Siin saad praktilised oskused alates filmimise ettevalmistamisest: stsenaarium, vajalik tehnika, valgustus, programmid, kuni filmimisprotsessini: kaamera liikumine filmimisel, video töötlus, värvide töötlus. Põgusalt katsetame ka videole efekte lisada ning uurime, kuidas kasutada green screen’i. Kursusel valmib lõputööna video, mille juures on võimalik koostööd teha näiteks meedia kursuse või teatri- ja muusika mooduli õpilastega.

G1, G2, G3 – õpilane peab omama peegel- või hübriidkaamerat, mis võimaldab salvestada videot ning manuaalselt särituse sätteid muuta. Samuti peab olema võimalus kasutada arvutit, mis võimaldab kasutada Adobe Premiere pro või Da Vinci Resolve programmi.

Kursus on ülevaatlik tutvustus arvuti kasutamisest uurimistöös. G2 jooksul tuleb valmis teha ning kaitsta uurimis- või praktiline töö. Mõlemad neist vajavad ka kirjalikku osa, mis on mitmete jaoks keeruliseks oskas. Siin kursusel omandatakse oskused uurimistöö- ja praktilise töö kirjaliku osa koostamiseks ning korrektseks vormistamiseks. Samuti saad esmased andmeanalüüsimise oskused. Kursusel tutvutakse uurimismetooditega, mida on võimalik jooksvalt oma tööle rakendada. Lisaks uurime, kuidas tõhusalt internetist informatsiooni otsida – oskus mis tuleb kasuks töö teooria osa

G2

NB: valikkursus toimub inglise keeles. The course deals with both the technical sides of photography (understanding the technical side and handling of cameras, post-processing, publishing), and aesthetical sides of photography. In addition, we will take pictures in many different environments (e.g. nature, portraits, architecture, events) in which the understanding of the technical side is combined with the aesthetical side. The course will also focus on the organisational side of photography, such as communication with clients, ethics, and social media.  Kursuse maht: 1 kursus

G1, G2, G3. Student needs access to a camera that allows manual mode, computer that can run Adobe Lightroom / Dark Table / RawTherapee

Kursusega taotletakse, et õpilane saab ettekujutuse teda ümbritseva majandusmaailma toimimist kirjeldavatest põhilistest matemaatilistest mudelitest ja nende rakendamise viisidest  ning oskab kasutada matemaatikat mõistlike otsuste langetamiseks oma majanduskäitumises

G1, G2, G3

Keskkond, kultuur ja ühiskond

Maailma turismigeograafia kursus on mõeldud õpilastele, kellele meeldib reisida ja kes on huvitatud maailma turismisihtikohade põhjalikumast tundmaõppimisest. Kursusel käsitletakse maailma erinevate piirkondade taimestikku, loomastikku, pinnamoodi, kliimat ja veestikku. Turismigeograafiaga antakse ülevaade transpordist ja huvitavamatest vaatamisväärsustest Euroopas, Aasias, Põhja- ja Lõuna Ameerikas ning Okeaanias. Veel õpitakse tundma erinevate maailma piirkondade rahvaste eluolu, sööke ja kultuuri. Õppeaines pannakse suurt rõhku ka jätkusuutlikule turismile ja keskkonda hoidvale reisimisele. Õppetundides kasutatakse erinevaid aktiivõppe meetodeid:  paaris- ja rühmatööd, seminare ja diskussioone. Õpilastel on võimalik kohtuda inimestega, kes on külastanud ja elanud maailma erinevates riikides. Kursuse maht: 1 kursus

G1, G2, G3

Keskkonnaökonoomika kursus seob omavahel majandus- ja keskkonnateadmised, käsitledes inimese majandustegevust mõjutavaid tegureid ning nende seoseid keskkonnaga. Looduskeskkonda ja –varasid saab vaadata kui majandustegevuse ühte võimalust. Kuna selliste ettevõtete osa praegusel ajal suureneb, siis on kursus oluline kõigile, kes soovivad saada ettevõtlusest algteadmisi või plaanivad tulevikus sellele põhjalikumalt pühenduda.Kursus õppevormiks on loengud, praktikumid ja iseseisvad tööd.

G2, G3 õpilastele. Eelkõige majanduse/looduse moodulite/suuna õppijatele

Kursuse eesmärgiks on äratada õpilastes huvi teiste kultuuride ja usundite vastu ning panna neid kultuuridevahelisi erinevusi hindama. Tundides vaatleme lähemalt kultuuri kui mõiste olemust ning selle liigitusi. Tutvume enimlevinud kultuuride, nende kommete ja uskumuste/usuga. Kursuse raames antakse ülevaade maailma suurimatest usunditest. Erinevate religioonide ja maailmavaate tundma õppimine lähtub tasakaalustatud teaduslikust käsitlusest. Sellega seoses teevad õpilased ettekandeid ja kutsume külla ka võõrkultuuri esindajad või läheme hoopis neile külla. Puudutame ka pagulasteemat ning räägime stereotüüpidest. Tundides teeme ettekandeid, rühma- ja individuaaltöid, vaatame filme ning põhirõhk on aruteludel. Kursuse maht: 1 kursus

G3

Kursus on laiapõhjaline ja ülevaatlik sissejuhatus filosoofia ainesse. Kursuse eesmärgiks on innustada küsima ja inspireerida mõtlema teistmoodi, vabaks tavateadmise argitasandist. Püüame jõuda uute vaatenurkadeni, mõeldes kriitiliselt ja loovalt, mõeldes end üllatuste ja vaimustuse, vaimumaailma võlude juurde. Kursuse käigus tutvume nii filosoofidega, kes on olnud inimkonna suurimad õpetajad, kui ka filosoofia põhiküsimustega. Kursuse materjalidena kasutame Soome filosoofi Esa Saarineni tuntud filosoofiaõpikut “Symposium” ja loeme valikuliselt juurde algallikaid, arutleme, kuulame ja mõtleme.

G1, G2, G3

Kursus on mõeldud neile G1, G2 ja G3 õpilastele, kes soovivad arendada oma kirjalikku eneseväljendusoskust ning luua erinevaid ilukirjanduslikke tekste. Kursuse raames tutvutakse nii kirjutamisprotsessi erinevate etappide ja teiste kirjutamist puudutavate aspektidega kui ka kirjutatakse erinevaid luule-, proosa- ja draamatekste ning analüüsitakse neid.

G1, G2, G3

Valmistume CAE ehk Cambridge Assessment English  (tase C1) eksamiks – tutvume eksami formaadi ning erinevate ülesandetüüpidega, õpime ja kinnistame sõnavara, tutvume kirjutamisülesannetele esitatavate nõuetega, õpime kuulamisülesannetest olulist infot eristama ning  kordame üle grammatikareeglid.Kursuse maht: 1 kursus

G3

Saad teada, mis on projekt, kus ja milleks projekte tehakse ning mida nad annavad. Näed ja koged, kuidas projektijuhtimise oskused aitavad edasises kooli- ja tööelus paremaid tulemusi saavutada. Koos proovime järele, mida projekti kavandamine, läbimõtlemine ja ettevalmistus tähendavad, sealjuures valid ise (või koos kaasõpilastega), millist probleemi oma projekti abil lahendama hakkad. Õpid eesmärke seadma ja sihikindlalt ning planeeritult nende täitmise suunas liikuma. Katsetame eelarve ja tegevuskava koostamist ning rahastuse planeerimist. Kursuse maht: 1 kursus

G1, G2, G3

Teie tõsiseltvõetavus suureneb hetkest, mil te teate, kuidas osata läbirääkimiste laua taga olla. Selle kursuse lõpetanud noortena ei kõhkle te ükskõik kellega maailmas olulisel teemal asju arutada, olgu silmast silma või virtuaalselt, sest te oskate läbirääkimisi maailmatasemel ette valmistada ja neid kõigi osapoolte jaoks kultuurselt, väärikalt ja kasulikult läbi viia.  Läbirääkimiste oskuste kursus on kriitiliselt vajalik inimesele, kes püüab enda ja oma leeri huvide eest seista viisil, kus mõlemad või kõik asjaosalised on toimuvaga rahul. Kursus õpetab struktureeritud mõtlemist ning teise poolt ootuste struktureerimist. Lihtsate ja eluliste näidete abil viib lektor osalejad läbirääkimiste arukasse ja ägedasse võlumaailma. Ühiste kaasuste lahendamise käigus mõistab iga osaleja, kui hädavajalik on osata õigesti läbi rääkida. Ole parem. Too soovitud ulevik tänasesse – räägi õigesti läbi juba enne, kui saad 18. Kursuse maht:1 kursus. Vaata ka kursuse juhendaja videotutvustust SIIN

G1, G2, G3

Liikumine ja turvalisus

Rahvatantsu kursus on mõeldud tantsuhuvilistele õpilastele, kes on huvitatud eesti rahvatantsude õppimisest ja selle tegevuse praktilisest väljundist, milleks on rahvatantsude tantsimise oskus erinevates situatsioonides, vastavalt iga õppuri võimetele, loovusele ja koostöövalmidusele. Rahvatantsu õpe koosneb pärimustantsu ja eesti rahvusliku lavatantsustiili õppimisest. Kursuse maht: 1 kursus

G2, G3

Iga kursuse tund koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. Kursuse käigus räägitakse põhjalikult tervisest (hingeline, vaimne, emotsionaalne ja füüsiline tervis); õpitakse tundma pilatese ajalugu ja seisu tänapäeval nii mujal maailmas kui ka Eestis; tutvutakse pilatese tunni eesmärkide ja kasuteguritega; räägitakse pilatese põhiprintsiipidest; õpitakse anatoomiat ja füsioloogiat ; õpitakse hingama teadlikult ja sügavalt, parandatakse hingamiselundkonna tööd; parandatakse kohaoleku- ja tunnetamisoskust (hingeline, vaimne, emotsionaalne ja füüsiline kohalolek; sisemise ja väliskeskkonna tunnetamine); tehakse rühianalüüsi;  õpitakse harjutuste neutraalseid algasendeid; hinnatakse liikumiste puhtust, täpsust, sujuvust, ökonoomikat ja analüüsitakse, kuidas ökonoomne kogu olemuse kasutus mõjutab elu; õpitakse matipilatese põhiprogrammi (34 klassikalist harjutust + igal harjutusel on 3-4 alg-, kesk- ja edasijõudnud taseme versiooni) Kursuse maht: 1 kursus

G1, G2, G3

Kursus koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest. Kursuse käigus räägitakse põhjalikult tervisest (hingeline, vaimne, emotsionaalne ja füüsiline tervis); õpitakse tundma jooga ajalugu ja seisu tänapäeval nii mujal maailmas kui ka Eestis; tutvutakse hatha jooga tunni eesmärkide ja kasuteguritega; räägitakse jooga põhiprintsiipidest; räägitakse energiast meie sees ja ümber; õpitakse anatoomiat ja füsioloogiat; õpitakse hingama teadlikult ja sügavalt, parandatakse hingamiselundkonna tööd; õpitakse tundma meditatsioonitehnikaid, praktiseeritakse neid; tutvutakse toitumisteemadega jooga seisukohast; õpitakse tundma jooga asanaid ja praktiseeritakse neid; räägitakse, kuidas järgida jooga põhialuseid treeningute välisel ajal; suurendakse rahulolu- ja õnnetunnet; suurendatakse teadmisi ja oskusi, kuidas elada rahus, tervelt, õnnelikult ja pikalt. Kursuse maht: 1 kursus

G1, G2, G3

Kursus koosneb teoreetilisest ja praktilisest õppest. Kursuse käigus omandab õpilane baasteadmised käsipalli määrustest, olemusest ja didaktikast, samuti ka erinevatest treeningmetoodikatest ja treeningu printsiipidest. Kursus annab õpilastele võimaluse ise kätt proovida treenerina algõpet saavatele käsipalluritele. Lisaks saavad õpilased ka baasteadmised käsipalli kohtunikutööst, mis arendab palju enesekehtestamist, -väljendust ja pingetaluvust, seda ka Eesti Käsipalliliidu poolt korraldavatel võistlustel. Kursuse eesmärk on koolitada välja noori treenereid ja kohtunikke, anda noortreeneritele võimalus tegeleda neile meeldiva spordiala jätkamisega ka mittesportlasena. Kursuse käigus on võimalus ka Tallinna Ülikoolis läbida EKR3 üldainete koolitus, mille järel on vaja sooritada eksam nii üldainetes kui ka erialas (käsipall).

G1, G2, G3

Riigikaitseõpetusega taotletakse, et õpilased saavad põhiseadusest lähtuvalt teadlikuks oma riigikaitsealastest kohustustest ja õigustest ning ettekujutuse kaitseväeteenistuse liikidest. Õppetegevuse kaudu omandatakse riigikaitse valdkonna teoreetilised teadmised, mis kinnistatakse praktilise tegevuse kaudu. Riigikaitseõpetuse eesmärk on panna alus Eesti riigikaitse põhimõtete mõistmisele, kujundada kodanikuteadlikkust ja valmisolekut vajaduse korral Eestit kaitsta. Kursuse maht: 2 kursust. Üks kursus moodustab teoreetilise osa ning teine kursus on praktiline väljaõpe (võimaluse korral väljaõppekeskuses või välilaagris).

G1, G2

Kursuse annab õpilastele oskuse kasutada enesekaitsevõtteid ja –tehnikat; teadmised, kuidas end ohuolukorras kaitsta; oskuse kasutada vanglateenistuse erivahendeid ja teenistusrelvi; teadmised eetilisest käitumiseks;  õpilased tunnevad esmaabi võtteid ning vanglateenistust ja sellega seotud ameteid ning teavad oma võimalusi valdkonnas karjäärivalikute tegemiseks. Kursuse maht: 1 kursus

G1, G2

Taotletakse, et õpilane õpib tundma organismi elutalitust tagavate elundite tööd ning selle taastamise ja alalhoidmise lihtsaid viise, mis hoiavad kannatanu elus kuni meditsiinilise abi saamiseni (saabumiseni). Kursuse eesmärk on anda õpilasele põhiteadmised sellest, kuidas päästa kannatanu elu õnnetusjuhtumite ja eluohtlike haigusseisundite korral. Kursuse põhieesmärk on anda õpilasele julgus ja oskused kannatanutele esmaabi andmiseks. Kursuse maht: 1 kursus

G1, G2, G3

Kursuse eesmärgiks on anda õpilasele vajaminevad teadmised ja oskused ning hoiakud liikluses käitumiseks vastavalt B-kategooria mootorsõiduki juhile kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele ning luua eeldused vastutustundliku juhi liikluskäitumise kujunemiseks ning juhi ohutu, iseseisva, teisi liiklejaid arvestava ja keskkonda säästva käitumise kujundamiseks. Kursuse maht: 1 kursus

G2

Close Menu